אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ד"ר מיכאל לייטמן / ספרים / לראות טוב / יח. ישראל והעמים

יח. ישראל והעמים

והנך רואה חיוב המוחלט, המוטל על כל ישראל, יהיה מי שיהיה, לעסוק בפנימיות התורה ובסודותיה, שלא תושלם באדם כוונת הבריאה זולתה. ולסבה זו אנו מתגלגלים, דור יוצא ודור בא, עד דורינו זה שהוא השארית של הנשמות, שעדיין לא נשלמה עליהן כוונת הבריאה, מפני שלא זכו להשיג בדורות שעברו עליהן את סודות התורה.

הרב יהודה אשלג, קבלה למתחיל, הקדמה לספר פי חכם, עמ' 266

ואיתא במדרשי חז"ל ובזוהר ותיקונים, אשר כל העולמות העליונים וכל הספירות הקדושות דה' עולמות א"ק ואבי"ע בכמותם ואיכותם, כל זה הוכן מכל מראש רק להשלמות בני ישראל. כי נשמת איש הישראלי היא חלק אלוקי ממעל.

הרב יהודה אשלג, קבלה למתחיל, הקדמה לספר פי חכם, עמ' 267

אמנם כן כבר הורו לנו חז"ל בהרבה מקומות, שכל העולמות כולם לא נבראו אלא בשביל ישראל.

הרב יהודה אשלג, תלמוד עשר הספירות, חלק א', הסתכלות פנימית, אות ו'

ישראל גדר לעולם.

שמות רבה פרשה ב'

ישראל הן סגולתו של הקב"ה, שנאמר להיות לו לעם סגולה.

מדרש תנאים לדברים,פרק יד'

ישראל מביאין אורה לעולם.

שיר השירים רבה פרשה ד'

ישראל מאירים למי שמאיר לכל.

שמות רבה פרשה לו'

אומה נכנסת ואומה יוצאת , והארץ לעולם עומדת: אלו ישראל.

מדרש תהלים, מזמור לו'

אומה שכל טובה שהיא באה לעולם אינה באה אלא בזכותה.

בראשית רבה, פרשה סו'

אומה ששלום העולמים דר בתוכה.

בראשית רבה, פרשה סו'

ישראל חוטאים ולוקין וחוזרין וחוטאים ולוקין.

איכה רבה, פרשה א'

מה הגפן הזה העלים שלה מכסין על האשכולות, כך הם ישראל, עמי הארץ שבהם, מכסין על תלמידי חכמים.

ויקרא רבה, פרשה לו'

ישראל כשהיסורין באין עליהם, הן נכנעין ומתפללים, אבל אומות העולם מבעטין בהן ואינם מכירין שמו של הקב"ה.

מדרש תנחומא, פרשת ניצבים, סימן ג'

כשישראל אוכלים ושותים הם עוסקים במקרא, במשנה, אבל אומות העולם כשהם אוכלים ושותים אין מתחילין אלא בדברי תיפלות.

תלמוד בבלי, מסכת מגילה, עמוד יב'

ישראל לימות המשיח מכלין כל האומות.

במדבר רבה, פרשה ב'

מה יונה זו מכפרת על העולים, כך ישראל מכפרין על האומות.

שיר השירים רבה, פרשה ד'

ישראל נמשלו כצורים, ואומות העולם כחרס.

ילקוט שמעוני, אסתר

ישראל נרדפין מפני האומות, ובחר הקב"ה בישראל.

ויקרא רבה, פרשה כז'

ישראל נתונין בדין באותה שעה, אם להינצל אם להיאבד עם מצרים.

רש"י, שמות, פרק יד'

ישראל עשויים דייש לכל באי עולם.

פסיקתא רבתי פרשה יא'

ישראל שבחוץ לארץ עובדים עבודת אלילים בטהרה.

מסכתות קטנות, מסכת אבות דרבי נתן, פרק כו'

ישראל שבמצרים הקדימו אמונה לשמיעה.

שיר השירים רבה, פרשה ב'

ישראל, לעתיד לבוא אין כל אומה ולשון יכולה לשלוט בהם.

תלמוד בבלי, מסכת מגילה, דף יא'

כשם שאי אפשר לעולם בלי ארבע רוחות, כך אי אפשר לו לעולם בלא ישראל.

