אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ד"ר מיכאל לייטמן / ספרים / שני המאורות הגדולים / נספחים / הסכמות לבעל הסולם
הרב ד"ר מיכאל לייטמן

הסכמות לבעל הסולם

הסכמות גדולי הדור לבעל הסולם, כפי שהופיעו בספר הזוהר עם פירוש "הסולם" כרך א, מהדורת תש"ה, ירושלים

אברהם יצחק הכהן קוק

הרב הראשי לארץ-ישראל

בעז"ה. יום ט' לחודש טבת תר"ץ.

הנני בא בדברי אלה, לבשורה טובה, לכל דורשי ה' ועוזו הכמהים וצמאים לדברי אלקים חיים, תורת אמת, האצורה בחביון עוזו. חכמי הרזים, דברי הזוה"ק וכל החונים על דגלו, ובריש כל אתוון קדישין, אורות הקודש הגנוזים, וחתומים בעזקאין, טמירין, מתורת הרב רבינו קודש הקדשים האריז"ל, המסודרים, בכרך הנורא בספר הקדוש עץ החיים, ע"פ תלמידו הרב הקדוש הרח"ו ז"ל כי האיר המזרח עלי'. ובא חכם אלקי, רב תבונות, אוצר קודש, הרב הגאון המקובל, הדר הוא ובקודש נהדר מוה' יהודה ליב אשלג שליט"א רב ומו"צ בגבעת שאול פרוור עקו"ת ירושת"ו, והי' רוח ה' עליו לחבר מחברת הקודש מנה אחת אפים, בפנים מאירות באורח קצר, ופנים מסבירות, בטיול בפרדס באורחא אריכא בהסברה והמתקה, והרחבת דברים. לבאר כל סתום בהקדמות שרשיות הדק היטב, לאמתה של תורה ביסודות אמיתיים, הרחיב והעמיק ומעלה בידו מרגלאין קדישין וכל חיך הטועמו, יאמר דיין הניין לי, אשרי יולדתו.

והנני בזה מבקש מכל עם ה' נבוני הלב החרדים אל דברו, לקדושת תוה"ק הפנימית מקור החכמה והבינה העליונה, לקחת באהבה רבה אל בתיהם ברכה. את הספר הקדוש והנכבד הזה.

הדברים היוצאים מפי זקן זה שקנה חכמה ודעת קדושים. והלוכו בקדושה ובטהרה, וראוי הוא להשתמש בכתרה של תורת אמת הגנוזה, בעבודה לשם גבוה, וכל מחזיקי ידיו בקודש לתמם את החזיון הנהדר, להאיר אור יקרו על כל דברי קודש, כתבי האריז"ל, יתברכו ממקור הברכות כנה"י ונפש המדבר. מקרב לב ונפש בחין ערך הרב הגאון קדוש ה' המחבר שליט"א וקדושת ספריו הקדושים.

החותם בברכה נאמנה מהר הקודש מירושלים

הק' אברהם יצחק הכהן קוק

הרב הראשי לארץ ישראל

(מקום החותם)

חיים שאול דוויך הכהן

ראש ואב לכל חכמי המקובלים

והמכוונים מהספרדים דפעיה"ק ירושלים ת"ו

בעזה"י עיה"ק ירושלים סיון תרפ"ז

הן היום גדול נתכבדתי ראות פני כבוד הרב הגאון המקובל האלקי כקש"ת אדמו"ר יהודה הלוי אשלג שליט"א ורצה ממני ליתן לו הסכמה על ספרו פנים מאירות ומסבירות על העץ חיים הקדוש. וכשאני לעצמי, אין בי לא דעת ולא תבונה, וקל וחומר בדברים העומדים ברומו של עולם. אמנם למען כ"ק תורת המחבר שליט"א. באתי בהסכמתי. ויהי רצון, שיפוצו מעינותיו חוצה, וכסא תורתו יתגדל בהוד והדר, להוציא כל ספריו, רזי דרזין, חידושין על אמיתת התורה וסודותיה, עפ"י מרן הקדוש האר"י החי. ויתקיים בו, לא ימושו מפיך, מזרעך, ומזרע זרעך, מעתה ועד עולם.

