אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ד"ר מיכאל לייטמן / ספרים / הדור האחרון / מילון מונחים
הרב ד"ר מיכאל לייטמן

מילון מונחים

מילון מונחים

בכל המציאות אין דבר מלבד "בורא ונברא", "אור וכלי". המציאות כוללת אפוא שני מרכיבים בלבד – עליון ותחתון. כתבי הקבלה כוללים שמות וכינויים רבים, המיועדים להדגיש צדדים שונים ביחסים שביניהם. להלן העיקריים שבהם:

·כוח העליון, אור העליון, עליון, אור, בורא, אלוקים, אלוקות, ה', הקב"ה, תכונת ההשפעה, כוח ההשפעה, רצון להשפיע, רצון להַנות, רצון לתת, טבע העליון, טבע האלטרואיזם, טבע הרוחני, תכונת הבינה, הנותן, המשגיח, המנהיג, המאציל.

·כלי, נברא, תחתון, נשמה, תכונת הקבלה, רצון לקבל, רצון ליהנות, טבע התחתון, טבע האגואיזם, טבע הגשמי, תכונת המלכות, המקבל.

המקובלים מבדילים בין אופנים, מקרים ופעולות שונים, הן מצד העליון והן מצד התחתון, ומגדירים כל אחד מהם בשם משלו. הם עושים זאת כדי לסייע למגלי העולם העליון להתמצא בו. ספר זה נכתב בעבור קוראים שעדיין אינם מצויים בהשגת העולם העליון, ומשום כך לא הושם דגש על הבחנות אלה והכינויים המובאים בו מקבילים על פי רוב זה לזה.

לכל מונח קבלי יש פירושים רבים הנקבעים לפי מקום פעולתו ולפי קשריו עם כל מרכיבי המציאות האחרים. לפיכך, ההגדרות המובאות במילון המונחים שלפניכם מיועדות לצורך הבנת הנושא שבספר זה בלבד.

אגואיזם

הרצון לקבל שהוא כל חומר הבריאה, שאין בו טוב ואין בו רע, הנמצא בשימוש הכרתי בכוונה ליהנות לעצמו (על מנת לקבל). כוונה זו גורמת רע לזולת בעקיפין או במישרין.

   

אדם

הרצון לקבל המשיג את תכונת ההשפעה ומשתווה לבורא, לאור העליון, מלשון "אֶדַּמֶּה לְעֶלְיוֹן" (ישעיהו יד, יד).

   

אדם הראשון

הנשמה (או המערכת) הכללית הכוללת את כל הנשמות הפרטיות היורדות ומתלבשות בגופים של בני אדם שבעולם הזה.

   

אדם שבעולם הזה

הרצון לקבל הנמצא במצב ההסתר מהבורא ולכן נטול כל כוונה כלפיו – על מנת לקבל ממנו או על מנת להשפיע לו.

   

אהבת הבורא

השתוקקות הנברא לגרום תענוג לבורא בכל האמצעים והאופנים העומדים לרשותו.

   

אהבת הזולת

ההשתוקקות למלא את כל צורכי הזולת בלא שום חשבון עצמי.

   

אומות העולם

הרצונות הלא-מתוקנים שבאדם.

   

אור

כוח ההשפעה המפעיל והממלא את כל הנשמות.

   

אור העליון

(=אלוקות; כוח העליון)

תכונת ההשפעה המנהיגה את כל המציאות. כוללת בתוכה את כל החוקים הפרטיים שבעולם העליון ובעולמנו.

   

אור המחזיר למוטב;

אור מקיף;

אור תיקון

הכוח המתקן את הטבע האגואיסטי ומעלה אותו לתכונת ההשפעה.

   

אור חוזר

כוונת האדם להשפיע לבורא.

   

אור פנימי

גילוי האור העליון בנברא לפי מידת השתוות הצורה עימו.

