אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 801-945 / 944. נתינת התורה היא בשתי עיניים
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

944. נתינת התורה היא בשתי עיניים

"לבבתני באחת מעיניך", טרם קבלת התורה היה באחת מעיניך, ולאחר קבלת התורה היה בשתי עיניך.

להבין ההבחן בין שתי עיניים לאחת. קודם כל צריך להבין על מה מרמז עין. הנה כתיב "כי עין בעין יראו בשוב ה' את ציון", שפירושו הוא, כי העין של הנברא רואה את העין של הקדוש ברוך הוא, שפירוש, בחינת השגחה העליונה. על דרך שפירשנו, "ארץ אשר עיני ה' אלוקיך בה, מראשית השנה עד אחרית השנה".

ובזמן שהאדם צריך להאמין שעין רואה וכו', כי בזמן שהאדם עוסק בבחינת עשיה, ולא זכה עדיין לבחינת נשמע, זה נקרא שה' רואה, אבל האדם אינו רואה שום דבר. מה שאין כן כשהאדם זוכה לבחינת נשמע, אז גם האדם רואה, היינו שרואה את התגלות אלקות, שזה נקרא עין בעין.

לכן כשקבלו את התורה, זכו לבחינת נשמע. אז היה כבר בשתי עיניים, היינו עין העליון ועין התחתון, כמו שכתוב, "הנה עין ה' אל יראיו, למיחלים לחסדו". היינו, אלו שזכו לקבל בחינת יראת ה', בבחינת נעשה, אז הם זוכים לבחינת "עין ה'". שהם רואים בעין שלו את השגחה העליונה, איך שהוא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומטיב.

היוצא מזה, כי עין ה' נקרא, השגחה בבחינת טוב ומטיב. וכשהאדם זוכה לראות את ההשגחה, שהיא בבחינת טוב ומטיב, זה נקרא עין האדם. וסדר עבודת האדם צריך להיות בחינת עין אחת. היינו להאמין בעין ה', עוד בטרם שזכה לראות. וזה יכולים לעשות רק על ידי יראת שמים בבחינת עשיה. ושיעור העבודה דבחינת עשיה צריך להיות בבחינת "לבבתני באחת מעיניך". ולאחר שזוכים לבחינת שמיעה, אזי הוא בבחינת בשתי עיניים, כנ"ל.

עוד יש לומר על דרך הנ"ל, עין אחת נקרא בחינת עשיה, שהוא בחינת ימין, שהוא עוסק רק בחסדים ולא רוצה לקבל שום דבר חזרה. ועין השני הוא בחינת שמאל, שהוא בחינת שמיעה. עין ימין נקרא בחינת "הלומד תורה לשמה", ועין שמאל נקרא בחינת "מגלים לו רזי תורה", שהוא בחינת שמיעה. קבלת התורה היינו בחינת עשיה, ונתינת התורה היא כבר בשתי עיניים.

חזרה לראש הדף
Site location tree