אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / כתבי מקובלים נוספים / אדם הראשון / רזיאל המלאך / הפעולות

הפעולות

אבא בגבורות ה' אלהים אזכיר צדקתך לבדך אלהים בקדש דרכך מי אל גדול כאלהים אלהים למדתני מנעורי ועד הנה אגיד נפלאותיך אזור כגבר חלציך בני אם חכם לבך ישמח לבי מי חכם ויבן אלה ויתבונן. ועתה בני החכם אייסר אותך כאשך ייסר איש את בנו ואשכילך בדרך זו תלך כי הנה החושך יכסה ארץ וערפל לאומים ועליך יזרח ה'. ועתה בני החכם תמים תהיה עם ה' אלהיך ופקח עיניך הסר כל ערלה מלבבך וכל רעיונך יהיו מסורים בידך.ובכל עת יהיו בגדיך לבנים ושל נעלך מעל רגלך כי מקום אלהיך מובאיך ובחוץ תעמוד עד בא האיש הנושא אליך ודרשת וחקרת כל היכלך פן כי יאכל גדיש או קמה או שדה ועשית מעקה לגגך כי יפול הנופל מעליו אצלך והיה האיש הוא הקדוש אשר יבחר מעמך מן הכהנים עם לויך כי בם בחר ה' אלהיך מכל שבטיך ולדרוש ולחקור בכל חפצך והוא יקריב את קרבניך וזר לא יאכל ולא יסור לבבו רק בכל נפשו ולבו והחי יתן אל לבו: ועתה בני החכם הזך והמעולה ירא אלהים וסר מרע ראה והבין ושים לבך אל אל בשמים כי על כל אלה יביאך אלהים במשפט ואם תחייבני ואם תאשימני בדברי אלה לך ושם ינוחו רעיוניך ולבש הכהן הגדול מאחיך ומעמך המקריב את קרבנותיך או הלוי המתלוה עמך ועל השם יסעד לבך והיו חייך תלואים למושביך אבל אם הסבת לראות ולהביט בחוריך ובנביאים וכל קדושיו בידך ולקח הכהן הטנא מידך והניחו לפני מזבח ה' אלהיך. ועתה בני החכם והתם סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת מצותיו שמור ואבאר לך הקבלה בפירוש השם הנכבד והנורא מפורש בכחותיו וסודותיו הפליאות והעצומות כאשר רבינו הקדוש ורבינו ישמעאל בדור' היה משתמשין בו ובסוד החשבון.האותיות והכח וציור והפעול מהם והכל במועדים ובשעות ובעתים ידועים ואם זך וישר אתה ותבין דברי בחכמה וטמנם במעיך וכתבת על לבך הנקי ובשכלך הזך כי כבוד אלהים הסתר דבר וגו' ודע לך באלה העניינים כי החליף בחכמה וכח לעצמו וההיפך חכמה וכח לעצמו והחשבון חכמה וכח לעצמו וכולם כחות צורות פליאות ועצומות נוראות אם בא יבא המשכיל בטוהר לב ודק ישר ותמים בשבחות בשיר בניגון בניצוח ובשמחת לבו ובעיון שכלו לעיין בהם על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון לעלות בלא סולם ובלא מעלות וכי יפול הנופל מי יקימנו:
ועתה שמע אלי בני החכם ואשכילך איך תעלה ואיך תבא בסודם ואיך תמצא כחם ופעולתם ופתח אורן וזה אשר תעשה להם אם תקח התחלתם תמצא סופם וכך תבין מאוד וחקור ודרוש הג' פסוקים מוצאם ומובאם בפשוט ועוד חקור אותה בנסתרות ועוד חקור התיבות לחקור כל האותיות כל אחת לעצמה ועוד חקור חלופם הבנוים וחבורם ציורם וחשבונם וכחותם בשם קדושתם ומה מורא כאו"א מהם אח"כ תחקור בפעולתם ואבאר אותם לבד ורק שתהיה תמים עם לבבך בדברים הכתובים למעלה ואומר לך שכבר ידעת מה שכתוב ויסע מלאך האלהים ויסע עמוד הענן כי הם כחות העליונות חזקות נוראות ומחנה בני ישראל ביניהם כי הם כח אל להפריד בנתים והן מסבבין אותו כי רמז הג' פסוקים בזה השם הוא כולו גבורה עצומה וגם הוא הפועל ורוח הקדים גם הוא הגבורה המדה הקשה מכל כחות העליונים מפני כי כח הים חזק וזאת הגביר עליה וכתיב ברוח קדים תשבר אניות תרשיש ורוח הקדים נשא את הארבה ומה שכתוב ויולך ה' את הים התחיל לו באהבה וברחמים ולא שמעה מיד בא עליך במדה עזה כל הלילה מפני מרת לילה ואז נהפכה ונחסר עד מאוד ונזדעזעו כל מלאכי העולם כי שמעו קולה ומה שנתן הפסוק הג' ביניהם כדי להפריד שני מדות חזקות הי הוא מדה רפה ונתן ראשו למעלה וסופו למטה כי הם כחות חזקות יורדין לדין וזה עולה להפריד ביניהם והסוד הוא כ"א לא היו כך אבל היו על דרך אחרת מחוברות חוזק עם חוזק ואש עם אש אז היו משרפים את. כל העולם ומאבדין את כל העולם והיה נחרב ברגע כל העולם ולא היו יכולין לפעול עמהם כ"א להחריב ולאבד כי כחם לזו אבל עתה ימצא למקובלים בו גם לטובה גם לרעה לדין ולרחמים לאהבה ולשנאה לשלום ולמלחמה וגם לרפואה ולהרחיק רוח רעה וקשה מכח ציורו ומכח חשבונם ותרועתם הנמצא בם:
ועתה בני החכם והנאמן אשביעך בה' אלהי השמים שלא בכל עת. ובכל זמן תבא לעיון באלו הדברי' שמא תאשימני ואני כבר הגדתי לך תחלת דברי כי אם בעתים ידועים שידעת שלבך טוב וישר ודעתך מיושב היטב ונשבעתי לך באמת כי כאשר יראה לך כי אתה קרוב מהם אתה רחוק מאד עד שתעיין בהם הרבה פעמים ותראה פי' כל שם וכל כח לפי שמורים בחשבונם ובציורם ובפירושם ותבין במה שאמר כי י"ה הוא יד"י בציורו והוא ממש כח יתברך אבל יש בו ג' מדות והם ג' אותיות נגד כתר עליון חכמה ובינה אבל האמת הג' מדות רמז לרבות האמת והכל כח אחד כי ה' שנים נמצאים בו כמו היד ה' תקצר הנה רחמים וגם יד ה' היתה בם הנה הדין. והמקובלים בו יהפכוהו על אותו כח שרוצים לפעול בו וגם זה הוא כנגד השפלים והוא כח ה' הכל כח א' ושם אחד וגם בציורו הוא יד"ו ה"ו כנגד עמוד העולם הוא בית המקדש של מטה והיה הוא לעולם הארץ וכתיב מלא כל הארץ כבודו במקדש ומן המקדש לכל הארץ וגם.שבעים הקודש שיוצאים מכח זח השם כל אחד לגבורתו ולכחו:

הפעולה ראשונה
והו מורה כי השפע יורד לבית המקדש ומשם יורד לעולם:
ילי מורה כי השם קדמון לכל קדמון:
סיט מורה כי הוא היה והוא חי וקים:
עלם מורה כי הראה גבורתו באלו הג' פסוקים הנפלאות אשר נעשו עמהם במצרים ובים:
מהש מורה קיום ג' אבות הם ג' מדות השם בכח נצח שמנצחים בעבורם:
ללה מורה על בריאת העולם ברחמים וגם נברא בי' מאמרות:
אכא זה מורה לעוה"ב וכפרה וסליחה ומרגוע לנפש ומורה לתחיית המתים מציורו ברחמים ואלו הם: שמות הקודש שאם לוחשים אותם או כותבים בטס כסף לחולה שהוא נטה למות ויכתבם הבקי בהם בעבור כי כחם לנצח הרעה ולהשבית כל רוח רעה ומדה קשה והלוחש אותם בשעת השמשות והכותב אותה ביום ראשון בשעה א' ויזכיר הכח רוצה לומר המלאך ההוא על אותה שעה בטהרה ובתענית ובטבילה טהורה ויהיה טהור מתשמיש:
כהת מורה כי החכמה העליונה היא התורה והיא ברית אלהינו שבשמים ובארץ ועל זה לא הזכיר התי"ו:
הזי מורה כי החכמה היחוד הגמור שהוא אל שהוא רם על כל רמים:
אלד מורה כי הוא נתעלה על מרכבת השרפים של מעלה ומטה:
לאו מורה כי כשראו נפלאותיו במצרים מעלה ומטה אשר עשה בשמים ובארץ אז המשל ופחד עמו יראו ממנו כל העולם:
ההע מורה כי מסר משה לאהרן שם שבו יבא במקדש להזכיר כחותיו של הקב"ה אשר הם מסורים בחשן והוא השם של ע"ב אותיות:
יזל מורה כי הקב"ה נתעלה גבורתו וישב הוא למלך על כסא כבוד מלכותו כדי לדון כל באי עולם וגם לדון את הכוכבים אשר אם בז' רקיעים ולא הניחם על מי שהיה עושה כל דברי דין במצרים:
מבה מורה כי כחו של הקב"ה הוא הכח בעצמו ובכבודו אשר שלח הקב"ה למשה לפעול בשם י"ה ע"פ ה' ואלו ז' שמות הטהורים ללמוד חכמה הכותב אותם בטס של כסף וישתה אותן עם מים חיים ממעין חי בראש חדש ניסן או יתלה אותן עליו. וטובים לשמירה האדם מכל רוח רע ועין ומכל מזיק תלואים עליו כתובים בקלף צבי בקדושה ובטהרה ממדת אהרן ויומו ושעתו והראשון הוא מדת משה :
הרי מורה כי הוא אחד בעליונים:
הקם מורה על שבטי י"ה מפותחים באבנים לזכרון לפני ה':
לאו מורה הקדושות של מעלה:
כלי מורה כי ד' דלתות העולם הם פתוחים ברחמים:
לוו מורה כי י"ב שבטים אשר שם הקדוש בתוכם ומדתם למעלה:
פהל מורה כי רחמיו של קב"ה תמיד הם:
נלד מורה איך היה השם חקוק במטה משה שהיה פועל בהם הפעולות אלו ז' שמות הקדושים טובים לעשות קמי"ע לנערים לכל רוח רע ועין רע ופחד ובכי והוא טוב לבקש רחמים לפני השם שיציל אותו מכל פחד ויאמר אותם לארבע רוחות העולם ז' פעמים יהי רצון מלפניך ה' אלהי ואלהי אבותי בשם השמות האלה אשר בהם כח הרחמים שתצילני מן הפחד הזה יום א' במדת אברהם ביומו ובשעתו ובמלאכו וגם הוא טוב לנער הנפחד לבד בטהרה ובתענית ובטבילה טהורה:
ייי מורה ג' שבתות ייי כנגד ג"פ אהיה כי האחרון הוא העליון בלשון נקיה רמז למדה האחרונה והיא מכח צחות רומז לג' קדושות השם והוא הכל כח אחד וכח העולם לרמז העליונים:
מלה מורה כי עליון ותחתון כח א' מנענע אותם:
ההו מורה השם אשר מכחו ארבעה יסודות:
נתה מורה התי"ו עצם אבל הרי"ש דומה לרקיע וראש לעולם השפל אבל הו"ו צדק יקראהו לרגלו והוא כלול משתי מדות והוא צדיק:
האא מורה כי י"ג מדות כולל אותם במדה אחת וכח אחד לכתר הנקרא גמורים:
ירת מורה ביחודו של שם שהוא קיים לעד:
שאה מורה כי השם יוצא ממקומו לדין במצרים ולהראות שם גבורתו ואלה השבעה שמות הטהורים טובים להולכי דרכים להשביע עמהם שם מקום הפחד אלו השמות יהיו נכתבים בטס נחושת ויזכירם ויכתבם בטהרה ובטבילה בשם יצחק ובמדתו ובכחו וביומו ובשעתו ויום ד' הוא יומו:
ריי מורה כ"ב אותיות התורה מכח שם אהי"ה שהם למעלה משבת האחרון והם סוד שבת שלישית:
אום מורה על שם אשר הוא רוכב על האבות:
ושר מורה הקשת רומז לג' מדות בג' מיני צבעים הם מדת זאת שבועות ארץ ישראל להנחיל אותם לעם קדוש ולשכן שמו שם:
יחו מורה כחו של יהו"ה בתרשישים רמזי תר"י ש"ש:
להח מורה הוא רוח אלהים חיים חכמ"ה בינ'"ה הנשמעת באדם עליון שהוא עולם קטן שכל הפועל:
כוק מורה הוא כי שם של כ"ו הוא עצם א' ואלה ז' שמות הקדושים המזכיר אותם בקדושה ובטהרה הם טובים.ללמוד תורה חכמה ואומנות וכתובים על טס א' של כסף טובים על שכחה מכל מה שלמד ביום שני במדתו וכחו ושעתו כתובים בקדושה ובטהרה:
מנד מורה כשעלה משה למרום ונמסר לו כל החכמה ובינה ל"ב נתיבות החכמה ורמז החכמה הקדושה העליונה כחות הכח העליון:
אני מורה קדש של מעלה כנגד י' היכלות קדש של מטה:
העם מורה כי י"ב שבטים חקוקים בשם הקדוש:
רהע מורה כי כח עליון כנגד התחתון המגלה בע' אומות שכנגדה למעלה שבעים מעלות ושם בן ד' אותיות על הכל וסוד כי כחצי גורן הם הע' וי"ב בקר והים עליהם רמז ליעקב ובניו:
ייז מורה למדות הי' הכחות שבאות הה"א:
ההה מורה לכח ג' מדת השם ל"א וכח החיה הרפה מהם והיא כח החיונית מאת השם:
מיך מורה כי עם ג' קדושות עומד עליון ותחתון בכח ע' שמות ואלה ז' שמות הקדושים הם טובים לשאלת חלו"ם לשאול בהם דברים פעמים עליונים ונסתרים ואם יכתבם ויזכירם עם הפסוק ויבא בין או עם מזמור לדוד ה' רועי יחד יראם דברים נפלאים מפוארים בקדושה ובטהרה גדולה להזכירם ובסדינים טהורים לבנים והקלף טהור ובדיו ובליל ד' או ה' ויזכירם ז"פ וישם הכתב תחת מראשותיו בטהרה ויאמר בשאלתו יהי רצון מלפניך ה' אלהי ואלהי אבותי ומלפניכם אותיות קדושות ונוראות שתראו לי הלילה בדבר כך וכך או הן או לאו ומחצי היום לא יאכל ויעשה טבילה וישאל שאלתו:
וול מורה יסוד העולם וקדושתו בית המקדש והשם עליו ושם חתומים שבטי ישראל:
ילה מורה לד' מדות שכולם רחמים לבד החמישי שהוא בתוכם והוא כלול:
סאל מורה ציור האותיות כנגד ג' הכחות המנהיגים ג' עולמות בכח עליון והסוד שאמר ה' אל כי העליונים כולם רחמים והשלישי כלול:
ערי מורה המעלות שבעים בשבעה רקיעים אבל עד הי' קודש כולם כפולים:
עשל מורה כי בצדקת אבות עומד העולם כי הם חותם הקדש והארץ:
מיה מורה כי ציור השם ואותיותיו לא נודע כ"א למשה:
והו מורה ביסודו הראשון והוא סוד הה"א אחרונה שבשם שה"א אחרון למדות ויו"ד ראשון ואלו ז' שמות הקדושים והטהורים הם טובים לבקש רחמים לכל פועל ולכל רצון שירצה או עם המלך או שום אדם לחן לאהבה כי כחם גדול וחזק מאד ברחמים וכך יאמר יהי רצון מלפניך השם הגדול והאמיץ שתשמע תפלתי ובקשתי ותעשה רצוני ופעולתי מדבר כך וכך שאני אוהב שיהיה כרצוני יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי ביום ששי ובבקר במדתו ובמלאכו ובטהרה שלמה בתפילה ובתענית:
דני מורה שורש השם יה"ו והוא סוד קדושה שלישית:
החש מורה כי מדות שדי נמצא באבות ב' וג' כלול והוא נצח חכמה עליונה:
עמם מורה ע' כחות תחת השם ומהם כח לז' כוכבי לכת המנענעים ה' למערכת:
ננא מורה כי כחות העליונים משבחים בכל יום במאה מיני שבחות וברכות וכנגדם תקנו ישראל מאה ברכות בכל יום והמתפלל אותם נקרא גם הוא מהעליונים:
נית מורה כי זה העמוד צדיק יסוד עולם שעומד העולם עליו והוא מדת אמת כי הוא האור העליון חותמו של הקב"ה:
מצה מורה כי רוח האל הוא השכל הזר צוה לירד בתוך האדם שהוא עולם הקטן:
פוי מורה כי שקולים הם עשר מכות של מצרים כנגד י' דברים ואלו ז' שמות טהורים וזכים וחזקים לבקש מהם כל דבר בקשה דרך תפלה ויאמר אותם על המים זכים וחיים של מעיין נובע ג"פ וירחץ פניו וישליך השאר על ראשו ויאמר כך יהי רצון מלפניך בכח שמות הקדושים והגדולים האלה שאלמד כל דבר תורה וחכמה:
אאא ססס כך יעשה בכל יום ה' בבקר מר"ח ניסן עד חצי החדש:
נמם מורה כי שער החמשים הוא כח אלהים הנסתרים מכל בריה היתה שוכנת במקדש של מטה נתבטל היובל קודש ונתבטלה הכח ההיא כי בזמן הקדוש קדש בקדש:
ייל מורה כי נתעלה אותו הכח על כל העליון:
הרח מורה שם הקודש נשגב לבדו בא' ומי ישיבנו:
מצר מורה כ"ב זה אדנ"י כנגד זה והוא כח א':
ומב מורה כי השם נותן כח בשעות להנהיגם יומם ולילה ממזרח למערב:
יהה מורה סוד ה"ה התופס את כל העולם בצדק וברחמים:
ענו מורה שנראה פעמים במדת רחמים בניפוץ הלשונות כרי להחזירם בתשובה כי הם ע' כנגד ע' שלמעלה ואלה ז' שמות הקודש הם טובים לבקש תפלה מחילה וכפרה על כל עונותיו ויתודה במורא ביראה ובטהרה אם ידע חטא ועון ופשע גדול והוא בסכנה גדולה מן שום אדם גדול יתודה על כל עונותיו בזה השם ויאמר יהי רצון מלפניך השם הגדול שאתה בעל סליחה וכפרה שתמחול לי על כל עונותי ותצילני מן המות הזה לכל צרה הוא טוב אם יתפלל אותו בכוונה שלימה בטהרה גדולה ביום ה' במדת משה בשעתו:
מחי מורה שמקדשין אותו למעלה גם ישראל למטה כדי כח שיהיו עמהם בכח א' ויהיה המשכן א':
דמב תורה כשם שמאירים ז' כחות למעלה ג"כ ז' למטה מאירים לפני השם בצדקתם וכך כל צדיק:
מנק מורה כי בע' חיילות אלה כחות סביב לכסא הם משליחות השם תמיד ומהם משפיע בג"ע כח האלהות:
איע מורה כי בזה השם נתחנן לבא וליכנס לארץ ולא נשמע לו:
חבו מורה על יחודו:
ראה מורה כי כאן רמז הנביא כחות האל יתעלה מי' ספירות כי הם ת' במחשבה והג' הכח מהז' והם עשרה שהם שמונה במחשבה וקרא אותו ילד בעבור השפע וכן בעבור הכח כי הכח הוא איש ואיש הוא עליון:
יבם מורה כי הוא רומז למדה אחרונה אשר היא כלול' מן הכל:
היי מורה כי אלו ג' עשירות הם שבתות שלשה והם קיום שמו הגדול כי בהם נתנה התורה ונברא העולם ובג' מהם נחתמו גבורות ה' והוציא כחותיו הנוראים במופתים גדולים וחזקים בעליונים ותחתונים כמו שכתוב ונתתי מופתים בשמים ובארץ מכות גדולות ונאמנות אשר לעולמים נזכרים עד כל הדורות הבאים וזהו שכתוב כה תאמר אל בני ישראל אהי"ה שלחני זה שמי לעולם לכל באי העה"ז ולעולמי עד וזה זכרי לדר דר לתחיית המתים ודר דר ששת אלפים כל ימי חייך לעולם עד דר לשמטה שנייה הב' והוא שכתוב הצור תמים פעלו השם שהוא חי וחזק לנצח נצחים:
מום מורה כי תחלת מעשה השם ברחמים וסוף ברחמים וע"ז כל בריותיו משבחים אותו ומגדלים אותו ומכירים ויודעים כי הוא אל זן ומפרנס את הכל ומשבחים אותו הכל ובתוכם מלכי ארץ וכל לאומים שרים וכל שופטי ארץ:
ועתה בני החכם הנה בארתי לך את הגדולות ואת הנוראות וחזקות וגם פעולות יקרות ומפוארות ברורות הנם כתובות ואל תתמיד בם לחזות ואל תבא בכל עת אל הקדש עד שכתנת בד תלבש אתה הכהן הגדול והעם לא יעלו עמך כשתבא לראות את פני ה' אלהיך בפחד ובמורא בלב זך ובכונה שלימה במחשבה ברורה ומפוארה להוציא לאור המראה הגדולה השם הנכבד והנורא רחמיו ונפלאותיו חבורם חלופם והפוכם ציורם ומספר קדושתם אשר השלם בכל ראויים אשר שבע דברי אלהים חיים ולא אחרים הרעבים וצמאים לשתות מים חיים ונוראים ואז יבין סוד ציור האלפא ביתא אך היא חקוקה בכסא מרומים וכל צבאיו לו משתחוים כי הם ג' היכלות שם חקוקים כולם הם כחות נוראות מאלהים חיים משונות זו מזו מתחלפים בכחות זו מזו גבוהים זו מזו זכים זו מזו נקיים זו מזו ישרים זו מזו תמימים זו מזו שלמים זמ"ז מאירי' זמ"ז ספירו' זמ"ז שרופים זמ"ז חיים זמ"ז פנימי' זמ"ז קדושי' זו מזו כולם אש להבים זו מזו בפחד ובמורא עומדים ביראה ומקדישי' ומעריצים לאל אשר ברא אותם ואשר שם לכל א' בממשלתו לעשות רצון בוראו וכ"ב אותיות אשר בג' אלו היכלות חקוקי' וציורם כל אות לעצמו והם באמת הנקראים כחות עליונות ואגלה לך סוד נסתר ועמוק ונורא ואתה בני תהיה לי ישר ונאמן וכוונתך תהיה נכון ודע לך כי אלו הם ממש כחות השם באמת הנקראים כחות עליונות אשר בכסא הם חקוקות וחתומים כל אות לעצמו מן הציור בכחו והם הנקראים מלכי אלהים חיים ונוראים ואותות קדושות ועליונות ואז נתחברו כי משה חברם כדי שיצאו מחבורם ומציורם ומכחם שלא ישרפו הלומדים אותם כי הם אש זך דולק ושורף והמקובל בצירופ' ובציורם לחלפם כל כח בעצמו ולכחו ויזכירהו לפעולתו ואז יקרא אתו מלאך אלהים חיים וכח עליון כי מאותם הכחות נשפע לאלו של מטה ויפעל ויתחבר כח לפי תנועתם וכוחם וסודם לפעול בהם ודע לך כי לא ירד השפע הראוי כי אם בכח גדול וטהרה גדולה וקדושה רבה ובעיון דק וישר ואם כי אתה תבין דברי כי בארץ הטמא אין נמצאים חוזי' ולא נביאים כי אם לצורך השעה כי אין השפע יורד חוץ לארץ וזהו סוד שאמרו רז"ל הדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה ואם תכריחם בהכרחה או תהיה בקי בהם הרבה אז ישרפוך ויאבדוך ועל זה אמרו רז"ל שהוא איסור גדול להכריח כחות של מעלה בלא צורך גדול עד מאוד וזה ביאר לך הכסא כתר חכמה ובינה הוא רוח אלהים חיים והם כחות פנימיות לפניו ועצומות ונוראות ושרף מפה ושרף מפה ומרכבת האבות ביניהם ומה שאומרים כי האבות למעלה מן השרפים זה רצונם עם כל זה אלו ואלו כחות פליאות ועצומות אבל הפסוק מעיד על זה כי שרפים עומדים ממעל לו מכל כחות העליונות והם אש חלק סביבותם ורצים ועפים ככל כחותם מיום ילדותם יום ולילה ועתים וזמנים במרוצתם כדי להגיע כבוד יוצרם ככתוב ויעף אלי א' מן השרפים וקוראים זה לזה ושואלים. זה מזה איה קדושתו ואיה כבודו וקוראים קדוש ואומרים קדוש ועונים זה לזה קדוש ה' צבאות ומרוב כח מרוצתם וקדושתם בקול רם משתחוים ומקדשים באימה ופחד ואומרים ברוך כבוד ה' ממקומו וכל