ואשרי כל מחזיק בידו, להוציא לאור תעלומות, תורה יצאה בהינומא כי שכרו גדול, עץ חיים היא למחזיקים בה, ובפרט המחזיק להגדיל חכמת האמת ולהאדירה, ולהחזיק ביד לומדיה. כי הלימוד הקדוש הזה ותפלה בכונה, מקרבין קץ הגאולה. כמ"ש בזוה"ק ברעיא מהימנא פרשת נשא דף קכ"ה ע"ב, בהאי ספרא יפקון ישראל מגלותא וכו', ותקוני הזוה"ק תיקון ל' בתחילתו האריך שם בזה, ובתיקון מ"ג בתחילתו, שם כתב, שמבטל כל גזירות קשות מישראל ולקרב קץ הגאולה.

ולכן אנשי חיל עם קדוש, תחזקנה ידיכם לעשות חברות קדושות' להרים דגל התורה להחזיק בלימוד הקדוש הזה, אשר על ידו אנו יוצאים מעבדות לחירות משעבוד לגאולה, ומאפלה לאור גדול, ויהי ה' למלך על כל הארץ, ויהיה ה' אחד ושמו אחד ונזכה לראות בקרוב ירושלים נוה שאנן, ומקדש על מכונו, וכהן בעבודתו ולוי בדוכנו, בעגלא ובזמן קריב. ויקוים בנו מקרא שכתוב, כי עין בעין יראו בשוב ה' את שיבת ציון, ובנין אפריון. וימלוך עלינו במהרה מלך עליון. כ"ד החותם לכבוד התוה"ק.

והנני מברך את כבוד אדמו"ר המחבר שליט"א הנ"ל, בברכה המשולשת האמורה מפי אהרון ובניו הכהנים הקדושים פה ירושת"ו.

כ"ד הצב"י חיים שאול דוויך הכהן

בעהמ"ח ס' איפה שלמה על ס' אוצרות חיים וספר בניהו בן יהודע והו"ב על ספר שפת אמת ועלי נהר

(מקום החותם)

יוסף חיים זאנענפעלד

האב"ד לכל מקהלות אשכנזים בעה"ק ירושלים ת"ו

ב"ה. עיה"ק ירושלים ת"ו יום ער"ח תמוז תפז"ר לפ"ק

אם כי אני איני מהבקיאים בצפוני התוה"ק, בכל זאת, יהיו שורותי אלה נאמרים לכבוד התורה ולומדיה, אחד מיקירי ירושלים וחכמיה, העוסק בתורה לשמה, ומגלה צפוניה, ה"ה האי גברא רבא ויקירא, ידידי, הוא הקשור במוסרות לבבי, מאז בואו לקבוע דירתו בעיר קדשינו עד עתה לא זזתי מחבבו, עד שהוקרתיו לאח ואחות וצחצחות, כי אמר לחכמה אחותי את, ביראתו הקודמתו, כקש"ת הרב הגאון ר' יהודה ליב אשלג שליט"א, רב בגבעת שאול פרור ירושלים ת"ו.

האמת אגיד, שאני יודע מך ערכי, כי אפילו בפשט איני כדאי ליתן הסכמה, מכ"ש בדבר שלא בי הוא, אבל כולי עלמא מכירים את כבוד שר המסכים הנ"ל, הכהן הגדול בלימוד הקבלה, ומפורסם שמו. ויה"ר מלפני אבינו שבשמים, שכל ברכותיו יתקימו, ובעה"ח המחכה לישועה קרובה.

