אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ד"ר מיכאל לייטמן / ספרים / מסע לעולם עליון / לוח מושגים
הרב ד"ר מיכאל לייטמן

לוח מושגים

אדם הראשון"אדם הראשון", או "אדם", היא הנשמה הכללית והיא מתחלקת לחלקים שנקראים "נשמות בני-אדם".

אור וכליהרצון לקבל שבנברא נקרא "כלי", והשפע שהנברא מקבל נקרא "אור".

אח"פ (אָחַפּ)החלק המקבל בנשמה.

אח"פ דעליוןחלק מהפרצוף העליון הנמצא בתוך התחתון.

אחורייםהתייחסות הבורא לנברא לא כשמו "טוב ומיטיב" אלא בהיפוך מהנראה.

בירורפעולת ההפרדה בין תכונות או רצונות של הנברא לאלו של הבורא. מתבצעת באור העליון המגיע למבצע הפעולה.

בריאה-יצירה-עשיה (בי"ע) דטומאהמאגר הכוחות האגואיסטיים הנמצאים לעומת כוחות ההשפעה שבעולמות בריאה-יצירה-עשיה דקדושה.

בריאה-יצירה-עשיה (בי"ע) דקדושהמאגר כוחות ההשפעה הנמצאים לעומת הכוחות האגואיסטיים שבעולמות בריאה-יצירה-עשיה דטומאה.

גלגלתא ועיניים (גו"ע, ג"ע)החלק המשפיע שבנשמה.

דבקותהשוואת הצורה המקרבת ומדביקה את הרוחנים זה בזה.

הבחנות ובירוריםשלבי הכרת ההנהגה העליונה.

זו"ן (זעיר אנפין ונוקבא) דאצילותחלק בעולם האצילות שממנו נמשכות לנשמות הנהגה והשגחה כדי להביאן לגמר תיקונן.

זיווג דהכאהפעולת המסך, המעכב והמעלים את האור מבחינה ד', ומדחה את אור השייך לה. מצד אחד "מכה" באור, שפירושו שדוחה ומעלים אותו מלהאיר, ומהצד השני "מזדווג" עם האור, כלומר, גורם לו רבייה והרחבה יתרה.

זעיר אנפין )ז"א(נציג הבורא או הכתר )אריך אנפין( שבעולם האצילות מול המלכות דאצילות, שכוללת בתוכה את כל הנשמות.

חפץ חסדיםתכונת הבינה.

יהוד-יםהמשתוקק להתייחד ולהידבק עם בוראו נקרא "יהודי".

יחוד-יםהמצב שבו הנברא נמצא בהשתוות הצורה עם הבורא.

כח"ב תו"מכתר, חוכמה ובינה, תפארת ומלכות. ראה גם נרנח"י.

כליהרצון לקבל שבנברא.

ל"ב האבןל"ב (32) מלכויות שבנשמה שאי אפשר לתקנן עד גמר התיקון.

מ"דהאור העליון שיורד מלמעלה כדי לעזור לאדם שמעלה את המ"ן.

מלכות דאין-סוףהרצון לקבל הכלול באור אין-סוף; עולם אין-סוף אשר שם אין שום שינוי צורה בין הכלי לבין האור.

מ"ןבקשת התחתון לקבל תכונת ההשפעה בדומה לעליון.

מסך כוח התנגדות לרצון לקבל שבמלכות, המעלה את הנשמה לפעולת ההשפעה.

נרנח"ינפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה, ה' חלקי האור הממלא את ה' חלקי הנשמה, כח"ב תו"מ, שהם כתר, חוכמה, בינה, תפארת ומלכות.

עבה, עוביגודל הרצון לקבל שבנשמה.

עביותהרצון לקבל שבנשמה.

ע"סעשר ספירות.

עתיק, אריך אנפין, אבא ואמא, זעיר אנפין ונוקבאה' פרצופי עולם האצילות שמהם יורדת ההנהגה וההשגחה לנשמות.

פניםהבחינה הטבעית שבפרצוף או ביחסו לזולת.

פרצוף"עשר ספירות" זו למטה מזו, הבאות על ידי עליית המלכות למאציל.

פרצופיםמדרגות שבעולמות נקראות פרצופים, סה"כ 5 בכל עולם, וכך 52 בכל המציאות.

קו ימיןתכונות של השפעה שנרכשות מהופעת הפרצוף העליון )"הבורא"(.

קו שמאלרצון לקבל שבנברא שמתעורר לפי יכולתו של הנברא לתקן אותו.

רצון לקבלחומר של כל מהות.

רשימו, רשימותמידע שמצוי בנשמה המתעוררת ועולה להכרת האדם, כדי להקנות לו מקום לתיקון ולהתקדמות לקראת מטרת הבריאה.

חזרה לראש הדף
Site location tree