אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ד"ר מיכאל לייטמן / ספרים / פותחים את הזוהר / נספח 3. "זוהר לעם" מאמרים נבחרים / יצר הרע ויצר הטוב
הרב ד"ר מיכאל לייטמן

יצר הרע ויצר הטוב

בתחילה היצר הרע הוא כאורח

פרשת ואתחנן

קנ) יצר הרע למה הוא דומה? בשעה שבא להתחבר עם האדם, הוא כברזל מטרם שמביאים אותו באש. אחר שנתחמם, חזר כולו כמו אש.

קנא) יצר הרע, בשעה שבא להתחבר עם האדם, הוא דומה לאדם הקרב לפתח ורואה

 

שאין מי בבית שיעכב בידו. נכנס לבית ונעשה שמה אורח, ורואה שאין מי שיעכב בידו שיצא משם לדרכו. כיוון שנכנס לבית ואין מי שיעכב בידו, הוא נתמנה על הבית, ונעשה בעל הבית, עד שנמצא שכל הבית עומד ברשות.

 

איך יצר הרע מפתה את האדם

פרשת וירא

שלט) כתוב, לעלוקה שתי בנות, הַב הַב. אלו הן שתי בנות של יצר הרע, שהן מעוררות את היצר הרע לשלוט בגוף. אחת היא נפש שמגודלת תמיד בגוף, ואחת היא נפש המתאווה לתאוות רעות ולכל תאוות הרעות שבעולם הזה. זו היא בכירה, והראשונה היא צעירה.

שמ) ויצר הרע תמיד אינו מתחבר אלא בשתי נפשות הללו, כדי לפתות לבני אדם, וכדי שיאמינו בו ויוכל להובילם למקום שזורקים בהם חִצי מוות ויבקיעו אותם, כמו שכתוב, עד יְפַלַּח חץ כְבֵדוֹ.

שמא) וזה דומה לשודדים החומסים

 

בהרים, ומסתירים עצמם במקום איום שבהרים. ויודעים שבני אדם מונעים את עצמם ללכת במקומות אלו.

מה עשו? בחרו מהם אותו אשר יש לו לשון חדה יותר מכולם, אותו היודע לפתות אנשים, שיצא מהם וישב בדרך הישר במקום שכל בני העולם עוברים שמה. כיוון שהגיע לבני העולם, מתחיל להתחבר שם עמהם, עד שמושך אותם לרשתו ומביאם למקום האיום שהשודדים שמה, והורגים אותם. כן דרך היצר הרע, שמפתה את בני העולם עד שמאמינים בו, ואז מביאם למקום חִצי מוות.

 

התמודדות עם יצר הרע

פרשת מקץ

קצה) לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרע, וישתדל אחריו. אם הלך ממנו, טוב. ואם לא, יעסוק בתורה. כי אין לך דבר לשבור את היצר הרע, אלא התורה. אם הלך, טוב. ואם לא, יזכיר לו יום המיתה, כדי לשברו.

קצו) כאן יש להסתכל, הרי זהו יצר הרע וזהו מלאך המוות. וכי מלאך המוות יישבר מלפני יום המיתה? והרי הוא ההורג את בני האדם. ומשמע ששמחה שלו, הוא להמית אנשים. שמשום זה הוא מַשְׂטֶה אותם תמיד, כדי להמשיכם למיתה.

קצז) אלא ודאי, שהאדם יזכיר לו יום

 

המיתה, כדי לשבור הלב של האדם, כי יצר הרע אינו שורה אלא במקום שנמצא שמחת היין וגאות רוח. וכשנמצא רוח שבור באדם, אז מתפרד ממנו, ואינו שורה עליו. ועל כן צריך להזכיר לו יום המיתה, ויישבר גופו והוא הולך לו.

קצח) יצר הטוב צריך חדווה של תורה. ויצר הרע צריך חדווה של יין וניאוף וגאות רוח. ומשום זה צריך האדם להרגיזו תמיד מאותו יום הגדול, יום הדין, יום החשבון, שאין מה להגן על האדם, אלא מעשים הטובים, שהוא עושה בעולם הזה, כדי שיגֵנו עליו בשעה ההיא.

 

שני מלאכים

פרשת תולדות

קע) ברצות ה' דרכי איש, גם אויביו ישלים איתו. שני מלאכים יש לאדם, שליחים מלמעלה להתחבר עמו. אחד לימין ואחד לשמאל. והם עדים על האדם. ובכל מה שהוא עושה, הם נמצאים שם. וקוראים אותם יצר טוב ויצר הרע.