הק' יוסף חיים זאננעפעלד

האב"ד לכל מקהלות אשכנזים בעה"ק ירושלים ת"ו

(מקום החותם)

הסכמת אדומו"ר וכו' וכו' הרה"ק מגור שליט"א

ב"ח, ר"ח אדי תש"ה

הגיע לידי ספר הזהר עם פירוש הסולם מאת הרה"צ מוהר"ר יהודא הלוי אשלג שליט"א, והנני נותן דמי קדימה על הספר הנ"ז ומבקש מאחרים לסייע בזה.

המצפה לישועות ישראל במהרה

(מקום החותם)

נאם אברהם מרדכי אלטר

הסכמת אדמו"ר וכו' וכו' הרה"ק מהוסיאטין שליט"א

ב"ה יום כ"ה שבט תש"ה ת"א יע"א.

הרה"ג המקובל המפורסם מוה"ר יהודא ליב אשלג חבר ביאור בשם סולם על הזוה"ק על יסוד הגדרות והקדמות לקוחות מכתבי האר"י הקדוש ז"ל.

כדי להקל את ההבנה בענינים הנמצאים בתוך גבולות ההשגה הכללית, וכבר החל להדפיסו, הנני מבקש מאת אחינו בני ישראל לתמכו איש איש כברכת ה' אשר נתן לו דברי המצפה לגאולת ישראל האמתית במהרה.

ישראל במוהר"ר מרדכי פייבוש

הסכמות אדמו"ר וכו' וכו' הרה"ק מבעלז שליט"א

ב"ה

גם כ"ק אחי אדמו"ר שליט"א מבעלזא יקח אי"ה ספר הסולם ביאור על זוה"ק מהמחבר הרב הגאון המקובל וכו' מוהר"ר יהודא ארי' ליב הלוי אשלג שליט"א מירושלים תובב"א כאשר יצא לאור עולם במהיר אשר יושת עליו, ונתן מ"ק כנהוג.

והנה כו"ח בשם כ"ק מרן אחי אדמו"ר שליט"א

כ"ב שבט תש"ה תל-אביב ת"ו.

הק' מרדכי רוקח באאמו"ר זצוקלה"ה מבעלזא

(מקום החותם)

אבד"ק בילגורייא

הסכמת אדמו"ר וכו' וכו' הרה"ק מטשארטקוב שליט"א

ב"ה, ר"ח מנ"א תש"ה ירושלים ת"ו.

הן בא לפני בן הרה"ג המחבר וכו' כש"ת מוה"ר ר' יהודא ארי' ליב אשלג שליט"א. רב ור"מ דישיבת "עיטור רבנים", ובידו קונטרס מאביו אשר כבר נדפס על הזוה"ק בשם "הסולם" והנה כבר נודע טבעו של הרהמ"ח עפ"י ספריו אשר הפליא לעשות לפעלא טבא אמרתי יישר כוחו. ויהי ד' אתו לבצע את אשר החל לעשות לשמחת לב אוהבי תורה ושוחרי תושי'. ובודאי חובה כפולה ומכופלת הוא לכל יראי ד וחושבי שמו. להביא את הספר הק' לביתו. וברוכים יהי' העושים והמעשים לכבוד התורה.

המצפה לרחמי שמים ולישועת כלל ישראל.

