אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / כתבי מקובלים נוספים / האר"י / ספר עץ חיים / שער מ"ה / פרק א מ"ת

פרק א מ"ת

השער החמישי שער המקיפין ובו ד' פרקים:

ענין המקיפין של האצילות דע כי ראשונה יצא מן א"ס אור גדול ונחלק לב' חלקים א' יצא ונכנס בסוד או"פ ומה שלא היה יכול להכנס ולהצמצם מרוב גדלו נשאר בחוץ בסוד או"מ כמבואר בדרוש א"ק וזה האור המקיף הוא המקיף לכל האצילות כולו כי הלא גם הכתר שהוא עתיק וא"א כנודע הם מתפשטים בכל האצילות כמבואר אצלינו והנה או"מ זה הוא בסוד אור ישר מלמעלה למטה ואמנם אור שנכנס בסוד או"פ גם הוא אין יכולת בכתר לסבול את כולו ולכן חלק א' ממנו נשאר עומד בפנים של הכתר וחלק א' ממנו יצא ממטה למעלה אחר שנכנס ונתפשט בתוכו חוזר לעלות ויוצא דרך השערות ואלו הם סוד בחי' השערות אשר בראש שהם צינורות והמשכות של זה האור היוצא ובצאתו מן השערות בסופי קצוותיהן שהם סופי צנורותיהן אז הוא בחינת או"מ עלה ממטה למעלה ונקרא אור חוזר הרי נתבאר ב' מיני אורות מקיפין א' אור ישר וא' אור חוזר אלא שהאור הישר הוא כולל לכל אצילות כולו ומקיף כולו אמנם אור המקיף החוזר הוא מקיף אל פרטי הכתר לבדו ולא אל שאר אצילות. ואם תשאל א"כ מאחר שסוף האור הזה לצאת אח"כ בסוד או"מ לפי שלא היה יכול הכתר לסובלו בתוכו כולו א"כ מה טעם נכנס בתחלה והיה לו לישאר בסוד המקיף כמו הראשון ששלא נכנס כלל. והתשובה הוא כי אחר שכוונת המאציל היה לשיהיה בחי' ב' מקיפין א' בסוד מקיף לכל אצילות כולו אור ישר בבחי' יחידה ומקיף א' לכתר בבחי' אור חוזר סוד חיה שנכנס בפנים ובחוץ וכבר נודע בדרוש א"ק כי בכל הפרצופים שמטבור ולמטה דא"ק א"א להיות רק ב' מקיפים לבד לכן היה מוכרח תחלה לכנוס בבחי' או"פ לפי שאם בתחלה היה נשאר בחוץ ולא היה נכנס הנה היה אורו גדול מאד והיה מתפשט גם הוא עד סוף האצילות כולו כמו שעשה מקיף הראשון ועתה אשר נכנס בפנים ונתפשט ממעלה למטה ואח"כ חוזר להתפשט ולעלות ממטה למעלה ואחר כך חוזר ומתפשט מלמעלה למטה מבחוץ בסוד אור מקיף נמצא שעי"כ נתמעט אורו ואינו מקיף רק אל הכתר לבדו וז"ס המקור של מעין כי כפי גובה המקום ומוצא המקור שממנ יצאו המים תחלה כפי ערך גובה זה יכולין לעלות אע"פ שירדו בעומק במאד מאד יכולין לעלות אל שיעור גבהו הראשון שממנו יצאו כנראה בחוש הטבע וכן היה הענין כאן כי אחר אשר האור הזה נכנס וחזר לעלות אין בו כח לעלות רק עד ראש הכתר בלבד אשר הוא נעשה מקום המקור של האור הזה וע"כ אין יכול לעלות עד א"ס משא"כ אלו לא נכנס תחלה אור זה בכתר שאז אור זה יכול לעלות יותר ולהדבק במקורו הראשון שהוא הא"ס והיה אורו רב והיה יכול להתפשט עד סוף אצילות ואח"כ מן יסוד א"א אשר כבר