אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / כתבי מקובלים נוספים / אדם הראשון / רזיאל המלאך / סלוקא

סלוקא

בשם ה' אלהי ישראל אתחיל זה הספר מספרי הרזים שנתן לנח בן למך בן מתושלח בן חנוך בן ירד בן מהללאל בן קינן בן אנוש בן שת בן אדם מפי רזיאל המלאך בשנת ביאתו לתיבה לפני כניסתו ונכתב על אבן ספיר באר היטב וממנו למד מעשה פלאים ורזי וערכי בינה ומחשבות ענוה ועשתונות עצה לעמוד על חקר מעלות מרומי' ולשוטט כל אשר בשבעה מעונות ולהסב כל בכל מזלות ולהתבונן בכל מנהג ולבקר חקר הלבנה ולידע מסילות עש כסיל וכימה ולהגיד מה שמות שבכל רקיע ורקיע ומה מלאכתן ובמה יצליחו לכל דבר ומה שמות משרתי השוטרים בכל עונה ועונה ונשמע להם לעשות כל חפץ כל הקרב אליהם בטהרה ולידע ממנו מעשה מות ומעשה חיים להבין הרע והטוב לחקור עתות ורגעים לידע עת ללדת ועת למות עת למחוץ ועת לרפאות לפתור חלומות וחזיונים לעורר קרב ולהשלים מלחמות ולמשול ברוחות ובפגעים לשלחם וילכו כעבדים להביט בארבע רוחות הארץ להיות מחוכם בקול רעשים לספר מה מעשם ברקיע ולהגיד מה יהיה בכל חדש וחדש ולעמוד על עסק כל שנה ושנה אם לתבואה אם לבצורת אם לשלום אם למלחמה להיות כאחד מן הנוראים להבין ולהשכיל באוצרות מרום:
ומחכמת הספר למד נח לעשות תיבת עצי גופר ולהסתיר ממי שטף וממי המבול להביא עמו ב' וז' ולהכניס מכל אוכל ומכל מאכל ויתנם בארון זהב ויביאהו תחלה לתיבה לידע ממנו עתות יום ועתות לילה ובאיזה עונה יעמוד להפיל שועה וכשיצא מן התיבה בו היה משתמש כל ימי חייו ובעת מותו מסרו לשם ושם לאברהם ואברהם ליצחק ויצחק ליעקב ויעקב ללוי ולוי לקהת וקהת לעמרם ועמרם למשה ומשה ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים ונביאים לחכמים וכן בכל דור ודור עד שעמד שלמה המלך ונגלה לו ספר הרזים והשכיל מאוד בדברי הרזים בינה ומשל בכל הרוחות ובכל החפצים והפגעים המשוטטים בעולם ואסר והתיר אותם ושלט עליהם ובנה והצליח מחכמת הספר הזה כי הרבה ספרים נמסרו בידו וזה נמצא יקר ונחמד מכולם אשרי עין שראה ואוזן ששמע ולב שיבין והשכיל חכמתו בשבעה הרקיעים וכל אשר בהם ממחנותם ללמד ולהשכיל בכל דבר ולהצליח בכל מעשה לעשות ולחשוב מחכמת הספר: שם הרקיע הא' נקרא שמים ובו מחנות מלאכים וז' כסאות מוכנים שם ועליהם ז' שוטרים יושבים ומוקפים להם מחנות מזה ומזה ונשמעים לבני אדם בשעת עסקם וכל העומד בעסק