אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ד"ר מיכאל לייטמן / ספרים / לראות טוב / יט. קבלה עכשיו

יט. קבלה עכשיו

מה שנגזר למעלה שלא יתעסקו בחכמת האמת בגלוי היה לזמן קצוב, עד שתשלים שנת הר"ן. ומשם ואילך יקרא דור אחרון, והותרה הגזירה, והרשות נתונה להתעסק בספר הזוהר. ומשנת ה"ש ליצירה מצוה מן המובחר שיתעסקו ברבים, גדולים וקטנים, כמו שמובא ברעיא מהימנא. ואחר שבזכות זה עתיד לבוא מלך המשיח ולא בזכות אחר אין ראוי להתרשל. ומי שחננו הא"ל ויגע ומצא והשתדל וזכה להשיג חלק החכמה המושג בעולם הזה, זכה לטעום בעולם הזה קצת מתענוג העולם הבא, ועוד שעל ידי השגת זה החלק יתעוררו אליו הרבה ספיקות ושאלות שאי אפשר להשיגם אלא בעולם הנשמות. וכפי שיעור השאלות שמוליכה הנשמה מהעולם הזה לעולם הנשמות כן הוא שיעור השמחה שמשיג בעולם הנשמות, וכשיתורצו לו הספיקות שיהיו לו ועוד יתעוררו לו ספיקות אחרות הרבה מאוד שאי אפשר ליישבם אלא בהשגת הנשמות אחר התחיה.

אברהם בן מרדכי אזולאי, אור החמה בהקדמה

תחילת שנת תכ"א- ממנה מתחילה התגלות משיחית בסוד חכמה עליונה ויחד איתה חכמה תחתיתהבאה באתערותא דלתתא יחד עם התפתחות חכמת המדע הבאה בדרך הטבע לפי המובא בזוהר הקדוש פרשת וירא( דף ק יז) ויבשות מאה שנין לשתיתאה יתפתחון תרעי דחכמתא דל עילא ומבועי דחכמתא לתתא וכו. ומשנה זו ואלך מתחיל קול התור באורו של רבנו הגר"א ההולך ואור עד נכון היום.

תמצית מתוך ז פרקי גאולה שקיבל ר' הלל משקלוב מרבו הגר"א

תפקיד המשיח הראשון, משיח בן יוסף, קיבוץ גלויות שיביא לקרוב הגאולה ע"י מעשי ישראל בעת ערותא דלתתא בדרך טבעית אשר מעוררת לעומתה הנהגה אלוקית ניסות נסתרת המסייעת להצלחת כל הפעולה אשר מגמתה החזרת השכינה לציון תקופה זו החלה בשנת ת"ק לאלף השישי.

אח"כ יבור "אור היום"- שהיא הגאולה ע"י משיח בו דוד.

תמצית מתוך ז פרקי גאולה שקיבל ר' הלל משקלוב מרבו הגר"א

דע כי גזרה חכמתו ית' שחיבור ספר הזוהר לא יתפרסם ולא יתגלה אלא בדורו של רשב"י ע"ה ועל ידו, ונגזרה גזירה בפמליא של מעלה שלאחר דורו של הרשב"י ור' אלעזר בנו לא יתעסקו בזאת החכמה בפרסום עד הדור האחרון דורו של משיח בן דוד. והכי איתא בתיקונין בהרבה מקומות, שאלו הסודות לא יתגלו עד דרא דייתי מלכא משיחא, ר"ל בדור האחרון בשביל המתעסקים בחיבור הזוהר יתגלי מלכא משיחא.

הקדמת ספר אור החמה

לא נתגלה הזוהר הקדוש לדורות הראשונים רק בדורות הגרועים מהם, עיי"ש [בספר ויקהל משה הנ"ל] בד"ק בארוכה, ומסיים שם שהוא בכדי להגן על הדורות האחרונים. וצריך לשמוע בקול ה', כי כן רצונו לטוב לנו להגן עלינו מצרינו ולהחיש גאולתנו שתהיה בב"א.

ר' חיים דוד יוסף אזולאי, החיד"א,ספר פתח עיניים להחיד"א על מס' סנדהרין דף צח'

יש לחקור מדוע ס' הזהר הקדוש לא נתגלה בדורות הראשונים, ואיך נתגלה אחר כן בדורות הגרועים מהם וכו', אבל אחר שעבר אלף שנים מהחורבן שנשלמו שנת ד' אלפים תתכ"ח אז היה יכול לבוא, ובעונותינו הרבים אשתהי, וזה חטא נוסף לכלל ובפרט על כל חטאים וחילול שמו יתברך ותורתו ונתגבר היצה"ר מאוד יען כבר נתברר הרבה, ועתה הברירה ברגלים, וכמו שכתוב בעקבות משיחא חוצפה יסגא שהוא התאוה שמתגברת בראותה כי כלתה אליה רעה, וכמו שביאר באורך רבינו האר"י זצ"ל ומתגברת להחטיא, אבל כשל כוחה בעניין הרעות ותוקף הצרות כי כבר הוברר הרבה כאמור מפי כבוד האר"י זצ"ל, ולכן סמוך לדורות שאחר האלף שנה מהחורבן נתגלה אור הזהר להגן על הדורות ושאם נזכה לעסוק בסתרי תורה כדת מה לעשות, בזכות זה תפרש ישע ישועת ישראל.