ידעת שהוא כלול מחו"ג סוד שם מ"ה ושם ס"ג זה מימינו וזה משמאלו כמבואר בדרוש א"ק ושניהן נתקבצו ביסוד הזה וכאשר יוצאין ממנו לחוץ דרך פי היסוד הנה הם מתחלקים אז החסדים שבימין ניתנים אל אבא אשר הוא מלביש לזרוע ימין א"א כנודע והגבורה ניתנים לאמא שהיא בשמאל של א"א שהוא הכתר ואע"פ שכולם נתקבצו יחד ונתחברו ביסוד עכ"ז כיון שהם באין מלמעלה נפרדין אלו בנצח וחסד ואלו בגבורה והוד דא"א כנודע וע"כ כאשר חוזרים לצאת דרך פי היסוד ולחוץ הם חוזרים ליפרד כמו שהיו תחלה ובזה תבין עכשיו ענין או"א שאמרו באדר"ז תרוייהו שקילי כחדא ושריין כחדא. והטעם הוא כי הנה מאור א' שניהן מאירין בשיווי א' ממש ואין חילוק ביניהם אלא שאבא לקח אורות דחסדים מימין ואמא האורות של הגבורה מהשמאל. וז"ש באדר"ז אבא טמיר יתיר והנה אור הימין גם הוא נחלק לב' חלקים א' נכנס בפנימים בסוד או"פ וא' נשאר בסוד או"מ אליו וכן עד"ז נחלק אור השמאל חלק א' נכנס בסוד או"פ דאמא וחלק א' נשאר בחוץ בסוד או"מ אליה אמנם לפי שאבא טמיר וגניז יתיר כנ"ל לכך גם אור הימין של אבא שנכנס בו בסוד או"פ יוצא אח"כ דרך היסוד של אבא עצמו לחוץ וחציו נכנס בסוד או"פ לאמא וחציו נשאר בסוד או"מ לאמא והרי תבין עתה איך אמר כשם שהיא לוקחת מן הכתר שהוא א"א כך היא לוקחת מן אבא עצמו וצריכה אליו והבן זה. וא"ת א"כ גדול אור אמא מאור אבא כי אמא לוקחת מן השמאל ומהימין ואבא לוקח דרך ימין לבד. אבל הענין הוא כי כבר ידעת כי תדיר אתכליל שמאלא בימינא וכאשר אנו אומרים ימינא כנ"ל כ"ש שהשמאל נכלל בו אלא שאינו עולה בשם לפי שהוא טפל אליו ואינו ניכר בו לכן אינו נזכר בו רק הימין לבד נמצא כי אבא שלוקח הימין כ"ש הוא שהשמאל נכלל בו אלא שאינו ניכר שם אורו נמצא כי יש לו ימין ושמאל אך הנוקבא אין לה רק השמאל לבד ומן האור הימין אינה לוקחת רק מה שנשאר בלבד מן אבא וגם לפי שהיא לוקחת אותו מעורב באור אבא וכבר אינו נקרא בשם אור דא"א אלא בשם אור אבא (נמצא אור אבא גדול מאור אמא) והנה יש לכתר מקיף א' כולל ומקיף א' פרטי ולאבא יש לו אותו אור המקיף הכולל אשר בכתר כנ"ל ועוד מקיף אחר שלו בלבד כנ"ל וכן באמא הענין כן והנה לאמא יש או"מ ואו"פ יותר מן אבא לפי שגם היא לקחה מא"א כמו שלקח אבא ו

עוד לקחה ג"כ מאבא כנ"ל והנה מן או"פ של אבא גם ממנו חוזר ויוצא בחי' או"מ ממטה למעלה אור חוזר בסוד השערות כמו בא"א וכן הענין ג"כ באמא וא"צ להאריך בזה ואח"כ מאו"פ של אמא יצא דרך פי היסוד שלה אור אל כל הז"ת ביחד ונחלק לב' חצאין חציו א' נכנס בסוד או"פ שלהם ביחד וחציו בסוד או"מ להם ואח"כ מבחי' או"פ שלהם חזר ויצא אור חוזר מקיף בסוד השערות הנ"ל ע"ד בא"א ואו"א:

חזרה לראש הדף
Site location tree