   

אלוקות

(=אור העליון;
כוח העליון)

תכונת ההשפעה המנהיגה את כל המציאות. כוללת בתוכה את כל החוקים הפרטיים שבעולם העליון ובעולמנו.

   

אלוקים

כוח ההשפעה הכולל המנהיג את כל הנשמות כדי שיגיעו להשתוות אליו. מקרין את תכונת האלוקות למקבלים.

   

אלטרואיזם

הרצון לקבל המתוקן בכוונה להַנות לזולת ולא לקבל הנאה לעצמו. הרצון להשפיע לזולת.

   

אלטרואיזם אגואיסטי

מערכת היחסים בין אנשים המשתוקקים להשפיע זה לזה, שלא מתוך מטרה להגיע למצב של השפעת נחת רוח לבורא.

   

בורא

הדרגה שאליה צריך האדם להגיע כתוצאה מכל התיקונים שלו, מלשון "בוא וראה". הדרגה שעל האדם לבוא ולראות, דהיינו להשיג בעצמו.

   

בינה

הרצון להשפיע שבנברא.

   

גדלות המטרה

התפעלות הנברא מהייחודיות של תכונת ההשפעה.

   

גיהינום

הרגשת הכרת הרע שבאגואיזם.

   

גילוי הבורא

התגלות תכונת ההשפעה ברצון לקבל בהתאם לגודל המסך המצוי על הרצון לקבל.

   

גלגולי נשמות

המצבים שהנשמות עוברות בהתלבשותן בגופים שבעולם הזה.

   

גמר תיקון

גמר השתוות הצורה בין הנברא לבין הבורא.

   

גן עדן

הרגשת תכונת ההשפעה.

גשמיות

הרצון ליהנות לעצמו.

   

דבקות

התוצאה מהשתוות הצורה בין הנברא לבורא.

   

דור האחרון

המצב שבו כל הנשמות הנכללות במערכת אדם הראשון מגיעות לתיקון הכולל.

   

דרך ייסורים

מצבי ההתפתחות הבאים כתוצאה מהרגשת החיסרון והכאב שבמצבו של הנברא.

   

דרך תורה

מצבי ההתפתחות הבאים כתוצאה מהרגשת גדלות המטרה.

   

ה'

מערכת של עשר ספירות שבה מחוברות יחד תכונות ההשפעה ותכונות הקבלה. מערכת זו משפיעה על הנשמות ומקדמת אותן להשתוות הצורה, דהיינו לרכישת תכונת ההשפעה.

   

הכרת הרע

השגת הכוונה לקבל לעצמו כמזיקה להתפתחות הרוחנית של הנברא.

   

הקב"ה

(הקדוש ברוך הוא)

פרצוף זעיר אנפין שבעולם האצילות. פרצוף זה מהווה דוגמה להשתוות הצורה כלפי מלכות דעולם האצילות, הכוללת בתוכה את כל הנשמות.

   

השגה

המדרגה הסופית שבהבנה (הבנת כל הפרטים שבמצב).

   

השפעה לבורא

קבלת התענוג מהבורא בכוונה לגרום לו בזה נחת רוח.

   

השתוות הצורה

רכישת תכונת ההשפעה על ידי האדם במקום תכונת הקבלה שבו.

   

השתוקקות

תוספת לרצון לקבל המתעוררת בנברא כתוצאה מיגיעתו להשיג את הרצוי לו.

התהוות עולם החומר

הגעת הרצון לקבל לדרגה האחרונה בהתרחקותו מהבורא, מצורת ההשפעה.

   

התכללות

(נכלל)

התחברות בתכונות הפנימיות.

   

התלבשות

(מתלבש, מלובש)

תהליך שבו תכונה אחת מקבלת על עצמה את צורתה של התכונה האחרת כדי לפעול דרכה פעולה מסוימת.

