אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת נח / בת שבע ואוריה

בת שבע ואוריה

שיב) כי פשעי אני אדע. כמה יש להם לבני אדם להשמר מפני הקב"ה מעונותיהם. כי לאחר שחטא האדם, נרשם עונו למעלה. ואינו נמחק, רק בתוקפה של תשובה גדולה.

שיג) כיון שחטא האדם לפני הקב"ה, פעם אחת עושה רושם. וכשחטא בו בפעם השניה, מתחזק הרושם יותר. חטא בו פעם שלישית, מתפשט אותו כתם מעבר אל עבר.

שיד) דוד המלך, כיון שחטא לפני הקב"ה בענין בת שבע, חשב, שחטא זה נרשם עליו לעולם. כתוב, גם ה' העביר חטאתך לא תמות, להורות שהעביר אותו הרושם מפניו.
?שטו) למדנו, שבת שבע, של דוד המלך היתה, מיום שנברא העולם. אם כן, למה נתנה הקב"ה לאוריה החתי מקודם לכ

שטז) כך דרכיו של הקב"ה, אע"פ שהאשה מזומנת להאדם להיות שלו, מקדימו אחר ונושא אותה, מקודם שהגיע זמנו של זה. כיון שהגיע זמנו, נדחה זה שנשא אותה מפני זה השני, שבא אחר כך, ומסתלק מהעולם. וקשה הדבר לפני הקב"ה להעבירו מהעולם, מפני השני, לפני זמנו.

שיז) הסוד שבת שבע ניתנה מקודם לאוריה החתי. צא ודוק, למה ניתנה ארץ הקדש לכנען מקודם שבאו ישראל. ואז תמצא שהכל הוא דבר אחד.
כי בת שבע וכן ארץ ישראל הן הנוקבא. ותחילת בנין הנוקבא הוא במוחין דהארת השמאל. ואח"כ נבנית במוחין דפנים מכל ג' הקוים. אוריה הוא המוחין דחכמה בלי חסדים, הארת השמאל. ובחינת דוד המלך היא המוחין דפנים מג' הקוים. ולפיכך אע"פ שבת שבע בת זוגו של דוד היתה, אמנם כדי שתוכל לקבל המוחין דפנים מדוד, היתה מוכרחת להנשא מקודם לאוריה, כדי לקבל ממנו דאחורים מהארת השמאל. כי אי אפשר לה לקבל מוחין דפנים, מטרם שקבלה המוחין דאחורים, שהם המוחין דהארת השמאל.
ומאותו הטעם שלט כנען בארץ ישראל, מטרם שניתנה לישראל. כי בעת שהנוקבא מקבלת ממוחין דקו שמאל, שולט בה אז קליפת כנען, סיגי הזהב. אבל אי אפשר לה לקבל מוחין דפנים, שהם ישראל, מטרם שקבלה המוחין דקו שמאל. וע"כ בהכרח ששלט בה כנען, מקודם שבאו ישראל.
הרי שנתינת בת שבע לאוריה מקודם שניתנה לדוד, וכן שליטת כנען בארץ הקדש מטרם שניתנה לישראל, הוא ענין אחד וסוד אחד, מטעם שהארת קו שמאל מוכרח להנוקבא מטרם שמקבלת מג' הקוים.

שיח) דוד, אע"פ שהתודה על חטאתו וחזר בתשובה, לא סר לבו ורצונו מאלו החטאים שחטא, ומאותו החטא דבת שבע, מפני שירא בשבילם תמיד, אולי יגרום אחד מהם, ויבא לקטרג עליו בשעת הסכנה, ומשום זה לא הסיח אותם ממנו ומרצונו. וע"כ אמר, כי פשעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד.

שיט) כי פשעי אני אדע. כי פשעי, כל המדרגות שבהם תלוים עונות בני אדם. אני אדע, כלומר, שכבר תקן אותם. וחטאתי נגדי תמיד. זו מיעוט הירח, שלא תקן. כי לא יצאה מפגמה עד שבא שלמה, ואז האירה בשלמות, במילואה בלי פגם. ואז נתבשם העולם, וישבו ישראל לבטח. שכתוב, וישב יהודה וישראל. ועם כל זה, וחטאתי נגדי תמיד. כלומר, שגם בימי שלמה לא נתקן מיעוט הירח בשלמות, כי בהמ"ק חזר ונחרב. והלבנה, שהיא הנוקבא, חזרה למיעוטה. ולא יפסוק הפגם מהעולם, עד שיבא מלך המשיח, לעתיד לבא, כמ"ש, ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ.

חזרה לראש הדף
Site location tree