אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ד"ר מיכאל לייטמן / ספרים / פותחים את הזוהר / חלק א'. חכמת הזוהר / זוהר לעם
הרב ד"ר מיכאל לייטמן

זוהר לעם

חכמת האמת, בדומה לחכמות החיצוניות, צריכה להימסר דור דור, וכל דור מוסיף איזה חוליה על קודמיו, ובזה הולכת החכמה ומתפתחת. ויחד עם זה נעשית מוכשרת להתפשטות רחבה יותר בין ההמון.

בעל הסולם, מאמר ״תורת הקבלה ומהותה״

 

הניסיון הרב שנצבר ב״קבלה לעם״ בלימוד והוראה של ספר הזוהר, הביא אותנו להחלטה לא קלה לשנות במקצת את הצורה החיצונית של הגשת הטקסט לקורא בן זמננו. נוכחנו לדעת שרק אנשים שרגילים ללמוד תורה יכולים לגשת לזוהר עם פירוש הסולם בצורתו המקורית, ואילו בפני הציבור הרחב נותר הזוהר חסום.

יש לכך כמה סיבות: ראשית, למרות שבעל הסולם תרגם את הזוהר מארמית לעברית, הוא הותיר מילים רבות לא מתורגמות. שנית, לא תמיד הטקסט המקורי תואם את כללי הדקדוק הנהוגים בימינו. שלישית, התוספות השונות שמופיעות בגופו של הטקסט, מראי המקום המרובים, סוגי הגופנים השונים וכדומה גורמים קושי גדול לעין שאינה מורגלת בסגנון הכתיבה התורני.

קושי הקריאה גרם לקוראים רבים להניח את הספר מידם, ולהרחיק את עצמם מתיקון הנשמה. אחרי לבטים רבים הגענו בסופו של דבר להחלטה שמתוך נחיצות לקרב את הזוהר לעם, חובה עלינו לעבד את הטקסט המקורי של מורנו הגדול, בעל הסולם. עשינו זאת בזהירות רבה, מבלי לגרוע מהטקסט דבר מהותי, חס ושלום, ותוך ביצוע שינויים של צורה חיצונית בלבד.

לעיתים כתב בעל הסולם את פירושו בין המילים של הזוהר, ולעיתים הוסיף פירוש רחב יותר אחרי מילות הזוהר. הניסיון שלנו מראה שבקריאת הזוהר רצוי לכלול כאחד גם את הטקסט של הזוהר, גם את פירוש הסולם שבגוף הזוהר, וגם את פירוש הסולם שלאחר דברי הזוהר. לכן כדי להקל על הקורא את רצף הטקסט ואת יכולת העיבוד של החומר, איחדנו ביניהם.

להמחשת הדברים ניתנת כאן דוגמה לטקסט של הזוהר מתוך פרשת ״אחרי מות״. תחילה מובא הטקסט המקורי של הזוהר, שרובו ככולו בארמית. אחריו מופיע זוהר עם פירוש הסולם, ולבסוף מוצג ״זוהר לעם״ - מה שעשינו כדי לקרב את המקור האלוקי, את האור המחזיר למוטב, אליכם.

 

זוהר

 
 

זוהר עם פירוש הסולם

צד) פתח ר׳ חייא וכו׳: פר״ח ואמר, מה שהיה כבר הוא ואשר להיות וגו׳. מה שהיה כבר הוא, היינו שלמדנו, מטרם שברא הקב״ה עולם הזה, היה בורא עולמות ומחריבם שה"סשבירת הכלים, עד שעלה ברצון של הקב״ה, לברוא עולם הזה, ונועץ עם התורה. שה״ס קו האמצעי. אז הוא נתתקן בתקוניו, ונתעטר בעטרותיו, וברא עולם זה. וכל מה שנמצא בעולם הזה, היה אז לפניו, בעת הבריאה, ונתתקן לפניו.