רד"ק זכריה, פרק ב'

ראוי היה שהקדושה תהיה על כל האדם, שהרי קשר האדם עם ה' הוא למעלה מכל עם. אולם הקלקולים שבאדם השכיחו את הקדושה, ויצירה חדשה נעשתה בישראל, שדווקא ממקורה כל קודש יימשך.

מאמרות הרב הראי"ה קוק, תלחש לי סוד ההויה

בכל עם, הפנימיות של חיי הקבוצה היא בצור חיי הכלכלה והגשמיות. אולם ישראל, טבע נשמתם הוא הצימאון להרגיש בכל מרחבי החיים את האלוקים.

מאמרות הרב הראי"ה קוק, תלחש לי סוד ההויה

ובאותו הזמן לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה, ולא קנאה ותחרות, שהטובה תהיה מושפעת הרבה, וכל המעדנים יהיו מצויין כעפר, ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד, ולפיכך יהיו ישראל חכמים גדולים ויודעים דברים הסתומים וישיגו דעת בוראם כפי כח האדם, שנאמר "כי מלאה הארץ דעה את ה', כמים לים מכסים".

משנה תורה להרמב"ם, הלכות מלכים ומלחמות, פרק יב'

כל כך מחובר רוח ישראל ברוח אלוקים, עד שאפילו מי שאומר שאינו זקוק לאלוקים, כיוון שהוא חפץ ברוח ישראל, הרוח האלוקי שורה בו גם בעל כורחו.

מאמרות הרב הראי"ה קוק, תלחש לי סוד ההויה

כך פתח ר' תנחומא בר אבא: "גפן ממצרים תסיע, תגרש גוים ותטעה" למה נמשלו ישראל לגפן? אלא מה הגפן, כשבעליה מבקשים שתשביח, מה הם עושים? עוקרים אותה ממקומה, ושותלים אותה במקום אחר, והיא משבחת: כך, כיוון שביקש הקב"ה לפרסם לישראל בעולם, מה עשה? עקרם ממצרים והביאם למדבר, והתחילו מצליחים שם, ואומרים: "כל אשר דיבר ה', נעשה ונשמע" ויצא להם שם בעולם, שנאמר: "ויצא לך שם בגויים ביופייך".

שמות רבה, פרשה מד'

ישראל – תמצית ההוויה כולה, אין לך תנועה בכל העמים כולם, שלא תמצא דוגמתה בישראל. אמונתו – היא המקור המשפיע את הטוב לאומנות כולן.

מאמרות הרב הראי"ה קוק, תלחש לי סוד ההויה

אדם מישראל שרוצה לזכות לאור חיים באמת, צריך הוא להסכים לשתול את עצמו בכנסת ישראל: לחשוב ישראליות להרגיש ישראליות לקנות את הידיעות המיוחדות לישראל ולראות בשמחת ישראל.

מאמרות הרב הראי"ה קוק, תלחש לי סוד ההויה

התחייה של האומה היא היסוד לבניין של התשובה הגדולה – תשובת ישראל ותשובת העולם, שתבוא אחריה.

מאמרות הרב הראי"ה קוק, תלחש לי סוד ההויה

ישראל – האומה שהאוניברסליות הגמורה טמונה בעומק נשמתה.

מאמרות הרב הראי"ה קוק, תלחש לי סוד ההויה

"אל גינת אגוז ירדתי וגו". למה נמשלו ישראל כאגוז? מה האגוז הזה משחק לתינוק ותענוג למלכים, כך ישראל, כשהם זוכים – "והיו מלכים אומנייך" וכשהם חוטאים – "הייתי שחוק לכל העמים".

פסיקתא רבתי, פרשה יא'

ישראל בזמן שעושין רצונו של מקום אין כל אומה ולשון שולטת בהם, ובזמן שאין עושים רצונו של מקום, מוסרן ביד אומה שפלה.

תלמוד בבלי, מסכת כתובות, דף סו'

מה ראה הקב"ה לדבר עם משה מתוך הסנה? אמר ר' מאיר: מה הסנה עושין אותו גדר לגינה, כך ישראל גדר לעולם.

שמות רבה, פרשה ב'

"וירם קרן לעמו" ולמה נמשלו ישראל לקרן? מה הקרן בראש היא נתונה, כך הם ישראל ראש לכל האומות, שנאמר "ונתנך ה' לראש".

מדרש תהלים, מזמור קמז'

אמר רבי אלעזר בר אבינא: אין פורענות באה לעולם, אלא בשביל ישראל.