נחום מרדכי במוה"ר ישראל זצ"ל

הסכמת אדמו"ר וכו' וכו' הרה"ק מסדיגורה שליט"א

ב"ה, תל-אביב יום כ"ב שבט תש"ה

אם אמנם דבר שפתים אך למותר להמליץ על ספרי דהאי גברא רבא ה"ה הרב הגאון בנגלה ובנסתר וכו' רבי יהודה ארי' ליב אשלג שליט"א רב ור"מ דישיבת "עיטור רבנים" כי כבר אתמחא גברא ואתמחי חיבוריו היקרים המרובים וביחוד אין דרכי מאז ומקדם לבוא בכתובים בהסכמות ותעודות על הדפסת ספרים חדשים, בכל זאת יצאתי הפעם מגדרי היות כי המחבר הג' שליט"א הגדיל עתה לעשות בספרו שהוא מתכונן להוציא לאור הדפוס ואשר בשם ספר הסולם נקרא ביאור מספיק ומקובל על הספר הק' החתום וסתום הזוהר הק' וכפי הנראה יעלו ההוצאות הדפוס לסכומים גדולים ועצומים אשר אין ביכולתו להשיגם בלא עזר אנשי שם נדיבי לב חובבי תורה ולומדי' שיוזילו מכספם ברוח נדיבה וביד רחבה בדמי קדימה לצרכי הוצ' הדפוס, לכן אף ידי תיכון עמו והנני פונה בזה בבקשה לכל הנדיבים היקרים יחי' שיתמכו בכבוד ובנדיבות בהמפעל החשוב הזה למען תת האפשרות להפיץ בהקדם את הספר היקר ברבים שיהי' לתועלת מרובה לכל הוגי נסתרות וגם אנכי מצדי מוכן לעזור עד כמה שאפשר להמחבר הג', שיוכל לברך על המוגמר.

הכ"ד הכותב למען כבוד התורה וכבוד המחבר שליט"א

המצפה לישועת ד' הקרובה לבוא

אברהם יעקב במוהר"ר ישראל מסדיגורה

(מקום החותם)

הסכמת אדמו"ר וכו' וכו' הרה"ק מסדגורה (פשמישל) שליט"א

בעזה"י, כ"ב בשבט, ה'תש"ה, תל-אביב יע"א

בהתאם למנהג אבותי הק' מצוקי ארץ זצוקלל"ה דרכי מאז להמנע בכל אפשרות מבוא בכתובים בדברי הסכמה על ספרים, אולם הפעם אחרי רואי הלום אור צח ומצוחצח ביאור יקר קדוש, חדש מלא ישן, בטוב טעם והסבר, על הזוהר הק' אשר תוכו אצור חביון עוז מים עמוקים ידלם איש תבונה, אורות קודש חתומים בגושפנקא דמלכא תורת אמת של האר"י החי הק' זצוקלל"ה, כפי אשר מסר לתלמידו הגה"ק מרא דרזין מוהר"ר חיים ויטאל זצוקלל"ה, אשר חותמם אמת ויציב - בספרי עץ החיים ופרי עץ חיים ושמונה שערים וכו' ומחברו יכנהו בשם ספר "הסולם", הלא הוא ידיד נפשי הרב הגאון המקובל המפורסם דנהירין לי' שבילין דרקיע כנהר-דעה וכו' כקש"ת מוהר"ר יהודא ארי' ליב הלוי אשלג שליט"א יושב בשבת תחכמוני רב ור"מ דישיבת "עטור רבנים" המעטירה בירושלם תוב"א ומצודתה פרוסה בערי הקודש בתל-אביב וחיפה ובמושבות, אשר אתמחי גברא רבא נודע ביהודא ובישראל גדול שמו, ותהי עליו יד ד' לחבר חבורים קדושים ומחוכמים בלשון חכמים בטוב חכמה, בינה ודעת, "פנים מאירות" ומסבירות" ו"תלמוד עשר ספירות" וכו' להפיץ חכמת האמת ופנימיות תוה"ק בין כל הבאים בסוד ישרים, שערי זוהר. והאחרון הכביד, הכי נכבד, ביאור הסולם הנ"ל המוצב ארצה וראשו מגיע השמימה, ולכן אמרתי אהבה מקלקלת את השורה למשום כבודו של אותו חכם, אבא במלים קבל עם להגיד לאדם ישרו בהפליאו לעשות למען סוד ה' ליראיו לבאר כל סתום בהקדמות ישרות ונפלאות ואמיתיות, ואף ידי תכון עמו להביע להגאון המחבר שליט"א ברכתי מעמקי הלב, אשר היודע תעלומות יתב' ישפיע עליו מזיו עשר אורות להשביע בצחצחות את נפשו להיות כגן רוה וכמוצא מים וגו' יפוצו מעינותיו חוצה ולא ימושו מעשות פרי למטה ושורש למעלה בקודש, ואפריון אמטי לחבר תלמידיו היקרים הי"ו אשר התכוננו יחד להדפיס את הזהר הק' עם ביאור ס' הסולם ברוב פאר והדר לזכות את הרבים כמבואר בתקו' זוהר הקדוש (תקונא תלתין נתיב תנינא) גודל הענין בההוא זמנא עקבתא דמשיחא, וכמיטב יכלתי אסייע אי"ה, וממני יראו וכן יעשו כל ידידי ואנ"ש וכל שוחרי תושי' ונדיבי עם אלקי אברהם.

