אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ד"ר מיכאל לייטמן / ספרים / פותחים את הזוהר / נספח 1. מבחר ציטטות בשבח הזוהר / לימוד הזוהר בהשוואה ללימוד אחר
הרב ד"ר מיכאל לייטמן

לימוד הזוהר בהשוואה ללימוד אחר

הלשון של הזוהר מסוגל לשכינה ולנשמה, לקרוא בו יותר מכל עסק התורה.

תיקון ליל הושענא רבא

 

מי לנו גדול מהספר הקדוש הזה, ספר הזוהר, יפרש הדרכים יסקל המסילה, יכניס אהבה ויראה בלבו של אדם, ילמדנו, ידריכנו במעגלי צדק, להביא אותנו אל המנוחה ואל הנחלה.

הקדמת המו"ל, זוהר דפוס מנטובה

 

לא ישיג אורחות חיים אלא על ידי לימוד הזוהר... ובדור הזה אי אפשר להמשיך שכינה עליונה אלא על ידי הזוהר וכתבי האר"י והרב חיים ויטאל בלבד, שנאמרו ברוח הקודש. ובדור הזה, מי האיש החפץ חיים, אוהב ימים מבלי לבלות יום בלתי קדושה, לראות טוב עולם הבא בעולם הזה, ידבק נפשו בספר הזוהר ובכתבי האר"י והרב חיים ויטאל בלבד.

ר' יצחק איזיק יהודה יחיאל ספרין מקומרנה, "היכל הברכה", דברים, נח

 

אמר האר"י ז"ל, שלימוד יום אחד מספר הזוהר וסודות התורה הוא כנגד לימוד שנה תמימה מפשט. ובזכות זה הקב"ה יאריך ימיהם בטוב ושנותיהם בנעימים העושר והכבוד יחדיו יהיו תמים בבנים ובני בנים ובתים מכל טוב, מלאים בברכת ה' וברכת אליהו.

הקדמה, זוהר דפוס ליוורנו, תרנ"ב

 

לימוד הזוהר בגרסא בעלמא בונה עולמות. וכל שכן אם יזכה ללמוד ולהבין פירוש מאמר, יעשה בו תיקון למעלה בשעה אחת, מה שלא יעשה בלימוד הפשט שנה תמימה.

ר' שלום בן משה בוזגלו, "כסא מלך", תיקון מג, אות ס

 

הטעם שכתבו ז"ל כי לימוד הזוהר הקדוש נורא ונשגב מאוד... בכל התורה יש פרד"ס [פשט, רמז, דרש, סוד] ובכל לימוד אינו ניכר הסוד כלל, ואדרבה, הקורא ושונה דעתו על הפשט לבד באין מבין אם יש סוד בתורה כלל. מה שאין כן בספר הזוהר הקדוש, שהסודות הם בגלוי והלומד יודע כי ידבר נפלאות ורזי תורה והוא לא יֵדַע, ולזה מועיל מאוד לתקן הנפש.

ר' חיים מוולוז'ין, "נפש החיים", מערכת ז

 

אין ספק כי כל לימוד בתורה הקדושה נישא ורם הוא מרומם, ובפרט אם יהיה לשמה באמיתיות, ודאי בונה בשמים מעליותיו ומתקן העולמות ומייחד הדודים, אמנם אשר גדול לימוד הזוהר, היינו שהמקרא ומשנה והתלמוד הם מלובשים מאוד ואינו ניכר בהם הסוד כלל, לא כן הזוהר שמדבר בסודי התורה בפירוש, ואין פתי הקורא שלא יבין כי דבריו בעומקי רזי התורה. ולכן להיות סתרי תורה גלויים בלי לבוש הן מזהירים ומאירים הנפש.

ר' חיים יוסף דוד אזולאי, החיד"א, הגדולים להחיד"א, מערכת ספרים, אות ב

 

לימוד ספר הזוהר מרומם על כל לימוד, גם שלא ידע מה שאומר, ואף שיטעה בקריאתו. והוא תיקון גדול לנשמה, לפי שהגם שכל התורה שמותיו של הקב"ה, מכל מקום נתלבשה בכמה סיפורים, ואדם הקורא ומבין הסיפורים נותן דעתו על פשט הפשוט. אבל ספר הזוהר הן הסודות עצמם בגלוי, והקורא יודע שהם סודות וסתרי תורה, אלא שאינו מובן מקוצר המשיג ועומק המושג.

ר' חיים יוסף דוד אזולאי, החיד"א, "מורה באצבע", אות מד

 

מה שאנו רואים, שיש בני אדם שאין דעתם נמשכת אחר ספרים קדושים ונוראים מאוד, כגון ספרי הזוהר וספרי האריז"ל וכיוצא, אף על פי שיש בהם חידושים נוראים מאוד מאוד, המאירים עיניים ומתוקים כדבש, והם נמשכים דווקא אחר עניינים אחרים כגון חקירות – דע כי זהו מחמת מזגם, כי שאינם יכולים לסבול את הדבר הקדוש באמת. ובאמת בוודאי יש לו בחירה ויש לו כוח לשבר את מזגו הרע, אבל מאחר שנולד במזג רע כזה, הוא צריך לסבול מרירות גדול לשבר את מזגו וטבעו הרע.

ר' נחמן מברסלב, שיחות הר"ן, מ'

 

הלומד הזוהר מקרב הגאולה, וכך כתב הרב "אמת ליעקב" ז"ל, בהקדמת ספרו משֵם הזוהר והתיקונים. והחריד הרבה הרב על מי שלומד תורה שבכתב ותורה שבעל פה, עונשו גדול אם לא ילמד בספר הזוהר וחכמת הקבלה.

הקדמת המו"ל, זוהר ליוורנו

 

אינו דומה חיות ותענוג לימוד הנגלה כלימוד הזוהר והתיקונים.

"מדרש פנחס", מר' פנחס שפירא מקוריץ

 

העיקר – ספר הזוהר והתיקונים.

"יושר דברי אמת", סימן לט

חזרה לראש הדף
Site location tree