אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 801-945 / 900. שתי מדרגות
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

900. שתי מדרגות

מאי חנוכה. זאת אומרת שצריכים לשאול דוגמת ד' שאלות: חכם, רשע, תם, ושאינו יודע לשאול.

בנר חנוכה דפליגי: חד אמר מותר להשתמש לאורה, וחד אמר אסור. אמר ליה, שזה שתי מדרגות. אחד הוא בחינת גילוי אהבה מסטרא דטובו, שעל ידי זה הוא יכול להלל ולשבח את שמו. אחד אמר אסור, היינו מסטרא דאוירא דכיא, שהוא רק מבחינת דאיהו רב ושליט, שהוא בחינת חסדים מכוסים.

משל להעני, שהוא שמח במתנת המלך, שעושה עמו נסים למעלה מהטבע. שמצד הטבע הוא עני בדעת וחולי הנפש, וה' יתברך משפיע לו את אורו יתברך, היינו שהוא שמח במתנת המלך. וחד עיקר החשיבות הוא אצלו, בזה שהוא משרת את המלך. וזהו כל הנאתו דמקבל, היינו שכל מטרתו הוא בבחינת רב ושליט.

וזה ענין, "ואמרו לי מה שמו, מה אומר אליהם. ויאמר אלקים אל משה, אהיה אשר אהיה. כה תאמר לבני ישראל, אהיה שלחני אליכם". ופרש רש"י ז"ל, אהיה עמם בצרה זו, ואהיה עמם בשעבוד שאר מלכיות. ובברכות (דף ט'): אמר לפניו, רבונו של עולם, מה אני מזכיר להם צרה אחרת, דיים בצרה זו. אמר לו, יפה אמרת וכו', שמאז כך הייתה דעתו של הקדוש ברוך הוא באומרו יתברך אהיה אשר אהיה למשה לבדו הגיד, ולא שיגיד לישראל. היינו שזה מדרגת משה, היינו שהוא בחינת חסדים מכוסים, שזה בחינת "עין לא ראתה", היינו חסדים מכוסים, "אלקים זולתך", היינו שכל עבודתו הוא בבחינת רב ושליט, שאינו צריך שום תמורה, רק זולת אלקים, בזה כל חיותו, במה שהוא משרת את ה'.

"אהיה אשר אהיה, במדת הטוב בראתי את העולם. אני מנהיגו, ואני מחדשו, שנאמר טוב ה' לכל, טוב ה' למעוז ביום צרה, הטיבה ה' לטובים. דבר אחר, אהיה אשר אהיה, במדת אמונה בראתי את העולם, ובמדת אמונה אני עתיד לחדשו. ה' אלקי אתה ארוממך אודה את שמך, כי עשית פלא עצות מרחוק אמונה אומן, אל אמונה ואין עול, ואמונתו וחסדו עמו" (אותיות דר"ע, באות ה').

חזרה לראש הדף
Site location tree