אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / כתבי מקובלים נוספים / אדם הראשון / רזיאל המלאך / זה מעשה בראשית

זה מעשה בראשית

בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ. אל תהיה קורא בראשית אלא בר"א שי"ת. וכן אתה מוצא שלא כתוב אלא בר"א שי"ת מת"ל בראשית אלא בראשית אותיות שנבראו בהם שמים וארץ שא' כי ביה ה' צור עולמים יה שתים יהוה ד' הרי שש הא למדת שבאלו ו' אותיות ברא אלהים את השמים ואת הארץ וכי תאמר שמים וארץ בלבד נבראו באלו ו' אותיות שנאמר כי ביה ה' צור עולמים מלמד שבאלו שש אותיות נבראו שני עולמים העוה"ז והעוה"ב לכך נאמר בראשית מהו בראשית באות אחת ברא אלהים את השמים ואת הארץ וחתמן מן האש ואיזה היא אות אחת שבה נבראו שמים וארץ ה"א שנ' אלה תולדות השמים והארץ בהבראם א"ת בהבראם אלא בהא בראם באות זה ברא אלהים את השמים ואת הארץ העה"ז והעה"ב וחתמן מן האש של גיהנם מחציתם ברד ומחציתן אש ורשעים נידונים מן ברד דולק בהם כאש ונידונין מן האש לוחך אותם כברד (נ"א נדונין בברד מן ברד לאש דולק ומן אש דולק לברד) ויורדין עליהן מלאכי חבלה ומשמרין נשמתן בגופן שנאמר כי תולעתם לא תמות וגו'. ובכל יום ויום יורדין עליהן מלאכי חבלה. ובכל יום ויום יורד עליהם מלאך המות וטורד אותן מן ברד לאש ומאש לברד כרועה שהוא טורד צאנו מהר להר שנא' כצאן לשאול שתו מות ויורדין עליהן מלאכי חבלה ודנין אותן בגיהנם י"ב חדש ולאחר י"ב חודש מורידין אותן לשערי צלמות ודנין אותן בשערי צלמות י"ב חדש ולאחר י"ב חדש מורידין אותן לטיט היון ודנין אותן בטיט היון י"ב חדש ולאחר י"ב חדש מורידין אותן לבאר שחת ודנין אותן בבאר שחת י"ב חדש ולאחר י"ב חדש מורידין אותן לאבדון ודנין אותן באבדון שנים עשר חדש ולאחר שנים עשר חדש מורידין אותן לשאול תחתית ודנין אותן בשאול תחתית שנים עשר חדש עד שיהיו רואין אותן כל הצדיקים ואומרים לפניו מי שרחמיו על כל מעשיו דיין הללו אמר להם האל הקדוש לא נפשי שבעה מהם מפני שהחריבו את ביתי והרגו את בני שנא' לא ישוב חרון אפו עד עשותו ועד הקימו מזימות לבו ולאחר י"ב חדש מורידין אותן לארקא תחת נהר של אש שהוא יוצא מתחת כסא הכבוד שנא' הנה סערת ה' חמה יצאה וסער מתגורר על ראש רשעים יחול היורד לארקא שוב אינו עולה שנא' אלהא די שמיא וארעא לא עבדו יאבדו מארקא זה התהום החמישי. למעלה מן ארקא תהום למעלה מן תהום תהו למעלה מתהו בהו למעלה מבהו ים למעלה מים מים למעלה ממים תבל ועל תבל הרים וגבעות וכל יושביהם שנאמר הרים רעשו ממנו והגבעות התמוגגו. וזהו התהום הו' למעלה מתבל תהום למעלה מתהום תהו למעלה מתהו בהו למעלה מבהו ים למעלה מים מים ועל המים חלד אדם ובהמה וחית השדה ועוף השמים ודגי הים ותורה ומעשים טובים ויראת שמים שנא' האזינו כל יושבי חלד זה התהום השביעי למעלה מן חלד וילון נכנס ערבית ויצא שחרית ומחדש בכל יום מעשה בראשית ולמעלה מן וילון שמים שנאמר הנוטה כדוק שמים ולמה נקרא שמם שמים לפי שגבל הקב"ה אש ומים וטפחן זה בזה וברא בהם שמים שנא' אך ידי יסדה ארץ וימיני טפחה שמים אל תקרי שמים אלא אש ומים למעלה משמים ים ושמה דגן ותירוש ויצהר. בזמן