   

התפתחות הרצון לקבל

מונח זה עניינו לא הרצון לקבל עצמו אלא כוונת השימוש ברצון. כל הרצונות, מהקטן עד הגדול ביותר, מצויים באדם. במידה שהאדם משיגאת כוונת ההשפעה ורוצה להשתמש ברצונותיו בכוונה להשפיע לבורא, הרצונות מתעוררים בו. כלומר, ההתפתחות היא בכוונה, והיא המאפשרת שימוש ברצונות נוספים.

   

התפתחות רוחנית

התפתחות הכוונה על מנת להשפיע נחת רוח לבורא, כלומר התפתחות תכונת ההשפעה.

   

התקרבות לבורא

השגת תכונת ההשפעה במידה הולכת וגדלה.

   

(ה)חברה (ה)עתידית

מערכת היחסים שבין הנשמות שבדור האחרון.

   

חומר

הרצון לקבל.

   

חומר דלק

המוטיבציה שברצון לקבל לנוע ולשנות מצבו. מטבע בריאתו הרצון לקבל משתוקק למנוחה מוחלטת, לכן הוא זקוק למוטיבציה לביצוע תנועה.

   

חוק הכללי

חוק ההשפעה. חוק זה מקיף את כל המציאות ומחייב את כל חלקי המציאות להגיע להשתוות אליו.

   

חוש השישי

נשמה, כוונת ההשפעה, מסך – כלי רוחני המקבל ומרגיש את הכוח העליון לפי מידת השתוות הצורה עימו.

   

חטא אדם הראשון

(=שבירה)

התהוות הכוונה ליהנות מהאור שבנברא עצמו.

   

חיסרון

התפעלות הרצון לקבל מהמילוי טרם קבלתו.

   

חכמת הקבלה

גילוי מערכת היחסים שבין האור לבין הכלי בכל דרגות התפתחות הכלי – מתחילת בריאת המציאות ועד גמר תיקונה.

   

חלוקת נשמת אדם הראשון

חלוקת הנשמה הכללית לנשמות פרטיות, דהיינו לרצונות יחידים. כאשר בכל הרצונות שבנשמת אדם הראשון הייתה כוונה משותפת להשפיע לבורא, הם התייחדו כרצון אחד. כאשר התהפכה כוונת הרצונות להנאה עצמית, הרגיש כל רצון את עצמו נפרד מן האחרים, ובכך התחלקה הנשמה הכללית.

   

ט' ראשונות (ט"ר)

תשעת אופני ההשפעה שבנברא.

   

טבע עליון

הרצון להשפיע.

   

טבע תחתון

הרצון לקבל.

   

טוב ומיטיב

יחס הבורא לנברא.

   

יגיעה

מאמצו של הרצון לקרב את התענוג אליו.

   

ישראל

הרצון שבאדם המכוון לדבקות בתכונת ההשפעה, מלשון ישר-אל.

   

כוונה

שימוש ברצון לקבל שבאדם לטובת עצמו או לטובת זולתו.

כוח העליון

(=אור העליון; אלוקות)

תכונת ההשפעה המנהיגה את כל המציאות. כוללת בתוכה את כל החוקים הפרטיים שבעולם העליון ובעולמנו.

   

כלי

מקום לקבלת המילוי.

   

כלי רוחני

מקום שמקבל את המילוי כדי להשפיע לזולת. אמצעי להשפעה לזולת.

   

כלים פנימיים,

כלים חיצוניים

תמונת המציאות נתפסת ומורגשת בכלים של הנברא. כלים פנימיים הם כלים המתוקנים כל צורכם והם מביאים את הרגשת המציאות הפנימית. כלים חיצוניים הם כלים מתוקנים באופן חלקי ולא סופי, והם מביאים את תמונת המציאות החיצונית, הרחוקה, לפי מידת התיקון שבהם. ככל שכלי מתוקן יותר כך המציאות מורגשת בו כקרובה יותר, וככל שכלי מתוקן פחות, המציאות מורגשת בו כרחוקה יותר.

