אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 801-945 / 942. בענין מוח שליט על הלב
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

942. בענין מוח שליט על הלב

"מוח" נקרא בחינת חכמה. "לב" נקרא בחינת בינה, שהוא אור דחסדים. והמוח יכול לשלוט, היינו יכולה להיות לו השליטה שיאיר זה דווקא בזמן שיש לו לב, שהוא בחינת חסדים. כי מטרם שיש לו חסדים אין שליטה לאור החכמה, אינו הוא יכול להאיר, ונקרא אז בחינת "לילה".

מה שאם כן בשכל הגשמי, אמר אאמו"ר ז"ל, שאין להשכל שום שליטה על הלב, שהוא הרצון לקבל. כי הרצון לקבל הוא הבעל הבית, ואין שום כח של שכל יכול לבטל משליטתו. כי "אין אדם לומד אלא במקום שלבו חפץ", היינו שאין אדם רואה שום שכל, אלא מה שהלב רוצה.

למשל אם האדם רוצה לגנוב, אז הוא מבקש מהשכל שיתן לו איזה דרכים ואופנים שיוכל להוציא לפועל. ואם הוא רוצה לעשות מעשים טובים, אז גם השכל נותן לו עצות איך להוציא לפועל. נמצא, שהשכל משמש לאדם להלב, שהוא בחינת רצון לקבל, כמו הידים והרגלים ושאר משמשים שיש לו לאדם. לכן אין עצה, אלא לטהרת הלב אנו צריכים, ועל זה אנו מתפללים "וטהר לבנו לעבדך באמת". אין השכל יכול להכריע לאדם שהוא ילך בדרך הטוב או להיפך חס ושלום. אלא כמו שאמרו במתן תורה, "נעשה ונשמע". היינו מקודם נעשה בלי שכל, ואחר כך נזכה לבחינת שמיעה, שנוכל לשמוע מה שאנחנו עושים הוא הטוב בשבילנו. מה שאם כן אם רוצים להבין מקודם שכדאי לנו לעשות להשפיע לה' ואחר כך נעשה, אף פעם לא נגיע לזה.

כמו שאמרו חז"ל, "על כן יאמרו המושלים", תניא, אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן, מאי דכתיב "על כן יאמרו המושלים", אלו המושלים ביצרם. "בואו חשבון", בואו ונחשב חשבונו של עולם הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה. "תבנה ותכונן", אם אתה עושה כן תבנה בעולם הזה ותכונן לעולם הבא (בבא בתרא ע"ח ע"ב).

הרי מזה, אלו שמושלים ביצרם, היינו על ידי עשיה, שהוא בחינת עשיה למעלה מטעם ודעת, אז הוא יכול לעשות חשבון של שכל. מה שאם כן בלי בחינת "נעשה" אין השכל מסוגל לעשות חשבונות, כי לא יכול לראות אף פעם את האמת, כי האדם משועבד ומשוחד להלב, להרצון לקבל, אזי הוא מקבל שוחד, אם הוא רואה שזה חס ושלום יקלקל אהבה עצמית. אלא מקודם צריכים לקבל את התורה והמצוות בבחינת עשיה למעלה מהדעת, שזה נקרא שנעשה בלי שכל. ואחר כך זוכים לבחינת שמיעה, שיכולים לעשות חשבונות טובים, עד שבאים לבחינת לשמוע מהשמים. וכמו שאמר אאמו"ר ז"ל שכר מצוה - מצָוֵה, היינו שזוכים לשמוע את המצוה של המצוות.

חזרה לראש הדף
Site location tree