העליונים נרתעים ומפחדים ואומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד והמרכבה ושאר שרפי מעלה ושאר הכחות העליונות ומלאכים ונשמות הצדיקים עם ישראל למטה יחד כולם באימה עונים ואומרים ביראה ק' ק' ק' ה' צבאות ובאותה שעה נשגב ה' ונתגדל ונתעלה ויתגדל ויתקדש ויתעלה על כסא מלכותו ויושב על כסא חסד ורחמים ואומר גם הוא לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר ואשרי אדם המבקר בכל יום לשבחו ולפארו ומעריצו באימה ופחד ומקדישו לאמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד והבוטח בה' חסד יסובבהו וכל אלו כחות משונות זו מזו לפי כחו ומעלתו כלם כתובי' בהיכלו ר"ל במקום הראוי לפעולתו כולם זה למזרח וזה למערב וזה לצפון וזה לדרום זה לרחמי' זה לדין זה לטוב וזה לרע זה לגמול חסד זה לגמול פשע זה לצדק זה למשפט זה לצדקה זה לצעקה זה לשלום זה למלחמה זה להרוג ולאבדון וזה לשלום ולהציל מן הרע זה לשנאה וזה לאהבה והכל ברצון בוראם ומלכם אשר הכינם ותכנם איש איש על עבודתו ועל משאו וכולם כחות חיים נוראים ולו משתחוים בכל יום ואומרים בשכמל"ו ואשרי איש ירא אלהים ומבין באלו נוראות הגדולות וישי' לבו גם לזאת וישליך ממנו הבגדים הצואי' וילבש בגדי ישע ובגדי לבנים כי הם חייך ואורך ימיך:
וגם תיקון האותיות הוא כך האל"ף והמ"ם והתי"ו שהם בדרך א' והשם עליהם כי הם כוחות בתוך כחות גדולי' ונוראים וכשגוזר השם חותם עמהם אם לרחמים אם לדין וכשתחברם נקראי' אמת והוא שארז"ל כי אמת חותמו של הקב"ה כי מלפניו יצא הדין ונהפך לרחמים וכל אותיותיו נתונים בציור א' ועומדין עד א' בכסא מה שאינ' כך למטה כי הא' יש לו ג' אותיות הב ב' ג' ב' 'ד' שוכבת על דרך א' ואין לה חבור כי הוא אות קדוש ה' ד"י בב' צורות כי אינם מחוברות כי הם קדושים ו' עמודי הקודש ז' ח' ט' כך חבורו והנה ציורו כך אחרון לחשבון וממנו נברא התהום והחשך כי ממנו יצא החשך לעולם ושם נידונים רשעי אומות העולם י' היא נקודה כולה קודש פנימה ונשגב ה' לבדו וכן שאר אותיות בקודש ל' כ"ו כ"ז כ' קודש מ' ס' כ"ו ע' כ"ג פ' כ''ו צ' י"ב ק' כ"ו ר' קדש ש' אבות ת' ר"ו כי כל דבר מכוון כנגד מעלה וארבע אבות המרכבה לד' רוחות העולם כי הם עמודים שעומד עליהם העולם בצדקת' והיכל מטטרו''ן הוא השכל הזך שממנו נשפע אל נפש האדם השלם הזך והנקי והיכל השכלים הנבדלי' הם שכל המלאכי' משכל הצדיקים ושכל הנשמות והנפשות והוא עולם העליון אבל עוה"ב הוא היכל יעקב היכל מטטרו"ן כי שם באים נפשות הצדיקים אשר מעולם השפל הוא מטטרו"ן הוא שכל הפועל והוא כח שד"י והכל כח א' ונקרא מטטרו"ן כי מלמטה בא כי הוא זך ונקי ונפרד מן החומר ובא משם אשר הוא מקומו אל מקו' מחצבה היא הנשמ' הטהור' והוא עולם ג"ע של מעלה חזך והישר והכל כח אל עליון וגם האותיות הם כחות גדולות עצומות לאין חקר ומהם מקפלות שאר הכחות וראה כי הכל הוא א' היו"ד ו"ו הוא ראש כל הכחות העליונות ונתחבר צורות הא' מהם בזמן שעלה משה לקבל תורה וידעו כי משה היה רוצה ליורדם ממעלת' ומקדושת' ונתחרטו הרבה ורצו לשרפו. אבל צוה השם עליהם שירדו לעולם החומר ורמז להם בעבדי במשה כ' נפשות הצדיקים גם הם נלקחים מן העליונים ומן הקדושה להיותם בתוך גוף האדם ועל זה יש להם מעלה משאר כחות מעלה ורמז כי רם ה' ושפל יראה וא' סולו לרוכב בערבות וא' אבי יתומים ודיין אלמנות ואתה בין תבין ר"ל כי כחות השם אשר הם גבוהים מכל והם שפלים לכל ועל זה אמרו כי נפשות הצדיקי' למעלה מן המלאכים וכשמעם דבר ה' מגערתו נזדעזעו כולם ומיד נתחבר כל אות לצורתו וחבורו ובאו למשה וירדו עמו חקוקות