אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת נח / וּמוֹרַאֲכֶם וְחִתְּכֶם

וּמוֹרַאֲכֶם וְחִתְּכֶם

רנב) ומוראכם וחתכם יהיה. מכאן ולהלאה יהיה לכם צורות בני אדם, שמהן יראים חיות השדה. שהרי מקודם לכן, מעת החטא דעצה"ד, לא היו להם צורות בני אדם. מתחילה כתוב, בצלם אלקים עשה את האדם. וכתוב, בדמות אלקים עשה אותו. וע"כ יראו מהם חיות השדה. כיון שחטאו, נשתנו צורותיהם מאותה צורה העליונה, ונהפכו הם לירא מפני חיות השדה.

רנג) מתחילה, כל בריות העולם נשאו עיניהם, וראו צורה קדושה עליונה, שבבני האדם זעו ופחדו מפניה. כיון שחטאו, נהפך צורתם לעיניהם של החיות, לצורה אחרת. וע"כ נהפך, אשר בני האדם זעים ומפחדים מפני שאר הבריות.

רנד) כל אלו בני אדם שלא חטאו לפני רבונם, ולא עברו על מצות התורה, זיו צורתם אינו משתנה מהמראה של צורה העליונה, צלם האלקים. וכל בריות העולם זעים ומפחדים מפניו. ובשעה שבני אדם עוברים על דברי התורה מתחלפת צורתם, וכולם זעים ומפחדים מפני בריות אחרות, משום שנתחלפה צורה העליונה ונעברה מהם. ואז שולטים בהם חיות השדה, כי אינם רואים בהם אותה צורה העליונה כראוי.

רנה) ועל כן כשיצאו מן התיבה, כיון שהעולם נתחדש כבתחילה, ברך אותם ברכה זו, והמשיל אותם על כל הבריות, ואפילו על דגי הים. כמ"ש, וכל דגי הים בידכם נתנו. בידכם נתנו, מקודם לכן. כי כשברא הקב"ה את העולם, מסר הכל בידיהם, שכתוב, ורדו בדגת הים ובעוף השמים. הרי שנתנו בידיהם עוד מיום, שנברא אדם הראשון.
כי האדם הוא אחרון שבבריאה. ונודע שכל בריה, היותר זך נברר תחילה. ונמצא שבחינת האדם היא העבה ביותר מכל בריות העולם. גם נודע, שכל מסך היותר עב, הוא מקבל קומת זווג היותר גבוה. וע"כ קבל האדם קומת אור יותר גבוה מכל בריות העולם, שהוא צלם אלקים. וע"כ נפל פחדו על כל בריות העולם. כי מטבע הקטן להכנע ולירא מפני הגדול ממנו.
אמנם אחר שחטא בעץ הדעת, ואבד קומת האור, ונשאר לו העוביות הגדולה יותר מכל הבריות, ריקנית בלי אור, ונגלה ששפל יותר מכל בריות העולם. וע"כ נתהפך השיטה, שהאדם מפחד מבריות העולם. וכמ"ש, אם חטא אדם, אומרים לו, יתוש קדמך. כי אם אינו חוטא, ומחזיק לו מסך על עוביותו, נמצאת העוביות לשבח אליו, שהרי משיג משום זה קומת אור גבוה יותר. אבל כשהוא חוטא ואובד קומת אורו, ונשאר בעוביותו בלבד, הרי היא לגנאי לו, ואז היתוש קודם במעלה אליו, כי נברר תחילה, והוא זך ביותר.

רנו) בעשרה מיני שבח שיבח דוד להקב"ה. ואחד מהם הוא משכיל, אשר יורה על סוד החכמה. והוא מדרגה אחת מאלו עשרת המדרגות: ניצוח, ניגון, משכיל, מכתם, מזמור, שיר, אשרי, תפילה, הודאה, והללויה. שבהם תיקן דוד ספר תהלים. ודוד תיקן את עצמו מטרם ששרה עליו המדרגה הזו.

רנז) אשרי נשוי פשע. פירושו, כי בשעה שהקב"ה שקל חובות וזכיות של בני אדם במאזנים, אשר הכף שבצד החובות עולה. והאחרות, שהם הזכיות שבכף האחרת מכריעות, ונמשכות למטה, זה הוא נשוי פשע. כי הכף עם הפשעים נשאת ועלתה למעלה, להיותו רובו זכאי ומיעוטו חייב.
כי קו ימין הוא כף זכיות. וקו שמאל הוא כף חובות, מפני שרק ממנו כל הדינים. וקו האמצעי מכריע בין כפות המאזנים הללו, שממשיך אור ימין ממעלה למטה, ואור השמאל ממטה למעלה. והכרעה זו נקראת נשוי פשע. שבהיותו מעלה הארת השמאל, שלא תאיר ממעלה למטה, נמצא מבטל כל העונות והפשעים, כי אין אחיזה לדינים בהארה שממטה למעלה.
רנח) כתוב, כסוי חטאה. פירושו, שבשעה שהדין שורה בעולם, יהיה מכוסה, שלא ישלוט עליו המחבל. כמו שהיה לנח, שכסה עליו הקב"ה בשעת המבול מאותו החטא דעצה"ד, שהמשיך אדם הראשון על העולם. וע"כ לא ראה אותו המחבל. כלומר, שלא היה לו בו שום אחיזה, שיוכל להענישו. ומכיון שאדם המשיך חטא הזה על העולם, נמצאו שאר הבריות שולטים והאדם מפחד מפניהם, והעולם אינו מתוקן בתיקונו. ומשום זה, כשיצא נח מהתיבה, ברכו הקב"ה, שנאמר, ויברך אלקים את נח... ומוראכם וחתכם יהיה על כל חית השדה. שהחזירו לאותה בחינה, כמו שהיה אדם הראשון קודם החטא דעצה"ד, שכל הבריות היו יראים מפניו.

רנט) ואתם פרו ורבו. באלו הברכות לא נזכרו הנקבות, אלא כתוב את נח ואת בניו, אבל נקבות לא אמר הכתוב? ואתם, כתוב בו ו' יתירה, הוא כולל זכרים ונקבות יחד. כי הו' של ואתם, מרבה גם את הנקבות. את נח, המלה את המיותרת כאן, שהיא שם הנוקבא, באה לרבות אשתו של נח. ואת בניו, המלה את באה לרבות הנשים שלהם.

רס) ומשום זה כתוב ואתם פרו ורבו, לעשות תולדות. הרי שגם הנקבות נתברכו. מכאן ולהלאה שרצו בארץ. וכאן מסר להם הקב"ה שבע מצות התורה. להם ולכל הבאים אחריהם, עד שעמדו ישראל על הר סיני. וניתן לישראל, כל מצות התורה ביחד.

חזרה לראש הדף
Site location tree