אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ד"ר מיכאל לייטמן / ספרים / פותחים את הזוהר / נספח 1. מבחר ציטטות בשבח הזוהר / הזוהר משפיע גם כשלא מבינים
הרב ד"ר מיכאל לייטמן

הזוהר משפיע גם כשלא מבינים

לשון הזוהר הקדוש הוא מסוגל לנשמה אף שאינו מבין כלל מה שאומר. כמשל הנכנס לחנות של בושם, אף על פי שלא לקח כלום מכל מקום ריח טוב קלט עִמו.

ר' משה חיים אפרים מסדילקוב, "דגל מחנה אפרים", ליקוטים

 

ומי שלא זכה להבין בזוהר אף על פי כן יקרא, כי הלשון מסוגל לזכך הנשמה ולהאירה זוהר נפלא. [1]

סידור ר' שבתי ראשקובער, סדר הלימוד, דף יז

 

לימוד הזוהר הוא שלמות גדול אל הנפש, ואף על פי שאינו מבין, הלשון של הזוהר לבד מסוגל מאוד.

ר' חנוך הניך מאלסק, סדר הלימוד, אות ב

 

מי שהוא בעל עסק גדול, יהיה רוב לימודו בזוהר אף שאינו מבין. כי מה אכפת לו שאינו מבין, אפילו כך הוא סגולה.

ר' שניאור זלמן מלאדי, מאמרי האדמו"ר הזקן הקצרים, דף תקעא

 

אמת שמקובל בידינו, שגם מי שלא ידע כלום, אף על פי כן לשון הזוהר מסוגל לזכך הנפש.

ר' צבי אלימלך שפירא מדינוב, מהרצ"א, הוספות מהרצ"א, אות ט

 

מזמן אשר הציץ וזרח אור יקרות של שני מאורות הגדולים, ספר התיקונים וספר הזוהר, קיימו וקיבלו היהודים קהל עדת ישראל, להחזיק בלימוד הקדוש של התיקונים והזוהר, יחיד ורבים מנער ועד זקן. והגם שאין לאל ידם להשיג ולהבין סוד אמרות טהורות שבספרים הקדושים האלה, אף על פי כן שותים בצמא את דבריהם ומתלהבים בקריאתם מאוד מאוד.

ר' יוסף חיים מבגדאד, הבן איש חי, "בניהו", הקדמה

 

לימוד ספר הזוהר נשגב מאוד לטהר ולקדש הנפש. ואפילו אם לא ידע מה אומר ושוגה בו שגיאות הרבה, הוא חשוב לפני הקדוש ברוך הוא. כמו שכתוב "וְדִגְלוֹ עליי אהבה", פירשו רבותינו ז"ל, ודילוגו עליי אהבה.

למה הדבר דומה? לתינוק קטן שאינו יודע דבר ומדבר חציין של תיבות בלעגי שפה, ואביו ואמו יצחקו לו, ישמחו לקולו. כך יושב בשמים ישחק וישמח, כשהאיש הישראלי יש לו חיבה בתורה, ורוצה ללמוד אך אין דעתו משגת או אין לו מי שילמדנו ולומד כשיודע, בוודאי עושה נחת רוח ליוצרו ובא בשכרו. הנה כי כן, אין מקום פטור למי שאינו יודע ללמוד, אין טענה זו פוטרתו ליום הדין, כי יכול ללמוד כמו שיודע.

ר' אליעזר בר יצחק פפו, "פלא יועץ", ערך זוהר

 

מי יוכל שׂיח גודל קדושת ספר הזוהר ותועלתו, אשר דבריו צפונים ונסתרים כלפידים בוערים מאירים ומזהירים. פתח עיניים, מקור החיים, חיי הנפשות, תוכו רצוף אהבה, דבריו מלהיבים את הלבבות לאהבה וליראה את ה' הנכבד והנורא. ואף מי שאינו מבין תוכיות פנימיות דבריו, כל חֵך הטועמו ולומד לשונו, דבריו המה מסוגלים לנשמה להאירה ולזככה כנודע.

הקדמת בית דין אמסטרדם לדפוס הזוהר, תקס"ד

 

שמענו בפירוש מפי אדמו"ר הזקן בליאזני, שיש בחינת טמטום המוח וכו', ולזה מועיל קריאת דברי הזוהר הקדוש אף שלא ידע מה שאומר.

"חנה אריאל" לר' יצחק אייזיק הלוי אפשטיין מהאמיל, שמות, עמ' סד

[1] דברים דומים ניתן למצוא גם במקורות הבאים: סידור שער השמים, בסדר הלימוד שכתבו הקדמונים; הר"מ פאפריש, "אור צדיקים", סימן א, סעיף טז; ספר "מטה אפרים", סימן תקפא, ס"ק יז; "אור לישרים", בשם הרבי מקאברין; ר' יעקב קאפיל, סידור "קול יעקב", סדר כוונת הלימוד; ר' חיים הכהן, "הנהגות טובות", אות מה. מקורות אלה וכן מקורות נוספים על אודות חשיבות לימוד הזוהר מובאים בספר "לראות טוב". ניתן למצוא את הספר באתר "קבלה לעם" www.kab.co.il

חזרה לראש הדף
Site location tree