אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת וישב / חטאו מַשקה מלך מצרים והאופה

חטאו מַשקה מלך מצרים והאופה

רמא) ויהי אחר הדברים. כמה יש לבני אדם להשגיח בעבודת הקב"ה, כי כל מי שמשתדל בתורה ובעבודת הקב"ה, פחדו ואימתו מוטל על כל.

רמב) כי כשברא הקב"ה את העולם, עשה כל בריות העולם, כל אחד ואחד בצורתו כראוי לו. ואחר כך ברא את האדם בצורה עליונה. והמשילו בכח צורה זו על כל הבריות. וכל זמן שהאדם עומד בעולם, כל הבריות, כשנושאים ראשם ומסתכלים בצורה העליונה של האדם, כולם מפחדים אז ורועדים מפניו, כמ"ש, ומוראכם וחתכם יהיה על כל חית הארץ. והדברים נאמרים רק כשמסתכלים ורואים בו צורה הזו, והנשמה נמצאת בו.

רמג) אע"פ שאין בו הנשמה, הצדיקים, אין צורתם משתנה ממה שהיו בתחילה. וכשהאדם אינו הולך בדרכי התורה, נחלפת לו צורה הקדושה הזו, ואז חיות השדה ועוף השמים יכולים לשלוט עליו. כי משום שנחלפה צורתו הקדושה, נחלפה והלכה ממנו צורת אדם, וקבל צורת שאר בעלי החי. וע"כ אין הבריות מפחדים עוד ממנו, ויכולים למשול עליו.

רמד) הקב"ה מחליף המעשים למעלה ולמטה, שמחליף צורה הקדושה שלמעלה ודמות אדם שלמטה, כדי להחזיר הדברים לשורשם, כמו שהיו מטרם החטא דעצה"ד. ובכדי שימצא רצונו בכל מעשי העולם. שעל ידי העונשים, מתתקנים כל מעשי העולם, ואפילו הרחוקים ביותר.
דניאל, לא נשתנה צורתו כשהפילוהו בבור האריות, ומשום זה ניצַל. הרי כתוב, אלקי שלח מלאכיה. נשמע, שמשום שהמלאך סגר את פיהם לא נחבל, ולא משום צורתו הקדושה.

רמה) משום זה לא נחבל, כי אותו הצורה הקדושה של אדם צדיק, הוא מלאך ממש, שסגר פה האריות, וקשרם, לשמרו שלא יחבלו בו. ומשום זה אמר דניאל, אלקי שלח מלאכיה. אותו המלאך, שכל צורות העולם נחקקות בו, והוא הגביר את צורתו בי, ולא יכלו האריות למשול בי, וסגר את פיהם. וע"כ ודאי, ששלח מלאכו.

רמו) ומלאך הזה הוא אותו, שכל הצורות נחקקות בו, הנוקבא, שממנה כל הצורות שבעולם, שכתוב, ידין בגוים מלא גויות, שצורותיהם של כל הגויות לפניו. כי כל הצורות שבעולם אינן משתנות לפניו. וע"כ צריך האדם לשמור דרכיו ושביליו, כדי שלא יחטא לפני רבונו ויתקיים בצורת אדם.

רמז) יחזקאל שמר את פיו ממאכלות אסורות, שכתוב, ולא בא בפי בשר פגול, זכה ונקרא משום זה בן אדם. דניאל מה כתוב בו, וישם דניאל על לבו, אשר לא יתגאל בְּפַת-בַּג המלך וביין מִשְׁתָיו. ע"כ זכה הוא ונתקיים בצורת אדם. כי כל דברי העולם, כולם מפחדים מפני צורת אדם, שהוא מושל על כולם, והוא מלך על כולם.

רמח) משום זה צריך האדם להשמר מעונותיו, ולא יטה ימין ושמאל. ועם כל זה, אע"פ ששומר את עצמו, צריך האדם לבדוק את עצמו מעונותיו בכל יום ויום. כי כשהאדם קם ממטתו, שני עדים עומדים לפניו, והולכים עמו כל היום.

רמט) רוצה האדם לקום, אלו העדים אומרים לו, בשעה שפתח עיניו, עיניך לנכח יביטו. קם והכין את רגליו ללכת, אלו העדים אומרים לו, פַּלֵּס מַעְגַּל רגלך. וע"כ כשהאדם הולך, צריך בכל היום להשמר מעונותיו.

רנ) בכל יום ויום כשבא הלילה, צריך להסתכל ולבדוק בכל מה שעשה כל אותו היום, כדי שישוב בתשובה עליהם, ויסתכל בהם תמיד, כדי שישוב לפני רבונו, כמ"ש, וחטאתי נגדי תמיד, כדי שישוב עליהם.

רנא) בזמן שהיו ישראל בארץ הקדש, לא היה נמצא בידיהם עון, משום שאלו הקרבנות שהיו מקריבים בכל יום, היו מכפרים עליהם. עתה שנגלו ישראל מן הארץ, ואין מי שיכפר עליהם, התורה היא מכפרת עליהם, והמעשים טובים. משום שהשכינה עמהם בגלות. ומי שאינו מסתכל בדרכיו של הקב"ה, גורם לשכינה להשתוֹחֵחַ עד עפר, כמ"ש, יַשְׁפִּילֶנָּה ישפילה עד ארץ.

רנב) ומי שמשתדל בתורה ובמעשים טובים גורם לכנסת ישראל, שהיא השכינה, להרים ראשה תוך הגלות. אשרי חלקם של המשתדלים בתורה יום ולילה.

רנג) גִלגֵל הקב"ה גִלגולים בעולם, כדי להרים ראשם של הצדיקים. כי כדי שירים יוסף ראשו בעולם על שהיה צדיק לפניו, הרגיז את האדון על עבדיו, כמ"ש, חטאו מַשְׁקֵה מלך מצרים והאופה לאדוניהם למלך מצרים. והכל היה כדי להרים ראש של יוסף הצדיק. על ידי החלום נשפל מאחיו, ועל ידי החלום התגדל על אחיו, והתגדל על כל העולם ע"י חלום פרעה.

רנד) ויחלמו חלום. שכל החלומות הולכים אחר הפה. למה יוסף לא פתר לשניהם פתרון טוב. אלא אלו החלומות על יוסף היו. ומשום שידע הדבר בעִקרו ושורשו, משום זה פתר להם החלום כמו שצריך, לכל אחד ואחד פתרון, כדי להחזיר דבר למקומו ושורשו.

רנה) ויאמר... יוסף... לאלקים פתרונים. אמר כן, כי כן צריכים לפתור החלום, לתלות הפתרון בהקב"ה. כי שם הוא קיום הכל ובו נמצא הפתרון.

רנו) למדנו, שמדרגת החלום הוא למטה, והוא מדרגה הששית לנבואה, משום, שממקום שהנבואה שורה, עד מדרגת החלום, הן שש מדרגות. והפתרון עולה ממדרגת החלום למדרגה אחרת. החלום היא מדרגה שלמטה, בגבריאל, והפתרון עומד עליו, כי הפתרון תלוי בדבור, שהיא הנוקבא. ועל כן בדבור תלוי הדבר, שכתוב, הלא לאלקים פתרונים, שהיא הנוקבא, הנקראת אלקים.

חזרה לראש הדף
Site location tree