שהקב"ה רוצה לברך את הארץ מוריד טל ומטר בעתם ועל הים מים ועל המים רקיע ובין המים לרקיע תלויים ועומדים גלגלי חמה ולבנה כוכבים ומזלות שמשם יאיר כל העולם ומושלים בכל תהום ותהום ואורם יורד על הארץ התחתונה שנא' ויתן אותם אלהים וגו' למעלה מן הים מים ובין מים לים זקוקי ברא ורעמים מרעפים לכולם וחומות דקין של אש מקיפין להם שנא' השמים ושמי השמים ועל שערי שמים של רוח צפון שרים ממונים אלה שמותם אל א"ל וא"ל בי"ם בלעיא"ל בלע"י ובגל א"ל ומפתחי רוח צפון בידיהם: ועל שרי רוח דרום שרים ממונים עליהם ואלה שמותם דורנא"ל דרכיא"ל הומ''ן דונא"ל נאניא"ל ומפתחי רוח דרום בידיהם ועל שערי רוח מזרח שרים ממונים עליהם ואלה שמותם דורניא''ל גבריא"ל גדריא"ל עדרוא"ל מודי"אל רחמי"אל וחניא"ל ומפתחי רוח מזרח בידיהם. ועל שערי רוח מערב שרים ממונים עליהם ואלה שמותם אל צי"ן סוקיא"ל זנסי"אל ובחי"אל ובקטמיא"ל וטרפניא"ל ומפתחי רוח מערב בידיהם ולמעלה מן רקיע שמים שבהם קבועים חמה ולבנה ומזלות וכנפי רקיע דומין כמין כפה וחמה ולבנה וכוכבים ומזלות וכנפי רקיעים מושלים בכל תהום ותהום ואורם יורד על הארץ התחתונה שנאמר ויתן אותם אלהים ברקיע השמים וגו' ועל שערי רוח צפון רקיע של רוח צפון שרים ממונים עליהם ואלה שמותם טוא"ל ידע"ל ינא"ל ננא"ל וחל"קים וחגיא"ל ומפתחי רוח צפון בידהם ועל שערי רוח דרום שרים ממונים עליהם ואלה שמותם כל א"ה בחליא"ל בלהיא"ן צוא''ל יליא"ל נקריא"ל ומפתחי רוח דרום בידם. ועל שערי רוח מזרח שרים ממונים עליהם ואלה שמותם מסי"ם כרמוא"ל וחתמה בטבעה אהיה אשר אהיה ומפני זה חתמו בחותמו שאלו לא חתמה בחותמו אין כל בריה יכולה לדרוש באותיותיה מפני שלהבת אש וכל מי שהיה בא לפתוח ולדרוש באותיותיה מיד היה מתמלא אש לפיכך סתם באותיותיה וחתמן בחותמו לכך נאמר בראשית מהו בראשית בראשונה ברא שמים וארץ נתן מעונות והפיק תהומות התקין ז' מעינות למעל' וכנגדן למטה ז' תהומות נטה שמים למעל' כנגדו יסד אדמה למטה נטה שחקים למעלה כנגדו יסד יבשה למטה נטה מעון למעלה כנגדו יסד ארקא למטה נטה זבול למעלה כנגדו יסד תבל למטה נטה ערבות למעלה כנגדו יסד ארץ למטה כסאו כונן למעלה ומכבודו נטה למטה אלו מעשה יום ראשון:
ובשני פלג את המים מהם לקח למטה ומהם לקח למעלה שנאמר ויעש אלהים את הרקיע ויבדל בין המים:
בשלישי אסף את המים למקום אחד והראה את היבשה וקרא להארץ והוציא ממנה עצים ועשבים וכל מיני זרעים ועץ עושה פרי וכל מיני נטיעות בענפים ובפרים שנא' תדשא הארץ דשא עשב מזריע זרע למינהו וגו':
ברביעי ברא מאורות להבדיל בין היום ובין הלילה ונתן השמש להמשיל ביום וירח וכוכבים למשול בלילה שנאמר ויעש אלהים את שני המאורות הגדולים:
בה' ברא דגים וכל שרצי המים והעוף אשר על פני הארץ שנא' ישרצו המים שרץ נפש חיה ועוף יעופף על הארץ וגו':
בו' ברא בהמות וחיות ורמש שנאמר תוצא ארץ נפש חיה למינה לאחר הכל ברא אדם למשול בכולם והכין צבאיו ולכל אחד ואחד צוה על עבודתו מלאך גדול בראש וכולן מקיפין סופה וסערה מקיפין או' קדוש ואו' ברוך שנא' ותהלתו מלאה הארץ זהו התהום התחתון:
ולמעלה מתהום תהו ולמעלה מתהו בהו למעלה מבהו ים למעלה מים ועל המים חרבה ועל חרבה יאורים ומטעי תהום שנאמר ונתתי יאורים חרבה זה התהום שלישי למעלה מן חרבה תהום למעלה מן תהום תהו למעלה מתהו בהו למעלה מבהו ים למעלה מים מים ועל המים יבשה ועל יבשה ימים ונהרות וכל מקום מים שנאמר אשר לו הים והוא עשהו ויבשת ידיו יצרו. זה התהום הרביעי למעלה מן יבשה תהום למעלה מתהום תהו למעלה מתהו בהו למעלה מבהו ים למעלה מים מים ועל המים ארקא ועל ארקא שאול תחתית ואבדון ובור שחת וטיט היון ושערי מות ושערי צלמות וגיהנם ורשעים שבהן מלאכי חבלה ממונין עליהן :
מדור עליון, שאול תחתית עמקו מהלך ש' שנה :
מדור שני. אבדון עמקו מהלך ש' שנה :
מדור שלישי. באר שחת עמקו מהלך ש' שנה :
מדור רביעי. טיט היון עמקו ש' שנה :
מדור חמישי. שערי מות עמקו מהלך ש' שנה :
מדור ששי. שערי צלמות עמקו מהלך ש' שנה :
מדור שביעי. גיהנם עמקו מהלך ש' שנה :
האש של שאול תחתית. היא חזקה ס"א מן האש של אבדון :
האש של אבדון. היא חזקה ס"א מן האש של בור שחת :
האש של בור שחת. היא חזקה ס"א מן האש של טיט היון :
האש של היון. היא חזקה ס"א מן האש של שערי מות :
האש של שערי מות. היא חזקה ס"א מן האש של שערי צלמות :
האש של צלמות . הוא חזקה ס"א מן האש של גיהנם :

וכגביאל בראש שרים הללו וזמרה וטעם שיר ותשבחות בגרון כולם ויעש לו בהם נתיבות ולהם דרכים עשה זה לזה אומר מה נעשה ומלאך ידוד מלמד אותם סולמות עזה זה לזה שבהם עולים ובהם יורדים עולים בהם לומר שבחו ובהם יורדים לשום שלום בעולם:
ארכו של עולם מהלך ת"ק שנה וב' שנים ורחבו מהלך ת"ק וי"ח עגול הוא וים הגדול חוזר לעולם כלו וכלו כמין כפה ועומדין בכלן והעולם כלו על סנפיר של לויתן עומד ולויתן שוכן במים התחתוני' כמו דג טהור בתוך הים ומים התחתונים על מימי בראשית כמעיין קטן על שפת הים. ומימי בראשית עומדים על מימי אוקיינוס כמעיין קטן על שפת הים ואוקיינוס עומד על מים הבוכים כמעיין קטן על שפת הים ולמה נקרא שמם מים הבוכים לפי שבשעה שפלג הקב"ה את המים מהם לקח למעלה ומהם נתן למטה המים שבתן למטה היו מתרגשים ומייללים וצווחים וקוראים ובוכים ואמרו לא זכינו שנהיה קרוב ליוצרנו מה עשו העיזו פניהם ובקעו תהומות ובקשו לעלות למרום עד שגער בהם הקב"ה וכבשן תחת כפות רגליו שנאמר כה אמר ה' הנותן בים דרך ובמים עזים נתיבה אמר להם הקב"ה הואיל ועשיתם כך לכבודי אין להם רשות למים העליונים לומר שירה עד שיטלו רשות מכם שנאמר מקולות מים רבים אדירים משברי ים ואחר כך אדיר במרום ה' אל תקרי משברי אלא מקול שירה שיאמרו המים וא"כ נוטלין מים העליונים רשות ואמרו אדיר במרום ה' לפיכך נקראו המים הבוכים והמים הבוכים תלויין ועומדים למעלה מן הארץ התחתונה והארץ התחתונה דחוקה על המים והמים עומדים על עמודים של חשמ"ל ועומד על הרי ברד והרי ברד עומדין על אוצרי שלג ואוצרי שלג עומדין על המים והמים על אש ועומדים על התהום:
ותהום עומד על תהו ותהו עומד על בהו. ובהו עומד על הרוח. והרוח תלויים בסערה. וקשורה בכיפה של אדמה. ואדמה תלויים בסערה. וקשורה בכיפה של חרבה וחרבה תלוים בסערה. וקשורה בכיפה של יבשה. ויבשה תלויים בסערה וקשורה בכפה של ארקא וארקא תלויין בסערה וקשורה בכפה של תבל. ותבל תלויים בסערה. וקשורה בכפה של חלד. וחלד תלוייה בסערה. וקשורה בכפה של שמים. ושמים תלוייה בסערה. וקשורה בכפה של רקיע ורקיע תלויין בסערה וקשורה בכפה של שחקים. ושחקים תלויים בסערה וקשורה בכפה של מכון. ומכון תלויים בסערה. וקשורה בכפה של מעון: ומעון תלויים בסערה: וקשורה בכפה של זבול. וזבול תלויים בסערה. וקשורה בכפה של ערבות וערבות תלויים בסערה. וקשורה בזרוע עזו של הקב"ה שנא' עמודי שמים ירופפו ויתמהו מגערתו לכך נאמר מה רבו מעשיך ה' כלם בחכמה עשית וגו' ואחר הארץ התחתונה מקיפין האש והמים ואחר האש והמים מקיפין סופה וסערה: ואחר סופה וסערה מקיפין מקיפין אומרי המולה ואחר אומרי המולה מקיפין כרובים מרופפים ואחר כרובים מרופפים מקיפין דמות חיות. ואחר דמות חיות מקיפין רצוא ושוב אחר רצוא ושוב מקיפין אומרים קדוש ואומרים ברוך:
ובארץ התחתונה יש בה חיות הקודש וכסא הכבוד הכסא הכבוד הוא הדום רגליו של אדון כל הארץ שנא' השמים כסאי והארץ הדום רגלי ונאמר ואראה החיות והנה אופן אחד בארץ וכשם ששכינתו למעלה כך שכינתו למטה שנא' ושם העיר מיום ה' שמה מקיפין לה י"ח אלפים עולמות שנא' סביב שמונה עשר אלף. לרוח צפון ארבעה אלפים וחמש מאות לרוח דרום ארבעה אלפים וחמש מאות לרוח מערב ארבע אלפים וחמש מאות לרוח מזרח ארבע אלפים וחמש מאות וסביב י"ח אלף עולמות עולם של רוח צפון מלא תהלה כבוד כח וגבורה שבח וזמרה והעולם של רוח דרום מלא תהלה וככוד כח וגבורה שבח וזמרה. ומלא הוד והדר רנה וכבוד גאה וגאון ועולם של רוח מזרח מלא קדושה וטהרה עוז וצדקה נצח וגבורה ועולם של רוח מערב מלא פאר ועטרה כתר ומלכות וקול דממה דקה ולאחריהם מקיפין האש והמים ולאחר האש והמים טהריא"ל נוריא"ל כגבי"אל. ואחר שמונה עשר עולמות אלו מקיפין האש והמים ואחר האש והמים מקיפין סופה וסערה ואחר סופה וסערה מקיפין רעש ורעדה ואחר רעש ורעדה מקיפין אימה ויראה ואחר אימה ויראה מקיפין רעם וברקים ואחר רעם וברקים מקיפין כנפי רוח ואחר כנפי רוח מקיפין נהרי אש ואחרי נהרי אש מקיפין נהרי ים ואחר נהרי ים מקיפין נהרי מים ואחר נהרי מים אין כלום אלא חושך עד אין קץ ואין מספר ואין מדה ואין מנין ואין חשבון שנא' ישת חשך סתרו סביבותיו סכתו והמקיפין לאלו נוהרי"אל ונוריא"ל וגבריא"ל ומפתחי רוח מזרח בידיהם ועל שערי רוח מערב שרים ממונים עליהם ואלה שמותם קריא"ל פד"אל סכני"אל ענ"אל עניא"ל ומפתחי רוח מערב בידיהם למעלה מן הרקיע שחקים שם אוצרי שלג ואוצרי ברד ואוצרי טל ואוצרי מן ואוצרי בשמים של תחיית המת' שנ' ובגאותו שחקים ועל שערי שחקים של רוח צפון שרים ממונים עליהם ואלה שמותם פנ"אל פני"אל רפא"ל רמיא"ל דרמיא"ל ומפתחי רוח צפון בידיהם ועל שערי רוח דרום שרים ממונים עליהם ואלה שמותיהם פרוא"ל צריא"ל קניא"ל שסתניא"ל שמעיא"ל שמעא"ל ומפתחי רוח דרום בידיהם. ועל שערי רוח מזרח שרים ממונים עליהם ואלה שמותיהם צדקיא"ל קדיש"א תירטא"ל תרניא"ל תור"ת עמא"ל ומפתחי רוח מזרח בידיהם ועל שערי רוח מערב שרים ממונים עליהם ואלה שמותיהם טורניא"ל קרניא"ל רניא"ל מלטיא"ל פלטיא"ל ומפתחי רוח מערב