צה) ותאנא כל אינון וכוי: ולמדנו, כל אלו מנהיגי העולם הנמצאים בכל דור ודור, מטרם שבאו לעולם היו נמצאים לפני הקב״ה בצורותיהם. ואפילו כל אלו נשמות בני אדם, עד שלא תבואנה לעולם, כולן חקוקות לפניו ברקיע, באותה הצורה ממש, שהם בעולם הזה. וכל מה שלומדות בעולם הזה, יודעות הכל בטרם שתבואנה לעולם...

פירוש. כי בעת בריאת הנשמות, בעודם למעלה, מטרם שבאו לעולם הזה תחת הזמן, הם נמצאים בבחינת הנצחיות שלמעלה מזמן, אשר היה הוה ויהיה משמשים שם בבת אחת כטבע הנצחיות, ונמצא שכל המעשים שיעשו הנשמות בזה אחד זה, כשיבואו בעולם הזה, כבר הם נמצאים שמה בבת אחת. וז״ש ( באות צ״ה) כל אינון נשמתין וכוי בההוא דיוקנא ממש דאינון בהאי עלמא. דהיינו, כמעשיהם בעוה״ז.

 

זוהר לעם

צד) מה שהיה כבר הוא, ואשר להיות. מה שהיה כבר הוא, מטרם שברא הקב״ה עולם הזה, היה בורא עולמות ומחריבם, שזה עניין שבירת הכלים, עד שעלה ברצון של הקב״ה, לברוא עולם הזה, ונועץ עם התורה, קו האמצעי. אז הוא נתתקן בתיקוניו, ונתעטר בעטרותיו, וברא עולם זה. וכל מה שנמצא בעולם הזה, היה אז לפניו, בעת הבריאה, ונתתקן לפניו.

צה) כל אלו מנהיגי העולם, הנמצאים בכל דור ודור, מטרם שבאו לעולם, היו נמצאים לפני הקב״ה בצורותיהם. ואפילו כל אלו נשמות בני אדם, עד שלא תבואנה לעולם, כולן חקוקות לפניו ברקיע, באותה הצורה ממש שהם בעולם הזה. וכל מה שלומדות בעולם הזה, יודעות הכל בטרם שתבואנה לעולם...

כי בעת בריאת הנשמות, בעודם למעלה, מטרם שבאו לעולם הזה תחת הזמן, הם נמצאים בנצחיות שלמעלה מזמן, אשר היה הווה ויהיה משמשים שם בבת אחת כטבע הנצחיות. ונמצא, שכל המעשים שיעשו הנשמות בזה אחר זה, כשיבואו בעולם הזה, כבר הם נמצאים שמה בבת אחת. וזה שכתוב, כל אלו נשמות בני אדם, עד שלא תבואנה לעולם, כולן חקוקות לפניו ברקיע, באותה הצורה ממש שהם בעולם הזה. דהיינו, כמעשיהם בעולם הזה.

 

__________

 

כפי שניתן לראות, ניסינו לשבור כמה שיותר את המחיצות שמפרידות בין הזוהר לבין העם, ולהציג מהדורה מקוצרת וקלה יותר לקריאה. כל שנותר הוא להיסחף ולתת למילים של הזוהר להוביל אתכם, והוא ישקה אתכם כמעיין של מים טהורים.

אם תוכלו להיעזר ב״זוהר לעם״ כדי להכיר את ספר הזוהר ולהתרגל לקרוא בו, ואחר כך תצליחו לעלות לפירוש הסולם עצמו, הרי שעבודתנו תהיה כסולם אל פירוש ״הסולם״.

 

----------------------------------------------------------------------------------------

השאלות הרוחניות הגדולות, שהיו נפתרות רק לגדולים ומצוינים, מחויבות הן להיפתר עכשיו, בהדרגות שונות, לכלל העם. ולהוריד דברים נשאים ונשגבים ממרום עוזם, עד עמק הדיוסא הרגילה ההמונית, - צריך לזה עושר רוח גדול ואדיר, ועסקנות קבועה ומורגלת, שרק אז תתרחב הדעה, ותתברר השפה, עד כדי להביע הדברים היותר עמוקים בסגנון קל ופופולרי להשיב נפשות צמאות.

