אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת וישב / ויחלום יוסף חלום

ויחלום יוסף חלום

פב) ויחלום יוסף חלום. כמה מדרגות עשה הקב"ה, וכולן עומדות מדרגה על מדרגה, וכולן יונקות אלו מאלו כראוי להם, אלו מימין ואלו משמאל, וכולן נתמנו אלו על אלו, הכל כראוי להיות.

פג) כל נביאי העולם ינקו מבחינה אחת, מתוך ב' מדרגות ידועות, נצח והוד. ואלו המדרגות היו נראים בתוך מראה שאינה מאירה, הנוקבא. שכתוב, במַראָה אליו אֶתְוַדָּע. מַראָה, שכל הצבעים נראים בתוכה, ג' הצבעים לבן אדום ירוק, שהם ג' קוים דז"א.
בחלום אדבר בו. מדרגה הששית למטה ממדרגת הנבואה, מדרגת גבריאל, הממונה על החלום.

פד) כל חלום שהוא כראוי בא ממדרגה ההיא, ממלאך גבריאל. ומשום שבא ממלאך, אין לך חלום שלא יתערב עמו דברי שקר. ומשום זה, יש מהם שהם אמת ויש מהם שהם שקר. ואין לך חלום שלא יש בו מצד זה ומצד זה.

פה) ומשום שיש בחלום הן אמת והן שקר, לכן כל חלומות שבעולם הולכים אחר פתרון הפה. כמ"ש, ויהי כאשר פתר לנו כן היה. שמתקיים לפי הפתרון. משום שיש בחלום שקר ואמת. לכן המלה של הפתרון שולטת על הכל, שמכרעת אותו, אם לפי אמתיותו או לפי השקר שבו. ולפיכך צריך החלום לפתרון טוב.
משום שכל חלום הוא ממדרגה שלמטה, ממלאך גבריאל, ודבור, הנוקבא, שולטת עליו, על המלאך, על כן כל חלום הולך אחר הפתרון, שהוא דבור, הבא מהנוקבא, הנקראת דבור, השולטת על מלאך גבריאל.

פו) כשאדם עולה למטתו, צריך להמליך על עצמו תחילה מלכות שמים, ואחר כך יאמר פסוק אחד של רחמים. משום כי כשאדם ישן על מטתו, הרי נשמתו יצאה ממנו, והולכת ומשוטטת למעלה. כך כל אחת ואחת, לפי דרכה, היא עולה.

פז) כשבני אדם שוכבים על מטתם ומנמנמים, והנשמה יצאה ממנו, אז הקב"ה מודיע אל הנשמה, באותה המדרגה הממונה על החלום, גבריאל, את הדברים העתידים לבא בעולם, או הדברים הבאים מהרהורי הלב, שהם אמת או שקר, או שניהם יחד. כדי שיקבל האדם דרך תוכחה מדברי העולם, ע"כ מגלים לו העתיד לבא בעולם.

פח) כי אין מודיעים לאדם, בעוד שהוא עומד בכחו של הגוף. אלא המלאך מודיע אל הנשמה, והנשמה אל האדם, שהחלום בא אל הנשמות מלמעלה, כשהנשמות יוצאות מגופות, וכל אחת עולה כפי מעלתה.

פט) וכמה מדרגות הן בהחלום, כולם הן בחכמה. חלום מדרגה אחת. מראה מדרגה אחת. נבואה מדרגה אחת. וכולם הן מדרגות למדרגות, אלו על אלו. כי מדרגת החלום מתחת מדרגת המראה, ומדרגת המראה מתחת מדרגת הנבואה.

צ) ויחלום יוסף חלום ויגד. מכאן, שאין לאדם לומר חלומו, אלא רק לאדם שאוהב אותו. ואם לא אוהב אותו, הוא גורם לו רעה. שאם החלום מתהפך לדבר אחר, הוא שגרם להסתלק הוראת החלום האמיתית על ידי פתרונו.

צא) יוסף אמר את החלום לאחיו, שלא אהבו אותו. ועל כן גרמו לו, שיסתלק חלומו ויתעכב עשרים ושתים שנה.

צב) ויאמר אליהם. שבקש מהם שישמעו לו, והוא הודיע להם את החלום. ואלמלא הם, שהפכו את החלום לדבר אחר, היה החלום מתקיים. אבל הם השיבו ואמרו, המלוך תמלוך עלינו אם משול תמשול בנו. מיד אמרו לו בזה את פתרון החלום, שהוציאו אותו ממשמעות המלוכה והממשלה, ודחו אותו לדבר אחר. וגזרו גזירה, שלא ימלוך עליהם. ויוסיפו עוד שנא אותו, שגרמו לו קטרוגים.

צג) חלום שלא נפתר דומה לאגרת שלא נקראה. פירושו שהחלום מתקיים והוא אינו יודע, או שאינו מתקיים כלל?
הפירוש, מתקיים ואינו יודע, כי בחלום תלוי כח ומוכרח שיתקיים, אלא שלא נודע לו ואינו יודע, אם נתקיים החלום או לא נתקיים. זהו הדמיון לאגרת שלא נקראה.

צד) אין לך דבר בעולם, שאינו תלוי בחלום או בידי כרוז, עוד מטרם שבא לעולם. כי כל דבר מטרם שבא לעולם, מכריזים עליו ברקיע, ומשם מתפשט בעולם. והוא ניתן על ידי כרוז. והכל משום שכתוב, כי לא יעשה ה' אלקים דבר. בזמן שהנביאים נמצאו בעולם. ואם לא, אע"פ שנבואה אינה שורה, הרי חכמים חשובים מנביאים. ואם אין חכמים, ניתן הדבר בחלום. ואם לא ניתן בחלום, נמצא הדבר בצפורֵי השמים.

חזרה לראש הדף
Site location tree