הכ"ד המדבר למען כבוד התורה

המצפה לישועה וגאולה קרובה.

מרדכי שלום יוסף במוהר"ר אהרן מסדיגורה פשמישל

(מקום החותם)

הסכמת האדמו"ר וכו' וכו' הרה"ק מויזניצא שליטא

ב"ה, יום כ"ה חודש שבט תש"ה

כבוד ידידי הנהר"י אנ"ש די בבל אתר ואתר הי"ו הן כל יקר ראו עיני הפירוש על הזוה"ק מהגאון בנגלה ונסתר המקובל מוהר"ר יהודא הלוי אשלג שליט"א, פירוש פוקח עינים, הנקוב בשם הסולם ו"מסורת הזהר" שכבר נודע בישראל שמו הטוב בחבוריו וכבר הסכימו ע"ז גדולי הדור שלפני נ"ע זצ"ל.

ולזאת מצאתי לנכון להביא את הברכה אל ביתי ונתתי מ"ק בעד כל הקונטרסים שיצאו מתחת מכבש הדפוס, והנני מבקש מאחינו בית ישראל די בכל אתר ואתר שכן יעשו גם הם, ויחזקו ויסייעו במיטב יכלתם את המפעל הזה ויהי' אפשרות להוציא לאור תעלומה בהקדם האפשרי.

הכ"ד למען הרמת כבוד התורה וקרן ישראל

המצפה לישועה וגאולה קרובה.

הק' אליעזר בהה"צ מוהר"י זצללה"ה

(מקום החותם)

ב"ה

גם אני אקח אי"ה ספר הסולם ביאור על הזוה"ק אשר חיבר ידידנו הרב הגאון המקובל כקש"ת מוהר"ר יהודה ארי' ליב הלוי אשלג שליט"א מירושלם תובב"א כאשר יצא לאור עולם במחיר אשר יושת עלי הרב המחבר שליט"א, ונתתי מ"ק כנהוג.

וע"ז באעה"ח כ"ב שבט תש"ה תל-אביב ת"ו

הק' מרדכי רוקח באאמו"ר זצוקלה"ה מבעלזא

אבד"ק בילגורייא

(מקום החותם)

הסכמת הרב הגאון וכו' מוהר"ר יצחק אייזיק הלוי הרצוג שליט"א

רב ראשי לארץ ישראל

ב"ה כט תמוז תש"ה ירושלים

שמחתי מאד בראותי את הקונטרסים הראשונים של ההוצאה החדשה של הזוהר הקדוש בצירוף פתיחה כוללת לחכמת הקבלה וביאור על הזוהר מעשי ידי הרב הגאון המקובל הנשגב מארי דרזין וכו' כקש"ת מוהר"ר יהודא ליב אשלג שליט"א, ואני מביע את תקותי כי אחינו הנדיבים בעם הי"ו יתענינו במפעל הלזה וימהרו להמציא את האמצעים הכספיים הנחוצים לשם ההדפסה.

בברכת התורה והארץ לבל העושים והמעשים, הי"ו, ובתפלה לצור ישראל ומושיעו גל עיני ואביטה נפלאות מתורתו.