תלמוד בבלי, מסכת יבמות, דף סג'

"ואבדיל אתכם מן העמים" אמר ר' לוי: כל מעשיהם של ישראל משונים מאומות העולם: בחרישתן, בזריעתן, בנטיעתן, בקצירתן, בעימורן, בדישן, בגורינהן, בגגותיהן, בבכורותיהן, בתגלחת, במניינן.

במדבר רבה, פרשה י'

"בטנך ערמת חטים" ר' יוסי בן חנניה אומר: מה חיטה זו סופגת (תופחת), כך ישראל סופגין נכסיהם של אומות העולם. זהו שנאמר: "ואכלת את כל העמים".

שיר השירים רבה, פרשה ז'

צדקה עשה הקב"ה בישראל, שפיזרן לבין האומות.

תלמוד בבלי, מסכת פסחים, דף פז'

בכל העולם ישנם חסידים, פילוסופים, אנשי קודש ואנשי אלוקים, אבל אין בעולם אומה שלמה, שעצמיותה היא האידאה האלוקית – כי אם עם ישראל.

מאמרות הרב הראי"ה קוק, תלחש לי סוד ההויה

אפילו האפיקורסות הישראלית מלאה אמונה, הרבה יותר מאמונות הגויים כולם.

מאמרות הרב הראי"ה קוק, תלחש לי סוד ההויה

המבדיל בין ישראל לעמים הוא אור החסד, העולם יודע רק את עצמו, את הנאתו הגסה, ואפילו ההנאות הרוחניות הן רק כמשרתות לו. ישראל מטבע נשמתו, חפץ בטוב האלוקי, להיות טוב – לכול.

מאמרות הרב הראי"ה קוק, תלחש לי סוד ההויה

נשמת ישראל היא נשמה יוצרת, נשמת כל העמים היא רק מציירת, מסדרת.

מאמרות הרב הראי"ה קוק, תלחש לי סוד ההויה

כל הגויים נתונים תחת משטר הטבע. כל שאיפתם היא למלא רצונן העיוור, שהוא חירות שטחית בתוך עומק של השתעבדות פנימית. אבל ישראל – יצא ממצרים.

מאמרות הרב הראי"ה קוק, תלחש לי סוד ההויה

יציאת ישראל ממצרים תישאר לעד האביב של כל העולם.

מאמרות הרב הראי"ה קוק, תלחש לי סוד ההויה

בטוח אני , שדווקא זה הדור הנראה כל כך ריק ופורק עול, דווקא הוא על פתחי תשובה עומד, הוא המוכשר ביותר לאור תשובת אמת.

מאמרות הרב הראי"ה קוק, תלחש לי סוד ההויה

מקובלים אנו שתהיה מרידה רוחנית בארץ. השלווה הגשמית שתבוא תקטין את הנשמה, ויבואו ימיםשתאמר אין לי חפץ בהם. השאיפה לאידיאלים תחדל. עד יבוא סער ומהפכה, וייראה בעליל כי חוסן ישראל הוא באור ה' לבדו.

מאמרות הרב הראי"ה קוק, תלחש לי סוד ההויה

בדורנו הננו נולדים מחדש כימי קדם. כל הרוחניות של העבר הולכת ונבלעת במקורה, אולם היא יוצאת בפנים רעננות, קטנות בכמות, אך עלולים לצמיחה גדולה.

מאמרות הרב הראי"ה קוק, תלחש לי סוד ההויה

משיח בן יוסף מגלה את חשיבות ישראל לבדם, אך תכלית ישראל היא לאחד את העולם כולו למשפחה אחת לקרוא בשם ה', על כן "עתיד משיח בן יוסף ליהרג" וימלוך משיח בן דוד.

מאמרות הרב הראי"ה קוק, תלחש לי סוד ההויה

המלחמות מעמיקות את הערך המיוחד של כל עם, עד שמתבלטת הצורה שלו, ויוצאת אל הפועל בצורה מגמרת.

מאמרות הרב הראי"ה קוק, תלחש לי סוד ההויה

ארץ שהיתה טובה וכל מלכי עולם נתאוו לה.

מדרש תנחומא, פרשת משפטים, סימן י'

ארץ ישראל גבוהה מכל ארצות.

תלמוד בבלי, מסכת זבחים, דף נד'

ארץ ישראל היא תבלו של עולם.

