אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ד"ר מיכאל לייטמן / ספרים / פותחים את הזוהר / נספח 3. "זוהר לעם" מאמרים נבחרים / ימות המשיח
הרב ד"ר מיכאל לייטמן

ימות המשיח

בני ישמעאל

פרשת וארא

רא) ארבע מאות שנים עמד הממונה של בני ישמעאל, וביקש לפני הקב"ה. אמר לו, מי שנימול יש לו חלק בשמך? אמר לו הקב"ה, כן. אמר לו, והרי ישמעאל שנימול, למה אין לו חלק בך, כמו יצחק? אמר לו, זה נימול כראוי וכתיקוניו, וזה אינו כך. ולא עוד, אלא שאלו מתדבקים בי כראוי לשמונה ימים. ואלו רחוקים ממני עד כמה ימים. אמר לו השר הממונה, ועם כל זה, כיוון שנימול, לא יהיה לו שכר טוב על זה?

רב) אוי לאותו זמן שנולד ישמעאל בעולם ונימול. מה עשה הקב"ה כלפי טענת השר של ישמעאל? הרחיק את בני ישמעאל מדבקות העליון, ונתן להם חלק למטה בארץ הקדושה, בשביל המילה שבהם.

רג) ועתידים בני ישמעאל לשלוט על ארץ הקדושה זמן הרבה, בשעה שהיא ריקה מכל, כמו שהמילה שלהם היא ריקה בלי שלמות. והם יעכבו את בני ישראל לשוב למקומם, עד שיִשְלַם הזכות של בני ישמעאל.

רד) ועתידים בני ישמעאל לעורר מלחמות גדולות בעולם. ויתאספו בני אדום עליהם,

 

ויערכו עמהם מלחמה, אחת על הים, ואחת על היבשה, ואחת סמוך לירושלים. וימשלו אלו על אלו. וארץ הקדושה לא תימסר לבני אדום.

רה) באותו זמן יתעורר עם אחד מסוף העולם על רומי הרשעה, ויערוך עליה מלחמה ג' חדשים. ויתאספו שם עמים, ויפלו בידיהם. עד שיאספו עליה כל בני אדום מכל קצווי העולם. ואז יתעורר הקב"ה עליהם, כמו שכתוב, כי זבח לה' בְּבָצְרָה. ולאחר כך, לאחוז בכנפות הארץ, וִיכַלֶּה את בני ישמעאל מן הארץ, וִישַׁבֵּר כל הכוחות שלמעלה, ולא יישאר כוח למעלה על עם העולם, שהוא ישראל, אלא כוח ישראל בלבדו, כמו שכתוב, ה' צילך על יד ימינך.

רו) משום שהשם הקדוש הוא בימין, והתורה היא בימין, על כן הכל תלוי בימין. וצריכים להגביה את הימין על השמאל, כמו שכתוב, מימינו אש דת לָמוֹ. ולעתיד לבוא, הושיעה ימינך וַענֵני. כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם ה', ולעובדו שֶכֶם אחד. וכתוב, ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד.

 

ביאת המשיח

פרשת שמות

צו) רבי שמעון נשא את ידיו ובכה, ואמר, אוי למי שיִקָרֶה באותו זמן, ואשרי חלקו של מי שיִקָרֶה ויוכל להימצא באותו זמן. אוי למי שיקרה באותו זמן, משום כשיבוא הקב"ה לפקוד את האיילה, השכינה, יסתכל מי הם העומדים עמה, ובכל אלו הנמצאים עמה, ויסתכל בכל המעשים של כל אחד ואחד, ולא יהיה נמצא צדיק, שכתוב, ואביט ואין עוזר. וכמה צרות על צרות יהיו לישראל.

צז) אשרי מי שיקרה וימצא באותו זמן, משום שאותו שיתקיים בזמן ההוא באמונה, יזכה לאור ההוא של שמחת המלך. ועל זמן ההוא כתוב, וּצְרַפתים כִּצְרוֹף את הכסף וּבְחַנתים כִּבְחון את הזהב.

צח) אחר שהצרות האלו מתעוררות על ישראל, וכל העמים ומלכיהם יתייעצו יחד עליהם, ומעוררים כמה גזֵרות רעות, וכולם בעצה אחת באים עליהם, ותבואנה צרות על צרות, והאחרונה מַשכחת את הראשונה, אז יתראה עמוד האש עומד ממעלה למטה ארבעים יום. וכל העמים שבעולם יראו אותו.