הראייה קוק, עקבי הצאן, עמי קמד

----------------------------------------------------------------------------------------

 

חובת העיסוק בזוהר

מתוך ספר "עץ ח״ם" של האר"י הקדוש, המאה ה-16 עיקרי דבריו של מהרחייו בהקדמתו על "שער ההקדמות"

 

אני יושב משתומם ומחשבות, תמהים, כי לא עלתה מרפא לחורבן בית מקדשינו, הנחרב זה היום אלף ותייק ודי [1,504] שנים. וכלו כל הקיצים ועדיין משיח לא בא. ונודע, שכל דור, שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו.

וחקרתי למה נתארך גלותינו. ומצאתי תשובה בספר הזוהר (בתיקונים, תיקון לי): אלו שלא רוצים להתייגע בחכמת הקבלה ועושים את התורה יבשה, אוי להם, שבכך הם גורמים עניות, חרב, ביזה, הרג ואובדן בעולם. ורוח המשיח מסתלק, רוח הקודש, רוח חכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת הי.

כל חסד שהם עושים, לעצמם הם עושים, ועוסקים בתורה על מנת לקבל סיפוקים רבים. וגם להיותם ראשי ישיבות, דומים במעשיהם לאנשי דור הפלגה, הבונים מגדל וראשו בשמים, כמו שכתוב: "ונעשה לנו 0ם". ולהם קורא הזוהר (בפרשת בראשית) ערב רב.

 

קבלה - המשמעות הפנימית והאמיתית של התורה

בכל יום יום בת קול יוצאת מהר חורב, ומכרזת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. כי בהיותם עוסקים בפ0סיה ובספוריה לבדם, היא לובשת בגדי אלמנותה, וכל האומות יאמרו לישראל, מה תורתכם מתורתינו, הלא גם תורתכם ספורים בהבלי העולם. אין עלבון תורה גדול מזה. ולכן אוי להם מעלבונה של תורה. ואינם עוסקים בחכמת הקבלה, שהיא נותנת כבוד לתורה. כי הם מאריכים הגלות, וכל הרעות המתרגשות לבוא בעולם.

בספר הזוהר אומר על כך רבי שמעון: "אוי לו לאותו אדם שאומר, כי התורה באה לספר ספורים בפשסות. סיפור הזה שבתורה הוא לבושה של התורה, ומי שחושב שאותו הלבוש הוא תורה ממש, ואין בו דבר אחר, תיפח רוחו, ולא יהיה לו חלק לעולם הבא".

כי בפשטי התורה ובספוריה ובדיניה ובמצותיה בהיותם כפשטם אין בהם שום היכר וידיעה לידע את בוראם, אדרבה יש בהם מצוות וחוקים שאין הדעת סובלם.

 

הגאולה תלויה בלימוד הקבלה

לו עסקנו בחכמת הקבלה הייתה מתקרבת הגאולה, כי הכול תלוי בעסק החכמה הזאת, ומניעתנו מלהתעסק בה, היא גורמת איחור ועיכוב בניין בית מקדשנו... הרי מבואר בפירוש, שאין האדם יוצא ידי חובתו בעסק המקרא והמשנה והאגדה והתלמוד בלבד, אלא הוא מחויב לעסוק בכל יכולתו בסתרי תורה ובמעשה מרכבה, כי אין הנאה להקב״ה מכל מה שברא בעולמו, רק בהיות בניו עוסקים ברזי התורה, להכיר גדולתו ויופיו ומעלתו.

 

גילוי החכמה לכולם

ספר הזוהר, פרשת וירא: ״וכשיהיה קרוב לימות המשיח, אפילו תינוקות שבעולם, עתידים למצוא סודות החכמה״. הרי מבואר, כי עד עתה, היו דברי חכמת הזוהר נעלמת, ובדור אחרון תתגלה ותתפרסם חכמה הזאת, ויבינו וישכילו ברזי התורה, שלא השיגו הקודמים אלינו.

חזרה לראש הדף
Site location tree