אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / כך כתוב / ישראל ואומות העולם / כל ישראל ערבים זה לזה

כל ישראל ערבים זה לזה

שכל ישראל ערבים זה בזה.

סנהדרין כ"ז ע"ב; שבועות ל"ט ע"א

 

ויחן שם ישראל נגד ההר (שמות י"ט). ופירשו חז"ל: כאיש אחד בלב אחד.

בעל הסולם, סוד העיבור - לידה

 

ישראל ערבים זה לזה, היינו שכלל ישראל הוא בחינת אחת.

רב"ש, דרגות הסולם, עניין חתן וכלה

 

בכוח הערבות - אחד מתקן בעבור האחר, ונמצא הכול מתוקן.

הרמח"ל, דרושי כ"ד קישוטי כלה

 

מובא במדרש תנחומא: אין ישראל נגאלין, עד שיהיו כולן אגודה אחת, שנאמר: בימים ההמה ובעת ההיא, נאום ה', יבואו בני ישראל, המה ובני יהודה יחדיו וכו'. כשהן אגודים, מקבלין פני שכינה.

הבאתי את לשון המדרש בכדי שלא תחשבו שעניין "חבורה" שהוא אהבת חברים הוא עניין של חסידות, אלא זהו דרשת חז"ל, שהם ראו כמה נחוץ איגוד הלבבות, שיהיו חבורה אחת לעניין קבלת פני השכינה.

רב"ש, אגרת ל"ד

 

וזהו דבר הערבות, אשר כל ישראל נעשו ערבים זה לזה.
כי לא ניתנה להם התורה, בטרם שנשאל כל אחד ואחד מישראל, אם מסכים לקבל עליו את המצווה של אהבת זולתו, בשיעור הכתוב, ואהבת לרעך כמוך, בכל שיעורו.

דהיינו, שכל אחד מישראל, יקבל על עצמו, לדאוג ולעבוד בעד כל אחד מחברי האומה, למלאות כל צרכיו, לא פחות ממה שהוטבע באדם, לדאוג בעד צרכיו עצמו.

ואחר שכל האומה הסכימו פה אחד, ואמרו: נעשה ונשמע, הרי שכל אחד מישראל, נעשה עָרֵב, שלא יחסר דבר מה לשום חבר מחברי האומה, אשר אז נעשו ראויים לקבלת התורה ולא זולת.

בעל הסולם, הערבות

 

בשעה שמרגיש שנשמתו נמצאת בכל כלל ישראל, בכל אחד ואחד מהם... אז הוא תמים בלי מום, ושופע עליו באמת הנשמה בכל כוחה, כמו שהופיעה באדה"ר.

בעל הסולם, שישים רבוא נשמות

 

ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים.

המן אמר, שדעתו הוא, שנוכל להצליח לאבד היהודים, מטעם שהם בפירוד בין אדם לחברו. על כן, הכוח שלנו נגדם, בטח נצליח, כי זה גורם פירוד בין אדם למקום, וממילא ה' לא יעזור להם, כיון שהם נפרדים ממנו.

לכן הלך מרדכי לתקן את הפגם הזה, כמו שמבואר בהכתוב, נקהלו היהודים וכו' להיקהל ולעמוד על נפשם. היינו על ידי ההתאחדות הצילו את נפשם.

בעל הסולם, שמעתי, קמ"ד, ישנו עם אחד

 

כולך יפה רעייתי. כל הנשמה תהלל יה. שלמות השכינה - בנשמת מלך המשיח, שהוא בת יחידה. אלא שכדי להשתלם, צריך שיהיו מתחברות בה כל שאר הנשמות, ונעשות כולם אחת בה, ואז השכינה מאירה בתיקון גדול, כי היא כלה, ואז, כולך יפה רעייתי, ואין נשאר שום מום, כי בכוח הערבות - אחד מתקן בעבור האחר, ונמצא הכול מתוקן.

הרמח"ל, דרושי כ"ד קישוטי כלה

חזרה לראש הדף
Site location tree