אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 448.הרגשת השלמות
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

448.הרגשת השלמות

מיתיבי על פסוק "תמיד עיני ה' אלקיך בה מראשית" (דברים י"א) עיתים לטובה ועיתים לרעה. עיתים לטובה כיצד. הרי שהיו ישראל רשעים גמורים בראש השנה, ופסקו להם גשמים מועטים. לסוף חזרו בהם. להוסיף אי אפשר, שכבר נגזרה גזירה. אלא הקדוש ברוך הוא מורידן בזמנן על הארץ שצריכה להן. הכל לפי הארץ.
עיתים לרעה כיצד. הרי שהיו ישראל צדיקים גמורים בראש השנה, ופסקו להם גשמים מרובין. לסוף סרחו. לפחות מהן אי אפשר שכבר נגזרה להם גזירה, אלא הקדוש ברוך הוא מורידן שלא בזמנן, על הארץ שאינה צריכה להם. מיהא ליגזר דינייהו ולוסיף להו, שאני התם דאפשר בהכי (ראש השנה דף י"ז ע"ב).
היינו, שאם אין האדם זוכה אזי בעת אכילה, מרגיש הוא בשלמותו. ובזמן תורה ומצוות הוא מרגיש בחסרונו ובשיפלותו. והאמת הוא, שצריך להיות בהפוך: בזמן שעוסק בגשמיות הוא צריך להיות בבחינת חסרון, ובזמן תורה ומצוות צריך להיות בשלמות, ויהיה אז שמח בחלקו.

חזרה לראש הדף
Site location tree