אליהו רבה, פרשה ב'

ארץ ישראל יושבת באמצעיתו של עולם, וירושלים – באמצעיתה של א"י.

מדרש תנחומא, פרשת קדושים, סימן י'

ארץ ישראל מלאה דגן תירוש ויצהר, וכל הארצות באות למלאות אותה כסף וזהב.

בראשית מז', יד'

ארץ ישראל משקה אותה הקב"ה בעצמו, וכל העולם כולו משקהו ע"י שליח.

תלמוד בבלי, מסכת תענית, דף י'

ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות.

במדבר רבה, פרשה ז'

ארץ ישראל נבראת תחילה וכל העולם כולו נברא לבסוף.

תלמוד בבלי, מסכת תענית, דף י'

ארץ ישראל שותה מי גשמים וכל העולם כולו מתמצית, ארץ ישראלשותה תחלה וכל העולם כולו לבסוף.

תלמוד בבלי, מסכת תענית, דף י'

ארץ ישראל קלה מכל הארצות לבשל את פירותיה.

תלמוד בבלי, מסכת כתובות, דף קיב'

ארץ ישראל תהא מבורכת בפירות, וכל הארצות מתפרנסות הימנה וממשיכות לה כספם וזהבם.

רש"י, דברים, לג'

אם יאמרו אומות העולם לישראל: אומה של שודדים אתם, שכבשתם ארצות שבעה גויים, הם אומרים להם: כל הארץ של הקב"ה: הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו, ברצונו נתנה לכם, וברצונו נטלה מכם ונתנה לנו.

רש"י, בראשית פרק א'

עשרה חלקים של גבורה בעולם: תשעה ביהודה, ואחד בכל העולם.

מסכת אבות דרבי נתן, נוסחא ב', פרק מח'

עשרה קבין חכמה ירדו לעולם: תשעה נטלה א"י, ואחד כל העולם כולו.

תלמוד בבלי, מסכת קידושין, דף מט'

עשרה חלקים של יופי בעולם: תשעה בירושלים, ואחד בכל העולם.

אסתר רבה, פרשה א'

עשרה חלקים של חכמה בעולם: תשעה בארץ ישראל, ואחד בכל העולם.

אסתר רבה, פרשה א'

עשרה חלקים של חכמה בעולם: תשעה בירושלים, ואחד בכל העולם.

מסכת אבות דרבי נתן, נוסחא ב', פרק מח'

עשרת חלקים של חנופה בעולם: תשעה בירושלים, ואחד בכל העולם. שנאמר: "כי מאת נביאי ירושלים יצאה חנופה לכל הארץ".

אסתר רבה, פרשה א'

עשרה קבין יופי ירדו לעולם: תשעה נטלה ירושלים, ואחד כל העולם כולו.

תלמוד בבלי, מסכת קידושין, דף מט'

עשרה חלקים של תורה בעולם: תשעה בירושלים, ואחד בכל העולם.

אסתר רבה, פרשה א'

שנו רבותינו: לעולם ידור אדם בא"י, אפילו בעיר שרובה עכו"ם, ואל ידור בחוץ לארץ, ואפילו בעיר שרובה ישראל. שכל היוצא לחוצה לארץ, כאילו עובד עבודה זרה.

רבי משה בן מימון, הרמב"ם, הלכות מלכים, פרק ה'

"וישבתם לבטח בארצכם" בארצכם אתם יושבים לבטח, ואי אתם יושבים לבטח חוצה לה.

ספרא בחוקותי, פרשה א'

כשם שהטבור הזה נתון באמצע האיש, כך א"י – טבורה של עולם, שנאמר: "יושב על טבור הארץ". א"י יושבת באמצעיתו של עולם וירושלים באמצע א"י, ובית המקדש באמצע ירושלים, וההיכל באמצע בית המקדש, והארון באמצע ההיכל, ואבן השתיה לפני ההיכל, שממנה הושתת העולם.

מדרש תנחומא, פרשת קדושים, סימן י'

כתוב: "והיה מדי חודש בחודשו ומדי שבת בשבתו יבוא כל בשר וגו' ואיך אפשר שיבוא כל בשר לירושלים בכל שבת ובכל חודש? אמר רבי לוי: עתידה ירושלים להיות כא"י, וא"י ככל העולם כולו. ואיך באים בראש חודש ובשבת מסוף העולם? אלא העבים באים וטוענים אותם (כמו על מרבד של קסמים) ומביאים אותם לירושלים.

