אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ד"ר מיכאל לייטמן / ספרים / חוכמת הקבלה על פי בעל הסולם / מפתח מושגים
הרב ד"ר מיכאל לייטמן

מפתח מושגים

לכל מונח קבלי יש פירושים רבים הנקבעים לפי מקום פעולתו ולפי קשריו עם כל מרכיבי המציאות האחרים. לפיכך, ההגדרות המובאות במפתח המושגים שלפניכם לוקטו על ידי העורך והן מיועדות לצורך הבנת הנושא שבספר זה בלבד.

כמו כן, בספר הזה מובאים כינויים רבים לשני מרכיבי המציאות: בורא ונברא. לפי כתבי הקבלה, המציאות כוללת את שני המרכיבים האלה בלבד, והכינויים הרבים נועדו להדגיש צדדים שונים ביחסים שביניהם. להלן הכינויים העיקריים, שמובאים בספר הזה, ובדרך כלל הם שמות נרדפים:

· כוח העליון, אור העליון, עליון, אור, בורא, אלוקים, אלוקות, ה', הקב"ה, תכונת ההשפעה, כוח ההשפעה, רצון להשפיע, רצון ליהַנות, רצון לתת, טבע העליון, האלטרואיזם, טבע הרוחני, תכונת הבינה, הנותן, המשגיח, המנהיג, המאציל.

· כלי, נברא, תחתון, נשמה, תכונת הקבלה, רצון לקבל, רצון ליהנות, טבע התחתון, האגואיזם, טבע הגשמי, תכונת המלכות, המקבל.

א

אבא

ספירת חוכמה, פרצוף עולם האצילות שממנו יורדת ההנהגה וההשגחה לנשמות.

אברהם, יצחק, יעקב

ספירות חסד, גבורה, תפארת.

אדם

הרצון לקבל המשיג את תכונת ההשפעה ומשתווה לבורא, לאור העליון, מלשון "אֶדַּמֶּה לְעֶלְיוֹן" (ישעיהו יד, יד).

אדם הראשון

הנשמה הכללית, מערכת שכוללת את כל הנשמות הפרטיות הנקראות "נשמות בני אדם" היורדות ומתלבשות בגופים של בני אדם שבעולם הזה.

אור הרוח

האור המתלבש בכלי דז"א (דזעיר אנפין), נקרא "רוח" משום שדרכו לעלות אל בינה, לשאוב שפע, ולרדת למלכות להשפיע בה, כדוגמת הרוח הרצוא ושוב.

אור הנפש

ראה נרנח"י.

אור המחזיר למוטב

ראה מאור המחזיר למוטב.

אור חוזר

כוונת הנברא כלפי הבורא.

אור ישר

אור הבא כדי למלא את הכלי.

אור מקיף

חלק האור הישר שאינו מתקבל בתוך הכלי.

אור ע"ב ס"ג

האור הבא מפרצופי ע"ב וס"ג אל למטה מהטבור לשם תיקון הכלים במסך.

אור פנימי

גילוי האור העליון בנברא לפי מידת השתוות הצורה עימו. האור המלובש בכלי.

אותיות

אותיות הן בחינת הכלים של שמות הבורא (הויה).

אחורים

אותו חלק מהכלי, שאינו מיועד לקבלה או להשפעה.

אח"פ

כלים דקבלה הנקראים אוזן, חותם, פה.

אח"פ דעליון

החלק של הפרצוף העליון שנמצא בתוך התחתון.

אח"פ דתחתון

כלים דקבלה של התחתון.

אלוקים

בינה.

אמא

ספירת בינה, פרצוף עולם האצילות שממנו יורדת ההנהגה וההשגחה לנשמות.

ב

בורא

הדרגה שאליה צריך האדם להגיע כתוצאה מכל התיקונים שלו, מלשון "בוא וראה". הדרגה שעל האדם לבוא ולראות, דהיינו להשיג בעצמו.

בחינה א'

הרצון לקבל המתהווה במחויב בנאצל על ידי האור.

בחינה ב'

הרצון להשפיע המתהווה במחויב בנאצל מתוך הרגשת יחסו של המאציל כלפיו.

בחינה ג'

הרצון לקבל המתהווה בנאצל מתוך רצון להשפיע.

בחינה ד'

הרצון לקבל השלם שבנאצל. רק בבחינה ד', האדם, מתקן את עצמו. ובתיקונים האלה הוא כולל גם את התיקונים של הכלים האחרים.

