אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / כתבי מקובלים נוספים / אדם הראשון / רזיאל המלאך / ספר המזלות

ספר המזלות

ניסן מזלו טלה ואוריא"ל המלאך אייר מזלו שור ומלאך להטיא"ל סיון מזלו תאומים ומלאך פניא"ל תמוז מזלו סרטן ומלאך זוריא"ל אב מזלו אריה ומלאך ברקיא"ל אלול מזלו בתולה ומלאך חניא"ל תשרי מזלו מאזנים ומלאך נוריא"ל חשוון מזלו עקרב ומלאך גבריא"ל כסליו מזלו קשר ומלאך מאדוניא"ל טבת מזלו גדי ומלאך שניא"ל שבט מזלו דלי ומלאך גבריא"ל אדר מזלו דגים ומלאך רומיא"ל:
יום א' כוכבו חמה ומלאך אוריא"ל יום ב' כוכבו לבנה ומלאך סמא"ל יום ג' כוכבו מאדים ומלאך וירוא"ל יום ד' כוכבו כוכב ומלאך להביא"ל יום ה' כוכבו צדק ומלאך וירוא"ל יום ו' כוכבו נוגה ומלאך אשריא"ל יום ז' כוכבו שבתי ומלאך אשריא"ל (נ"א ישראל): תקופת ניסן סמא"ל. תקופת תמוז נמציא"ל וצדקיא"'ל. תקופת תשרי יקמיא"ל וירמו"ת. תקופת טבת ברקיא"ל וסממיא"ל המלאכים. טא"ק נבראו מאש וזכרים הם ושמושיהן במזרח. שב"ג נבראו מעפר וזכרים הם ושמושיהם בדרום. תה"ד נבראו מרוח וזכרים הם ושמושיהן במערב. סע"ד נבראו ממים ונקבות הן ושמושיהן בצפון. חמה ביום אריה נוגה ביום שור ובלילה מאזני' כוכב ביום תאומים ובלילה בתולה לבנה ביום ובלילה סרטן שבתי ביום גדי ובלילה דלי צדק ביום קשת ובלילה דגים מאדי"ם ביום קרני טלה ובלילה עקיצת עקרב וי"ב מזלות טא"ק תמ"ד זכרים שב"ג סע"ד נקבות זכר אם נולד במזל נקבות לא יחי ונקבה אם נולדה במזל זכרים גם היא לא תחיה: ואלה השעות מימי השבוע הראויים לכתוב בהן קמיעין יום א' שעה שביעית יום ב' שעה חמישית יום ג' שעה ראשונה יום ד' שעה שניה יום ה' שעה רביעית יום ו' שעה חמישית ועשירית וסימן מן השעות ז"ה אב"ד ה"י: ואלה ימי החדש אשר הן ראוים לכתוב קמיעין א' כל היום ב' בקר ג' לא כלום ד' כל היום ה' בקר ו' כל היום ז' בקר ח' בקר ט' לא כלום י' לא כלום י"א בקר י"ב כל היום י"ג לא כלום י"ד בקר ט"ו לא כלום ט"ז בקר י"ז ערב י"ח לא כלום י"ט לא כלום כ' לא כלום כ"א בוקר כ"ב כל היום כ"ג לא כלום כ"ד בקר כ"ה כל היום כ"ו לא כלום כ"ז בקר. כ"ח כל היום כ"ט לא כלום ל' בקר: וכך יכתוב הכותב קמיע יאמר בשם די ברא שמיא וארעא אכתוב זה הקמיע לפלוני בן פלונית ובשם המלאך הממונה בשעה של יום פלוני: פתיחת הלב שעשה משה רע"ה ליהושע וכתוב אותו על טרפי אתרוג וימחה אותו ביין ישן וישמה אותו בר"ח ואלו הן ר"ד טב"א יו"ד טיה"ו בוטה"א אא"א נ"ס:
אחרת בר"ח ניסן אמור על כוס יין ישן ז"פ אלו השמות פתחיא"ל רפא"ל ענא"ל יה"ו יה"ו טרפיא"ל יהוא"ל ואח"כ תשתה אותו. אחרת אמור מ' פעמים מה אהבתי תורתך כל היום וגו' ואח"כ כתוב אותו על גבי אתרוג או תפוח ואחר כך חזור לומר אותו כאמור לעילא משלשה פעמים ואחר כך אכול אותו דרך הכתיבה. אחרת משביע אני עליך גליצו"ר המגל' טעמי תורה ומשביע אני עליך יפיפי"ה שר הפנים משביע זגנזנא"ל שר התורה שתפתחו לב (פב"פ) בתורה ובחכמה ובבינה בשם י"ה י"ה י"ה א' צבאות אא"א נ"ס. אחרת קח ביצה בתולה ובשלנה בנורא וקליפה עמה ואח"כ כתוב האותיות פ"י פ"י יו"ת פ"י פ"י יו"ת חי"ל פ"י פ"ו יו"ת אכו"ת חי"ל צו"ד יט"ו טאטי"ס ק' ק' אא"א ג"ס. אחרת בשם ומספ"ר מספר"א חס"ד פספס"ל אמסר הגדול פתחו לבי פב"פ ללמוד תורה וכל.דאילוף לא אשכח מעתה ועד עולם אא"א נ"ס:
אחרת עיקר עשייתו בר"ח סיון ובערב שבועות אע"פ שאין אכילתו עד למחר והמתעסק בו בכל ר"ח לא יפסיד וצריך לעשותו בנקיית גופו ולבו וכוונתו לשמים וכך משפט עשייתן יקח קמח שעורים ואו לא ימצא יקח של חטין אבל שעורים טובים יותר וילוש בנקיות ויאמר לשם פלוני אני מתעסק בזה יר"מ אלהינו שבשמים שאצליח בזה פתיחת הלב שאני מכוון.לשם פב"פ שיהיה פתוח לת"ת ולכל דבר ולא ישכח כ"מ שילמוד וכל מה שידע בגזרת עירין פתגמין ובמאמר קדישין שאלתא בשם י"ה ה' צבאות וילוש יפה הקמח
ארימס
אברימס
ארמימס
ויעשה סולת נקייה ומן הסולת יעשה עוגה טפח על טפח עגול ויקח דיו ויעשה בעוגה ד' שרטוטין מרובעין כזה באמצע העוגה ויכתוב בתוך הרובע תלו ג' שמות כתובות כאלה כתיבה גסה ותמה זה למעלה מזה ולא יכתבם בשורה א' ולא בב' כי אם בשלשה שורות האלה ומאחורי העוגה כנגד אותו רבוע שעשה כבר יעשה רבוע אחר כזה ויעשה ששה שרטוטין מדיו ויכתוב בהם אלו הה' שמו' זו למעלה מזו כל שם ושם בפני עצמו כתיבה גסה ואחרי כתבו כל השמות מב' הצדדין של העוגה ואפה העוגה על תנור ויחמם אותו התנור עם עצי
אסיאל
אנסיאל
אנסיפיאל
ופתחיאל
ופתחא
גפנים ולאחר אפייתו יקח כוס של יין אדום ויקח ח' טרפי הדם ויכתוב עליהן הח' שמות הכתובים למעלה ברבועם ויכתוב כל שם בעלה הדס אחת לבדו וימחוק אותו ביין אדום וישים גם העלים בכוס היין ולא ישתה עד שיאמר ז"פ אדא בר פפא רפרם בר פפא רמי בר פפא רכיש בר פפא סורחב בר פפא דרו בר פפא חמא בר פפא אחי בר פפא נחמן בר פפא מרי בר פפא ברוך אתה ה' למדני חקיך תחי נפשי ותהללך ומשפטיך יעזרני טוב אתה ומטיב ברוך אתה ה' הטוב והמטיב אשבעית עליך פותה (נ"א פוטה) שר של שכחה שתסיר ממני לב טפש ותשליך יתיה על טוריא רמתא בשם שמהתא קדישתא אלין ארימס אברימס ארמימס אסיאל אנסיאל אנסיפיאל ופתחיאל ופתחא ונח מצא חן בעיני ה' ויאמר עוד זה ו"פ ואח"כ יאכל אותה העוגה. ברוך יי לעולם אמן ואמן:

קמיע טוב בדוק ומנוסה לעין הרע לרוח רעה לחן ולתפיסה לחרב ולפתיחת הלב ולדרוש תורה ברבים לכל מיני חלאים ופורעניות מלהיות יורד מנכסיו בשם שדי די ברא שמיא וארעא ובשם מלאך רפא"ל הממונה על חדש ולכם סממא"ל הגנא"ל ונגשור"ש סנדורים נדמ"ה קמיא"ל סטריא"ל אברי"ד גורי"ד הממונים על תקופת תמוז ולשר שלהם אורעני"ד למלאך השעה והמזל בשם ה' אלהי ישראל יושב הכרובים האל הגדול הגבור והנורא. יהו"ה צבאות שמו ובשמך אלהי רחמנא ובשם אדירירון אלהי רופא נאמן אשר כל פמליא של מטה