אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת נח / סתרי תורה

סתרי תורה

שמו) מקימי העיר והמגדל היו מדברים בלשון הקדש, שמלאכי השרת מכירים אותו. ולא היו מדברים בלשון אחר. משום זה כתוב, ועתה לא יבצר מהם. ואם היו מדברים בלשון אחר, שמלאכים העליונים אינם מכירים אותו, היתה נמנעה מחשבתם שחשבו לעשות. משום שמעשה שדים אינו אלא לרגע אחד, רק למראה בני אדם ולא יותר.
ויהי כל הארץ שפה אחת. שפה אחת, פירושו לשון הקדש. בשביל שדברו בלשון הקדש, היו משביעים המלאכים העליונים, שיסייעו אותם בבנינם. ולפיכך לא יבצר מהם אשר יזמו לעשות. אבל אם לא היו מדברים בלשון הקדש, לא היה להם עזרת המלאכים, והיו מעשיהם כמעשה שדים, שאין לו תקומה אלא רגע, ותכף מתבטל מעצמו.

שמז) ודברים אחדים. היו יודעים מדרגות העליונות, כל אחת ואחת על היכנה. ולא היתה נחלפת להם מדרגה. ומשום זה כתוב, ודברים אחדים. כלומר, שהמדרגות היו ברורות להם כמו דברים אחדים, שאין בהם טורח להכירם. ומשום זה נועצו בעצה רעה, עצה של החכמה, שכתוב, הבה נבנה לנו עיר ומגדל. שהוא בחינת חכמה דקליפות.

שמח) הכל הוא בסוד החכמה, שרצו להגביר את הסטרא אחרא בהארץ. ולעבוד העבודה של הס"א, משום שידעו, כי כל דינים הרעים יורדים משם להעולמות, ורצו בזה לדחות מדרגת הקדושה.

שמט) עיר ומגדל זהו חכמה העליונה. כי היו יודעים שהשם הקדוש, המלכות, לא נתחזק בהארץ אלא בעיר ומגדל. עיר, שכתוב, עיר דוד היא ציון. מגדל, שכתוב, כמגדל דוד צוארך. הרי שהשם הקדוש, שהיא מלכות דוד, נקראת ג"כ בשמות הללו, עיר ומגדל, בעת שמלכות ממשכת חכמה. ועשו גם הם בחכמה דס"א, לקיים ממשלת הסטרא אחרא בארץ, שהוא הלעומת של המלכות, ולדחות המלכות, הנקראת, אדון כל הארץ, ממקומה. ושתהיה ישיבה ומגורים להסטרא אחרא בהארץ.

שנ) ונעשה לנו שם. כמו הקדושה, הוא שם למעלה, נחזק אותה בינינו שתהיה שם בהארץ. כמו שהקדושה מאירה ממטה למעלה, כן נמשיך ממעלה למטה להארץ. פן נפוץ. ידיעה היו יודעים, שיתפזרו על פני הארץ, ועל כן היו מתיחדים לעשות עבודה הזאת, דעיר ומגדל, בחכמה.

שנא) ס"א הוא זכר ונקבה. הם תוקף הזוהמא של דין הקשה. וכמו שאדם חטא בעצה"ד, ונתחזקו הדו"נ דס"א על ידו בהעולם, כן עשו אף הם, שיתחזק הס"א יותר, שכתוב, אשר בנו בני האדם, בניו של אדם הראשון, שהביא והמשיל הסטרא אחרא על העולם. הוא הצד הרע. כמו שצד הקדושה, אין לה ממשלה בעולם הזה, אלא בעיר ומגדל, כן חשבו אף הם לבנות עיר ומגדל, להשליט את צד הרע הזה בהעולם.

שנב) וירד ה' לראות. ירד שם הקדוש הזה, להסתכל במעשיהם בהבנין שבנו. והם היו מדברים בלשון הקודש אל כל מדרגות הקדושות, שעשו השבעות, והיו מצליחים. כיון שירדה הקדושה, נתבלבלו כל אלו מדרגות, העליונות ירדו, והתחתונות עלו, ולא היו עומדים בדרך הישר כמו שהיו. וע"כ לא יכלו עוד לעשות השבעות, כי השמות נחלפו להם. ואח"כ בלבל לשונם בע' לשון, ונתפזרו לכל רוחות העולם.