בידיהם למעלה משחקים מכון שבו מקדש בנוי ומזבח הקטורת ומזבח העולה ומיכא"ל שר הגדול עומד ומקטיר על המזבח ומעלה עולה על מזבח העולה שנ' מכון לשבתך פעלת ה' מקדש ה' כוננו ידיך. ועל שערי מכון של רוח צפון שרים ממונים עליהם ואלה שמותם רחומי"אל חנוני"אל בהי"אל שרפי"אל מסי"אל שר"אל ומפתחי רוח צפון בידיהם ועל שערי רוח דרום שרים ממונים עליהם ואלה שמותם טהוריא"ל מחניא''ל גדיא"ל חושיא"ל ועננא"ל וקשיא"ל ומפתחי רוח דרום בידיהם ועל שערי רוח מזרח שרים ממונים עליהם. ואלו שמותם טרפיא"ל בהליא"ל בגגא"ל רממא"ל קלב"ם אטרו"ן ומפתחי רוח מזרח בידיהם ועל שערי רוח מערב שרים ממונים עליהם ואלה שמותם אלמהקנא''ל אסתקנא"ל לובקי"ם סומכ"ם יהל"א ומפתחי רוח מערב בידיהם. למעלה ממכון מעו"ן שבו מלאכי' וגדודי' וכל צבא מרו' שנ' מעונה אלהי קדם. ועל שערי מעון של רוח צפון שרים ממונים עליהם ואלה שמותם אחיא"ל אניא"ל וחזקיא"ל מדגפיא"ל שתפיא"ל ומתננ"אל ומפתחי רוח צפון בידיהם ועל שערי רוח דרום שרים ממונים עליהם ואלה שמותם כבריא"ל נפליא"ל קדשיא"ל הודריא"ל נחמיא"ל ומלכיא"ל ומפתחי רוח דרום בידיהם. ועל שערי רוח מזרח שרים ממונים עליהם ואלה שמות' שמשיא"ל וברקיא''ל ירעשיא"ל תדריא"ל ושרפיא"ל ויהל"ק רב"א ומפתחי רוח מזרח בידיהם ועל שערי רוח מערב שרים ממונים עליהם ואלה שמותם אנח"אל פלל"אל ופלל"אל צורט"ק שם קדוש טישפ"ח פיללא"ל כא"ל שם השם למעלה ממעון זבול שנאמר הבט משמים וראה מזבול קדשך ותפארתך למעלה מזבול ערבות שנאמר שירו לאלהים זמרו שמו סולו לרוכב בערבות. ובערבות יש בו צדק וצדקה ומשפט וגנזי חיים וגנזי ברכה וגנזי שלום ונשמתן של צדיקים וטל שהקב"ה מחיה בו גופי מתים לעתיד לבא שנאמר כי טל אורות טלך וארץ וגו':
כיפי הקשת נתונות על גבי ערבות גבוהות אלף אלפים ורבי רבבות מדה כנגד עירין וקדישין למעלה מהם גלגלי אופנים נתונים על גבי הקשת גבוהים אלף אלפים ורבי רבבות מדה כנגד שרפים ואופנים וגדודים למעלה מהם רגלי החיות נתונות על גלגלי האופנים גבוהים אלף אלפים ורבי רבבות מדה כנגד השרים הגדולים:
וקלפי הקשת נתונות בראשי החיות ומהם יוצאות קרני ההוד ורקיע כעין הקרח הנורא נטוי על קרני ההוד גבוה אלף אלפין ורבי רבבות מנגד אלפי שנאן למעלה ממנו מכון ומראה הנוגה ונתון על הקרח הנורא גבוה אלף אלפים ורבי רבבות מדה כנגד רכב אלהים רבותים אלפי וגו'. למעלה ממנו מעון ומראהו נוראים ונתון על מראה הנוגה וגבוהים אלף אלפים ורבי רבבות מדה כנגד קרני ההוד ורכובו כבוד למעל' ממנו כסא אבן ספיר ונתון על מראה הנוראים גבוה אלף אלפים ורבי רבבות מדה כנגד עזוז וגבור: למעלה ממנו כסא הכבוד נתון על אבן ספיר גבוה אלף אלפים ורבי רבבות מדה ואדון כל העולם וכבודו נתון עליו שנאמר ואראה את ה' יושב על כסא רם ונשא ונאמר תחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכל העולם תלוי כלו בזרוע עוזו כקמיע שנאמר ותחת רגליו וגו' ונא' ומתחת זרועות עולם ומקיפין לו סביב זוהר ספיר וברקת מפני מראית העין שנא' לא תשורני עין כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלהינו:

חזרה לראש הדף
Site location tree