צט) בזמן ההוא יתעורר מלך המשיח לצאת מן גן העדן, ממקום שנקרא קן ציפור, ויתגלה בארץ הגליל. וביום שהמשיח יצא לשם, יתרגז כל העולם, וכל בני העולם יתחבאו בתוך מערות ובבקעות שבאבנים, ולא יחשבו להינצל. ועל זמן ההוא כתוב, ובאו במערות צורים ובמחילות עפר מפני פחד ה' ומֵהֲדַר גאונו בְּקוּמוֹ לַעֲרוֹץ הארץ.

ק) מפני פחד ה', זהו הרגזה של כל העולם. ומהדר גאונו, זהו משיח. בְּקוּמוֹ לַעֲרוֹץ הארץ, הוא כאשר יקום המשיח,

 

ויתגלה בארץ הגליל, משום שהוא מקום הראשון שנחרב בארץ הקודש על ידי אשור, שמשום זה יתגלה שם תחילה לכל מקום, ומשם יעורר מלחמות על כל העולם.

קא) ואחר ארבעים יום, שהעמוד יקום מארץ לשמים לעיני כל העולם והמשיח יתגלה, יקום מצד מזרח כוכב אחד המְלַהֵט בכל הצבעים. וז' כוכבים אחרים מסבבים לכוכב ההוא. ויעשו עמו מלחמה בכל הצדדים, ג' פעמים ביום, עד שבעים יום. וכל בני העולם רואים.

קב) ואותו כוכב יעשה עמהם מלחמה בלפידי אש הלוהטים ומנצצים לכל צד, ומכה בהם עד שבולע אותם בכל ערב וערב. וביום חוזר ומוציא אותם. והם עושים מלחמה לעיני כל העולם. וכן בכל יום ויום, עד שבעים יום. לאחר שבעים יום, יתגנז כוכב ההוא, ויתגנז משיח, עד י"ב חודש. ויחזור עמוד האש כמקודם לכן. ובו יתגנז המשיח, ועמוד ההוא אינו נראה.

קג) לאחר י"ב חודשים, יעלו את המשיח בתוך עמוד ההוא אל הרקיע, ושם יקבל תוקף ועטרת המלכות. וכשיורד לארץ, יתראה שוב אותו עמוד האש, כמקודם לכן, לעיני כל העולם. ואחר כך יתגלה המשיח, ויִקָבצו אליו עמים רבים, ויעשה מלחמות בכל העולם. ובזמן ההוא יתעורר הקב"ה בגבורתו לכל עמי העולם, ומלך המשיח יהיה נודע בכל העולם, וכל מלכי העולם יתעוררו להתחבר יחד, לעשות עמו מלחמה.

קד) וכמה מפריצי ישראל יתהפכו לחזור אל הגויים, ויבואו עמהם לעשות מלחמה על מלך המשיח. אז יחשך כל העולם חמישה עשר יום. ורבים מעם ישראל ימותו בחושך הזה. ועל כן כתוב, הנה החושך יכסה ארץ.

 

מלך המשיח - הנוקבא

פרשת ויחי

תקפט) מלך המשיח ייקרא עני, משום שאין לו מעצמו כלום, כי היא הנוקבא דזעיר אנפין, וקוראים לה מלך המשיח. אבל זו היא הלבנה הקדושה למעלה, הנוקבא דזעיר אנפין, שאין לה אור מעצמה, אלא מה שמקבלת מן השמש, זעיר אנפין. ועל כן נקראת עני.

תקצ) מלך המשיח, הנוקבא, ישלוט בשליטתו, יתייחד במקומו למעלה. ואז כמו שכתוב, הנה מַלְכֵּךְ יבוא לך, מלכך סתם, להיותו כולל את הנוקבא למעלה ומלך

 

המשיח למטה. אם למטה, עני הוא, בחינת הלבנה, הנוקבא העליונה, כי מלך המשיח למטה נמשך מן הנוקבא, ועל כן נקרא עני כמוה. ואם למעלה, הנוקבא עצמה, היא עני, כי היא מראָה שאינה מאירה מעצמה, אלא מזעיר אנפין, ונקראת משום זה, לחם עוני. ועם כל זה, המשיח רוכב על חמור ועל עַיר, מעוזם של עמים עכו"ם (עובדי כוכבים ומזלות), להכניעם תחתיו. ויתחזק הקב"ה, הנוקבא, במקומו למעלה, כמו שכתוב, הנה מלכך יבוא לך, כולל את שניהם.

