אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת וישלח / ואלה המלכים

ואלה המלכים

רלו) כשעשה הקב"ה את העולם, וחלק את הארץ לשבעה גבולות, מחולקים כנגד שבעים השרים, הממונים על אומות העולם, שהם חצוניות, חג"ת נהי"ם, שכל אחת כלולה מעשר, והם ע'. והקב"ה חִלֵק אותם ע' ממונים לשבעים אומות, כל אחד ואחד כראוי לו, כמ"ש, בְּהַנְחֵל עליון גוים בהפרידו בני אדם יַצֵּב גבולות עמים למספר בני ישראל.

רלז) ומכל השרים הממונים, שנמסרו לכל האומות, אין בזוי לפני הקב"ה כממונה של עשו. משום שהצד של עשו הוא צד הטומאה. וצד הטומאה הוא בזיון לפני הקב"ה. ומאלו המדרגות הקטנות שלאחר הרֵחַיים, ומן הריקנות שבמדות האדומות, בא שרו של עשו. שכתוב, על גחונך תלך. ארור אתה מכל הבהמה.
רֵחַיים ורכב, נצח והוד, המכונים שְחָקים שטוחנות מ"ן לצדיקים. נצח מכונה רכב והוד רֵחַיים. ומכונים כן, משום שיש בהוד הדין הקשה, שמשם נתקן מסך המנעול. וע"כ הכל נטחן עליו, ומשם הצדיקים מעלים מ"ן. ונודע שהדין אינו פועל למעלה ממקום מציאותו, אלא רק למטה ממקום מציאותו. ולפיכך המדרגות שהם אחר הרֵחַיים, הוד דז"א, נפעלות מן הדין הקשה שברֵחַיים, ואינן יכולות לקבל גדלות. והן בקטנות. גם נודע, שהמדרגות הנמשכות מקו שמאל, בשעה שמאיר ממעלה למטה, הן בריקנות מכל אור, משום שהנוקבא נבחנת אז לים קפוא. ואלו ב' החסרונות נמצאים בשרו של עשו.
שׂרו של עשו בא מהבחינות הקטנות הנוהגות במדרגות שלאחר הרֵחַיים, מפאת הדין הקשה שנמצא שם. וע"כ הוא קטן. ועוד הוא בא מקו שמאל, בעת שמאיר ממעלה למטה, חכמה בלי חסדים, שאז כל המדרגות הנמשכות משם הן בריקנות. וב' דברים אומר הכתוב עליו:
א) הנה קטן נתתיך בגוים.
ב) בזוי אתה מאד, להיותו נמשך מקו שמאל, שקו השמאל נמשך מבינה, שנבחנת לגוון אדום. ולהיותו בריקנות נבחן לבזוי. והוא ג"כ בחינת הנחש הקדמוני, שנאמר עליו, על גחונך תלך ועפר תאכל. כי להיותו מאחר הרֵחַיים, נקצצו לו הרגלים, מכח הדין הקשה אשר שם, ונתקלל על גחונך תלך. ולהיותו משמאל הוא בריקנות, ונתקלל ועפר תאכל כל ימי חייך. ונאמר אצל עשו, בזוי אתה מאד, בדומה לנחש שנתקלל, ארור אתה מכל הבהמה ומכל חית השדה.
המאמר מבאר, למה מלכו מלכי אדום לפני שמלך מלך לבני ישראל. ונודע, שהקטן נתתקן תחילה ואחר כך הגדול. ולפי"ז היה צריך שיעקב יתתקן תחילה ואחר כך עשו. כי כתוב, ויקרא את עשו בנו הגדול. ויעקב הוא הקטן. והזהר מבאר, שמבחינת השורשים נבחן עשו לקטן ויעקב גדול ממנו. וע"כ כתוב, הנה קטן נתתיך בגוים.