ושל מעלה בידך ובשם יהו"ה הצליחני בכתיבת זה הקמיע לכתוב בשם פב"ב לשמרהו לכל רמ"ח איברים שבו מתפיס' ומחרב פיפיות ויעזרוהו ויצליחוהו ויפלטהו וימליטהו מאדם רע ומלה"ר ומבע"ד קשה בין שהוא בן ברית ובין שאינו בן ברית וכל הקמים עליו להרע לו בין במעשיהם בין בלשון בין בעצה בין במחשבה הכניעם השפילם ומגר ופגר והכנע ונענע ושבר ופגר בלי עליית אבר כל מבקשי רעתו ויכלמו כל חפצי רעתו והצילוהו וחלצוהו מכל כישוף ומכל מיני פורעניות ומן העניות ומאנשי בליעל וממיתה משונה ומכל מיני יצר ומכל מיני יסורים וחלאים רעים ותן לו חן חסד ורחמים לפני כסא ה' ולפני כל הבריות הרואין אותו ותהא אימתו מוטלת על הבריות כאימת מפגיע על הארי משביע אני פב"פ בשם אורירו"ן ואדירירן"ן בילא"ן: קמיע אחרת אדניא"ל סרגיא"ל נדגיא"ל אתא"ל צמתינא"ל עמתניא"ל שמנא"ל יוה"ך יוב"ך יוב"ב יוב"ש א"ז ב"ז ו"ה אבריא"ל ברביא"ל גלאל"ך דלקיא"ל הודריא"ל ועריא"ל זרקיא"ל חניא"ל טהוריא"ל יחיא"ל כרוביא"ל להטיא"ל מהמניא''ל נוריא"ל סוריא"ל עזריא"ל פניא"ל צפהא"ל קתניא"ל רעשיא"ל ושפריא"ל תוקיא"ל אוריא"ל רפא"ל מיכא"ל אתנא"ל סנס"ה קנקנקנת"א מועק"ה מכשפיר"ל והנדריא"ל וקפפנו"ט אב"ג ית"ץ טה"א גו"ד הג''ב נמא"ל טוריא"ל יפיפי"ה גליצי"ר צורת"ק אגל"א שרי התורה ובשם ופ"ת וא"י בת"א רכ"ב צר"ר יי"ה אתם חי"א בי"ז רתי"ך יח"ד חק"ו יו"ה י"א י"א עפ"ר קא"ן ות"א בב"ד ור"ך אי"ר שתפתחו לבו של ליב בן שרה ללמוד תורה ונ"ך ותלמוד בבלי ומדרש ותוספו' וספרי וטעמי תורה וסודי התורה ועומקי תורה ויהיה לבו כמעיין נובע הו"ה מדע והשכל וכל סדור החכמה וכל דברי תורה וישמרהו ויצילהו ויפלטהו וימלטהו מכל מיני מכשול ומתפיס' ומכל מיני פורעניות ומכל מיני יסורין ומחרב פיפיות ומאדם רע ומלשון רע ומבעל דיין קשה בין שהוא בן ברית ובין שהוא אינו בן ברית וכל הקמים עליו לרעה בין במעשה בין במחשבה הכניעם והשפילם ומגר כל מבקשי רעתו ויכלמו חפצי רעתו ויצילהו ויחלצהו מכל מיני פורעניות ומן העניות ומאנשי בליעל וממיתה משונה ומכל מיני יצר הרע ומחלאים רעים הגבר עליו לב טוב על לב רע ותהא אימתו על הבריות כאימת מפגיע על הארי בשם יהו"ה יה"ה יו"הה היו"ה הו"יה י"הה וה"הי הה"יו הו"הי ובשם אב"ג ית"ץ קר"ע שט"ן נג"ד יכ"ש בט"ר צת"ג חק"ב טנ"ע יג"ל פז"ק שק"ו צי"ת וה"ו ינ"י סי"ט על"ם אנקתם פסתם פספסים דיונסים יברכך ה' וישמרך. יאר ה' פניו אליך ויחנך. ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום. שמע יושב ישראל בסתר ה' עליון אלהינו בצל י"י שדי אחד יתלונן ואהבת אומר את לה' ה' מחסי אלהיך ומצודתי בכל אלהי לבבך אבטח ובכל בו נפשך כי ובכל הוא מאודך יצילך והיו מפח הדברים יקוש האלה מדבר אשר הוות אנכי באברתו מצוך יסך היום לך על ותחת לבבך כנפיו ושננתם תחסה לבניך צנה ודברת וסוחרה בם אמתו בשבתך לא בביתך תירא ובלכתך מפח בדרך לילה ובשכבך מחץ ובקומך יעוף וקשרתם יומם לאות מדבר באופל ידך יהלוך והיו מקטב לטוטפות ישוד בין צהרים עיניך יפול וכתבתם מצדך על אלף מזוזות ורבבה ביתך מימינך ובשעריך אליך ליב בן שרה לא יגש שום מזיק, יהו"ה ישמרהו מכל שידין ומזיקין ולילין ורוחין בישין ומכל פחדין בשם יהוה אלהי האלהים ואדוני האדונים ואלהא רבא בעגלא ובזמן קריב אא"א אז בו גה תתא מגינו ברוך אתה ה' מגן דוד מצמצמית נערורין מטטרו"ן:
קמיע אחרת והוא להרויח אדם במשא ובמתן והצלחה גדולה בע"ה כתוב זה בקלף ותלהו בצדך השמאלית וזה אשר תכתוב והדרך צלח רכב על דבר אמת וענוה צדק ותורתך נוראות ימינך סנמכד טנף כרכ זג מככ יתם עזך סג טמי סמסכרך הביסס קתקד"ר:

יהי רצון ה' אלהי ישראל שתצוה למלאכיך אלו לבא אל בית פב"פ וללכת עמו ויצליחו אותו בסחורתו ובכל מעשי ידיו בהצלחה ובהרוחה גדולה בין ביום בין בלילה בין בבית בין בחוץ לבית בין בעיר בין בחוץ לעיר ושמך וחותמך הק' ירחיבו במעשיו ובביתו והצליח לפב"פ אמן סלה:

בדוק ומנוסה לשמירה ליולדת ולולדה מן הכישוף ומן עה"ר ובשעת לידה שלא ישלוט בה ובולדה שום שד ופגע רע. שיר למעלות וכו' שמות היוצאים משיר למעלות המה אשא עיני אל ר"ת ע"ב זהו שם הוי"ה במילוי יודי"ן וכן ס"ת עיני אל ההרים מאין יבא ק"ל זהו ה' רוכב על ע"ב ק"ל וגם ס"ת ההרים מאין יבא אדנ"י הוי"ה משולבות עזרי עזרי מעם יהוה ס"ת אדנ"י שמים וארץ ס"ת ק"ל הנה לא ינום ר"ת הוי"ה במילוי אלפי"ן אדם עליון. יד ימינך יומם ר"ת ג' יודי"ן משם ע"ב שהוא כולו רחמים לעורר רחמים מאדם עליון הוי"ה במילוי אלפין וזהו השמש לא יכבה ר"ת הו"ה במלוי אלפין וגם כל אות אחד השם הוי"ה נוטריקון עשציי זה השם טוב מאד לשמירה גם בכל לילה קודם שינה צ"ל כל אדם זה שיר למעלות ולכוון זה השם. ואח"כ ויעבר את מעבר יב"ק. ויעבור ע"כ רי"ו זהו ע"ב שמות שהם רי"ו אותיות יב"ק אדנ"י הוי"ה אהיה משולבות. ואח"כ שם של ע"ב כאשר תמצא ואח"כ הפסוק יברכך וגו' עם השמות כאשר תמצא לעיל ואח"כ עמוד העיגול וזה ציורו בימין העיגול שמע משולב עם ויהי נועם בדף הנ"ל והצד השני יענך ה' ביום צרה וגומר ויוצא מזה המזמור ד' פעמים יב"ק ביום צרה ישגבך קדשו בגבורות ישע ונפל ואנחנו קמנו יעננו ביום קראנו ויב"ק הוא ג' שמות אדני הוי"ה אהי"ה משולבות וד' כחות הם סגולה לכל צרה וצרה לינצל ממנה ובפרט ליולדת ואח"כ הנה ה' רוכב: והשמות היוצאים מזה הפסוק טוב מאוד לשמירה שלא יזיק שום כישוף הנה בגי' כלי זהו שם משם ע"ב לשבר כל כישוף כי לא יוכל למעבד שום כישוף אלא ע"י כלי ע"ב שם של ע"ב הוא משבר כל הקליפות כידוע ואח"כ לישועתך כל ג' אותיות הוא שם בפני עצמו וברוך שם כבוד וגו' ג"כ ג' אותיות שם בפני עצמו ואח"כ בן פרת יוסף בן פרת עלי עין בנות צעדה עלי שור בשם יו"ד ה"ה ו"ו ה"ה מי"ך וש"ר צי"ת עש"ל נמ"ם רה"ע אלו שמות טוב מאד לעין הרע היוצאים מן הפסוק בן פרת וראיה לדבר עש"ל בגימ' עין רע וגם נמ"ם רעה בגימטריא עין הרע ואח"כ שבעים שמות מלאכים המה טוב מאד לכל השמירות כידוע ואח"כ אלו השמות וציוריהם כאשר ראה וחקק אדם הראשון את ציוריהן וטוב מאד לשמירת יולדת עם הולד:

קמיע אחרת הוא לשום אהבה בין איש לאשתו או בן איש לחבירו ואהבת את ה' אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך יהר"מ ה' או"א לשלוח מלאכיך הקדושים לפב"פ ולפב"פ לשום אהבה ביניהם ואלו השמות ומלאכיך הקדושים הממונים על האהבה פתצשאתא מצפץ תכצמל (נ"א הוהי כי הלא) שלך כששל פשלך טובל כשלך יתקל אתם מלאכי אהבה שתשימו אהבה ואחוה בין פב"פ ובין פב"פ ולא יהי' בהם לא שנאה ולא קנאה ולא קטטה ולא דבר רע אלא לב שלם ולב טוב ואהבה ואחוה מעתה ועד עולם א"ס: וצריך שיהא זה הציור:

קמיע אחרת לאהבה כתוב במי שושנים וכרכום ובקולמוס של נחושת על קלף כשר בשם פב"פ שיהא קשור לב פב"פ לאהבה פב"פ לעשות רצונו וחפצו מכח זה המזמור כח אלו הטוטפות ברכי נפשי את ה' ה' אלהי גדלת מאד הוד והדר לבשת עוטה אור כשלמה נוטה שמים כיריעה המקרה במים עליותיו השם עבים רכובו המהלך על כנפי רוח עושה מלאכיו רוחות משרתיו אש לוהט יסד ארץ על מכוניה בל תמוט עולם ועד תהום כלבוש כסיתו על הרים יעמדו מים מן גערתך ינוסון מן קול רעמך יחפזון יעלו הרים ירדו בקעות אל מקום זה יסדת להם גבול שמת בל יעבורון בל ישובון לכסות הארץ המשלח מעיינים בנחלים בין הרים יהלכון ישקו כל חיתו שדי ישברו פראים צמאם עליהם עוף השמים ישכון מבין עפאים יתנו קול משקה הרים מעליותיו מפרי מעשיך תשבע הארץ מצמיח חציר לבהמה ועשב לעבודת האדם להוציא לחם מן הארץ ויין ישמח לבב אנוש להצהיל פנים משמן ולחם לבב אנוש יסעד ישבעו עצי י"י ארזי לבנון אשר נטע אשר שם צפרים יקננו חסידה ברושים ביתה הרים הגבוהי' ליעלי' סלעי' מחסה לשפנים עשה ירח למועדים שמש ידע מבואו תשת חשך ויהי לילה בו תרמוש כל חיתו יער הכפירים שואגים לטרף ולבקש מאל אכלם תזרח השמש יאספון ואל מעונתס ירבצון יצא אדם לפעלו ולעבודתו עדי ערב מה רבו מעשיך ה' כולם בחכמה עשית מלאה הארץ קניניך זה הים גדול ורחב ידים שם רמש ואין מספר חיות קטנות עם גדולות שם אניות יהלכון לויתן זה יצרת לשחק בו כלם אליך ישברון לתת אכלם בעתו תתן להם ילקוטון תפתח ידך ישבעון טוב תסתיר פניך יבהלון תוסף רוחם יגועון ואל עפרם ישובון תשלח רוחך יבראון ותחדש פני אדמה יהי כבוד ה' לעולם ישמח ה' במעשיו המביט לארץ ותרעד יגע בהרים ויעשנו אשירה לה' בחיי אזמרה לאלהי בעודי יערב עליו שיחי אנכי אשמח בה' יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם ברכי נפשי את ה' הללויה:

קמיע אחרת לחן ולחסד כתוב על קלף צבי כשר בשמך דחנינא וחסד יהוה בעולם יהי חסדך יהוה על פב"פ כשם שהיה עם יוסף הצדיק שנאמר ויהי ה' את יוסף ויט עליו חסד ויתן את חנו בעיני כל רואיו בשם מיכא''ל גבריא"ל רפא"ל אוריא"ל כבשיא"ל יה יה יה יה יה יה יה אהיה אהה אהה אהה יהו יהו יהו יהו יהו יהו יהו יהו יה