 

אותות המשיח

פרשת וירא

תעו) וזכרתי את בריתי יעקוב. למה יעקב עם ו'? ו', מדרגת החכמה במקום שיעקב שורה בו, תפארת דאצילות, קו אמצעי. והמילוי ו' שביעקב יורה על החכמה שבפרצוף. תפארת ויסוד כאחד הם וו. על כן כתוב יעקוב עם ו', לרמז על חיבורו עם היסוד, שהוא שלמותו.

מקרא זה נאמר על גלות ישראל, כי בשעה שיהיו נפקדים מהגלות, יהיו נפקדים בו', באלף השישי. ועל כן כתוב יעקוב עם ו', לרמז שיעקב, כלומר בני ישראל, יִגאלו בו'.

תעז) הפקודה בסוד הו' הוא שישה רגעים וחצי עת. ובזמן שישים שנה לבריח הדלת באלף השישי, הו', תפארת, שהוא בריח התיכון, המבריח בתוך הקרשים מקצה אל הקצה, ועל כן מכונה בריח הדלת, יקים אלקי השמים פקידה לבת יעקב. ומזמן ההוא עד שיהיה לה זכירה, יימשך שש שנים ומחצה, שהוא זמן המשכת הפקידה. ומזמן ההוא יימשך שישה שנים אחרים, שהוא זמן המשכת הזכירה. והם שבעים ושניים שנים ומחצה.

כי כל הארה מתגלה בקַטְנוּת וגַדְלוּת. תחילה בקטנות, ו"ק (ו' קצוות), המאיר רק ממטה למעלה, אור נקבה. גילוי זה נקרא פקידה. ואחר כך נגלה הגדלות, אור הג"ר (ג' ראשונות), המאיר ממעלה למטה. וגילוי זה נקרא זכירה, אור זכר. וסימנך שהנקבה פניה למעלה, והזכר פניו למטה. ולפיכך בלידת יצחק כתוב תחילה, וה' פקד את שרה, שזה אור נקבה, הנקרא פקידה, שעוד אינה ראויה להוליד. עד שנמשך לה הזכירה. ועל כן כתוב פעם ב', ויעש ה' לשרה כאשר דיבר, שהוא זכירה. כי כתוב כאן עשיה, ועשיה בחינת זכר הוא. כי אור נקבה אין בה עשיה, כי אישה קרקע עולם הוא.

וכן בגאולה העתידה, שהו' יקים לה' באור הגדול השלם, כמו שכתוב, והיה אור הלבנה כאור החמה, מתחילה תתגלה הפקידה של אור הגדול הזה, ואחר כך הזכירה. הפקידה הנמשכת בעניין הו', תאיר רק שש רגעים, חג"ת נה"י (חסד גבורה תפארת, נצח הוד יסוד), המאירים בה מהתכללות הזכר. ומבחינתה עצמה אין לה רק חצי עת, חצי המלכות, הנקראת עת, רק מחזה ולמעלה שבה ולא מחזה ולמטה, שהוא מטעם היותה עוד בבחינת הפקידה, שהיא אור נקבה, שאינו מאיר ממעלה למטה. ועל כן חסר בה חצי עת מחזה ולמטה. ומשום זה תימשכנה שני הפקידה, שש שנים ומחצה משישים שנה עד ס"ו (66) ומחצה. ואז תתגלה מסוד הו' אור הזכירה, אור זכר, ואז יתגלה מלך המשיח, שהוא זכר וסוד ו', והארתו תימשך שש שנים אחרים.

תעח) בשישים ושש שנים יתגלה מלך המשיח בארץ הגליל, והוא משיח בן יוסף. ועל כן מקום גילוי שלו ארץ הגליל, נחלת יוסף. וכאשר כוכב שבצד מזרח יבלע שבע כוכבים שמצד צפון, ושלהבת אש שחור תהיה תלויה ברקיע שישים ימים, ומלחמות יתעוררו בעולם על צד צפון, וב' מלכים יפלו באלו המלחמות, ויתחברו כל העמים על בת יעקב, לדחותה מן העולם, שעל אותו הזמן כתוב, ועת צרה היא ליעקב וממנה יוושע, הנה אז יִכְלו כל הנפשות מגוף, וצריכים לחזור ולהתחדש. וסימנך, כל הנפש הבאה ליעקב מצרימה, כל נפש שישים ושש.