יצחק אייזיק הלוי הרצוג

(מקום החותם)

הסכמת הרב הגאון וכו' מוהר"ר בן ציון מאיר חי עוזיאל שליט"א

ראשון לציון ורב ראשי לארץ ישראל

ב"ה ירושלים יום ו' לסדר באר את התורה הזאת ג' מנ"א תשג"ב

אורו עיני וכל מעיני בראותי האי ספרא דנהר דעה הוא ספר "הסולם" שחבר ברוב חכמה ותבונה הרב הגאון בנגלה ובנסתר דעסיק תדירא, ברזי דרזין דאורייתא קדישתא כמוהר"ר יהודא ליב אשלג שליט"א.

ומשמיא זכו ליה לרדת לעומקא של תורת הח"ן במקורה הוא ספר הזוהר הקדוש נהורא דאוריתא לכל בית ישראל לדורות עולם.

ובחכמת ה' שבלבו ושקידתו המרובה נפתחו לפניו שערי אורה להאיר בפתיחתו לספרו זה פתחי חכמה לתורת הח"ן ושערי אורה לפירוש ספר הזוהר הקדוש לאורם של רבותינו הקדושים מארי דרזין עילאין קדישין.

ואנא דאמינא ישר חילו של הגאון המחבר יצ"ו לאוריתא שהאיר עיני חכמים בדברי הזוהר הקדוש, שהוא כולו רזי דרזין עילאין קדישין ונהירו דכל נהירין דאוריתא ודעלמא כולה. ואני קורא את כל לומדי תורה וחובביה להביא לבתיהם את ספר הזוהר הקדוש שהוא סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה ולכל בני ישראל יהיה אור במושבתם.

וכל העושים והמעשים להוציא לאור ספר קדוש זה בשלמותו והדרו ולחזק ידי הגאון הצדיק המחבר יצ"ו בעבודתו זאת עבודת הקודש יתברכו בכל טוב ובברכה המשולשת בתורה.

ועיניהם תחזינה בשוב ה' שכינת קדשו אל עמו וארצות קדשו ובבנין אפריון באריאל.

בן ציון מאיר חי עוזיאל

(מקום החותם) ראשון לציון

הרב הראשי לארץ ישראל

הסכמת הרב הגאון חכם הרזים וכו' מהור"ר יעקב משה חרל"פ שליט"א

ר"מ לישיבה המרכזית "מרכז הרב" ובעהמ"ח ספר "מי מרום"

ב"ה. ירושלים, יום ז"ך תמוז א' דברים תש"ה לפ"ק

מה נכבד היום בהגלות לנו אור הבהיר אור צח ומצוחצח סולם העולה בית א"ל ומזהיר כזוהר הרקיע ספר הסולם על הזוהר הקדוש המפענח נעלמים ומגלה סתרים מדברים שהם מכבשונו של עולם רזי דרזין סתרא דסתרין, ואשר מיד ד' עליו השכיל על האי גברא רבא דנהירין שבילי דרזין כשבילי דנהר דעה, ה"ה הרב הגאון המקובל מארי דרזין ארי' דבי עילאה מוהר"ר יהודה ליב אשלג שליט"א, אשר מאז היחל רוח ד' לפעם בקרבו וישם לבו הטהור להכנס בהיכל הקודש וליהנות מזיו אור הקודש של חכמת האמת ונכנס להטרקלין בהופעת ד' עליו, וזכה להיות עייל ונפיק, לא החזיק טיבותא לנפשי', למד ולימד והעמיד תלמידים רבים בחכמה קדושה זו - ומאז הוא עולה ומתעלה, ואוצרות קודש גנזי נסתרות נפתחים לו מזמן לזמן, אשרי לו ככה, והנהו אחד מיחידים השרידים בדורנו הבקיאים בחכמת קודש זו. די כווי שמיא פתיחין לי'.

