אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת כי תשא / שפת אמת תכון לעד

שפת אמת תכון לעד

י) שפת אמת תכון לעד ועד ארגיעה לשון שקר. אם כל בני העולם היו עובדים לשקר, שהיו מתבטלים. אבל אור וזהר הזה המאיר מן השמש, ודאי אמת הוא. וכן הככבים שברום הרקיע, אמת הם. ואם בכסילות ובחסרון דעתם, הם אומרים וקוראים אותם אלהים, אין הקב"ה צריך משום זה לכלות מעשיו מן העולם. אבל גם לעתיד לבא, לא יכלו הככבים והאורות מן העולם. אלא אלו שעובדים להם, הם יכלו.

יא) שפת אמת תכון לעד. אלו הם ישראל, שהם שפת אמת, שאומרים, ה' אלקינו ה' אחד. והכל הוא אמת ומסיימים קריאת שמע, ה' אלקיכם אמת. וזה הוא, שפת אמת תכון לעד.

יב) עד כמה יהיה להם קיום בעולם, עד לעתיד לבא, ואז יהיה לי מנוחה מעבודה קשה שלהם. ישראל שהם שפת אמת, כתוב בהם, עם זו יצרתי לי תהלתי יספרו.

יג) פעם הגמון פגע ברבי אלעזר. אמר לו, יודע אתה מתורת היהודים? אמר לו אני יודע.אמר לו, אין אתם אומרים שהאמונה שלכם אמת ותורתכם אמת. ואנו אמונתנו שקר ותורתינו שקר? והרי כתוב, שפת אמת תכון לעד ועד ארגיעה לשון שקר. אנו מימי עולם עומדים במלכות ולא סרה ממנו לעולם, דור אחר דור, הרי, תכון לעד ודאי. ואתם, זמן מועט היה לכם מלכות ומיד סרה מכם. והמקרא נתקיים בכם, שכתוב, ועד ארגיעה לשון שקר.

יד) אמר לו, ראיתי בך שאתה חכם בתורה, תפח רוחו של איש ההוא, אלו אמר הכתוב, שפת אמת כוננת לעד, היה כמו שאמרת, אבל לא כתוב, אלא תכון לעד, שפירושו, עתידה שפת אמת שתכון. מה שאין כן עתה, שעתה שפת שקר עומדת, ושפת אמת שוכבת עפר. ובזמן שהאמת יקום על עמדו ותצמח מן הארץ, אז, שפת אמת תכון לעד.

טו) אמר לו הגמון ההוא, אתה צודק. ואשרי עם התורה, שירשו האמת. לאחר ימים, שמענו שנתגייר. הלכו, הגיעו לשדה אחד, והתפללו תפלתם. אחר שהתפללו תפלתם, אמרו מכאן ולהלאה נתחבר עם השכינה ונלך ונעסוק בתורה.

חזרה לראש הדף
Site location tree