   

כתר

נציג הבורא במבנה הנברא. הרצון להשפיע של הבורא כלפי אותו נברא שהכתר היא הספירה הראשונה שלו.

   

להיטיב לנבראיו

פעולת הבורא כלפי הנברא.

   

לידה רוחנית

קבלת כוונת ההשפעה הראשונה (מסך) על פני תכונות הנברא.

   

מדרגות ההשגה

שלבי תיקון הכוונה שבהם מורגשת צורת תכונת ההשפעה.

   

מהות

השורש והיסוד לכל הצורות.

   

מחסום

הגבול בין העולם הזה לבין העולם הרוחני.

   

מחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו

סיבת הבריאה הכוללת את מטרת הבריאה, דהיינו את צורתו הסופית של הנברא.

מטרת הבריאה

להיטיב לנבראיו בצורה השלמה, דהיינו שהנברא יגיע למעמד הבורא.

   

מילוי

הרגשת הסיפוק שברצון לקבל או ברצון להשפיע.

   

מַלְכוּת

הרצון לקבל שבנברא.

   

מלכות דאין-סוף

(מלכות של עולם אין-סוף)

הרצון הכללי של כל המציאות שנברא על ידי האור העליון.

   

ממטה למעלה

התגברות כוח ההשפעה שבנברא.

   

ממעלה למטה

התהוות הרצון לקבל. התמעטות כוח ההשפעה שבנברא.

   

מסך

כוונת ההשפעה לזולת הרוכבת על פני הרצון לקבל שבנברא.

   

מערכת ההשגחה

התכללות החלק העשירי שבנברא (מלכות) בתשע התכונות הראשונות (ט"ר) מביאה לתכונות אלה מידע על הרצון לקבל. מידע זה מאפשר להן להתייחס אל החלק העשירי בהתאם לטבעו. יחס זה מכונה בשם מערכת ההשגחה.

   

מערכת העליונה

המצב שבו מצויים הרצון לקבל והאור שבו בהשפעה הדדית כפי שהוחלט במחשבת הבריאה.

   

מצווה

תיקון תכונת הקבלה להשפעה.

   

מקובל

נברא המשיג מידה מסוימת של השתוות צורה עם הבורא.

   

נברא

הרצון לקבל המגלה את הקשר שלו עם הבורא.

   

נחת רוח

הרגשת הנברא כלפי הבורא הנבנית בו על ידי המסך.

נצחיות

התכללות הרצון לקבל בתכונות ההשפעה המביאה לרצון לקבל תחושת קבלת אור בלתי מוגבלת.

   

נקודה שבלב

ההתעוררות להכיר את הכוח העליון.

   

נשמה

הרצון להשפיע.

   

עביות

גודל הרצון לקבל שבנברא.

   

עבירה

שימוש ברצון לקבל לפי תכונתו הטבעית האגואיסטית.

   

עולם אין-סוף

המצב שבו נשמה בלתי מוגבלת ביכולתה להשפיע לבורא.

   

עולם הבא

התכללות הרצון לקבל בתשע התכונות העליונות, תכונות ההשפעה.

   

עולם הזה

הרצון לקבל הקטן ביותר הנותר חסר כל כוונה כלפי האור העליון, ליהנות ממנו או להַנות לו.

   

עולם החומרי

המציאות המורגשת בחמשת החושים הגופניים שבאדם.

   

עולם העליון;

עולם הרוחני

המצב המתגלה לאדם המגיע להשתוות הצורה במידת-מה אל הכוח העליון.

   

עולם שלנו

המציאות המורגשת ברצון לקבל.

   

עולמות

המצבים שעובר האדם בהשוואת תכונותיו לתכונת הכוח העליון, תכונת ההשפעה.

   

עיבור, קטנות וגדלות

(עיבור, יניקה ומוחין)

שלושת המצבים שעובר הנברא ברוחניות עד הגיעו למידת התיקון השלמה.

