אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / כתבי מקובלים נוספים / פרקי אבות / פרק שני

פרק שני

א רבי אומר, איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם כל-שהיא תפארת לעשה ותפארת לו מן האדם, והוה זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצות, והוה מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עברה כנגד הפסדה. הסתכל בשלשה דברים ואין אתה בא לידי עברה, דע מה-למעלה ממך עין רואה ואזן שומעת וכל-מעשיך בספר נכתבים.

ב רבן גמליאל בנו של-רבי יהודה הנשיא אומר, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עון וכל-תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה וגוררת עון וכל-העוסקים עם-הצבור יהיו עוסקים עמהם לשם שמים שזכות אבותם מסיעתם, וצדקתם עומדת לעד ואתם מעלה אני עליכם שכר הרבה כאלו עשיתם.

ג הוו זהירין ברשות שאין מקרבין לו לאדם אלא לצרך עצמן נראין כאוהבין בשעת הנאתן ואין עומדין לו לאדם בשעת דחקו.

ד הוא היה אומר, עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונו. בטל רצונך מפני רצונו כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך.

ה הלל אומר, אל-תפרוש מן-הצבור ואל-תאמין בעצמך עד יום מותך ואל-תדין את-חברך עד שתגיע למקומו ואל-תאמר דבר שאי אפשר לשמוע שסופו להשמע ואל-תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנה.

ו הוא היה אומר, אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסיד ולא הבישן למד ולא הקפדן מלמד ולא כל-המרבה בסחורה מחכים ובמקום שאין אנשים השתדל להיות איש.

ז אף הוא ראה גלגלת אחת שצפה על-פני המים. אמר לה על דאתיפת אטיפוך וסוף מטיפיך יטופון.

ח הוא היה אומר, מרבה בשר מרבה רמה, מרבה נכסים מרבה דאגה, מרבה נשים מרבה כשפים, מרבה שפחות מרבה זמה, מרבה עבדים מרבה גזל,מרבה תורה מרבה חיים, מרבה ישיבה מרבה חכמה, מרבה עצה מרבה תבונה, מרבה צדקה מרבה שלום. קנה שם טוב קנה לעצמו, קנה לו דברי תורה קנה לו חיי העולם הבא.

ט רבן יוחנן בן-זכאי קבל מהלל ומשמאי. הוא היה אומר, עם למדת תורה הרבה אל-תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרת.

י חמשה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן-זכאי. ואלו הן: (רבי) אליעזר בן-הורקנוס (רבי) יהושע בן חנניא (רבי) יוסי הכהן (רבי) שמעון בן-נתנאל ו(רבי) אלעזר בן-ערך.

יא הוא היה מונה שבחם. (רבי) אליעזר בן-הורקנוס בור סוד שאינו מאבד תפה (רבי) יהושע בן-חנניא אשרי יולדתו (רבי) יוסי הכהן חסיד (רבי) שמעון בן-נתנאל ירא חטא ו(רבי) אלעזר בן-ערך כמעין המתגבר.

יב הוא היה אומר, אם יחיו כל-חכמי ישראל בכף מאזנים ואליעזר בן-הורקנוס בכף שניה מכריע את-כלם: אבא שאול אומר משמו, אם יהיו כל-חכמי ישראל בכף מאזנים ואליעזר בן-הורקנוס אף עמהם ואלעזר בן-ערך בכף שניה מכריע את-כלם.

יג אמר להם, צאו וראו איזו היא דרך טובה שידבק בה האדם. רבי אליעזר אומר עין טובה. רבי יהושע אומר חבר טוב. רבי יוסי אומר שכן טוב. רבי שמעון אומר הרואה את-הנולד. רבי אלעזר אומר לב טוב: אמר להם, רואה אני את-דברי אלעזר בן-ערך מדבריכם שבכלל דבריו דבריכם.

יד אמר להם, צאו וראו איזו היא דרך רעה שיתרחק ממנה האדם, רבי אליעזר אומר יען רעה. רבי יהושע אומר חבר רע. רבי יוסי אומר שכן רע, רבי שמעון אומר הלוה ואינו משלם, אחד הלוה מן- האדם כלוה מן-המקום, שנאמר לוה רשע ולא ישלם וצדיק חונן ונותן. רבי אלעזר אומר לב רע. אמר להם, רואה אני את-דיברי אלעזר בן-ערך מדבריכם שבכלל דבריו דבריכם.

טו הם אמרו שלשה דברים. רבי אליעזר אומר, יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך ואל-תהי נוח לכעוס ושוב יום אחד לפני מיתתך והוה מתחמם כנגד אורן של-חכמים והוה זהיר בגחלתן שלא תכוה, שנשיכתן נשיכת שועל ועקיצתן עקיצת עקרב ולחישתן לחישת שרף וכל-דיבריהם כגחלי אש.

טז רבי יהושע אומר, עין הרע ויצר הרע ושנאת הבריות מוציאין את-האדם מן-העולם.

יז רבי יוסי אומר, יהי ממון חברך חביב עליך כשלך והתקן עצמך ללמוד תורה, שאינה ירשה-לך וכל-מעשיך יהיו לשם שמים.

יח רבי שמעון אומר, הוה זהיר בקריאת שמע ובתפלה וכשאתה מתפלל אל-תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקום, שנאמר כי-חנון ורחום הוא ארך אפים ורב-חסד ונחם על-הרעה. ואל- תהי רשע בפני עצמך.

יט רבי אלעזר אומר, הוה שקוד ללמוד תורה ודע מה-שתשיב לאפיקורוס ודע לפני מי אתה עמל ומי הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעלתך.

כ רבי טרפון אומר, היום קצר והמלאכה מרבה והפועלים עצלים והשכר הרבה ובעל הבית דוחק.

כא הוא היה אומר, לא עליך המלאכה לגמור ולא-אתה בן-חורין להבטל ממנה. אם למדת תורה הרבה נותנין לך שכר הרבה ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעלתך ודע שמתן שכרן של- צדיקים לעתיד לבוא.

חזרה לראש הדף
Site location tree