אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת בהעלותך / דגל השלישי [דגלא תליתאה]

דגל השלישי [דגלא תליתאה]

קיח) דגל השלישי מחנה דן, פני שור, שמאל, גבריאל, קו שמאל, נוסע בצד צפון של המשכן, שהוא שמאל. ועם גבריאל יש ב' ממונים, קפציאל וחזקיאל. כי גבריאל כנגד דן, וב' הממונים הם כנגד אשר ונפתלי, המחוברים לדגל מחנה דן. שור הזה הוא מצד שמאל. קרניו עולים מבין שתי עיניו. כועס בהסתכלות, העינים לוהטים כאש של אש דולק. נוגח ורומס ברגליו ואינו מרחם.
אחר שביאר ב' דגלים הראשונים, שהם קו אמצעי וקו ימין, מבאר עתה דגל השלישי, שהוא קו השמאל, שבחיות נקרא פני שור, ובד' מלאכים נקרא גבריאל. ונודע שאחר שקו האמצעי הכריע ויִחד קו ימין וקו שמאל זה בזה, לא נשאר בקו שמאל כי אם אור המלכות, שהוא הארת החכמה ממטה למעלה, ו"ק, והג"ר נעלמו ממנו.
קרניו עולים מבין שתי עיניו. שהמלכות נקראת קרן והחכמה נקראת עינים. מב' עיניו, חכמה, לא עלו יותר מבחינת קרנים, אור המלכות שממטה למעלה. והג"ר שבאור עינים שלו נסתלקו. גם ידעת שאין הארת החכמה שבשמאל מאירה, רק עם דינים קשים על ראש הרשעים. כשכועס בהסתכלות, העינים לוהטות כאש. שדינים הקשים המופיעים עם הסתכלות שלו, הארת החכמה שבשמאל.

קיט) כששור הזה גועה, יוצאים מנקב של תהום הגדול, כמה גדודים מחבלים, וכולם גועים ומשוטטים לפניו, וחימה, והתיק שבו כל העוונות, תלוים לפניו, כי כל עוונות העולם, כולם באים בספר ונכתבים.
כמו בשאגת האריה מחמת כח המסך דחיריק, המגיע אליו וממעטו מג"ר. כן געיית השור, שהוא קו שמאל, שבהגיע אליו כח התמעטות ממסך דחיריק שבקו האמצעי, הוא גועה.
גם נודע שהתהום, הוא עלית המלכות והתכללותה בבינה שממעטה מג"ר, שהוא דומה לכח המסך דחיריק. כשגועה השור הזה, דחיריק. כשמגיע אליו כח המיעוט שבמסך דחיריק, אז יוצאים גדודי הקליפות והמחבלים האחוזים במקום החסרון של מיעוט הזה, הנקרא נקב של תהום הגדול, שהמה מתחברים עם הגעיה של השור ומשוטטים לפניו.
ואז נפתחים בהשור ב' מיני דינים, דינים דשמאל ודינים דמסך דחיריק שנתדבקו בו. שב' דינים אלו כוללים כל מיני העוונות והקלקולים שבעולם. שאז נדונים על העוונות של כל העולם, שגרמו ליציאת ב' דינים אלו בקו השמאל. ובחינת הפגמים והקלקולים, שנעשו בהארת קו השמאל, הם הכתיבה של העוונות בספר, כי המה מחכים על תשובת התחתונים, שע"י תשובתם יתוקנו דינים הללו.