שמותם לשמור ולהזכירם באותותם בעונה הנשמעת להצליח מעשה ובכל מחנות המלאכים האלה ז' שוטרים האלה מושלים לשלחם בכל חפץ לרוץ ולהצליח. ואלה ז' שמות היושבים על ז' כסאות שם הא' אורפניא"ל שם הב' איגד"א שם הג' דוה"ל שם הד' פלמי"א שם ה' אסימו"ר שם ו' פסכ"ר שם ז' פוא"ל נוצרו מאש ומראיהן אש ואשם מלהטת כי מאש יצאו ולא יצאו המלאכים המשרתים להם בלא רשות לעסוק בדבר מעשה עד שיצא להם אומר מפי ז' השוטרים יושבי כסאות המושלים עליהם כי תחת העצם הם וברשות יתהלכון וכל א' מהם עומד על מלאכתו ומועדים להם אל אשר ישלחום אם לטוב אם לרעה אם ליותר או למחסור אם למלחמה אם לשלום וכלם קוראים בשמו מיום שנוצרו. ואלה שמות ז' המחנות המשרתים לז' השוטרים בי כל מחנה אחת לא' מן השוטרים והזכיר שם המלאכים המשרתים לפניו ז"פ ואמור כך מבקש אני פלוני בר פלונית מלפניך שתצליח ע"י רפואה של פלוני בר פלונית וכל אשר תבקש לרפואה אם בכתב אם בשאלה טהר עצמך מכל טומאה ונקה בשרך מכל זמה ואז תצליח. ואלה שמות המלאכים המשרתים את אורפניא"ל חמוד"י דמג"א אפו"ד אלפ"י אמו"ך קטיכ"י פטאפ"ר גמט"י פאאו"ר נדות"ק רקהת"ו אודנ"א מאו"ת פרוס"ה אקו"א והרקוו"א ברוק"ו העדור"א אתננ"י גולא"ן חמ"ת אדנו"א אבכ"א נתנא"ל אריא"ל אנו"ה הרואו"ר עבדיא"ל עו"ן אלי"ן טו"ל לל"ף ואספ"ת רחגא"ל רומאל"ו וכת"ו אדניא''ל אשמ"י יאו"ש קפי"ן כרב''י גורשו"ם פריא"ץ ששמ"ע פיכי"ן כריא"ל זבדיא"ל אגדל"ן מיגא"ל גפיא"ל כדינ"ה כולד"ה דיגא"ל. אלבו"י תוחל''י סוכל"ת אדוא"ל א"ל שסיא"ל סוקמ"ה אשכ"ה נותנ"ה חליא"ל אסתיא"ל תנ"א מימא"ל נתניא''ל אפונ"ה הלגיא"ל נפנ"ה אוסתיא"ל:
ואלה מלאכי מחנה ב' המשרתים את איגד"א אכסת"ר מרכ"ס כרבי"ב כמש"ן איטי"ב רדתא"ל אריר"א גב"א אנכי"ר כבי"ר תיל"ה כרית"ך הרכו"ם כנופיא"ל נודיא"ל הדהו"ן שלהבי"ן אשלכ"ה משתי"ב גה"א האת"א הגר"א אמימיא"ל הגל"ת לג"א מנותיא"ל תנימיא"ל אברית"א בריח"א רכיא"ל חשת"ך פת"ש אסתירו"ן או"ר פניא"ל אשגו"ר מלכיא"ל אד"י ש"ר שני"ת המי"ך תרנ"ה. זמכי"ת הצניפ"א הצניפנה"ו ושוו"א אשפיוו"ר אר"ק קנימוא"ל נקיא"ל גדיא"ל אר"ק רמימיא"ל פרו"ג רהונא"ל זגדיא"ל אבניטו"ך דורניא"ל דלפ"ת הכ"ל הליא"ל אליא"ל מו"ת אוכא"ל פניא"ל פותפרא"א לפו"ת אורנומ"ך אדליא"ל איסתורי"ן אזוט"י איסטו"ד טי"ר אותו"ח ברגמ"י דמ"ו דיגר"א פרוטיא"ל קומי"א דגררנ"א דלדיא"ל ערותי"א:
ואלה מלאכי מחנה שלישית המשרתים את דוה"ל אוזרכב"ו אנבוש"ל כרתוביא"ל דלוביא"ל אוחיא"ל ברכתי"ן ברכ"א דאני"ם אמ"ך אביא"ר רתלג"א אותו"ת אשתנוא"ל אשפו"ך תרגיא"ל אמפיא"ל אתרש"ו אוריאל אכמו"ר אסהו"ן אכה"ל אנאו"ך אסכיר"ה לפיא"ל א"ל עוש"ה חסניא"ל למישות"ת דו"ד תיא"ס אלפ"י אמו"ך ארגל"ר מיא"ל אליא"ל:
ואלה המלאכים המודיעים. סב דבלא וכתוב על אוקיר גליימותא וכתוב כל כתב וכתב לעצמו וקח צלוחית חדשה ותן לתוכה שמן טוב תשליך.הדברים האלה לתוכה ועמוד כנגד השמש בעת הצהרים ואמור משביע אני עליך השמש המאור לכל העולם בשם המלאכים המבינים המבוננים חכמת התורות וסתומות ועושי מדע שתעשו לי שאלתי ותודיעוני מה יהיה בשנה הזאת ואל תכחדו ממנו דבר: ואלה המלאכים המשרתים במחנה ד' את בלמי"א אברי"ר דמני"א אמנא"י אמונה"ר ואמנו"ך פעאכיז"א טוביא"ל גילא"ל אעיר"י מת"י אורניא"ל פריפיה"ו אופיר"י אר"ק לטמוא"ל אורינ"י תומנ"י עומריא"ל מנוא"ל גרמט"ו סרט"ו צבקטנ"י בורתיאו"ס סרסי"ת פרסו"ן אמא"ף פבהי"ר הסתי"ר סתריא"ל אליס"ס הלסיא"ל סטרסט"י קרסטו"ם מלכיא"ל ארר''ק חסדיא"ל אחס"ף אמוא"ל פרט"ס גדא"ל סבכיא"ל כוכ"ב הניג"ה שהי"א אפרודיט"י ומלאכו חסדיא"ל:
זה הרקיע החמישי מעולה למאור יקר במאה רבוא ענני יקר ומלא מלאכי גאוה ובתוכו ישתוקקו בפחד ומעמדם חיילות חיילות מפארים לחצבם מלהב וקול מרוצתם כגעשת הים ומהלכים בגלגלי רעש ושם י"ב נשיאי כבוד יושבים בכסא הדר ודמות כסאותם כמראה האש מרובעים באמצע רקיע ופונים לד' רוחות העולם ומשמרתם יצאו ברקים ולהב כנפי אש ומזיו פניהם יבהק הרקיע והם ממונים על י"ב חדשי השנה ומבינים מה שיהיה בכל חדש חוץ מהם לא יהיה דבר כ"א לבקר נוצרו ומעמדם שעמדו שמודיעים לחדשים את אשר יבא בכל שנה:
ואלה שמות שנים עשר נשיאים
שם הראשון שעפיא"ל והוא עומד על חדש ניסן שם הב' דגהר"ל והוא עומד על חדש אייר. שם הג' דידנאו"ר והוא עומד על חדש סיון שם הד' תעכנ"ו והוא עומד על חדש תמוז שם הה' תוחרג"ר והוא עומד על חדש אב שם הו' מורא"ל והוא עומד על חדש אלול שם הז' ההדא"ן והוא עומד על חדש תשרי שם הח' ירלנ''ג והוא עומד על חדש מרחשון שם הט' אנחגו"ד והוא עומד על חדש כסליו שם הי' מפניא"ל והוא עומד על חדש טבת שם הי"א תשנדרני"ס והוא עומד על ח' שבט שם הי"ב אברכיא"ל והוא עומד על חודש אדר. אלין מזליא ואלין מלאכיא דאינון משמשין עם כל חד וחד. חמה ומזלו אריה ומלאכיה רפא"ל והוא משמש