אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת בהעלותך / וימתקו המים

וימתקו המים

עט) אם הנשמות הן מגושמות, שהן ככלי חרס, שבירתם זו טהרתם, כמ"ש, נשברו נטהרו. וכמ"ש, זבחי אלקים רוח נשברה. אבל אלו העוסקים בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה, שהן אש ומים, ואלו שמשתדלים בסודות התורה, שהוא אור, שכתוב בו, ותורה אור, הם נטהרים ע"י התורה. ואינם צריכים גיהנם.

פ) הרואה תמרים בחלום, תמו עוונותיו. כמ"ש, תם עונך בת ציון. משום שבתמרים יש אותיות תם, מדרגת יעקב, שכתוב, ויעקב איש תם. העוונות מַרים, וע"כ תמרים, תם-מר, רומזים שתמו עוונותיו.

פא) ויורהו ה' עץ וימתקו המים. מי שמשתדל בתורה, עץ החיים, העוונות שלו, שנאמר בהם, וימררו את חייהם בעבודה קשה, הקב"ה מוחל אותם, וחוזרים להיות מתוקים, שהעוונות יעשו כזכיות.

פב) כי ימים יבואו, ויתקיים בהם כביציאת מצרים, וימות יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא. ובגלות האחרונה אין מיתה אלא עוני. כי עני חשוב כמת. לקיים בהם, והשארתי בכם עם עני ודל וחסו בשם ה'. ולהתקיים בהם, ואת עַם עני תושיע. ואלו העשירים שישארו בהם, יתקיים בהם, נרפים אתם נרפים. נרפים הם בתורה, נרפים הם לעשות חסד עם בעלי תורה. ואנשי חיל המסובבים מעיר לעיר לא יחוננו.

פג) ונרפים הם בכובד המס. כי אם תאמר, שבשביל שהם כבדים בכובד המס, אינם עושים חסד, ומשום זה כתוב, תִכבַד העבודה על האנשים ויעשו בה, שכובד המס עליהם באמת. ואל ישעו בדברי שקר, שהיו משקרים ואומרים, שכובד המס עליהם, ומשום זה אינם עושים חסד. גם הם משקרים בדבריהם, שאומרים שמכובד המס המכביד עליהם, כמ"ש, תֶבֶן אין ניתן, שהוא ממון השקר, שטעו בו להקב"ה, שמשום שלא שעו אליו ולא חסו בשם ה'. תבן, שהוא ממון, אין ניתן, לעבדיך. ולא מטעם כובד המס.

פד) ואלו שיש להם הכסף נסתר וגנוז בפנים, שהוא תוכן. כגון תוך האוצר, ותוך התיבה. ומתקיים בהם, ותוכן לבנים תתנו. וזה הוא כספים, שהם לבנים, שיהיו בדור ההוא.

פה) בזמן ההוא שָׁם, שָׂם לו חוק ומשפט. שהם בעלי המשנה, אף הם כך, ויבואו מָרָתָה. שתורה שבעל פה תחזור להיות להם מרה, בדוחק רב ובעניות. שיתקיים בהם, וימררו את חייהם בעבודה קשה, זו קושיה. בחומר, בקל וחומר. ובלבנים, בליבון הלכה. ובכל עבודה בשדה, בברייתא. את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך, זהו, תישבי יתרץ קושיות ובעיות.

פו) ורועה הנאמן שם יתקיים בך, שָׁם שָׂם לו חוק ומשפט וְשָׁם ניסהו. כי בעץ הדעת טוב ורע, שהוא איסור והיתר, ובאלו הסודות שיתגלו על ידך, וימתקו המים, כמו מלח הממתק את הבשר, כך יתמתקו בהסודות שיתגלו על ידך. כל אלו הקושיות והמחלוקת של מים המרים שבתורה שבעל פה, יחזרו להיות מי התורה מתוקים. והיסורים שלך, ע"י סודות אלו, שיתגלו על ידך, יהיו לך מתוקים. וכל הצרות שלך יחזרו עליך, כמו חלומות העוברים ואינם. וחלם בהיפוך האותיות הוא מלח. שכמו מלח הממתק את הבשר, כך היסורים ממתקים.

פז) ולרשעים יחזרו היסורים, להיות כמלח סדומית המעוור את העינים. לקיים בהם, ועיני רשעים תכלינה. ואלו ערב רב הרשעים, יתקיים בהם בזמן ההוא, יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים והרשיעו רשעים. יתלבנו, אלו הם בעלי משנה. ויצרפו, אלו הם זרע קדוש שאר העם. כמ"ש, וצֵרפתים כצרוף את הכסף. והרשיעו רשעים, הם ערב רב.

חזרה לראש הדף
Site location tree