שנג) ממונה אחד ברקיע, ועמו נמצאים כל המפתחות למעשי העולם. והוא עומד מוכן לדורשיו רק בשעות ורגעים ידועים של היום. והם היו יודעים, בסוד החכמה את הנסתרות של ממונה הזה, והיו פותחים וסוגרים במאמר פיהם את השערים של כל הנסתרות. ומצליחים, ע"י השבעות שעשו בפיהם לאותו הממונה, הצליחו בבנין העיר והמגדל, להיותו השר של העולם ומנהיגו. כיון שנתבלבל מאמר פיהם, הכל נמנע מהם. כי לא ידעו עוד לעשות השבעות לאותו הממונה.

שנד) ומקום מוכן ומוכשר מצאו באותה בקעה. והוא סתר שבסתרים. וימצאו בקעה, מקום המוכשר לצד הרע הזה, שרצו להגבירו ונמנע מהם. תוקפו של אותו הצד נשאר תלוי באותה הבקעה, להפרע, עד שנסעו ובאו שם צבאות ומחנות, כעין אלו שבנו העיר והמגדל, בני אפרים. וניתנו כולם בידי אותו הצד, ונהרגו שם.

שנה) ואלו שלא רצו לצאת בקץ הימין, שהם בני אפרים, שיצאו ממצרים קודם הזמן, נבהלו ונפלו לקץ הימים, במקום ההוא שכבר נחלש תוקפו בבקעה זו. בזמן דור הפלגה. ועתה בעונם חזר ונתגבר והרגם. ועל זה כתוב, והיא מלאה עצמות.

שנו) ונתגברה הס"א באותו הצלם שהקים נבוכדנצר. ואח"כ נשבר תוקפה באלו העצמות של בני אפרים, שיחזקאל החיה אותם. ובאותו הצלם, של אלו הראשונים, שחזרו לתחיה וקמו על רגליהם, נשבר צלם ההוא, שעשה נבוכדנצר.

שנז) ואז ידעו כל עמי העולם, שאין אלוה זולת הקב"ה בלבדו. ועוד שנתקדש השם ע"י חנניה מישאל ועזריה, שגם זה גרם שנשבר תוקפה דס"א. וכל אלו היו ביום אחד. וע"כ כתוב, והקדישו, כי ג' אלו, תחית המתים דיחזקאל, וקידוש השם של חנניה מישאל ועזריה, ושבירת הצלם דנבוכדנצר, הכל היה ביום אחד. ששה נסים נעשו באותו היום.

שנח) וירד ה' לראות. זה הוא אחת מאלו עשר פעמים שירדה השכינה לארץ. מה היה לו לראות, שלא היה יודע מקודם לכן? אלא לראות פירושו להשגיח במדת הדין. כמ"ש, ירא אלקים וישפוט.

שנט) את העיר ואת המגדל. לא כתוב, לראות את בני האדם, אלא, לראות את העיר ואת המגדל. בשעה שהקב"ה משגיח לפעול בדין, בתחילה הוא משגיח בהמדרגה של מעלה, השורש, ואח"כ בהמדרגה של מטה, בהענף. בתחילה בהעליונים, ואח"כ בהתחתונים. משום שהעיר ומגדל, מגיע עד למעלה, בעולמות העליונים. ההשגחה של מעלה היה בו בתחילה, עיר ומגדל שבעולמות העליונים.

שס) אשר בנו בני האדם. בני האדם מרמז שהם בניו של אדם הראשון, שמרד ברבונו וגרם המות להעולם. כלומר, שנמשכו אחרי מעשיו. אשר בנו בני האדם ודאי הוא שבנו בנין. אע"פ שאמרו, הבה נבנה, שהוא רק הזמנה. כי אמרו וגרמו להבנות למעלה. כלומר, שאמרו השבעות בפיהם ועל ידיהם נבנו העיר והמגדל.

חזרה לראש הדף
Site location tree