קכ) שבעה נהרות אש נמשכים לפניו. כשצמא, הולך אל נהר דינור, ושואב אותו בגמיאה אחת, והנהר חוזר ומתמלא כבתחילה, ואינו מכזב. כלומר, שאינו כנחל כוזב, שנפסקים מימיו. כל אלו הצבאות של השור הזה, שהוא גבריאל, שואבים אש אכלה אש. ולולא שמצד האריה יוצא נהר אחד של מים, אור החסדים, המכבים גחלתם, לא היה יכול העולם לסבול, הדינים שלהם.
מכח המסך דחיריק נתמעטו הג"ר דקו שמאל, ונשארו בו ז"ת חג"ת נהי"מ, חסר ג"ר. ושבעה נהרות אש נמשכים לפניו ז"ת, הנקראים נהרי אש, על שם הדינים שבהם. ובנסיעת הקווים יוצאת הארת החכמה בקו שמאל, ואח"כ מתמעטת. כשנהיה צמא, בעת שהדינים בוערים בו, אז, בסוד נסיעת הקווים, הוא לנהר דינור, שהוא כולו אש ודינים. וע"י הופעת הארת החכמה שבו, הוא מבטל כל הדינים שבנהר דינור בבת אחת.
אמנם תיכף אחר נסיעת הקווים, החכמה חוזרת ונעלמת. והנהר חוזר ומתמלא כבתחילה שאחר נסיעת הקווים, מתחדשים בו הדינים כבתחילה. ונודע, שכל התיקון של קו שמאל הוא להתיחד עם קו הימין דחסדים. כל אלו הצבאות שלו, שואבים אש אכלה אש, שכל הצבאות שלו מלאים דינים קשים, ולולא שמצד האריה יוצא נהר אחד של מים, המכבים גחלתם, לולא התחברותו עם הימין, חסדים, לא היה העולם יכול לסבול הדינים שלו, והיה נחרב.

קכא) החושך של השמש, הצל, נמצא שם בקו שמאל. האור נמצא ואינו נמצא. כמה בעלי דין הולכים ומשוטטים בחושך. ונהר ההוא הדולק בצד שמאל, הוא אש שחורה חשכה. ואם תאמר שאין כאן אש לבנה, אש שחורה, אש אדומה, אש הכלול מב' צבעים, ירוקה, אל תאמר כן, כי ודאי שכך הוא, שנהר הדולק שחור הוא, ועכ"ז למעלה למעלה, בבינה, נמצאת האש כלולה מד' אישים, ומשם נמשך לאלו התחתונים, לפני שור שבז"א, ולמלאך גבריאל שבמלכות, שגם בהם האש של הגבורה כלולה מד' אישים.
החושך של השמש שבשמאל, כשקו השמאל מתיחד עם הימין, נמצא בו אור החכמה. וכשאינו מתיחד עם הימין, לא נמצא בו אור, אלא חושך. ושיעור האור המאיר בקו שמאל הוא כשיעורה של המלכות, שקרניו עולים בין שתי עיניו. ונהר ההוא הדולק בצד שמאל, הוא אש שחורה חשכה, כשיעורה של המלכות שהיא אש שחורה וחשכה. אמנם ודאי שקו שמאל כלול מכל ג' קווים והמלכות המקבלתם. וע"כ יש בו ד' אישים, שכמו שקו שמאל שבבינה כלול מכל ד' צדדים, כך קו השמאל שבחיות ושבד' מלאכים כלול מכל ד' צדדים, שהם לבנה ושחורה ואדומה וירוקה.
קכב) התורה העליונה במה היא נמצאת, היא אש לבנה. וכתובה באש שחורה על אש לבנה. ובשתי אישים נמצאת התורה. אש אחת הוא, קו שמאל, שנקרא אש, וזו מתחלקת לארבע אישים, להיותו כלול מד' צדדים. וכן מים אחד הוא, קו ימין, הנקרא מים, מתחלק לארבעה, שכלול בו ד' צדדים. וכן הרוח אחד הוא, קו אמצעי, מתחלק לארבעה, שכלול מכל ד' צדדים. שהם ג' קווים ומלכות המקבלתם.
קכג) ג' ראשים נמצאים במחנות אלו, כנגד ג' שבטים שבמחנה דן. החשבון שלהם:
א. ראש א', 62,700, מספר של שבט דן.
ב. ראש ב', 41,500, מספר של שבט אשר.
ג. ראש ג', 53,400, מספר של שבט נפתלי.
חוץ מאלו מדרגות האחרות המתפרשים בהצד שלהם שאין להם חשבון, שהם הנשים והטף של ג' שבטים אלו, שאינם בחשבון האמור. וכולם מדרגות על מדרגות, חוץ מכמה בעלי דין, הנמשכים מקו שמאל, שהם למטה, בקליפות, שהם חצופים ככלב ונושכים כחמור, שהם אינם בכלל המחנות האלו דצד שמאל. אוי מי שנמצא אצלם. והדין שלהם הוא בצד הרביעי, שהיא המלכות. כלומר, שהם מקבלים חיותם מן המלכות.

חזרה לראש הדף
Site location tree