בלוחות ושם למדו לו סוד הקדושות והספירות אשר הם כ"ב אותיות הקדש אשר נתחברה כל התורה מהם כי מאורם הוא אור העליון ותחתון וע' שמות מהם ושם העצם הכל כח א' והכל דבר אחד וכל אלו כחות עליונות דברים נוראים סודות סתומות וחתומות מסגר על מסגר חזקו' ועצומות יקרים ספירי' עמוקים מאד ורחוקים לבאר אותם לרבים וגם ליחידים כי עם לאיש כהן גדול ויודע אורים ותומים אשר לו המחשבה הברורה להכיר ויודע עתים וזמנים ואז יזבחו זבחי צדק שעירים יקירים מן הצפורי' הטהורי' ושאר העם בטלים ומרחוק יעמדו וישתחוו ואם יתקרבו אפילו אחד מהם יבטל הכהן עבודתו ויורד אש מן השמים וישרפם ויאבדם וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה הנסתרות לה' אלהינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת אשרי איש ירא ה' במצותיו חפץ מאוד בילא"ו:
יה חדש בסוד נקוד שם המיוחד הידוע לכל מקובל שהוא שרש ועקר הכל חשבון אותיות בין זה ומדותיו ג' הרי אדנ"י:
וההי והי היו הי שזה השם מיוחד היו וזה חשבון נקוד של הראשון שהוא זה הכתוב כאן עולה הכל אלף תחת וסימן המוכרח תחת השי ן ואם חש' עולה תחלה ובין עד מאד בהבנתו ואז יתגלה לך סתרו:
דע כי הכלל היוצא מן האותיות והניקוד המצוייר לעיל הוא משביע שם המיוחד שבחוץ מיד השר מטטרו"ן אז אמור אם תרצה השבעתיך וכ"ן ש"ר ב"א ודע שסוד זה השם הוא כנגד כחות השמש וחביריו וכך פירוש סודו עזא"ל וחמה ואש ואור ויום כנגד אותיו' שבהם חותם מטטרו"ן זה כמו שהודעתיך בסוד הנקוד מהאותיו' שכך הוא השם הראשון באותיותיו ונקודו ודע לך בזאת ההערה בזה העניק והה"י והנני כותב עכשיו בשני שמות שהם נשארים הם:
והי הי כבר הודעתיך כי השם הראשון שהוא עוזי א"ל וחמה ואור ואש ויום כלומר שכח השם מכריח אלו לעשות מאמר השואל הנה כמו"כ השם השני שהוא האמצעי מורה שני שמות השולטים על הבריות שאודיעך בעז"ה וזהו השם האמצעי אשר הוא מורה על שניהם:
והי והכלל עולה בידיעה מנקודת ואותיות הוא רל"ח מורה על שני השולטים שהם עזא"ל ועוזיא"ל וזהו מכריח בינתיים וסודו זהו עזא"ל ועוזי"אל כבר מורה לך כך שני השולט' כשמנה השרי' כאשר אפרש ואחר שהודענוך סוד זה השם האמצעי ואודיעך בחוש השם השלישי וזה הוא:
הי דע לך כי הכלל העולה בידינו מורה השם בנקודו ואותיותיו סימני המוכרח תתק"נג הוא סודם עוזיא"ל וירח ומי' וחשך ולילה ואחר כן הנה זה השם מכריח בשם המיוחד כנגד ששה אותיות שמשם השר הידוע ואחר שהודעתיך ברמז ענינו נחזור ונזכיר לך שלשתן בכלל דע השם הגדול המיוחד מכריח שני שרים שהם זה הפך זה לשבת יחדיו ואין א' נכנס בגבול אחיו ולא קרב זה זולתו כי השם האמצעי כמו שהודעתיך הוא מכריח בין שניהם כלומר בין עז"א ועזא"ל והנני מציירך עוד כדת רמז תמורת' בכחותיהם זה כנגד זה והשם האמצע שהוא החותם:
יהו הוא קשר של קיימא ומקיי' את שניהן וזו היא צורת עמידתן:

הנה לך צורת עמידתם זה כנגד זה וזה הפך זה והמקיים בנתיים כדי להעמיד ואחר שדברנו לך מעט בעניין קיומם נחזור ונדבר מעט בפי' שמונה השרים האלה דע כי שם עז"א מורה את החכמה ושם עוזיא"ל מורה כסא הכבוד והוא כהן גדול וישת תבל בסודם אז יתגלו לארבע תעלומות חכמה והם יצליחו דרכינו ויודיעו בדרך נלך ויצילנו מן מה שכנגדו אשר ידעת מן יסוד מות וחיים ביד לשון שביד האדם נמסר הכל ואם תהיה מאוהבי ה' משתדל לדעת שמו לכבודו ובחרת בחיים:

וההו והו הו דע אחי כי חשבון השם הזה הקדוש מורה הכחות העליונות כמו כן והשפעתם שם בו והם ב' כוחות שהם ב' פנים כלומר אש ומי' והם נמסרים ביד מטטרון והנני רוצה לפרשם לך כמו שהם ודע כי השם א' מאלו הוא זה:
וההו וחשבונו המוכרח תתי"ז ועם השם תתל"ט וזהו פי' השבעתם על כבית האש כי אני משביע גלגלי המרכבה בכח זה האדם העליון הממונה בכח התכוני האש מיד בכח בזה ובין עד מאד בדבר כי הוא סוד מועיל ודע כי כמו שדברנו בג' השמות שהם שני הפכים ומכריע האמצעי ביניהם כמו כן בזה האמצעי שלהם שר כחות העליונים ואני רוצה לפרש לך השם האמצעי המכריע והוא בשני דרכים בחזרת חלילה כמו שאתה יודע ובין בו הא' כמשמעו וזהו:
יהו והוא סימן המוכרח תק"ט והוא על האמצעי וסוד וזהו מטטרו"ן אמצעי כלו' כמושל עליהם ומגלגלים ועשה מהם חפצו ורצונו בכח בוראו ית' כמו שבידו נמסרו הכחות יש בו השם הדרך הב' שאמרנו מטטרון שליט בכח מחזיר גלגל על המים ואש וזהו הסוד המופלג היוצא ממנו ואתה בינה ושמע זאת אם אתה בעל שכל וראה כח אלו הו' היוצאים מהשם המיוחד ית' איך הם עצמם פועלים ההפכים להם כמתים ומכריחין אותו לעמוד בכחם ואחר שדברנו לב' שמות נחזור ונדבר בשם הנשאר שהוא הפך האש כלומר מים וזהו:
הו וחשבונו המוכרח תתקי"ט והכלל המובן ממנו פי' אומרים ובא"ד אומר הא' אשביעך השר מטטרו"ן הממונה באדם על את"ג ואבג"ד הגלגלים עליונים ושפלים והכריחם לפני בכח זה השם המיוחד למלא בו רצוני מיד ובזה התבקעו המים העליונים והתחתונים וזה סוד האדם התחתון וזו היא ההשבעה היוצאת מסודו ודע שזהו רמז מופלג מן הנזכר בתוך ב' תיבות והבן זה מאד והזהר בו מאד בהכנת עניינים אלו כי הם סודות עמוקים וסודות וקבלת קדושים עליונים שים לבך בני לחכמה ובקש משם את ה' אלהיך ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך ואדריכך בדרך זו תלך בכל השבעה שתדע עזרה ושרשה לעולם השתדל לשקול מלאכתך וסתרך לפניו המושבע ואם תשביע שום שם שידעת עזרו ושורשו ואופנו וכל המושך אחריו מטמה שראו לו אל תשביעהו אליו אלא לכבוד השם בראשית ענייניך ונתכבד בו את השם כמה פעמים אולי יענך בכל אשר תרצה בה' וזו היא צורת ההשבעה על דרך משקל בשם:
יהוה שממנו סובב הלוחות מטטרו"ן שר הפנים שר צבאות בתנועה הגלגל הנה כבשה העולם כולו בכח גלגל משה ואהרון ומרים מפיק ליה הבורא ית' מחכמת הדעות בבריתו כמה פעמים אני משביע במראה בצלם אלהים בבורא אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב בשם המפורש:
יהוה שתודיעני יסוד הנבואה בכ"ז שאבקשנו בפי ושתלמדני העוה"ב ושתלמדני מן המלאך סוד א' כאלו אני בן בית:
יהוה אלהי לדעת דרכיו העצומים ולדעת דרכי הקדומים והתמיד בידו וסוד זבח הרוחני האט"ד הבינה מעתה ועד עולם אמן:
סוד קין הבל שת תתצ"י שלהבת נקי
הגוף ונפשה ושכלה
ק' קמץ שאם בא תחת השם מיו"ד ה"א וא"ו ה"א כשיהיה בי' יוכל אדם לעשות ממנו ממשלה בפתח יוכל לתקן ממנו עושר וכשיהיה בצירי יוכל להחזיקו להחרים וכשיהיה בסגול יוכל לעשות אהבה ואחוה וכשיהי' בחולם יוכל לעשות שמחה ולהסיר דאגה וכשהוא בחיריק להפיל שונא וכשהוא בשורק גדול לדעת מה אחריתו וכשיהיה בשורק קטן יוכל לנצח לכל אדם וכשיהיה בשבא להרוג וכשיהיה בשבא ובקמץ לעשות אהבה וכשיהיה בפתח לנתוש ולנתוץ וכשיהיה בצירי לממשלה וכשיהי' בסגול לעלות על וכשיהיה בחולם להעשיר וכשיהיה בחיריק לדעת מה עתיד לבא וכשיהי' בשורק גדול שלא יזיקו לו כל מזיקי' שדים וכשיהי' בשבא לרפאות חולה וכשבא בשורק קטן לדעת מזלות וכשיהיה בקמץ לנצח חבירו וכשיהיה בפתח להחכים לפתי וכשיהיה בצירי להעשיר וכשיהיה בסגול לאהבה וכשיהיה בחולם להצלחה וכשיהיה בחירק להפיל שונאו וכשיהי' בשורק גדול לכבוש שלטון וכשיהי' בשבא לצאת ולבא וכשיהיה בשורק קטן לחן ולחסד. נשלם סוד רמז השם והמבין יבין. בילאו"א:

חזרה לראש הדף
Site location tree