אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת וישב / ויוסף הורד מצרימה

ויוסף הורד מצרימה

קצה) ויוסף הוּרד מצרימה. שהסכים הקב"ה באותו מעשה של מכירת יוסף למצרים, כדי לקיים הגזירה שלו שגזר בין הבתרים, כמ"ש, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך. וע"כ כתוב הורד, כלומר הורד מן השמים. ויקנהו פוטיפר, כדי לחטֹא עמוֹ קנה אותו, למשכב זכר.

קצו) שבעה כוכבים עשה הקב"ה ברקיע, כנגד ז' ספירות חג"ת נהי"ם. וכל רקיע ורקיע יש בו כמה משמשים ממונים לשמש את הקב"ה.

קצז) אין לך משמש או ממונה, שאין לו עבודה ושמוש מיוחד לרבונו, וכל אחד עומד על השמוש שלו, שנתמנה עליו, וכל אחד יודע את עבודתו לשמש.

קצח) מהם משמשים בשליחות רבונם. ונתמנים בעולם על כל מעשי בני אדם. ומהם שמשבחים לו שירות ותשבחות, והם שנתמנו על השירה. ואע"פ שהם נתמנו על השירה, אין לך כל כח בשמים, והכוכבים והמזלות, שלא ישבחו כולם אל הקב"ה.

קצט) בשעה שבא לילה, מתחלקים אז ג' מחנות לג' צדדי העולם, ובכל צד וצד אלף אלפים ורבי רבבות מלאכים, וכולם ממונים על השירה.

ר) ג' מחנות מלאכים הם. וחיה אחת, שהיא הנוקבא, ממונה עליהם ועומדת עליהם. וכולם משבחים אל הקב"ה עד שבא הבוקר. כשבא הבוקר, כל אלו שבצד דרום, וכל הכוכבים, המלאכים, המאירים, כולם משבחים ואומרים שירה להקב"ה, כמ"ש, בְּרָן יַחַד כּוֹכְבֵי בֹקֶר ויריעו כל בני אלקים. ברן יחד ככבי בקר, הככבים שבצד דרום, צד ימין חסד. ויריעו כל בני אלקים. אלו הם הככבים שבצד שמאל שנכללו בימין.

רא) ואז הבוקר מאיר, וישראל לוקחים השירה, ומשבחים אל הקב"ה ג' פעמים ביום, כנגד ג' משמורות שבלילה. ועומדים אלו מול אלו, עד שמתעלה כבוד הקב"ה ביום ובלילה כראוי. והקב"ה מתעלה בששה אלו, ג' של יום וג' של לילה.

רב) אותה החיה העומדת עליהם למעלה, שהיא הנוקבא, עומדת גם על ישראל למטה, כדי לתקן הכל כראוי. ותקם בעוד לילה ותתן טרף לביתה. אלו הם המחנות של מעלה. וחק לנערותיה. אלו מחנות ישראל שלמטה. ועל כן כבוד הקב"ה מתעלה מכל הצדדים, מלמעלה ומלמטה. וע"כ הכל ברשותו עומד והכל הוא ברצונו.

רג) האומר לַחֶרֶס ולא יזרח. זהו יוסף. בשעה שמכרוהו למצרים. ובעד כוכבים יחתום. אלו הם אֶחיו, שכתוב בהם, ואחד עשר ככבים משתחוים לי.
פירוש אחר. לַחֶרֶס, זהו יעקב, בשעה שאמרו לו, הכר נא, הכתונת בנך היא אם לא. ולא יזרח, בשעה שנסתלקה ממנו השכינה. ובעד ככבים יחתום, בעד בניו נחתם ונסתם ממנו האור שלו. השמש נחשך, והככבים לא האירו, משום שיוסף נפרד מאביו. ובוא וראה, מיום שהיה אותו מעשה של יוסף. נפרש יעקב מתשמיש המטה, ונשאר אבֵל, עד היום שנתבשר בבשורת יוסף.

חזרה לראש הדף
Site location tree