קעא) בא האדם להיטהר ולהשתדל במצוות התורה, אותו יצר הטוב שנתחבר בו, הוא כבר נתגבר על יצר הרע, והשלים

 

עמו, והיצר הרע נהפך לעבד ליצר הטוב. וכשבא האדם להיטמא, אותו יצר הרע מתחזק ומתגבר על יצר הטוב.

כשאותו האדם בא להיטהר, כמה הגברות הוא צריך להתגבר, וכאשר מתגבר יצר הטוב, אז, גם אויביו ישלים איתו. כי היצר הרע, שהוא אויביו, נכנע לפני יצר הטוב. כשהולך האדם במצוות התורה, אז אויביו ישלים איתו. זהו היצר הרע וכל הבאים מצדו, ישלימו איתו.

 

בכל לבבך

פרשת תרומה

תרסח) אהבת הקב"ה, שאדם אוהבו, אינו מתעורר אלא מלב, משום שהלב הוא מקום ההתעוררות, לעורר אליו אהבה...

תרסט) בכל לבבך, בשני לבבות, שהם שני יצרים, יצר הטוב ויצר הרע. כל אחד נקרא לב, זה נקרא לב טוב, וזה נקרא לב רע. משום זה נאמר, בכל לבבך, ואינו אומר בכל לבך, שיורה שניים, שהם יצר הטוב ויצר הרע.

תרעא) ביצר הרע, איך אפשר לאדם שיאהב את הקב"ה עִמו, שהרי יצר הרע מקטרג שלא יקרב האדם לעבודת ה', ואיך יאהב בו את הקב"ה? אלא זה הוא עבודת הקב"ה יותר חשובה, כשיצר הרע הזה נכנע אליו, והאדם משבר אותו, זו היא אהבת הקב"ה, משום שיודע לקרב את יצר הרע לעבודת הקב"ה.

תרעב) כאן הוא סוד ליודעי דין. כי כל מה שעשה הקב"ה למעלה ולמטה, הכל הוא רק כדי להראות כבודו, והכל הוא לעבודתו. וכי מי ראה עבד, שיהיה מקטרג על אדונו, שבכל מה שהוא רצונו של אדונו, נעשה הוא למקטרג שלא יעשו רצון אדונו. רצונו של הקב"ה, שיהיו בני אדם תמיד בעבודתו, וילכו בדרך האמת, כדי לזכות אותם בהרבה טובה. ואחר שרצון הקב"ה בזה, איך יבוא עבד רע ונמצא מקטרג על רצון אדונו, ומטה בני אדם לדרך הרע, ומדחה אותם מדרך הטוב, ועושה אותם שלא יעשו רצון אדוניהם, ומטה בני אדם לדרך הרע?

תרעג) אלא ודאי שעושה רצון אדונו.

 

בדומה למלך, שהיה לו בן יחיד, והיה אוהב אותו ביותר, וציווה אותו באהבה, שלא יקרב עצמו לאישה רעה, משום שכל מי שיקרב אליה, הוא אינו ראוי לבוא בהיכל המלך. הבטיח אותו בן ההוא לעשות רצון אביו באהבה.

תרעד)בבית המלך בחוץ, הייתה זונה אחת, יפת מראה ויפת תואר. לימים אמר המלך, אני רוצה לראות רצון בני אליי. קרא לאותה הזונה, ואמר לה, לכי ותפתי את בני, כדי לראות רצונו של בני אליי. הזונה הלכה אחרי בנו של המלך והתחילה לחבק אותו ולנשק אותו ולפתות אותו בכל מיני פיתויים. אם אותו הבן הוא הגון, ושומר מצוות אביו, הוא גוער בה, ואינו שומע לה, ודוחה אותה ממנו. אז שמח אביו בבנו, ומכניסו למחיצת היכלו, ונותן לו מתנות ומנחות וכבוד גדול. מי גרם כל יקר הזה לאותו הבן? הווי אומר, אותה הזונה.

תרעה) וזונה ההיא, אם יש לה שבח בעד זה, או לא? ודאי יש לה שבח מכל הבחינות: א) שעשתה כמצוות המלך. ב) שגרמה לאותו הבן לכל טובה ההיא, לכל אהבה הזו של המלך אליו. ועל כן כתוב, והנה טוב מאוד. והנה טוב, זהו מלאך החיים. מאוד, זהו מלאך המוות, שהוא יצר הרע, שהוא ודאי טוב מאוד למי שמקיים מצוות אדונו. ואם לא היה מקטרג הזה, לא היו יורשים צדיקים אלו אוצרות העליונים, שעתידים לנחול בעולם הבא.

