אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / אגרות / אגרת נה
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

אגרת נה

שלום וכל טוב סלה לידידי ...

אני מודה לך עבור ההזמנה לחתונה שהשגתי. אני מצטער בזאת שלא אוכל להשתתף בשמחתכם מקרוב, אבל אני אשתתף מרחוק, כי ענין שמחה הוא דבר רוחני, וברוחניות המקום לא יכול לפעול מאומה, כי רק בגשמיות המקום מרחק או מקרב מה שאין כן ברוחניות יכולים להשתתף בשמחתכם אפילו בריחוק מקום, כי רק לקירוב לבבות אנו צריכים. ואני שולח את ברכתי להחתן נ"י עב"ג תחי', יהי רצון שיהיה דור ישרים יבורך ושיהיה בנין עדי עד.

ודרך אגב אני כותב לך מה שאמרתי בענין ט"ו בשבט. הנה חז"ל אמרו: "אמר רבי יוחנן, מאי דכתיב כי האדם עץ השדה, וכי אדם עץ שדה הוא? אלא משום דכתיב כי ממנו תאכל ואותו לא תכרת, וכתיב אותו תשחית וכָרָתָּ, הא כיצד? אם תלמיד חכם הגון הוא, ממנו תאכל ואותו לא תכרת. ואם לאו, אותו תשחית וכרת".

ויש להבין, איזה שייכות יש לתלמיד חכם הגון עם עץ השדה, כי הפסוק אומר: "לא תשחית את עֵצָהּ לִנְדֹּחַ עליו גרזן כי ממנו תאכל וכו'. רק עץ אשר תדע כי לא עץ מאכל הוא אותו תשחית וכָרָתָּ". אם כן הפסוק מדבר מעץ ומה ראיה היא מכאן לאדם.

והנה הזוה"ק אומר: "אל אחר איסתרס ולא עביד פירי". היינו, מי שהוא לא עובד לשם שמים אינו רואה פירות בעבודתו. ומה הם הפירות? - הנה במדרש: "אלה תולדות נח. הדא הוא דכתיב פרי צדיק עץ חיים. מה הן פירותיו של צדיק, מצות ומעשים טובים". עד כאן לשונו.

והנה בגמרא לפני המאמר של רבי יוחנן מובא שם: "תניא רבי בנאה אומר, כל העוסק בתורה לשמה תורתו נעשית לו סם חיים, שנאמר: עץ חיים היא למחזיקים בה, ואומר: רפאות תהי לשרך וכו'. וכל העוסק בתורה שלא לשמה נעשית לו סם המות, שנאמר: יערוף כמטר לקחי, ואין עריפה אלא הריגה, שנאמר: "וערפו שם את העגלה בנחל". ויש להבין מהי סמיכות הענינים .

אלא יש לפרש על דרך המוסר, שרבי יוחנן שואל: "וכי אדם עץ שדה הוא", היינו איזו השתוות יש בין אדם לעץ השדה, מה אנחנו לומדים מזה שהשוה הכתוב אדם לעץ השדה? ולזה מביא ראיה מהפסוק דכתיב "ממנו תאכל ואותו לא תכרות" וכו' - שהכוונה על תלמיד חכם. אם הוא הגון, היינו שלומד לשמה, שענינו הוא שהוא לומד דברים שיביאוהו לעשות פירות, פירוש, שהלימודים האלו יביאו לו שיהיה לו פירות, היינו מצוות ומעשים טובים - לימוד זה הוא ילמד, משום שעל ידי זה יזכה לסם החיים. וזה פירוש "ממנו תאכל ואותו לא תכרת". ואם לאו, אם תראה שהלימודים האלו שהוא לומד לא יביאוהו לעשות מצוות ומעשים טובים, הנקראים פירות, אז תדע שזה שייך לסטרא אחרא ולא להקדושה.

ומזה המנהג לאכול פירות בחמשה עשר בשבט, לרמז שאנחנו הולכים בדרך הקדושה, שיש לנו פירות.

מאת ידידך המאחל לך ולמשפחתך כל טוב סלה.

ברוך שלום הלוי אשלג

חזרה לראש הדף
Site location tree