בינה

כללות ההשפעה שבנאצל.

בי"ע דקדושה

בריאה - יצירה - עשיה דקדושה - מאגר כוחות ההשפעה הנמצאים לעומת הכוחות האגואיסטיים שבעולמות בריאה - יצירה - עשיה דטומאה.

בי"ע דקליפה

בריאה - יצירה - עשיה דטומאה - מאגר הכוחות האגואיסטיים הנמצאים לעומת כוחות ההשפעה שבעולמות בריאה - יצירה - עשיה דקדושה.

בשר ועור

בחינה ג' שנקראת זעיר אנפין, מכונה בשם "בשר", ובחינה ד' שנקראת מלכות נקראת "עור".

ג

ג' קווים

ראה: קו ימין קו שמאל קו אמצעי.

גדלות

הארת חוכמה מכונה בשם גדלות.

גוף

כלי קבלה אמיתיים שבכל מדרגה, המתפשטים מכוח אור חוזר שבמסך, ממנו ולמטה, נקראים "גוף" המדרגה, משום שהם קודמים מהאורות.

גימטרייה

אופן הרישום של מצב הפרצוף הכולל מבנה הוי"ה ואורות הממלאים אותו.

גלגלתא

פרצוף הכתר, וכן הכלי ששם מתלבש אור היחידה. (לאור היחידה ראה נרנח"י).

גלגלתא ועיניים

כלים דהשפעה שבפרצוף. החלק המשפיע שבנשמה.

גלגלתא ועיניים דתחתון

ראה: גלגלתא ועיניים תחתון.

ד

ד' בחינות דאור ישר

התבנית היסודית בהתקשרות המאציל עם הנאצל.

דומם, צומח, חי, מדבר (דצח"מ)

ארבע דרגות התפתחות הרצון לקבל בנאצל שכנגד ד' הבחינות דאור ישר. ככל שהרצון לקבל גדול יותר, כך נעשה הנברא עצמאי יותר בפעולותיו.

ה

השפעה

מלשון שפע, נתינת השפע. להשפיע לאובייקט כלשהו משמע לתת לו תענוג.

ראה גם: להיטיב לנבראיו כוונה דלהשפיע.

התלבשות

תהליך שבו תכונה אחת מקבלת על עצמה את צורתה של התכונה האחרת כדי לפעול דרכה פעולה מסוימת.

ז

זו"ן

ראה: זעיר אנפין נוקבא.

זיווג דהכאה

התקשרות בין אור ורצון על ידי המסך. פעולת המסך, המעכב והמעלים את האור מבחינה ד', ודוחה את האור השייך לה. מצד אחד "מכה" באור, שפירושו שדוחה ומעלים אותו מלהאיר. ומצד שני "מזדווג" עם האור, שפירושו, שגורם לו רבייה והרחבה יתירה.

זמן

הוא סכום מסוים של בחינות המשתלשלות זו מזו ומסובבות זו בזו בסדר סיבה ומסובב, כגון ימים חדשים ושנים.

זעיר אנפין

פרצוף עולם האצילות שממנו יורדת ההנהגה וההשגחה לנשמות. נציג הבורא או הכתר (אריך אנפין) שבעולם האצילות מול המלכות דאצילות, שכוללת בתוכה את כל הנשמות.

ח

חב"ד

ספירות חוכמה, בינה דעת.

חג"ת

ספירות חסד, גבורה, תפארת הם העתקה של ספירות כתר, חוכמה, בינה ב"תוך" של הנאצל.

חוכמה

כללות כל האור והכלי שבנאצל.

חומר

הרצון לקבל שבנאצל.

ט

ט' ספירות דאור חוזר

ראה: אור חוזר ט' ראשונות.

ט' ראשונות

ספירות כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד.

טבור

מקום סיום התפשטות האור הפנימי שבפרצוף.

טוב ומטיב

מהות היחס של המאציל לנאצל.

טומאה

כוונה על מנת לקבל.

י

ירידה

התעבות, פירושה "ירידה", כלומר שירד ממדרגתו. והזדככות, פירושה עלייה, כי נתעלה בהשוואת הצורה לבורא, לפי הכלל, שכל הזך יותר הוא עליון יותר, וכל העב יותר הוא תחתון יותר.

כ

כ"ב אותיות

האותיות הן הכלים שבהם מתלבש העצמות. ויש בהם כ"ב ראשי הבחנות, הנקראים כ"ב אותיות, שמהן נבנות כל הפרצופים.

