אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 801-945 / 905. "דוה" או "הוד"
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

905. "דוה" או "הוד"

הנה ט"ו בשבט הוא ראש השנה לאילנות. ראש השנה הוא זמן של דין, שהוא לשבט או לחסד. חודש שבט הוא חודש חמישי מחודשי החורף, שהוא ספירת ההוד, שהוא זמן של דין, היינו שפעמים הוא בחינת "דוה" או "הוד". וזהו לשבט או לחסד. והגם שהספירות מתחילות מחסד, כמו שכתוב "כי אמרתי עולם חסד יבנה", אבל צריכים להמשיך את החסד עם ההוד, שאז הוא גמר מלאכה, היינו שאין שלימות החסד עד שיתמלא כל הה' כלים. ורק אז נקרא הברכה של החסד, שאז זוכים לאכול את הפירות.

אאמו"ר זצ"ל אמר, שלכן אוכלים פירות בראש השנה לאילנות, מטעם שכל ההיכר בין קדושה לסטרא אחרא הוא רק בפירות. כמו שכתוב בזהר הקדוש, "אל אחר אסתרס ולא עביד פירי". שענינו הוא, שמתיבש מקורם ואינם עושים פירות לברכה, שהוא פריה ורביה בתורה ומעשים טובים. מה שאין כן מי שהולך בדרך הקדושה, יש לו תמיד פירות לברכה, ויש לו תמיד פריה ורביה בתורה, ומעשים טובים. וזה על ידי שממשיכים את מדת החסד למדת ההוד. ולכן בחדש החמישי, שהוא בחינת הוד, ובזמן שהחדש הוא במילואה, אזי הוא ראש השנה לאילנות, שהוא בחינת "עץ עושה פרי".

על עץ עושה פרי אומר הכתוב, "ויאמר אלקים תדשא הארץ דשא עשב מזריע זרע עץ פרי". ופרש רש"י, שיהיה טעם העץ כטעם הפרי, והיא לא עשתה כן, אלא "ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע למינהו, ועץ עושה פרי", ולא העץ פרי, לפיכך כשנתקלל אדם על עונו, נפקדה גם היא על עונה, כמו שכתוב "ארורה האדמה בעבורך".

המפורשים הקשו:

א) איך שייך לומר שהארץ לא שמעה בקול ה', וכי הארץ היא בעלת בחירה.

ב) ומדוע לא נענשה תכף באותו זמן, שלא צייתה להקדוש ברוך הוא, אלא שנענשה ביחד עם אדם הראשון.

ויש להבין את הנ"ל על דרך העבודה, את הסדר שהוכן עבור האדם להגיע לשלמות המטרה.

הנה הארץ מרומזת לאדם, כמו שכתוב בזהר הקדוש, "עיקרא דארעא בני נשא אינון". הנה תכלית הבריאה היה שהאדם יעסוק בתורה ומצוות לשמה, כמו שכתוב "כל הנקרא בשמי לכבודי בראתיו", היינו שיעסוק לשמה, לכבוד ה' יהיו כל מעשיו. ופרשו בזהר, "כל הנקרא בשמי, דא אדם, דקב"ה ברא ליה בשמיה דכתיב, ויברא אלקים את האדם בצלמו".

ויש לשאול, איך יכולים לומר צלם ה'. אלא אדם, היינו אתם קרויים אדם ולא אומות העולם, משום שכל מה שעובדים לגרמייהו הוא דעובדין.

חזרה לראש הדף
Site location tree