   

על מנת להשפיע

כוונה בפעולה לגרום תוספת תענוג לזולת/לבורא.

על מנת לקבל

כוונה בפעולה לגרום תוספת תענוג לעצמו.

   

עם ישראל

נשמות המשתוקקות להגיע להשתוות הצורה לבורא.

   

עשירון אלטרואיסטי

כעשרה אחוזים מאנשי אוכלוסיית העולם המשתוקקים לפעולות השפעה בין בני אדם, ללא קשר או מטרה להגיע להשפעה לבורא על ידי פעולות אלה.

   

עשר הספירות

עשרת החלקים שבנברא. תשעת החלקים הראשונים הם תכונות האור שבו, והחלק העשירי הוא הרצון לקבל שבו.

   

פרסא

הגבול בין מערכת ההשגחה וההנהגה העליונה לבין הנבראים המופעלים על ידיה. הפרסא נמצאת בין עולם האצילות לעולמות בריאה, יצירה ועשיה.

   

פרצוף

מבנה הכולל עשר ספירות של הנברא הפועלות בהשתוות הצורה לאור העליון.

   

צורה מופשטת

צורת ההשפעה ללא חומר שעליו היא מתלבשת.

   

צורה מלובשת בחומר

צורת ההשפעה שמקבל הרצון לקבל.

   

צורות (=תבניות)

אופנים של קבלה או השפעה.

   

צמצום

פעולת הרצון להגביל את עצמו מלקבל תענוג.

   

צמצום ב'

פעולת הרצון בתכונות ההשפעה, המגבילה אותו מלהתחבר איתם.

   

קומוניזם אלטרואיסטי

היחסים המתוקנים לצורת ההשפעה שבחברת הדור האחרון, לפי העיקרון "שלי – שלך, שלך – שלך".

   

רוחניות

תכונת ההשפעה וכל מה שמורגש בה.

   

רצון להַנות

הכוונה לגרום הנאה למישהו זר, אל מחוץ לרצון. רצון להשפיע.

   

רצון להשפיע

(א) טבעו של האור העליון. (ב) הרצון לקבל שבאדם המתוקן על ידי הכוונה לשימוש על מנת להשפיע לזולת/לבורא.

   

רצון ליהנות

הרצון לקבל הנאה ותענוג.

   

רצון לקבל

טבעו של האדם. הרצון הטבעי למלא את עצמו שנברא על ידי האור העליון.

   

רשימות

הרצונות טרם מימושם על ידי הכוונה. תאי מידע על המצבים והצורות שהאדם עתיד לממש.

   

שבירה (=חטא אדם הראשון)

התהוות הכוונה ליהנות מהאור שבנברא עצמו.

   

שורש הנשמה

מקום הנשמה במערכת אדם הראשון.

   

שלמות

מצב הנברא שנמצא בהשתוות הצורה לבורא.

   

תבניות (=צורות)

אופנים של קבלה או השפעה.

   

תהליך הבריאה

התהליך שמורגש ברצון לקבל המתפתח בהשתוות הצורה לבורא.

   

תורה

האור העליון הכולל העומד להתגלות בכל הרצונות המתוקנים שבאדם.

   

תיקון

שינוי הרצון לקבל שבאדם לרצון להשפיע.

   

תכונת הבורא

תכונת ההשפעה.

   

תכונת הנברא

תכונת הקבלה.

   

תמונת הבורא

סכום הכוונות המתוקנות שברצון לקבל. מורגש ברצון כתמונת הבורא.

תענוג

תוצאת מילוי הרצון לקבל.

   

תפילה

רצון האדם לתיקון הטבע שלו מאגואיזם לאלטרואיזם.

   

תרי"ג מצוות

הרצון לקבל האגואיסטי שבאדם מורכב מתרי"ג רצונות. תהליך תיקון כל תרי"ג הרצונות בכוונת ההשפעה נקרא קיום תרי"ג מצוות.

חזרה לראש הדף
Site location tree