רלח) במדרגות התחתונות שמחזה ולמטה דזו"ן, ששם החסדים מתגלים בחכמה, יש מדרגות על מדרגות. וכולן משונות זו מזו. וכל המדרגות הן פרודות. וגם מקושרות אלו באלו. באופן, שהמלכיות מכל המדרגות נפרדות זו מזו, וגם מלכות מתקשרת במלכות. משום שהסדר הוא, זה נכנס וזה עולה. ונמצאים מאוחדים בקשר אחד.
אור החסדים נכנס ע"י מסך דחירק שבקו אמצעי. ואז אור החכמה שבשמאל עולה ומאיר ממטה למעלה. וע"כ מאוחדים כל שלשת הקוין בקשר אחד של הקו האמצעי. כי לולא אור החסדים שבקו ימין, לא האירה החכמה שבשמאל. ולולא הקו האמצעי, לא היו מתלבשים הימין והשמאל זב"ז. ונמצאים שלשתם מקושרים זב"ז.

רלט) הקשר מסך דחירק, יש לו קומה, קומת קו אמצעי. ושלשה קשרים יש באותה הקומה. כי קו אמצעי כולל בתוכו כל שלשת הקוים. ובכל קשר יש עטרה אחת, ג"ר, כמ”ש, בעטרה שעטרה לו אמו. ובכל עטרה כח שליטה אחת של מסך המנעול, הוא המלכות דצ"א, המשמש בג"ר דכל מדרגה.

רמ) ונתמנה כח השליטה של המנעול בעיטור שלמעלה, בג"ר המדרגה, ששם נקבע מקומו. וגם נתמנה לרדת למטה, לו"ק המדרגה, עד שנקשרו בו הכוכבים והמזלות. וכל אחד ואחד, כל כח שליטה שיש בכל אחת מג' העטרות, יש בו ככב אחד ומזל אחד. וכל הככבים מתיחסים למדרגות שלמעלה, וכל המזלות למדרגות של מטה. ועל כן כל מדרגה ומדרגה מתעטרת במקומות כראוי לכל אחת.
מזל - קיבוץ ככבים המקושרים זה בזה, ומהלך אחד משותף לכולם.
כֹכבים - מורה, שאינם מקושרים זה בזה, וכל אחד פונה לדרכו. הקשר של הספירות הוא, שאין החכמה מאירה בלי חסדים שבימין, ואין החכמה מקבלת החסדים שבימין, זולת על ידי הכרעת הקו האמצעי. ונמצאים שלשתם צריכים זה לזה ומקושרים זה בזה. ולפי"ז כל סבת הקשר הוא, משום אור החכמה, שאינו יכול להאיר בלי חסדים. וע"כ נוהג זה רק בו"ק של כל מדרגה, ששם מאיר המפתח, עטרת יסוד. והי' יוצאת מאויר, ונתגלה שם אור החכמה.
מה שאין כן בג"ר של כל מדרגה, ששם שולט כח המנעול, מלכות דצ"א, ואין הא' יוצאת מאויר שלהן, והחסדים מכוסים ונעלמים מחכמה. אם כן אין שום סבה לקו האמצעי, שיצטרך לקשר הספירות זו בזו. ולפיכך הן נבחנות לפרודות. ומטעם זה הספירות שבו"ק המדרגה, שהן מקושרות זו בזו, מכונות מזל, שהככבים שבו מקושרים זה בזה. והספירות שבג"ר המדרגה מכונות כוכבים, שנפרדות זו מזו, כמו כוכבים נפרדים.
כמ"ש, ופניהם וכנפיהם פרודות מלמעלה, כי מחוברות למטה בו"ק, ופרודות מלמעלה בג"ר. ותבין שאין הפירוש, שאין תיקון קוים בג"ר, כי אין משהו בו"ק, שלא יהיה מקובל מג"ר. אלא המדובר הוא בענין השליטה בלבד. כלומר, שאין שום שליטה לכח הקישור אשר שם, ודומה כמו שאינו. וע"כ נקראות ככבים.
כח השליטה של המנעול הוא בג"ר של המדרגה, אבל הארתו מתפשטת ויורדת בו"ק של המדרגה. וזה אמרו, שכח השליטה של המנעול נתמנה בג"ר המדרגה, והיינו עיקר מציאותו. שמבחינת הארתו יורד ומאיר למטה בו"ק המדרגה. כי נכללו בו ג"ר המכונות ככבים, וו"ק המכונות מזלות. אלא מציאותו בככבים והארתו במזלות.
כלומר, שלאו דוקא כח השליטה שבשמאל נוהג בו כוכב ומזל. אלא אפילו כח השליטה שבימין שכולו חסדים, מ"מ נוהג גם בו כוכב ומזל. שמבחינת כוכב אין בו התכללות חכמה, ומבחינת מזל יש בו התכללות מחכמה. שכוכבים מתיחסים לג"ר המדרגה, והמזלות מתיחסים לו"ק של המדרגה.
ע"כ יש ב' מינים של ג"ר:
א) מבחינת חסדים, המקובלים מג"ר המדרגה, שהוא אויר טהור.
ב) מבחינת חכמה, המקובלות מו"ק של המדרגה.
והרי יש ב' מיני עיטור. וכל מדרגה מתעטרת לפי בחינתה הראויה לה.