כוונה

מהות היחס של הנאצל למאציל. שימוש ברצון לקבל שבאדם לטובת עצמו (על מנת לקבל) או לטובת זולתו (על מנת להשפיע).

כוונה דלהשפיע

כוונה על מנת להשפיע.

כלים דהשפעה

כלים עם הכוונה על מנת להשפיע.

כתר

ראה: ט' ראשונות וגם זעיר אנפין.

ל

לב

הכלי שבו משכן אור הרוח (לאור הרוח ראה נרנח"י).

לא לשמה

הכוונה על מנת לקבל.

לבוש

כל פרצוף תחתון מכונה "לבוש" כלפי פרצוף עליון.

להיטיב לנבראיו

פעולת הבורא כלפי הנברא.

להשפיע על מנת לקבל

פעולת נתינה בכוונה לגרום תענוג לעצמי.

למעלה מהדעת

החלטה שבה האדם מתנתק מהרצון לקבל שלו ומחליט להידבק בעליון. כלומר, מנטרל את האח"פ שלו, ובגלגלתא ועיניים שלו נדבק למעלה מהדעת באח"פ דעליון.

לקבל על מנת להשפיע

שימוש ברצון לקבל כאמצעי לגרום השפעה לבורא.

לשמה

הכוונה על מנת להשפיע.

מ

מ"ן

בקשת התחתון לקבל תכונת ההשפעה בדומה לעליון.

מאור המחזיר למוטב

הכוח המתקן את הטבע האגואיסטי ומעלה אותו לתכונת ההשפעה. אור ע"ב - ס"ג או כל אור אחר המביא לכלי כוח התגברות. "המאור שבה היה מחזירן למוטב" (איכה רבה, הקדמה, פסקה ב).

מאציל

כל סיבה נקראת "מאציל" אל המדרגה המסובבת ממנה. והשם מאציל כולל את המשכת האור וגם הכלי המקבל לאור.

מדרגות

ראה פרצופים.

מוח

הכלי שבו מלובשת הנשמה נקרא מוח, והוא עומד בג' ספירות ראשונות.

מוחין

האורות דראש מכונים בשם מוחין.

מחסום

הגבול בין העולם הזה לבין העולם הרוחני.

מלכות

הרצון לקבל שבנאצל הבא מצד עצמו והתהווה מתוך ט' הספירות הראשונות.

מלכות דאין סוף

מלכות של עולם אין סוף. הרצון הכללי של כל המציאות שנברא על ידי האור העליון. הרצון לקבל הכלול באור אין - סוף. עולם אין - סוף אשר שם אין שום שינוי צורה בין הכלי לבין האור.

מסך

כח ההתנגדות לרצון לקבל שבמלכות, הדוחה את האור העליון מלהתלבש בתוכה, ומעלה את המלכות - הנשמה - לפעולת השפעה.

נ

נה"י

ספירות נצח, הוד, יסוד.

נה"י דאמא

בחינת העליון דפרצוף זעיר אנפין. ראה גם אח"פ דעליון.

נהירו דקיק

הארה דקה וקטנה, המחיה את הקליפות.

נוקבא

פרצוף עולם האצילות שממנו יורדת ההנהגה וההשגחה לנשמות.

נקודה שבלב

ההתעוררות להכיר את הכוח העליון.

נרנח"י

נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה - ה' חלקי האור הממלא את ה' חלקי הנשמה, כח"ב תו"מ, שהם כתר, חוכמה, בינה, תפארת ומלכות. האורות המתגלים בכלים מלכות, זעיר אנפין, בינה, חוכמה, כתר בהתאמה.

נפילה

כשהמדרגה יורדת לדרגה נמוכה ממנה, זה נקרא "נפילה". כי העליון היורד למקום התחתון נעשה כמוהו.

ס

ס"ג

ס"ג כולו הוא בחינת בינה.

סוף

חלק הפרצוף שאינו יכול לקבל את האור הישר.

סיטרא אחרא

ראה בי"ע דקליפה.

ספירות

תכונות הבורא כלפי הנברא.

ע

עביות

גודל הרצון לקבל שבנברא. רצון לקבל בהשתוקקות גדולה, נקרא "עביות מרובה", והשתוקקות מועטת נקראת "עביות מועטת".