בחד בשבתא ובתריה ט"ו מן חנכ''ל שצ"ם באמצע. יום ב' לבנ"ה ומזלו סרט"ן ומלאכיה גבריא"ל אלין משמשים בשני בשבת בשעתא קדמיתא. יום ג' מאדים ומזלו טלה ועקרב ומלאכיה סמא"ל: יום רביעי כוכב ומזלו תאומים בתולה ומלאכיה עכא''ל. יום ה' צדק ומזלו קשת ודגים ומלאכיה צדקיא"ל יום ששי נוגה ומזלו גדי ודלי ומלאכיה קפציא"ל. יום ז' שבתאי ומזלו שור ומאזנים ומלאכיה מיכא"ל. ליל א' כוכב ומזלו גדי שור ומלאכיה מיכא"ל שעה ראשונה ליל ב' צדק ומזלו קשת ודגים ומלאכיה צדקיאל. ליל ג' נוגה ומזלו תאומים ובתולה ומלאכיה ענא"ל. שעה א' ליל ד' שבת"י ומזלו גד"י ומלאכיה קפציא"ל. שעה א' ליל ה' כוכב חמה ומזלו אריה ומלאכיה רפא"ל. שעה א' ליל ו' לבנה ומזלו סרטן ומלאכיה גבריא"ל. שעה א' ליל ז' (מאדים) ומזלו טלה ועקרב ומלאכיה סמא"ל:
ואלה שמות המלאכים המשרתים במחנה הששי את פסב"ר. אויא"ל ארביא"ל טריפו''ן פלכו"ס פסתמ"ר לוניא''ל קדנוא"ל שוכר"ן סביר"ן עוזיא"ל פניא"ל תכמיא"ל תממיא"ל צרמיא"ל נימוס"ם גדוני"א בארוב''א זנויי"ם חכמיא"ל טרדיא"ל פניא"ל קדמיא"ל כפלי"א אדמוא''ל טרמו"ן הרמו"ד עבסיא"ל נ"א טכסיא''ל ספריא"ל קתניא"ל שבביא"ל ארמינו"ס טומיפי"ס פסניא"ל סטפיא"ל פרסמו"ו נחליא"ל:
ואלה מלאכי הגבורה האוזרים חיל וכח לרוץ בכל מקום ולעוף בכל פנותם ולהביא את כל אשר יברח ולהביא אדם שהוא בארץ רחוקה או שברח קח ד' טסי נחושת וכתוב על כל אחת מהם שמו ושם אמו ושם פסכ"ר ושם המלאכים המשרתים אותו ואמור מוסר אני לכם מלאכי הגבורה את פלוני בן פלוני שלא תאחרו אותו בכל מקום שהוא יושב בו ותהפכו את לבו אם בעיר אם במדינה אם ביום אם בלילה אם ביבשה אם במאכל אם במשתה ותעופו אותו כעוף ותביאוהו שלא כרצונו ולא תעזבוהו להתמהמה לא ביום ולא בלילה ושים ארבעה טסי נחושת בארבע פנות הבית והביאו אם הוא בעיר או במדינה הן אדם או עבד שברח הן כל אשר ברח:
על מעלה הששית עומדים אלה אבי"ד קנו"ר דלקיא"ל סחריא"ל אדר"ך נחליא"ל תמבוא"ל סמכי"ה רבעיא"ל וקלמיא"ן שמיהו"ד מהריא"ל דומיא"ל בירכו"ס וזקאנ"ן קניא"ל פסטל"ן את עבוד' רישיהון כלהון איסטרינגלי"ל אלה העומדו' על מעלות הו' נוהגים בענוה ופניהם מלאים כבוד ולובשים בגדים לבנים יוצאים כאנשי מדות נוראים כאנשי ישיבה ומושבם בכסאות כבוד נאמנים על האמת ועומדים על הרפואה ברוך יוצרם ובוראם שיצר הכל במאמרו לך ה' הגדולה:

חזרה לראש הדף
Site location tree