וכאשר כבר נודע כי מיסודות העבודה של העולם התיקון לתקן עולם במלכות שדי, הוא עבודת הקודש של החזרת הדברים למקורם, להשקותם ממי הנהר העליון נהר היוצא מעדן להשקות את הגן ומשם יפרד והי' לארבעה ראשים, בחינת העולמים אבי"ע, על כן זה היום שקיוינוהו ראינוהו, להשיב כל הסתרים שנתגלו ברוה"ק מאת איש האלקים אדונינו מרן האריז"ל זי"ע, אל מקור קדשם זוהר אור ד', מדרשי הקודש של התנא הא-להי רבי שמעון בן יוחאי, ומשמיא קזכו לי' לכבוד ידי"נ הגאון המקובל חקל תפוחין קדישין שר בית הזוהר המחבר שליט"א, לבאר כל סתום עפ"י כתבי האר"י ז"ל האמיתים, לעלות בהם אל הסולם, לחזות בנועם ד' ולבקר בהיכלו היכלות הזוהר.

אקוה לחסדי ד' הנאמנים, שמבעד כל המחשכים והצללים שהם כעת על עם ה' ישראל בחרו, ואשר שבר על שבר נשברנו, בחורבן עמנו שזדים ארורים קמו עלינו להכחידנו, ויהרגו בזדון חסידי עליון ויעשו שמות ממסד עד הטפחות בארבע מיתות ב"ד סקילה שריפה הרג וחנק. וכל העמים שחקו על משבתנו. - מבעד כל החשכות הגדולה הלזו, יתנוצץ כברק סולמת הזוהר הקדוש אשר מלאכי אלקים יעלו וירדו בו. ונזכה בזה לראות בנקמת ד' בכל אויבנו מנדנו ומשנאנו. ויקויים בנו ישמח צדיק כי הזה נקם פעמיו ירחץ בדם הרשע, וקרן בית ישראל יאיר ויזרח כמה שנאמר ואוהביו כצאת השמש בגבורתה.

ואת אחי אנכי מבקש הביאו ברכה לתוך ביתכם, היו עוזריבו ומסייעים להוציא את האור הגדול הלזה על כל הזוהר כולו, עלו נא בסולם והתקרבו נא אל הקודש. למען תשכילו לדרוש אלקים, ויקויים בנו והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע וככוכבים לעולם ועד, ונזכה בזה מהרה לראות מלך ביפיו, ירום ונשא יגבה עד מאד.

המצפה לגילויי האורות אור ד'

ואור תורתו על ישראל סגולתו ותפארתו,

כי הושיע ד' משיחו בגבורות ישע ימינו,

ימין ד' רוממה ימין ד' עושה חיל.

(מקום החותם)

יעקב משה חרל"פ

הסכמת הרה"ג וכו' מוהר"ר יעקב משה טולידאנו שליט"א

הרב הראשי למחוז יפו ות"א

א. מנ"א תש"ה

עברתי על הקונטרס מס' הסולם פי' על הזוה"ק שחיבר הרה"ג הגאון המפורסם כמוה"ר יאודה ליב אשלג שליטא, וראיתי, שהרבה להועיל בספרו זה להאיר את הספר החתום ס' הזוהר ובפרט לאלה שנכספה נפשם ללמוד בחכמת הקבלה ולטייל בפרדס, וכבר ראיתי דברי רבני וגאוני הדור שליט"א אשר סמכו ידיהם עליו. וכבר ידוע מ"ש הזוה"ק, בר"מ פ' נשא ובתיקוני הזוהר, שלפני ימי הגאולה תתרבה הדעת ללמוד בחכמה הנסתרת זו. ובזכותה יפקון ישראל מגלותא, ולכן כל מן דין סמוכי לנא לחזק את ידי הרהמ"ח ולעודדו שימשיך בעבודת הק' זו לגמרה של תורה.

יעקב משה טולידאנו

הרב הראשי למחוז יפו ותל-אביב

(מקום החותם)

חזרה לראש הדף
Site location tree