אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב יהודה אשלג, בעל הסולם / ספרים שיצאו לאור / פרי חכם / שיחות / הרה וילדת יחדו

הרה וילדת יחדו

"צדיק הוי' צדקות אהב ישר יחזו פנימו" (תהלים יא ז). הכל אומרים שהוי' צדיק, אפילו פרעה הרשע אמר כן, אבל לא באמירה ומחשבה מקרית פרטית תליא מילתא, כי אם שֶכָל שכלו ודעתו יבין בפשיטות והחלט, שמטוב לא יצא כל רע, לשום בריה מבריותיו, וכל עוד, שאבר אחד מאברי אדם אינו נח לו, מהנהגת הבורא עמו, ואותו אבר פרטי מרגיש שרע לו מהנהגת הבורא עמו, הרי הוא רשע, כי (קידושין ע.) "כל הפוסל פסול - במומו פוסל". ודו"ק.

אבל המתאמצים בעבודה בכל כחם, לאט לאט ישיגו שכל האמיתי והשלם, אז ורק אז, כל אבריהם מלאים נייחא דרוחא, ושואבים שפע הטוב מכל מיני ההנהגות שהשיגו, ושישיגו מהבורא יתברך.

וזה שאמר "צדיק הוי'", פירוש, כי כן האמת, ולכן "צדקות אהב". פירוש, שאוהב שיגלו לעין כל בשר, כל צדקותיו שעושה עמהם, וכשיגלו להם בהרחבה לעין שכלם, צדקות הוי' ששורה על כל מיני הנהגות שבמציאות, אז, "ישר יחזו פנימו". פירוש, לאפוקי מעיקרא, טרם שזכו לתכלית השלימות, היו רואים הפלאת הבורא יתברך, איך שטובתו מתיחד כל רע, (קהלת ב יג) "כיתרון האור מן החשך". ורשע מכין לצדיק. שעדיין אין זו הבטה שלימה, כי אינה ישרה, ותמיד באה על ידי רע וטוב, ודו"ק.

אבל כשיזכו לגאולה שלימה, (ישעיה נב ח) "עין בעין יראו בשוב הוי' ציון". פירוש, שאין כאן כלל ציה ושממה, והציה בעצמה היא סבת מסבב הסבות, ואין כאן רע, אלא אדרבה, מלא טובה וברכת הוי', וזה נקרא הבטה ישרה, בלי תערובת הרע, אפילו בדרך הכנה, ודו"ק.

וזה סוד, (שבת ל:) "עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות". פירוש, שאין צריך הכנה ללחם סעודתו, בחרישה, זריעה ואפיה, אלא תוציא רגע ברגע גלוסקאות מבושלים, וזה סוד, (ירמיה לא ח) "הרה וילדת יחדו". בלי זמן הריון, אלא ההריון והלידה באים בבת אחת, ודו"ק.

חזרה לראש הדף
Site location tree