קמיע אחרת שלא ישלוט באדם שום כלי זיין כתוב בקלף של צבי כשר ותלו בצוארך שמות הקדושים האלו עתיא"ל וריא"ל הוריא"ל המררי"אל שוברי"אל שובריא"ל עורריא"ל שוריא"ל מיכא"ל גבריא"ל הגרי"אל הגדה"דל שוברי"ל צבחר עתניק צורטן אנקתם פסתם פספסים דיונסים ליש ועת כקו יתי יהוה אבג יתץ קרע שטן נגד יכש בטר צתג חקב יגל פזק שקו צית קבצאל אהמנוניאל ומסתיה הירשיתאל עאנה פיה אלעה אבג יתץ ענעה עה עזור לפלוני בן פלונית:

לשכחה כל מי שרוצה שלא ישכח תלמודו יאמר אלו הפסוקים קודם שיאכל ומוזגין לו כוס של יין או משקה אחר ויאמר אלו הפסוקים עליו אכן רוח הוא באנוש ונשמת שדי תבינם לאדם מערכי לב ומה' מענה לשון אל תשליכני מלפניך ורוח קדשך אל תקח ממני ה' בצר פקודך צקון לחש מוסרך למו לב טהור ברא לי אלהים ורוח נכון חדש בקרבי ה' אלהים נתן לי לשון למודים לדעת לעות את יעף דבר יעיר בבקר בבקר יעיר לי אזן לשמוע בלמודים ה' אלהים פתח לי אזן ואנכי לא מריתי אחור לא נסגתי רוח ה' דבר בי ומלתו על לשוני ואמור כן י"ר מלפניך ה' אלהי אברהם יצחק וישראל שתפתח לבי בתורתך ותאר עיני ולבי בשם פתחא"ל רפא"ל תופא"ל שיפתחו את לבי שלא אשכח כל ימי מכל מה שלמדתי ומה שצויתני ללמוד ויהי עמדי שאלמד כל ימי חיי ולא אשכח דבר תורה לעולם אמן נצח סלה. ברוך אתה ה' לעולם אמן ואמן ויש שעושין תענית בערב ר"ח סיון וכותבין הפסוקים האלה על ביצה או על חררה נלושה עם דבש טוב וקודם שיאכל שום דבר מכל שאר מאכלים יאכל אותם: דיונסים כלו' די"ו נסי"ם ב' נסים עשה גבריא''ל כמו די"ו פרצופין ויש פותרין על הנסים שעשה גבריאל לחנניא מישאל ועזריה צונן מבפנים וחם מבחוץ ויש פותרין על הקב"ה שהוא א"ז ב"ו ג"ה והוא מה' חותמו' של הקב"ה ובחלוקי' אותיו' ופשט פיסת ידו על הים ונעשו שני נסי' וא"ז ב"ו ב"ה בגי' כמנין אותיות השם של כ"ב אותיות. אנקת"ם פסת"ם פסת"ם פספסי"ם דיונסי"ם בגי' אדיריהוי יהו"ה אלהי הצבאות יושב הכרובים. ובכאן נשלם פי' כל שם כ"ב אותיות. ועתה אתחיל לבאר שם של מ"ב:
אבג ית"ץ פי' אבג"א נותצין אבג"א של מעלה ולפנים מן היריעה ימצא השטן לקטרג נותצין וקורעין ספרים של קטרגנות שמוצי"א השטן לקטרג על ישראל נמצא בספר המרכבה:
אבג ית"ץ קרע שטן ובספר היכלות אפילו כשקורעין ספר נ"א חובות מקטרג בפה עד שבאין ספרי שבועה ומלמדין זכות ומלקין לו וזהו נגד כמו נגדינן ליה יכ"ש כמן הכאה דאקושי ליה במבושא חד בטר לשון הכאה דטרי' לרישיה או מצודת צת"ג כמו לשון יצ"ג חק"ב כמו חקדא לשון תספא טנ"ע אז מנענע עצמו יג"ל ומגלה עצמו פז"ק כמו פזק"י ובתלמוד שלנו פומקע"י. שק"ו ונוטל שקו שלא צית כמו ויצא פרח:
אבג ית"ץ סוד זה במסכת פסחים תנא לגבל ולתפלה ולידים ג' מילין ולא אמרו אלא לפניו אבל לאחריו אפי מיל אינו חוזר הא פחות ממיל חוזר ובירושלמי דייק בפי' מיל הוא דאינו חוזר הא פחות ממיל חוזר וכן הלאה ואתה בני תבין ותדע מיל הוא אלפים אמה וכל רוצחין צריכין לילך ולברוח לערי מקלט ואינם רשאים ללכת חוץ למגרש דכתיב גבי ערי מקלט ארבעים ושמונה עיר אתהן ואת מגרשיהן ומגרש הוא אלפים אמה שנא' ואת פאת צפון אלפים באמה וזה יהיה לכם מגרשי הערים התינח לפניו אבל לאחוריו פחות ממיל הוא בתוך ולא יהיה נהרג ומה שארז"ל גבי לוט צוערה והוא ג' מילין שנא' וכמו השחר עלה וכן גבי רוצח נותנים לו שיעור כ' מילין שנא' מזרחה שמש לנוס שמה רוצח ואז זמן התפלה הוא והוא כמעט שעה א' ואז מאכל לסטים ורוצחים והוא מקום גולות המים סביב שנא' ואת גולות וזהו ואדיריהם שלחו את צעיריהם לשאוב מים מגב"א גב"א הם אותית אב''ג והוא שם זה ומגילה עפה היא גדולה אלפים אמה של הקב"ה ית' שנחשב בעירובין וים הוא פחות.ממיל שנא' ארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים וכשהשמש חוזר למעלה טובל בים וזהו לאחוריו אבל פחות ממיל אינו חוזר וזהו לפניו ג' מילין לכך אב"ג בי"ת גימ"ל נוטריקון ידים תפילה גבל מיל גימ"ל אותיות גימ"ל מי"ל והיינו שאין לו מים ינעוץ גודליו בקרקע שיעור.מיל ויעש' במקום קרקע בתולה ואמר משביע אני עליך נחלי"אל ערמוני"אל טטו"פיה אלו''תה גרעי"אל בשם זה שיצא אמת מעין נובע כנגדי:
קרע שטן אותיות שע"ר קטן למעלה ובו נכנס שטן לקטרג על ישראל ומיד רואין חיות הקודש ומשיקין בכנפיהם את השער שלא יוכל לבא לפני השכינה לקטרג על ישראל ומזכירין זכות יעקב שנקרא קטן שנאמר מי יקום יעקב כי קטן הוא וע"ז נא' צדק" ומשפט" מכון" כסאך חסד ואמת יקדמו פניך. וס"ת קטן והכל עושין בשם זה. קרע שטן והוא טוב למי שדעתו מטורפת עליו או מפני רוח רע או מפני שטן ומזיק כותבין שם זה ותולין בצוארו ויתרפא:
נגד יכש ולמה מלקין למטה ל"ט ולמעלה ס' לפי שנא' הן כל אלה יפעל אל פעמים ושלש עם גבר אדם שהוא בן י"ג למטה אז הוא בר עונשין ומלקין אותו ג"פ י"ג עולין למנין ל"ט אבל למעלה אין עונשין עד שיהיה בן ך' ג"פ ך' שהם ס' נג"ד בגימ' זן שהוא טוב להזכיר לפרנסה !להזנה ולכלכלה:
בטר צתג יש שקורין פטר לשון פוטר מים ראשית מדון ויש שקורין סט"ן קרע ודאי כן להשביע אז קורין קרע שטן פט"ר צת"ג אבל לענין השבעות אחרות קורין עם שי"ן ובי"ת בט"ר בגימ' אלי"ה במלוי אותיות אל"ף למ"ד יו"ד ה"א צת"ג בגי' חלונות כשאליה למעלה תפלה וזהו מה שנא' משגיח מן החלונות מציץ מן החרכים. משגיח נוטריקון מטטרו"ן שר גדול יפתח חלונות וי"ג חלונות הן בכסא הכבוד וכולן פותח אותן כדי שיכנס תפלתן של ישראל והכל עושה בשם זה:
בטר צתג בא"ת ב"ש שנ"ג הא"ר מלמד שאור הראשון שברא הקב"ה הבדילו לצדיקים לעתיד והטמינו הקב"ה והוא עדן שנא' ויקרא אלהים לאור יום או"ר בגי' לג"ן עד"ן והוא נתפס בשם זה:
חקב טנע בגימ' רא"ם לפי שנאמר וקרני רא"ם קרניו בהם עמים ינגח רא"ם רפא"ל אוריא"ל מיכא"ל הן מחנות של שכינה והן עתידין לעזור למשיח וזהו מה שנא' קרנים מידו לו ושם חביון עזו אותיות. והוא היה בשם זה אוריא"ל ר"ל ופני אורי"אל ל"א ירא"ו וראית את אחורי ופני ל"א ירא"ו:
חחב טנע בגימט' גזר"אל הוא מלאך ומשביעין זה המלאך גזר"אל כדי לבטל גזירה רעה שנגזרה בשם זה צריך נקיות גדולה וטבילה:
יגל פזק בגימ' בכרוב שם זה חקוק על כרוב למעלה וכל יום ויום הקב"ה עליו רוכב שנא' וירכב על כרוב ויעוף ויעוף וידא על כנפי רוח ורואה בי"ח אלפים עולמות שהן אחורי מזרח וי"ח אלפים שהן אחורי מערב וי"ח אלקי אלפים עולמות שהן אחורי דרום וי"ח אלפים שהן אחורי צפון אלו ע"ב עולמות כמנין חסד שנ' אמרתי עולם עולם חסד יבנה ושמים תכין אמונתך והם כמנין חסד אלפים רבואות יש וע"ז נאמר סביב י"ח אלף ושם העיר מיום ה' שמה.פירש סביב לכל ארבע פנות י"ח אלף ואין שום מלאך עמו כי אם מלאך שר הפנים הוא רוכב עמו בענני כבוד שנא' הולך נכחו אותיות חנו"ך ובאותו פעם מראה כבוד לכל באי עולם בעולם עליון ואומרין שירה כל פמליא של מעלה ומזכירין זה השם:
יגל פזק מתי הוא זה בזמן שהקב"ה עולה על כסא הכבוד של דין מיד רועשין כל פמליא של מעלה וכיון שרואין הקב"ה נוטלין כתריהן מעל ראשיהן ונופלין מעל סוסיהן ומתפללין ומבקשים רחמים על ישראל ומיד עולה על כסא רחמים ולכך שכינה בגימטריא בכסא רחמים ולכך יג"ל פז"ק הוא על כסא הכבוד והבין הכל היטב:
שקו בגימטריא ועל היריעה מלמד שעל היריעה חקוק שם וכשיצר הרע בא לקטרג על ישראל מיד מזכירין שם זה (ומיד"נבו) וירא יצר הרע ואינו רשאי לכנס ולכך שק"ו בגימ' וע"ל יצר ר"ל שהוא על יצר הרע:
שקו בגימ' וע"ל הדרניא"ל מלמד שהדרנוא"ל הולך בכל יום ולוקח יריעה פרוסה על הכסא וטובל אותה בנהר דינור ופורס על הכסא הכבוד ומיד מתקבצים כל פמליא של מעלה לומר שירה וגם הם טובלים בנהר דינור שס"ה פעמים כגנות עלי נהר על"י נהר בגימ' שס"ה ואז לוקחין רשות מיעקב אע"ה ואומרים שירה שנא' ולא יעקבם מקול גיהנם יעקבם אותיות מיעקב ומיד הם משוררים בשם זה לפי שהוא חקוק על לבם:
שקו צית טוב לאדם הלובש בגדי שק ואפר על ראשו ומזכיר שם זה ויתפלל ומיד תפילתו נשמעת ונענה ואמרי' אין אדם רשאי ללבוש שק אא"כ נענה כיורם בן אחאב המלך וגם אמרו במד' כמה יפה שק שמיד כשהקב"ה רואה אותו מיד עונה וסוד זה תבין למה שק כל כך יפה ראה כי השקיפה אותיות שק יפה וכן תמצא במרדכי שק ואפר יוצע לרבים וכן גבי אנשי נינוה וילבשו שקים והבין זה הסוד כי גדול הוא:
פה נשלם פירוש של שם מ"ב אותיות ונשלם ספר מעיין החכמה מסודו' הרזיא"ל הגדול וכל הספרים שנתן רזיא"ל לאד"ה ללמוד ממנו כל מעיינות החכמה ה' למען רחמיו ינחנו בנעימות נצחו וחפצינו יצליח בידינו ולנתיב החכמה משרתיו רבי רבבות צבאיו גדודי אש מתלקחת נהרי אש מושכין לפניו משאתו יגורו אלים ומקולו ינועו אמות הסיפים
והוא עלמות ינהגנו. בילא"ו:

תושלב"ע

חזרה לראש הדף
Site location tree