אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב יהודה אשלג, בעל הסולם / ספרים שיצאו לאור / פרי חכם / שיחות / אם הוי' לא יבנה בית

אם הוי' לא יבנה בית

כתוב (תהלים קכז א) "אם הוי' לא יבנה בית שוא עמלו בוניו בו", פירוש, כי הנה מי שעובד בעבודת ה' וחושב שעל-ידי זה ישיג חכמתו הגדולה, אינו אלא טועה ולשוא כל עמלו. ומלבד זה שבשום אופן לא ישיג כלום, אלא אפילו שהיה אופן להשיג החכמה הנ"ל, אז בלי ספק שהיה אומר מיד, הנני מוחל השכר ואיני כדאי ליגע את עצמי כל-כך עבורה. כי ידמה לו שיצא שכרו בהפסדו, כלומר, היציאה יתירה על השבח.

לכן צריך לעשות חשבון אמיתי, שבודאי לצורך עצמו אינו כדאי, שמותר עליו, אבל אם (יבמות ע"ט:) "חלקנו נתיר חלק מזבח מי יתיר", וכיון שהוא אבר אחד מהשכינה הקדושה, אזי אם ילך אחר התאוות והתענוגים נמצא, (משלי טז כח) "ונרגן מפריד אלוף" - אלופו של עולם. ונמצא מרחיק אבר שלם מהשכינה הקדושה. ואז בודאי שיכפה את גופו וחומרו, וישיג החכמה בשלימותה, ויחזיק אותה בשתי ידים.

זה פירוש, "אם הוי' לא יבנה בית", דהיינו, שלא יהיה מרוצה לבנות הבית לה', רק לעצמיותו, להשיג החכמה והחסדים. אז, "שוא עמלו בוניו בו", שיצא שכרו בהפסדו, שיהיה לו המציאה מרובה על השבח, ובודאי שיניח שניהם. (ונמצא כל עמלו לשוא ולתוהו, כי תוהא אפילו על הראשונות.)

חזרה לראש הדף
Site location tree