עגול

אם אין הבחן מעלה מטה בין ד' הבחינות שברצון לקבל נבחן ל"עגול". בדומה לתמונה עגולה גשמית, שאין הבחן מעלה ומטה נוהג בה.

עיגול

הרצון ללא הבחנות של עליון ותחתון.

עליון

היותר משפיע כלפי התחתון. ראה גם תחתון.

על מנת להשפיע

כוונה בפעולה לגרום תוספת תענוג לזולת, לבורא.

על מנת לקבל

כוונה בפעולה לגרום תוספת תענוג לעצמו.

עץ הדעת טוב ורע

כלי הקבלה שבגופו של אדם הראשון.

עצמות

אור חוכמה נקרא "עצמות", משום שהוא עצמותו וחיותו של נאצל.

עצמותו

"עצם" של המאציל, הבחינה העליונה במאציל אשר אינה מושגת על ידי הכלי שבנאצל.

פ

פה

מקום עמידת המסך. מלכות של ראש, שעביות דמסך משמשת שם ממטה למעלה, נקראת "פה".

פרסא

הגבול בין מערכת ההשגחה וההנהגה העליונה לבין הנבראים המופעלים על ידיה. הפרסא נמצאת בין עולם האצילות לעולמות בריאה, יצירה ועשיה.

פרצוף

מבנה הכולל עשר ספירות של הנברא הפועלות בהשתוות הצורה לאור העליון. ה"עשר ספירות" דזו למטה מזו, הבאות על ידי עליית המלכות למאציל.

פרצופים

מדרגות שבה' העולמות נקראות פרצופים, סה"כ 5 בכל עולם, וכך 25 בכל המציאות.

צ

צורה

ד' בחינות עביות שבמלכות הנקראות חו"ב תו"מ, שהם חוכמה, בינה, תפארת ומלכות, מכונות ד' צורות.

צמצום

פעולת הרצון להגביל את עצמו מלקבל תענוג.

צמצום א'

הגבלה על שימוש ברצון לקבל ללא כוונה על מנת להשפיע.

צמצום ב'

איסור להשתמש בכלים דקבלה במקומם.

ק

קדושה

כוונה על מנת להשפיע.

קליפה

כלים שלא ניתן לתקן עד לגמר התיקון.

קליפת נוגה

כלים שעדיין לא התבררו, לא בעל מנת לקבל ולא בעל מנת להשפיע. בחינת הניצוצין שיש בהם עירוב טוב ורע, הם "קליפת נוגה".

קו אמצעי

פעולת התיקון הנכללת מכלים דקבלה וכלים דהשפעה יחד.

קו שמאל

רצון לקבל שבנברא המתעורר לפי יכולתו של הנברא לתקן אותו.

קו ימין

תכונות של השפעה שנרכשות מהופעת הפרצוף העליון (הבורא).

קו

הרצון המסודר על ידי המסך לפי מידות השתוות הצורה לאור.

ר

ראש

חלק הפרצוף הכולל את ספירות כתר, חוכמה, בינה, הנקראים ג"ר (ג' ספירות ראשונות) או "ראש" המחליט על פעולתו של הפרצוף.

ראש דאריך אנפין

הראש דא"א הוא שורש לכל האצילות בכללות, הן לחוכמה והן לחסדים.

ראש הפרצוף

ראה ראש.

רשימו

מידע שמצוי בנשמה המתעוררת ועולה להכרת האדם כדי להקנות לו מקום לתיקון ולהתקדמות לקראת מטרת הבריאה.

רשימות

הרצונות טרם מימושם על ידי הכוונה. תאי מידע על המצבים והצורות שהאדם עתיד לממש.

ש

שבירה

ביטול הגבול שבמסך, מכונה בקיעה ושבירה.

שבירת אדם הראשון

אובדן המסך המחבר את כל הנשמות הפרטיות של אדם הראשון לגוף אחד.

שבירת כלים

הסתלקות כוח המסך מהרצון לקבל.

שבעים אומות

אומות העולם, כלים דקבלה שבנשמת אדם הראשון.

ששים ריבוא נשמות

מספר חלקי הנשמות השייכות לכלים דהשפעה שבאדם הראשון הנקראות ישראל.

ת

תוך

חלק הפרצוף המקבל את האור הישר.

תחיית המתים

היציאה מהאצילות מכונה בשם מיתה, והחזרה לאצילות נקראת תחיית המתים.

תחתון

הפחות משפיע כלפי העליון.

חזרה לראש הדף
Site location tree