ר' חיים דוד יוסף אזולאי, החיד"א, מערכת גדולים א' ריט'

מהרשב"י ואילך התחיל להתנוצץ שני אלפי ימות המשיח, ומהבעש"ט ואילך התחיל להתנוצץ התגלות המשיח.

הרב משה ישראל בר אליהו, שארית ישראל, שער ההתקשרות, דף יב' טור ד'

וזהו דרש דרש משה, היינו כשיתגלה (כי בכל דור ודור יש בחי' משה, ואיתא דרשב"י היה בחינת משה), וידרוש מה שדרש כבר משה, היינו רשב"י, ספר הזוהר, אז והנה שורף, היינו שיתבטלו כל הקליפות וממילא יהי הגאולה שב"ב אנס"ו.

ר' משה חיים אפרים מסדילקוב, דגל מחנה אפרים, פ' שמיני

ע"י עסק ישראל בסודות התורה יבוא משיח צדקנו בב"א כמבואר בזוה"ק. וסימן לדבר סו"ד במילוי סמ"ך ו"ו דל"ת גי' משיח בן יוסף במכוון, שאף משיח בן יוסף יחיה ויתקיים ע"י זכות לימוד רזין דאורייתא.

ספר קהלת יעקב לבעל מלוא הרועים ערך סוד

א. ובני ישראל יוצאים ביד רמה, ותרגומו ובני ישראל נפקין בריש גלי, על דרך דאיתא בזוה"ק בספרא דא יפקון מן גלותא, ועיין שם שמבואר עוד יותר כשיתגלה הספר הזוהר בדא יפקון מן גלותא.

ב. וזהו שמרומז בפסוק ובני ישראל יוצאים, היינו מן הגלות, כנ"ל, ביד רמה, ותרגומו בריש גלי, ברי"ש ר"ת ר' ש'מעון ב'ן י'וחאי, גל"י, כשיתגלה ספרו הקדוש ספר הזוהר, אז בדא יפקון מן גלותא, והבן.

ר' משה חיים אפרים מסדילקוב, דגל מחנה אפרים, פ' בשלח

קומי אורי כי בא אורך, או"ר בגי' אי"ן סו"ף, אדו"ן עול"ם ובגי' ר"ז, שהוא סודות התורה אשר הוא או"ר לנו. וזהו קומי אור"י, שיתגלה כבוד מלכות אדו"ן עול"ם, כי בא אור"ך, כי כבר נתגלה להם חכמת סודות התורה שהוא ר"ז, אור התורה, ועי"ז תהיה גאולה להתגלות בסוד מלכותו כנודע.

אגרא דכלה הפטרת פ' תבוא

בדורות הראשונים היו יכולין להשיג שלימות נפשם, להתלהב בזיכוך רב ובקדושה להמשיך על עצמם נועם זיו אור השכינה באור עליון וצח בדביקות ויראה ואהבה, והכל ע"י פשטות התורה, תורה שבעל פה נגלה, אבל בדור הזה עקבות דמשיחא, שהרע גובר ומתנשא וחוצפה יסגי..מי יגן עלינו מן הקליפות הרעות המחשיכים האור והשכל. ועל ידי נגלת התורה אי אפשר בדור כזה באין פנים להלהיב כל כך נפש המשכלת בדביקה וחשיקה, שהרע והמקטרגים הרוחניים מתגברין, ולא עוד אלא שהם מתלבשים בגשמיות בערב רב שהם הרבים, ומושל וגובר ואפיקורסות ומינות ושנאת חינם ולשון הרע, וכל מי שהוא חצוף ביותר גובר ביותר. ולולא מתיקות עריבות נועם זיון לשון הזוהר והתיקונים וכתבי מרן, המאירין לנפש המשכלת ומיישבין הדעת משמחת לב ומאירת עיניים, לא היה באפשרות להאיר מרוב הצרות וחלישות דעת מרשעים המינים ואפיקורסים.

ולכן אחי טעמו וראו אור הגנוז ומתיקות שיש בזוהר הקדוש המאיר לנפש, עד שמרוב אור תקבל על עצמך כל הרעות והצרות והיסורין, ולא יתחלש דעתך ולא תיפול ממדרגתך, ותתעלה למעלה עד רום המעלות, חזק חזק חזק ואמץ, לא תירא ולא תפחד.

