אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת כי תשא / והיה באחרית הימים

והיה באחרית הימים

לז) אבל כל מה שראה הקב"ה לישראל, באחרית הימים, המלכות, ובאחרית הימים הזה יעשה להם נסים ונקמות, שכתוב, והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים. ראש ההרים זה אברהם סבא, חסד, כהן גדול, חסד שעלה לחכמה, שהוא ראש כולם, כי חסד ראש לז"ת. ומשום שהוא ראש, הכוס של ברכה, המלכות, יהיה נכון בראש ההרים. זה הוא אברהם סבא, הראשון לשאר ההרים. כי חג"ת נקראים הרים, וחסד הוא ראשון להם. כי כוס של ברכה, המלכות, צריך להיות מתוקן בימין, חסד.

לח) כוס של ברכה צריך להיות נשא מן השלחן שיעור, שנקרא זרת, לברך להקב"ה. וזה הוא, ונשא מגבעות. מגבעות, בינה, ובין בתולות אחריה רעותיה, הוא שיעור שלזרת. וע"כ נשא כוס של ברכה ודאי מגבעות. וע"כ הטוב שיהיה לבן הבכור, לישראל, הוא באחרית הימים. זרת בארמית טפח.
המדרגות של המלכות, מזמן שהיתה במוחין דאחורים, מכונים, בתולות אחריה, כי אחוריה לשון אחורים. אחורים של המלכות דינים, וע"כ מכונים זרת, מלשון זרות. כי בבתולות אחריה שורה זרת, דינים. והיא, שכבר עלתה לראש הרים, חסד, היא מלאה ברכות, ונקראת כוס של ברכה. וצריכים להגביה הכוס של ברכה שיעור של זֶרֶת מעל השלחן, שרומזים בזה, שכבר אין בה זרות, כמו שהיתה לה בעת המצב דאחורים.

לט) בראש ההרים, ימין, אברהם סבא, ראש לחג"ת. ונשא מגבעות, משיעור של גבעות, שהם רעותיה. ונהרו אליו כל הגוים. אפילו נשים וקטנים, והמשמש העובד בשביל השלחן אע"פ שהוא לא אכל, צריך לשמוע הברכות ולענות אמן. שלא יאמר אדם, הרי אני לא אכלתי, כיון שלא נצטרפתי לזמון, לא אשמע ולא אומר אמן. ע"כ נאמר, ונהרו אליו כל הגוים, שהכל חייבים בו.

מ) ונהרו אליו כל הגוים. אע"פ שנשים וקטנים פטורים מן המצוות, בכוס של ברכה כולם חייבים, בלבד שידעו למי מברכים. וזה הוא, ונהרו אליו כל הגוים.

מא) אם אחרית הימים הוא כוס של ברכה ממש, המלכות, מהו הר בית ה'. והיה אחרית הימים נכון יהיה בראש ההרים. אחרית הימים מלכות, והר בית ה' מלכות. אחרית הימים האילן כולו, כל המלכות מראשו עד סופו, אילן טוב ורע, זכה טוב, לא זכה רע. הר בית ה' הוא טוב של המלכות בלי רע. הר בית ה', אין שם חלק לס"א, כי נברר הר בית ה' מן האילן, שהוא אחרית הימים. וזהו כוס של ברכה, שבראש ההרים.

מב) אשרי הוא הדרך הזה, שזכינו. דבר קדוש הזה ממאור הקדוש הואר. אשרי הדור שמקיימים העולם, ועמודי העולם שורים בתוכו.

מג) על דבר זה הראה הקב"ה למשה, כי אע"פ שישראל חוטאים לפניו בכל דור ודור, אינו רוצה מי שיאמר עליהם מלשינות. משום זה ברך אותם בכמה ברכות להחזירם בתשובה, ולהשיבם לאביהם שבשמים. ולא זז משם עד שהקב"ה מחל על חטאם ונטהרו לפניו.

חזרה לראש הדף
Site location tree