אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ד"ר מיכאל לייטמן / ספרים / ראיון עם העתיד / נספח ב' : מאת בעל סולם / ישראל- ישָר-אֵל
הרב ד"ר מיכאל לייטמן

ישראל- ישָר-אֵל

פירוש "הסולם" ל"ספר הזוהר"

(פרשת "לך לך", עמ' ס"ח, קפ"ג-קפ"ה)

קפג) בוא וראה, בשעה שישראל שרוים בארץ הקדושה הכל היה מתוקן כראוי, והכסא שהוא הנוקבא היה שלם עליהם, כלומר, שהיתה כסא שלם לישראל העליון ועבדו עבודת השם, דהיינו שהעלו מ"ן, ובקעו אוירים של העולם, והעבודה עלתה למעלה למקומה לזו"ן, וגרמו להם זווג. כי הארץ אינה מתוקנת לעבודה רק לישראל בלבדם. ועל כן שאר האומות היו מתרחקים מהארץ, שלא היו שולטים בה כמו עתה, כי לא היו נזונים אלא מתמצית, כלומר השפע שהמשיכו ישראל ע"י עבודתם, השלים גם את אומות העולם, אבל עיקר השפע הגיע לישראל, והאומות קבלו רק תמצית מהשפע, לפיכך היתה הממשלה לישראל.

קפד) ואם תאמר הרי אנו רואים כמה מלכי האומות היו שולטים גם בזמן שהיה בית-המקדש קים בעולם. בא וראה, בבית ראשון, טרם שטמאו ישראל את הארץ, לא היו שולטים שאר האומות כל כך, אלא שניזונו מתמצית, ומתמצית הזה היתה שליטתם אז, וע"כ לא היתה שליטתם חזקה כל כך, כיון שחטאו ישראל וטימאו את הארץ, אז, כביכול, דחו את השכינה ממקומה, ונתקרבת למקום אחר, ואז שלטו שאר האומות, כי ניתן להם רשות לשלוט.

קפה) בוא וראה ארץ ישראל, ממונה אחר אינו שולט עליה חוץ מהקב"ה בלבדו. ובשעה שחטאו ישראל, והיו מקטרים בתוך הארץ לאלהים אחרים, נדחה כביכול השכינה ממקומה, כי היו מושכים ומקטרים לאלהים אחרים שיתקשרו בהשכינה, ואז ניתן להם השליטה. הקטרת עושה קשר להתקשר וע"כ ינקו מהשכינה וקבלו ממנה השליטה, ואז שלטו שאר האומות, ונתבטלו הנביאים. וכל אלו מדרגות העליונות לא שלטו בהארץ.

אות קפ"ג

כאשר אדם משתוקק לבורא הוא נקרא "ישראל", מלשון "ישָׁר אֵל". בו בזמן תכונותיו ורצונותיו שרויים ב"ארץ הקדושה". "ארץ" מהמילה רצון ו"קדוש" מהמילה "מוקדש", דהיינו מיוחד, כלומר "ארץ קדושה" היא רצון המוקדש רק לבורא.

ומהי "ארץ ישראל"? כאשר האדם משתוקק לקשר עם הבורא, ולזה בלבד, הוא נמצא בהרגשות שלו ב"ארץ ישראל", ואז הכול מתוקן ונמצא במקומו. מלמעלה נמשך אור, שפע שלא מוגבל בשום דבר, ואור זה ממלא כל רצון, כל

נשמה וכל נברא. כל הבריאה נמצאת אז במצב השלימות ובמנוחה מוחלטת, כי כל ישראל העלו את רצונותיהם לבורא, את רצונם לעבוד למענו, והבורא החזיר להם במילוי כל רצונותיהם.

ארץ ישראל יכולה להיות מתוקנת ומסוגלת להניב פירות רק כאשר יושב בה עם ישראל ולא עם אחר. במצב זה כל שאר העמים מתרחקים מארץ ישראל, מתרחקים מהרצון ומהאפשרות לשלוט בה. הסיבה לכך היא ששאר העמים לא מסוגלים להתפרנס מפירותיה, מהשפע הנמשך מלמעלה כתוצאה מעבודת ישראל למען הבורא. האור, השפע, נמשך גם על אומות העולם, אבל בעיקר על עם ישראל, ומכך עם ישראל שולט בארץ ישראל.

אות קפ"ד

ואילו שלט בארץ ישראל כוח אחר, כוח של אומות העולם, השליטה היתה חלקית בלבד, ואותו כוח היה מקבל רק את התמצית מהשפע הרוחני שנמשך ממעל. הוא היה שולט רק במידת האור שקיבל. מסיבה זו לא היתה לאומות העולם שליטה חזקה בארץ ישראל. אבל אחר כך, משעה שישראל חטאו וטימאו את "ארץ ישראל", את הרצון ישר לבורא, מאותה שעה הם סלקו את "השכינה", את נוכחות הבורא, וכתוצאה מכך באו עמים אחרים, אשר הסתלקות האור, כלומר הסתלקות השראת הבורא מארץ ישראל, אפשרה להם לשלוט בארץ ישראל.

אות קפ"ה

בארץ ישראל, בתוך הרצון לבורא, יכול לשלוט רק הבורא בעצמו. אבל בשעה שעם ישראל חוטאים ומקטירים קטורת לאלים אחרים, כלומר, מרוממים רצונות אחרים מעל הרצון לבורא, אינם מאמינים ביחידות הבורא וחושבים שיש כוחות אחרים ששולטים על העולם, או אז מתרחקת מהם הרגשת הבורא, "השכינה", ובמקומה מתחילים לשלוט כוחות אחרים, שאת כוחם קיבלו מהבורא.

חזרה לראש הדף
Site location tree