אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת בהעלותך / העורב והיונה

העורב והיונה

פח) והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע. אלו הם בעלי קבלה. אלו הם המשתדלים בזוהר הזה, הנקרא ספר הזוהר. שהוא כתיבת נח, שמתקבצים בה, שניים מעיר, ושבע ממלכות, ולפעמים אחד מעיר ושניים ממשפחה, שבהם מתקיים, כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו. סוד התורה נקרא בן. הילוד, היינו המושג. היאורה, היינו אור התורה. תשליכוהו, כמו תשכילוהו, שכל סוד וסוד הנולד לך, תשכיל אותו לאור התורה ולנשמתה. וזה הוא האור של ספר הזוהר הזה. והכל הוא בסיבתך.

פט) ומי גרם לזה? עורב. כי אתה תהיה בזמן ההוא כיונה. שזה רומז לעורב והיונה, ששלח נח מן התיבה, אחר שהמשיל את הזוהר לתיבת נח. כי שליח אחר, שנקרא בשמך, כמו העורב שנשלח תחילה מן התיבה, ולא חזר בשליחותו, שהשתדל בשקצים, משום הכסף שלהם, ולא השתדל בשליחותו, להחזיר הצדיקים בתשובה. והוא כאילו לא עשה שליחות אדונו. סובב על ירבעם בן נבט, שהיה ראוי לגאול את ישראל, ונכשל בעגלי זהב, וחטא והחטיא את הרבים. ונמשל לעורב שמעל בשליחותו.

צ) ובך יתקיים הסוד של היונה, שנכנסה בעמקי תהום הים, כך תכנס אתה בעמקי תהומות התורה. כמ"ש ביונה הנביא, ותשליכני מצולה בלבב ימים, שהוא בים התורה. ואז, יהיה חכמה חסד נצח לימין. ובשבילם אמר דוד, ימין ה' עושה חיל, ימין ה' רוממה, ימין ה' עושה חיל. וג' מדרגות משמאל יתקשרו יחד, בינה גבורה הוד. וג' מדרגות שבאמצע, כתר תפארת יסוד, הנאחזים בימין ושמאל. כי קו האמצעי נאחז בימין ושמאל. ויושלמו כן כל עשר ספירות, לרבות גם הג"ר.

צא) ומשום שהנביא ראה אותך מתקשר בג' מדרגות כתר ת"ת יסוד שבאמצע, פתח עליך מקרא הזה, הנה ישכיל עבדי, יסוד, ירום ונישא, ת"ת, וגבה מאד, כתר. ומשום שאתה תהיה אחוז בב' משיחים, אמר דוד על ג' ימינים, חכמה, חסד, נצח, דמשיח בן דוד, ימין ה' ג' פעמים. וכנגד ג' שמאלים, גבורה, בינה, הוד, שאחוז בהם משיח בן אפרים, אמר:
א. מצד שמאל אחד, שהוא גבורה, לא אמות.
ב. מצד שמאל הב', שהוא הוד שלך, כי אחיה. שנאמר בו, ונתן ההוד למשה. כמ"ש, ונתת מהודך עליו, משמע שהקב"ה נתן לו הוד שיהיה שלו.
ג. וניתן בך מצד הבינה. כי הארת החכמה דשמאל דבינה, נגלית בהוד.

צב) משום שבו, בגבורה, היית חָרֵב ויבש בכל, משום משיח בן אפרים, יבש בתורה שלך ובנבואה שלך, ובגופך. שסבלת כמה מיני יסורים, כדי שלא ימות משיח בן אפרים. וביקשת רחמים עליו. ע"כ נאמר בו, כי אחיה, מצד הבינה. ומשום זה, לא אמות, מצד הגבורה, שנמשך ממנה דין קשה. כי אחיה, מצד הבינה, אחר שנגלה ממנה המוחין, שהוא עץ החיים, קו האמצעי, שנתגבר על קו השמאל, גבורה, ע"י קריאת שמע של שחרית, שהוא חסד, וקשר אותו בקשר התפילין, בימין דאברהם, שהוא שחרית, חסד.

