אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ד"ר מיכאל לייטמן / ספרים / פותחים את הזוהר / נספח 1. מבחר ציטטות בשבח הזוהר / חובת לימוד הזוהר בדורנו
הרב ד"ר מיכאל לייטמן

חובת לימוד הזוהר בדורנו

כעת הזמן המחייב להרבות קניין בתורה הפנימית. ספר הזוהר הפורץ נתיבות חדשות, משׂים במדבר דרך מסילה בערבה, הוא וכל תבואתו מוכן הוא לפתוח פתחי גאולה.

הראי"ה קוק, "אורות", נז

 

כל עיקר כוונתי בחוברותיי, ובכל מה שאני כותב, הוא רק לעורר לבב תלמידי חכמים, זקנים וצעירים, לעסוק בעיון בפנימיות התורה.

הראי"ה קוק, אגרות הראי"ה, ח"א, עמ' מא

 

אמרו בזוהר, שספר הזוהר לא יתגלה אלא באחרית הימים, דהיינו בימות המשיח... ומתוך שנגלה הזוהר בדורנו זה, הרי זו הוכחה ברורה שאנחנו נמצאים כבר בימות המשיח, בתחילתו של אותו הדור שעליו נאמר: "ומלאה הארץ דעה את ה'".

בעל הסולם, "מאמר לסיום הזוהר"

 

ספרי הקבלה והזוהר מלאים ממשלים גשמיים, על כן נפל הפחד, שלא יצא שכרו בהפסדו... והיא שהעירני לעשות ביאור מספיק על כתבי האר"י ז"ל, ועתה על הזוהר הקדוש, והסרתי הפחד הזה לגמרי. כי ביארתי והוכחתי בעליל את הנמשל הרוחני של כל דבר, שהוא מופשט מכל דמיון גשמי, למעלה מהמקום ולמעלה מהזמן, כמו שיראו המעיינים. למען לאפשר לכל המון בית ישראל ללמוד ספר הזוהר, ולהתחמם באורו הקדוש.

בעל הסולם, "הקדמה לספר הזוהר", אות נח

חזרה לראש הדף
Site location tree