רמא) וכשהמדרגות נפרדות, בג"ר, נמצא בהן קשר המפסיק, שליטת המנעול, המפסקת הארת החכמה, עד שמתקשר במקום הראוי לו, עד שהארתו יורדת לו"ק. ובחינות מדרגות הטומאה, שהן בצד שמאל, כולן מתחלקות לכמה אורחות, שהם בחינות מפתח, ושבילים, שהם בחינות מנעול, מבחינות הגבורות האדומות, הנמשכות מבינה שהיא אדום. ומשום זה, נבחנות הגבורות שלמטה לאלף אלפים ורבוא רבבות.
אע"פ שהצד השמאלי נמשך ממקום ו"ק, ששם מקום שליטת המפתח, מ"מ גם הארת המנעול מתפשטת שמה, וע"כ צד הטומאה, הנמשך מצד שמאל, כלול בהכרח גם משליטת המנעול. ולפיכך מגיעה לו משם הקטנות.
שליטת המנעול במקום ג"ר מפסיקה הארת החכמה. הארתו מתפשטת גם לו"ק, אע"פ ששם מקום שליטת המפתח. מהמפתח מתפשטים אורחות, וממנעול מתפשטים שבילים. הארת המפתח, שיש בה הארת חכמה, תלויים בה אלף אלפים, כי אלפים הם בחכמה. והארת המנעול המשמשת בג"ר ובחסדים מכוסים, תלויים בה רבבות, כי רבבות נמשכות מג"ר ומבחינת החסדים. מכח הארת המנעול נמשכת הקטנות לעשו, ומכח הארת המפתח הוא מקבל הארת השמאל ממעלה למטה, שמזה מגיע לו הריקנות ונעשה בזוי מאד.

רמב) ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום. בארץ, בצד עשו שבמדרגה, שכתוב עשו הוא אדום. וכל אלו המלכים באים מצד רוח הטומאה.
לפני מלך מלך לבני ישראל. משום שאלו המדרגות העומדות בבתי שער למטה, המדרגות של עשו, הן קודמות להשתלם. ומשום זה אמר יעקב, יעבר נא אדני לפני עבדו, משום שמדרגותיו של עשו הן קודמות להכנס ולהשתלם. כי מתחלה מתתקנות המדרגות הנמוכות ואח"כ המדרגות הגבוהות. ומשום זה, לפני מלך מלך לבני ישראל. כי עד עתה עוד לא הגיע הזמן של מלכות שמים לשלוט ולהתאחד בבני ישראל. ומשום זה אמר, יעבר נא אדני לפני עבדו.

רמג) וכשיושלמו תחילה אלו המדרגות, תתעורר אחר כך מלכות שמים לשלוט על התחתונים. וכשהתחילה לשלוט, התחילה בקטן של כל השבטים, שהוא בנימין, שאול המלך שבא מבנימין. בבנימין התחילה המלכות להתעורר. ואחר כך באה המלכות במקומה, לדוד המלך, ונתקיימה בו, שלא תסור ממנו לעולם.

חזרה לראש הדף
Site location tree