אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ד"ר מיכאל לייטמן / ספרים / פותחים את הזוהר / נספח 1. מבחר ציטטות בשבח הזוהר / זמני לימוד שהנהיגו גדולי ישראל
הרב ד"ר מיכאל לייטמן

זמני לימוד שהנהיגו גדולי ישראל

הבעל שם טוב ציווה לאנשיו, שקודם כל תפילה ילמדו מאמרי זוהר.

ר' יצחק בר ישעיה עטיה, "דורש טוב", ענין זוהר

 

קודם התפילה למעט בדיבור כל מה שאפשר, וללמוד איזה עניין בזוהר הקדוש או בתיקונים או בזוהר חדש.

סדר היום ואזהרות הקודש בס' "בית אהרן"

 

לא יתפלל עד שילמד בזוהר הקדוש, הן רב הן מעט.

"שלחן הטהור", סימן צג, אות ב

 

יִזָהֵר ללמוד בכל לילה קודם השינה או באגדה או בזוהר הקדוש.

ר' יחיאל מיכל מזלוטשוב, הנהגת ר' מיכל מזלוטשוב, אות כא

 

מכתב מורנו הבעל שם טוב להרב ר' דוד ממיקאלאיוב, עצה שלא לירא בשינה, ללמוד מאמר אחד מתיקוני זוהר קודם השינה.

"כתר שם טוב", בשם ר' ישראל בעל שם טוב, הבעש"ט

 

אם זכה ילמד בזוהר הקדוש באשמורות, כי בזכותו יצאו ישראל מהגלות שדומה ללילה.

סידור "שער השמים", בסדר הלימוד שכתבו הקדמונים

 

ספר הזוהר בו דבוק נפשי, עד אשר בשכבי ובקומי בו נקשרתי, לא נח ולא שקט לבי, כי באמת הספר הזה ידוע ומפורסם סגולת עִסקו בו, והוא מקור לכל ספרי יראים.

מתוך מכתב בעל "עטרת צבי" לרבו הראי"ה מאפטא

 

יש נוהגים ללמוד זוהר הקדוש כולו בכל השנה, שמחלקים הדפים כפי הימים של כל השנה, ואשריהם ואשרי חלקם.

ר' אליהו בן סולימן מאני, "כסא אליהו", שער ד

 

אמר הגאון הצדיק רבי שלמה בלוך ז"ל משם רבו החפץ חיים ז"ל, שעל לימוד ספר הזוהר אין שום הגבלה כי רובו מדרש. והיה החפץ חיים מעורר לכולם שילמדו כל שבת את הזוהר של אותה פרשה ואפילו לבחורים.

ר' יוסף בן שלמה מפוז'ין, הוספות בנין יוסף

 

תקנות ראשונות, לקבוע לימוד תמידי אשר לא יפסיק הלימוד הקדוש הזה בספר הזוהר הקדוש ותיקונים, ללמוד כל איש מהם חלקו זה אחר זה.

"ירים משה", עניינים נפלאים מר' משה חיים לוצאטו, הרמח"ל

 

תיקן בישיבה שלו שילמדו זוהר ותיקונים וזוהר חדש בלי הפסק, מעלות השחר עד צאת הכוכבים.

"ירים משה", עניינים נפלאים מר' משה חיים לוצאטו, הרמח"ל

 

ובכלל זה גם כן תיזהרו בניי מאוד ללמוד, או על כל פנים לומר בכל יום בבוקר השכם אליבא ריקנא שיעור זוהר הקדוש, ודבר זה מועיל מאוד לטהרת הנפש.

"רחמי האב", סימן ג

 

ראוי לקבוע עצמו ללמוד חמש דפים בזוהר בכל יום. והוא תועלת גדול ותיקון גדול לנפש, להאירה ולזככה ולתקנה ולכלות קוצים, מידות רעות ותאוות רעות, לזכות בנועם השם.

ר' יצחק איזיק יהודה יחיאל ספרין מקומרנה, "נתיב מצוותיך", בהקדמה, שביל התורה א, אות לא

 

אמר מורי [האר"י] זכרונו לברכה לרב אברהם הלוי עצה טובה לעניין השגה, שילמד בזוהר דרך בקיאות בלבד, בלי שיעמיק בעיון ארבעים או חמישים עלין בכל יום, ושיקרא בספר הזוהר פעמים רבות.

ר' חיים ויטאל, כתבי האר"י, שער רוח הקודש

 

יראה לסיים זוהר ישן וזוהר חדש והתיקונים בכל שנה. אך אם ילמד סדר הפרשיות של הזוהר הקדוש על סדר השבועות, לא יספיק לפעמים שניים ושלושה שבועות בפרשה אחת, דהיינו בפרשות גדולות.

לכן ראוי שיקבע שיעור הלימוד מהזוהר הקדוש ותיקונים ג' דפים בכל יום, שיוכל להשלים כל הזוהר ישן וחדש ותיקונים בכל שנה. ואחר לימוד ג' דפים יקבע לימודו בשאר ספרי המקובלים, וילמד ספרי המקובלים על סדר שיכול, עד שיסיים כל ספרי המקובלים הנמצאים וכו', אך הזוהר הקדוש והתיקונים יזהר לסיימם בכל שנה כנ"ל, וכזה יתנהג כל ימי חייו.

ר' אלכסנדר זיסקינד מהורדנא, "יסוד ושורש העבודה", שער השישי, שער הניצוץ

חזרה לראש הדף
Site location tree