צג) ואספר מעשי יָה, יַסור ייסרני יָה, ולמוות לא נתנני. ואספר מעשי יָה, הוא מצד ההוד, כי הארת חכמה, הנגלית מבינה, נגלה מחזה ולמטה, בהוד. יַסור ייסרני יָה, בחכמה ובינה, מימין ומשמאל. שחכמה כלולה ג' ימינים, חכמה, חסד, נצח. ובינה כוללת ג' שמאלים, בינה, גבורה, הוד. שמטרם ביאת קו האמצעי, הימין והשמאל, הם במחלוקת זה עם זה. ונמשך מהם דינים. ע"כ נאמר, יסור ייסרני יה.
ולמוות לא נתנני, הוא קו האמצעי, הכולל ג' אמצעים, כתר, וצדיק, יסוד, והוא עצמו, תפארת, בן י"ה. ומיד יקום ו' לה' בי"ה, ויושלם שם הוי"ה, בימין ובשמאל ברחמים ובתחנונים בכמה פיוסים למלכות ולבניה. כמ"ש, ביום ההוא אקים סוכת דוד הנופלת. שהיא מלכות. ומשום זה אמר הנביא, בבכי יבואו ובתחנונים אובילם.
ע"י חטא דור המבול, נתפרק החיבור מלכות בבינה, ונגלה המלכות דמדת הדין, שממנה נמשך המבול. חוץ מתיבת נח, שנשארה במיתוק המלכות בבינה, שבה נקבצו כל החיים. אמנם בזמן המבול, היו בקטנות בחסר ג"ר. כמ"ש, שספר הזוהר שהוא כמו תיבת נוח, הזוהר הוא סוד הביאור של המיתוק דמלכות בבינה, שהיתה בתיבת נח, שהוא יסוד כל נשמת חיים. אמנם אז כבשעת המבול, שמתכנסים בה שניים מעיר ושבע ממלכות, שניים מעיר, הוא ז"א בבחי' ו"ק בלי ראש, והמלכות בבחינת נקודה. ושבע ממלכות, ז"ת חסר ג"ר. שזה רומז על דרושי הקטנות שבספר הזוהר.
ולפעמים אחד מעיר ושנים ממשפחה, ורומז על ג' קווים, שקו אחד מיחד שניים, בדרושי הגדלות שבזוהר. שבהם יתקיים כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו, שהוא שבזוהר. מיעוט הג"ר דשמאל, ע"י קו האמצעי, שאין שם אור זכר, המאיר ממעלה למטה, כמ"ש, היאורה תשליכוהו, כדי שיוכל להאיר. כי היאורה פירושו כמו למאור, שע"י מיעוט הזה, מתיחד השמאל עם הימין, ויוכל להאיר. וכל הבת תחיון. רק אור הנקבה, הנמשכת ממטה למעלה, שהיא המלכות, הנקראת בת, זהו בלבד שקו האמצעי מחיה, ולא יותר. וזה אורו של הספר הזה, וסדר הזה של כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו וכל הבת תחיון, אור הזה מבואר בספר הזוהר.
ונודע סדר יציאת המוחין. שאחר המיעוט, הנעשה ע"י נקודת החולם, המכניס י' באור וממעטו לאויר ו"ק, יוצא תקון ראשון ע"י נקודת השורוק, שהוא קו השמאל, המוציא הי' מאויר ומחזירו לאור. אמנם נמשכו ממנו דינים, ואינו יכול להאיר. ונדמה שלא עשה שליחותו, ולא תיקן דבר. עד שבא קו האמצעי, בסוד נקודת החיריק. שהוא ממעט הג"ר דשמאל, ומיחד אותו עם הימין, ומשלים שלימות המוחין.
ונמצא, שכל השליחות והתקון נעשה ע"י קו אמצעי. וקו השמאל לא עשה שליחותו. ולפיכך מיחס הזוהר את ב' השליחים, ששלח נח מן התיבה, שהם העורב והיונה, לב' קווים שמאל והאמצעי. שהעורב, שלא קיים שליחותו, היה נמשך מקו השמאל. והיונה, שעשתה שליחותו, נמשכה מקו האמצעי. וכן ביונה הנביא, שבפעם הראשונה לא עשה שליחותו, אלא ברח בספינה מפני ה'. ובפעם הב' עשה שליחותו, שהיא ג"כ מטעם הנ"ל. שבפעם הראשונה היה דבוק בקו שמאל בבחינת עורב, וע"כ לא עשה שליחותו. ובפעם ב' נתדבק בקו אמצעי, ועשה שליחותו.
ואע"פ שהעורב, קו שמאל, לא עשה שליחותו, אמנם הוא גרם לביאת קו האמצעי, שיוכל להשלים התקון. כי לולא העורב, קו שמאל, לא היה לקו האמצעי מה לעשות. וכמ"ש, שהרועה הנאמן יהיה כיונה, קו האמצעי. ששליח אחר, שנקרא בשם יונה הנביא בפעם הראשונה. שנקרא בשם יונה, אבל היה כעורב בשליחותו הראשונה, וע"כ לא עשה שליחותו. שהיה אז דומה כמו עורב, ששלח נח מן התיבה, ולא חזר אליו בשליחותו, משום שהיה דבוק בקו השמאל.