 

הר גבוה או חוט השערה

פרשת וישב

רמ) עתידים לעתיד לבוא הצדיקים, לראות את יצר הרע כהר גבוה. ויתמהו ויאמרו, איך יכולנו לכבוש הר גבוה עליון הזה? ועתידים לעתיד לבוא הרשעים, לראות את יצר הרע, דק כחוט השערה. ויתמהו ויאמרו, איך לא

 

יכולנו לכבוש את חוט השערה הדק כזה? הללו בוכים והללו בוכים. והקב"ה יבער אותו מן העולם, וישחט אותו לעיניהם, ולא ישלוט עוד בעולם, ויראו צדיקים וישמחו. כמו שכתוב, אך צדיקים יודו לשמך.

 

רכיבה על החמור

פרשת פנחס

תפה)י' של שדי, אות ברית, טבעת משלשלת על צוואר השֵד, יצר הרע. כי שדי, אותיות שד י', שלא יזיק לאדם. שעליו אמר דוד, הַצִילָה מחרב נפשי, מיד כלב יחידתי. כי היצר הרע, נחש, כלב, אריה, שעליו אמר דוד, יֶאֱרוב במסתָּר, כאריה בסֻכּוֹ. והנביא קרא לו דוב, כמו שכתוב, דוב אורב הוא לי, ארי במסתרים. והוא נמשל כבהמות, נמשל לכל חיות הדורסות. ונמשל לכל אדם כפי עוונותיו. שכפי העוון, כך הוא נקרא, אריה או דוב ועוד.

תפו) היצר הרע הוא כלב, ונחש, וחמור נוער, שמרכיבים עליו הנפש. ומיד שנודע, שאותו הרוכב עליו הוא רשע, כתוב עליו, ויפול רוכבו אחור. כי יפול הנופל ממנו. ומשום זה אמר איוב, לא נופל אנוכי מכם. והצדיק שרוכב עליו, קושרו בקשר של רצועות התפילין. אות תפילין, י' דשדי, טבעת על צווארו. ש' דתפילין היא שלשלת על צווארו.

תפז) ובו רכב אליהו ועלה לשמים. כמו שכתוב, וַיָעַל אליהו בסערה השמים. ובו, ויען ה' את איוב מן הסערה. ומשום זה העמידו עליו, איזהו גיבור? הכובש את יצרו. ויש למי שנעשה לו חמור, שאינו מצער את רוכבו. ואלו הם המשתדלים בקל וחומר. ומשום זה נאמר באברהם, ויחבוש את חמורו. ומשום זה נאמר על משיח, עני ורוכב על חמור.

כי היצר הרע מקבל כוחו להזיק ולהסית את האדם מקו שמאל. והרשע על ידי עיתותיו מגביר כוח השמאל על הימין,

 

שנופל בזה לרשות היצר הרע, המכונה בהרבה שמות, לפי חומר החטא של האדם. ולפי המין של העוון שמחטיא לאדם, כך הוא נקרא. כי הי' דשדי, אות ברית, קו האמצעי, שבו המסך דחיריק, הממעט את ג"ר (ג' ראש ונות) דשמאל, שהן כל כוחו של יצר הרע. וצדיק השומר ברית קושר אותו, שלא יוכל להחטיאו. ודומה כמי שמפיל טבעת משלשלת על צווארו, ומושל עליו. ש' דתפילין מורה על ג' קווים.

ניתן יצר הרע לכל אדם, שיכְבְּשוֹ תחתיו וירכב עליו. וכל השלמות באה על ידי יצר הרע, אם כובש אותו, כמו שכתוב, בכל לבבך, בשני יצריך, ביצר טוב וביצר הרע. ונמצא, שאם זוכה ורוכב על יצר הרע, הוא זוכה. הסערה היא יצר הרע, שכְּבָשוֹ ורכב עליו וזכה לעלות לשמים. וכן כתוב, ויען ה' את איוב מן הסערה, משום שזכה לכבוש את הסערה. וכתוב, איזהו גיבור הכובש את יצרו. כי אם כובש אותו, זוכה לכל השלמות. מי שזוכה לכובשו בשיעור מסוים, נעשה לו היצר הרע חמור לרכוב עליו, והיצר הרע אינו מצערו עוד לעולם. שעושים את מצוות הקלות כמו החמורות. ואז נעשה להם היצר הרע חמור, כי חומר אותיות חמור. כמו שכתוב באברהם, ויחבוש את חמורו. עני ורוכב על חמור. כי זכו לכבוש את היצר הרע עד שנעשה להם חמור לרכוב עליו, להביאם אל השלמות.

חזרה לראש הדף
Site location tree