ר' יצחק איזיק יחיאל ספרין מקומרנה, נתיב מצוותיך, נתיב התורה, שביל א' אות ל'

להפנות את הלבבות ולהעסיק את המוחות במחשבות נאצלות, שמקורן ברזי תורה, נעשה בדור אחרון הכרח גמור לקים היהדות.

הרב ראי"ה קוק, ערפילי טוהר, סה'

יתחזק נא ידיד נפש להאיר את אור חכמת הנסתר בעולם. עתה קרבו הימים, שהכל יכירו וידעו שישועת ישראל וישועת העולם כולו תלויה רק בהופעת חכמת אור הגנוז של פנימיות רזי תורה בשפה ברורה. הנסתר יעמיד על רגליו גם את הנגלה.

הרב ראי"ה קוק, אגרות א', צב'

וכבר דיברתי כמה פעמים, שדוקא זה הדור הנראה כ"כ ריק ופורק עול, הוא היותר מוכשר לאור תשובת אמת.

הרב ראי"ה קוק, אגרות א', לד'

וזהו בודאי סימן לגאולה שמתחיל להתנוצץ אור פני מלך חיים עולם התיקון עולם הפרצופין מה שהיה קודם בהסתר פנים שנאמר ואנכי הסתר אסתיר פני מהם אראה מה אחריתם ובעונותינו הרבים החטא היה גרם שלא זיכך ותיקן האר"י זכרונו לברכה את נשמותינו עד הקצה האחרון לגאול אותנו וחסדי הוי"ה כי לא תמנו כי לא כלו רחמיו ואין לנו לא זכות אחר להשען ליתן לנו יד ושם להגן עלינו זולת התעסקות בחכמה הזאת הכורתת ומקצצת את מסך הענן מי הטמא מבדיל מעבור התפילה להראות פני מלך חיים להראויים אליו לקבל תורתינו ותפילותינו ולגלות עלינו אור שבעת הימים.

ויקהל משה דף ד'

גילוי חכמה זאת עתה בדורות גרועות הוא כדי שיהיה לנו מגן עתה לאחוז בלבב שלם באבינו שבשמים, כי באותן הדורות הקודמים היו אנשי מעשה וחסידים, והמעשים טובים היו מצילין אותן מפי המקטריגים, עתה רחוקים אנו משרש העליון כמו השמרים בתוך החביות, מי יגן עלינו אם לא קריאתינו בחכמה הזאת הנפלאה והעמוקה. ובפרט על דרך שכתב הרב ז"ל שהנסתרות נעשו עתה כמו נגלות, כי בדור הזה מושל הזנות ומלשינות ולשון הרע ושנאה שבלב, ונתפשטו הקליפות באופן שמתבייש האדם לנהוג דברי חסידות, והשם יגן עלינו וימחול לעונינו, אכי"ר.

מוהר"ר יעקב צמח, בסוף הקדמתו לעץ חיים

מחמת שהתגברות הקליפות והמינות והעזות וערב רב בדור הזה על כן ניתן רשות מן השמים לגלות אור החכמה הזאת לקשר נפשו בחיות אור אלקות לדבקה בו ממש... כי לא נתגלה חכמה זאת בדור הזה אלא לקדש ולטהר ולהסיר המדות הרעות.

ר’ יצחק איזיק יהודה יחיאל ספרין מקומרנה, היכל הברכה דברים דף כז'

וכאשר נשוב בתשובה לעסוק מאהבה בחכמה הזאת יגאלו ישראל, במהרה בימינו אמן.

הרב חיים ויטאל, מבוא לשער ההקדמות

הצרות עשו את דורנו קשה ועז, הוא לא יוכל להיות כפוף, לא ישא עול שלא ימצא בו אור חיים. גם אם ירצה לא יוכל לשוב מיראה, אלא מאהבה.

הרב ראי"ה קוק, אדר היקר ועקבי הצאן, קיא'

הגאולה הזאת לא תהיה רק על ידי לימוד התורה. ועיקר הגאולה תליא בלימוד הקבלה.

הגאון ר' אליהו מוילנה, הגר”א, אבן שלמה חלק יא' ג'

כל אותן שיזכו אליו יזכו לגאולה כי העבודה הזו המועטת בזמן הזה הוא חשוב יותר מכל אילי נביות שהיה בזמן שהיה בית המקדש קיים.

ר' אברהם כץ מקאליסק, חסד לאברהם מעין ראשון כד'

על ידי עסק ישראל בסודות התורה יבא משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.

הרב יעקב צבי יאליש, קהלות יעקב, ערך סוד

חזרה לראש הדף
Site location tree