אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / מהסתר לגילוי / נה. רצון להדמות לה'

נה. רצון להדמות לה'

יש ג' מינים בעבודת ה' ביצר הרע ויצר הטוב:

- שלא לשמה - שמקיים תורה ומצוות על כוונה דשלא לשמה, "שיקראוני רבי", שעובד לא כדי שהבורא ישלם לו שכרו אלא הציבור. לכן עובד בפרהסיא, שאנשים יראו, כדי שישלמו לו, כי אם יהיה בהצנע לכת, מי ישלם לו את שכרו?

- לשמה - היינו שה' ישלם שכרו, שיתן טוב בעולם הזה או בעולם הבא. ועובד בהצנע לכת, שאנשים לא יראו את עבודתו, שלא תהיה שליטה לחיצונים, כי רוצה שה' ישלם שכרו, לכן נקרא לשמה, שעובד עבור ה'. ומי שרוצה שהבריות ישלמו לו, עובד לא לה' אלא עבור הבריות, שנקרא שלא לשמה.

- שלא על מנת לקבל פרס - אז בא שליטת היצר הרע ושואל שאלת הרשע: "מה העבודה הזאת לכם". ואין מה להשיב לו.

כי להיצר הרע שבלא לשמה אין שליטה, כי האדם משיב שהבריות יתנו לו תמורה, שישלמו לו שכר. ולהיצר הרע שעובד לשמה - יש מה להשיב, שה' ישלם שכרו. אבל להיצר הרע שלא על מנת לקבל פרס על שאלתו: "מה העבודה הזאת לכם", אין מה להשיב. לכן רק אז יש לו שליטה.

לכן אומר הזוהר: שליטת היצר הרע דוקא בזמן שרוצה לעשות תשובה, שרוצה לחזור לה', רק להשפיע, אז יש שליטת הרע ואינו יכול לעשות מצוות התורה, שהיא השפעה. לכן על ידי התורה, כי "בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין", יכול לבוא לידי קיום המצוות בשלא על מנת לקבל פרס.

לכן רק כשאין מה להשיב ליצר הרע על השאלה "מה העבודה", חוץ מללכת למעלה ממנה, אז יש דרך לאמת. כי רק אז יש שליטת היצר הרע. מה שאין כן כשיש תשובה בדעת או ברגש, אין את הדרך.

חזרה לראש הדף
Site location tree