אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / כתבי מקובלים נוספים / רמח"ל / ספר משכני עליון

ספר משכני עליון

הקדמה

המאמר הזה ראיתי לבאר בו ענין בית המקדש שלמעלה שהזכירו חז"ל, צורתו ותכונתו וכל משפטיו וכל חוקותיו. ולדעת איך מכוון כנגדו אותו שלמטה, בתבניתו ובמדותיו באר היטב. ואתה קורא נעים התגבר בשכלך, ולבך תשית לדעת מאוד, ואאלפך חכמה נפלאה, ואשר לא שמעת. לדעת איך המלך מלכי המלכים משגיח על בריותיו, ומנהג את עולמו וסדריו,... [והסדרים] חקר ותקן להעמיד את העולם על משפטו ולהכין אותו באמת ובאמונה. והדברים עתיקים, והמה נשגבים מאד משכל האנשים, כי לא נתחזק עדיין בן האדם בחכמת בוראו, ועל כן לא עמד בדרך האמת והצדק להבין ולהשכיל אל פעולות ה' ואל מעשי ידיו בדעת ובתבונה. והנני משים לפניך עתה דברים רבים ונכבדים, ואכלול אותם בהקדמה אחת, ובה תבין דרכי ההנהגה הזאת, והמזון אשר הוא נותן לכל בעתו, דבר יום ביומו, והבן מאד:

המשך למאמר >>
פרק א

והנני מקצר לפניך כל מדות הבית בכל משפטיהם. בה' פרקים קצרי לשון ובסדר כראוי:

המשך למאמר >>
פרק ב

(א) עזרת ישראל אורך מאה אמה על רוחב שבע עשרה. וכן עזרת הכהנים אורך ק' אמה על רוחב י"ז. וביניהם מעלה גבוה אמה, והדוכן נתון עליה, ובו ג' מעלות, רום מעלה חצי אמה, ושלחה חצי אמה. נמצאת עזרת כהנים גבוה מעזרת ישראל, שתי אמות ומחצה:

המשך למאמר >>
פרק ג

(א) בין האולם ולמזבח ל"ד אמה, ובהם י"ב מעלות. כותל האולם חמש, והאולם י"א, וארכו כרחבו של היכל. ורחב פתחו ארבע עשר. כתלו של היכל יוצא בשני קצותיו של אולם ה' אמות. בית החליפות עודף עליו מכאן ומכאן; ט"ו אמה רחבם, וכתלם עשר אמות:

המשך למאמר >>
פרק ד

(א) כותל ב' אמות מפסיק בין ההיכל ובין קדש הקדשים. גבהו של פתח שש, ורחבו שבע, ועביו כעביו של כותל שתי אמות. קדש הקדשים עשרים אמה על עשרים אמה, וכותל שלו שש:

המשך למאמר >>
פרק ה

(א) ההיכל מאה אמה על מאה אמה על רום מאה. ממזרח למערב מאה אמה, כותל האולם ה', והאולם י"א, כותל ההיכל שש, ותוכו מ' אמה, שתי אמות כותל, ועשרים אמה בית קדש הקדשים, כותל ההיכל שש, והתא ארבע, וכותל התא שש. מן הצפון לדרום ע' אמה, מסבה וכתלה עשר, כותל התא חמש, והתא ארבע, כותל ההיכל שש, ותוכו עשרים, כותל ההיכל שש, והתא ארבע, כותל התא חמש, בית הורדת המים וכתלה עשר. האולם עודף עליו ט"ו אמה לצפון וט"ו לדרום, והוא נקרא, בית החליפות. נמצא ההיכל דומה לארי, צר מאחריו ורחב מלפניו:

המשך למאמר >>
חזרה לראש הדף
Site location tree