ילקוט שמעוני, ישעיהו רמז תקג'

בחוץ לארץ מתגלה הערך של המעשה, בארץ ישראל – ערך הדיבור, ובבית המקדש – הערך של המחשבה.

מאמרות הרב הראי"ה קוק, תלחש לי סוד ההויה

נשמה כללית אינה שורה באיש פרטי, אלא בארץ ישראל. תכף שבא אדם לארץ, מתבטלת נשמתו הפרטית, מפני האור הגדול של נשמת ישראל הנכנסת בתוכו, ופועלת את פעולתה.

מאמרות הרב הראי"ה קוק, תלחש לי סוד ההויה

ארץ ישראל שותה מי גשמים, וכל העולם מתמצית (שותה מהשאריות).. א"י שותה תחילה, וכל העולם כולו בסוף.

תלמוד בבלי, מסכת תענית, דף י'

עכו"ם יבושו וישראל ישמחו.

רש"י, מסכת בבא מציעא, דף לג'

אוה"ע אומרים: אנו עיקר ובשבילנו נברא העולם, אמרו להם ישראל: המתינו עד שיגיע היום ואנו יודעים בשביל מי נברא.

בראשית רבה, פרשה פג'

והיה העולם אומרים לישראל: נלכה עמכם, שנאמר "אנה הלך דודך", וישראל אומרים לעובדי אלילים: אין לכם חלק בו, שנאמר: "אני לדודי ודודי לי".

ילקוט שמעוני, שיר השירים, רמז תתקפח'

אוה"ע אומרין לישראל הרי אלוהותנו אנו רואים אותם, אתם הוא אלוהיכם? והן משיבין: אלוהכם מעשה ידכם, אתם רואין אותםוהם אינם רואים אתכם, ואלוהינו בשמים, ואנחנו מעשה ידיו - הוא רואה ואינו נראה.

אוצר המדרשים, עמ' קכו'

אוה"ע אומרין לישראל: עד מתי אתם מתים על אלוהיכם? – והוא גומל לכם רעות, שובו לכם אצלנו

פסיקתא רבתי, פרשה כא'

אוה"ע אין להם טובה, אבל טובתן של ישראל טובה שלמה.

אסתר רבה, פרשה ג'

אוה"ע אין להם ישיבה.

אסתר רבה, פרשה א'

אוה"ע אינן גולים, אעפ"י שגולים אין גלותם גלות – אבל ישראל שאין אוכלים מפתם ואין שותים מיינם, גלותם גלות.

איכה רבה, פרשה א'

אוה"ע – אעפ"י שחוטאין אין כלום, אבל ישראל חטאו ולקו.

איכה רבה, פרשה א'

אוה"ע לא היו ולא עתידין להיות – אבל ישראל היו וגם עתידין להיות.

מדרש תנחומא, פרשת נח, סימן יט'

אוה"ע לא מונין שבתא לימי החול, אבל ישראל מונין את השבת: חד בשבתא.

פסיקתא רבתי, פרשה כג'

אוה"ע מונין לחמה וישראל ללבנה.

פסיקתא רבתי, פרשה טו'

אוה"ע מתיראין לפני הקב"ה וקרובים לתשובה וישראל קשי עורף.

מדרש תנחומא, פרשת שמיני, סימן ט'

אוה"ע נבואתן סתומה, אבל ישראל נבואתן מפורשת.

אסתר רבה, פרשה ז'

אוה"ע נמשלו כקוצים

מדרש תנחומא, פרשת במדבר

אוה"ע נמשלו לפרים ואילים ושעירים וישראל לבני יונה.

רש"י, בראשית, פרק טו'

אוה"ע עשו מפתן אחד וישראל עשו כמה מפתנות.

תלמוד ירושלמי, מסכת עבודה זרה, פרק ג'

אוה"ע שהן מהלכין באסקפטיות אין גלותם גלות, אבל ישראל שהן מהלכין יחפין, גלותם גלות.

איכה רבה, פרשה א'

אוה"ע שהם נותנין עיניהם בכיסם של ישראל ונוטלין כל אשר להם – וחושבין שכל מה שעושין להם מן היושר.

במדבר רבה, פרשה י'

חזרה לראש הדף
Site location tree