שהשתדל בשקצים, שנאמר בהם עמי הארץ שקץ, והשתדל בהם משום הממון שלהם, כי ההארת חכמה שבשמאל נבחן לעשירות, כמ"ש, הרוצה להעשיר יצפין. אבל הדבוק בשמאל, נסתם ממנו אור תורה, והוא כעם הארץ. ועשה זה כדי לינוק מן החכמה שבשמאל, שנקרא עשירות, משום ממון שלהם. ולא השתדל בשליחותו, להחזיר בני נינוה בתשובה, מבחינת קו האמצעי. וע"כ אע"פ שקו השמאל הוא הגורם לקו האמצעי, שיעשה ויגמר השליחות, עכ"ז נחשב, כאילו לא עשה שליחות אדונו, משום שהוא לא נתכוון לזה.
ונודע, שאין קו שמאל נכנע להתחבר עם הימין, אלא ע"י התעוררות המסך דחיריק שבקו אמצעי, הממעטו מג"ר. וזהו שיונה, שהיה דבוק בשמאל, נשלך לעמקי תהומות הים. אשר תהומות הים הם שליטת המסך דחיריק. שעי"ז נתמעטו ג"ר דשמאל של יונה הנביא, וחזר להתדבק בקו האמצעי. וכמ"ש שבא בתהומות הים, כדי שיתמעטו הג"ר דשמאל בהמסך דחיריק.
כך תכנס אתה בעמקי תהומות התורה היא ז"א, קו האמצעי. ותהומות התורה, הם המסך דחיריק שבקו האמצעי. ואמר להרועה הנאמן, שגם הוא יתדבק בתהומי התורה, שהוא מסך דחיריק דז"א, כדי ליחד קו ימין וקו שמאל זה בזה. ואמר, ויהיו לכמה חסד ונצח לימין, כי כשייחד ימין ושמאל זה בזה, יהיה כל קו כולל ג' ספירות, ראש, תוך, סוף, ויהיה קו ימין, חכמה בראש, חסד בתוך, נצח בסוף. ועד"ז קו שמאל, יהיה בינה בראש, גבורה בתוך, הוד בסוף. ועד"ז קו האמצעי המיחד אותם, יהיה כתר בראש או דעת, תפארת בתוך, יסוד בסוף.
ולעתיד, בשעת הגאולה, כשיתגלה משה רבינו עם ב' משיחים, יהיה הרועה הנאמן בבחינת קו אמצעי, ומשיח בן דוד בבחינת קו ימין, ומשיח בן אפרים בבחינת קו שמאל.
ומשום שאתה תהיה אוחז בשני משיחים בשעת הגאולה, יהיו חכמה, חסד, נצח כלולים במשיח בן דוד, ובינה גבורה הוד, במשיח בן אפרים. ונודע שמטרם שהשמאל מתיחד עם הימין, אע"פ שיש לו אז ג"ר, אינם אלא ג"ר דו"ק, ולא ג"ר אמיתיים. וע"כ אין אז ספירת בינה בקו שמאל, אלא גבורה הוד בלבד, שהם ו"ק. ולכן אמר, לא אמות, שמטרם שהיה לו בינה, שהוא מטרם שנתיחד עם קו הימין, שהתחיל בספירת הגבורה, היה נמשך ממנו דינים קשים. ואז אמר, לא אמות, שהתפלל שלא ימות מחמת דינים הקשים.
ומשום שהיית אתה חרב ויבש בכל, משום שליטת משיח בן אפרים, שהוא קו שמאל, בעת שלא היה לו בינה, שהוא מטרם שנתיחד עם משיח בן דוד, שהוא קו ימין, היה נמשך ממנו חורבן ויבֵשות בכל. שסבל כל אלו היסורים הנמשכים ממנו, כדי שלא ימות ויתבטל הארת השמאל, אלא ליחדו עם הימין בשעת הכושר, בעת שיתעורר המסך דחיריק. ובינתים סבל ממנו, כדי שלא יתבטל הארתו. ונמשך זה, עד שנתעורר המסך דחיריק. ואז נכנע השמאל, ויִחד אותו עם הימין. ואז יצאו הג"ר, המכונים ראש. ואז השיג קו השמאל, שהוא משיח בן אפרים, בחינת הראש שלו, שהוא בינה.
וכמ"ש, לא אמות מצד הגבורה, בעת שהיה חסר בינה והתחיל מגבורה, כי לא נתיחד עם הימין, ואז התפלל שלא ימות. כי אחיה מצד הבינה, שהוא בעת שיתיחד עם קו הימין, ויצאו ג"ר דראש, ויהיה בקו שמאל ספירת הבינה. ומ"ש, כי אחיה מצד שמאל דהוד, משום שמדבר ממקום הארת החכמה, שאינה מאירה לא בראש ולא בתוך, אלא בסוף, מטבור ולמטה. וכאן מדבר ממקום מוצאה דהארת החכמה, שהוא בראש, שאחיה מצד הבינה.

חזרה לראש הדף
Site location tree