כי מטרם גאולה השלמה העתידה, היו גאולות ממצרים ומבבל מכוח אורות וכלים דאימא. אבל המלכות עצמה מצד עצמה לא היה לה עוד שום גאולה. הקשת שמאירים בה רק ג' גוונים, לבן אדום ירוק, חג"ת (חסד גבורה תפארת), וגוון שלה שחור אינו מאיר, שהמלכות אין לה מעצמה ולא כלום, אלא שצריכה לקבל מזעיר אנפין בעלה, שהוא משפיע לה מאורות וכלים דאימא. אבל גאולה השלמה, שהמלכות עצמה תבנה בכלים ואורות של עצמה, ולא תהיה צריכה עוד לקבל מזעיר אנפין אורות וכלים דאימא, כמו שכתוב, והיה אור הלבנה כאור החמה.

כמו שבגאולות הקודמות של המלכות, נבנתה המלכות בג' קווים, ואחר כך נבנית בחינתה כלי הקבלה של ג' קווים, כן בגאולה הכוללת העתידה, צריך אור הגאולה לתקן את המלכות בזה אחר זה בג' קווים, ואחר כך בחינתה עצמה, המקבלת מג' קווים. ואחר זה תהיה לה כל השלמות הראויה לזיווג השלם, שהם ה' בחינות תיקון.

מכאן סדר זמנים:

תיקון א' – מס' (60) עד ס"ו (66) וחצי, יתוקן קו ימין שבה באור הפקידה.

תיקון ב' – מס"ו (66) עד ע"ג (73) שנים באור הזכירה יתוקן קו שמאל שבה, ועל כן יתגלה אז משיח בן יוסף בארץ הגליל. וכל האותות באותו הזמן באים מכוח הדינים, הנוהגים בהארת השמאל.

תיקון ג' – מע"ג שנים עד מאה שנים, יתוקן קו אמצעי שבה, ועל כן יתגלה משיח בן דוד.

תיקון ד' – בחינתה עצמה, לקבל כל מה שיש בג' הקווים, ממאה שנים עד סוף אלף שישי, בזיווג של הו' בה'. וכל נשמות הישָנות, שיצאו מימות בריאת העולם עד סוף אלף השישי, יקבלו אז התחדשות בשלמות.

תיקון ה' – אלף השביעי, שנשלמה המלכות בתכלית שלמותה, ויהיה יום אחד להקב"ה לזיווג אחד להולדת נשמות חדשות, שעוד לא היו כלל מיום בריאת העולם עד אלף הז'.

וזה אמרו בשישים ושש יתגלה מלך המשיח בארץ הגליל, שהוא משיח בן יוסף, המתגלה בנחלתו. וזמנו ז' שנים עד ע"ג שנים. כי הוא בא לתקן באור הזכירה את

 

מחצית המלכות שעוד חסרה באור הפקידה, שזמנה שש שנים וחצי, מטעם היותו אור ו"ק (ו' קצוות). ועתה שהגיע אור הזכירה, ג"ר (ג' ראשונות), נגלה משיח בן יוסף תחילה, כדי לתקן את כל קו השמאל, ז' שנים, שיורה שהמלכות תתקנה כולה, אפילו מחזה ולמטה. כי בגאולות הקודמות נתתקן קו השמאל שלה רק מכוח עלייתה לאימא, שקיבלה הקו שמאל דאימא. אבל עתה תתוקן קו השמאל שבה עצמה במקומה למטה, ואינה צריכה עוד לקו שמאל דאימא.

וכוכב אחד מצד המזרח יבלע שבע כוכבים מצד הצפון. כי ד' רוחות הם חו"ב תו"מ (חכמה ובינה, תפארת ומלכות), ונמצא בינה צד צפון ותפארת צד מזרח. וסוד הזכירה הוא אור הו', תפארת, כוכב מצד המזרח, שיתקן את המלכות בקו שמאל מבחינתה עצמה, נמצא שמבטל בזה את צד שמאל דאימא, צד צפון, שהיה בבניין המלכות עד הנה. והוא מובן כמו שבולע לתוכו את ז' כוכבים דבינה, שז' כוכבים הם ז' ספירות חג"ת נהי"ם (חסד גבורה תפארת, נצח הוד יסוד מלכות) הכלולים בקו שמאל.

וזה אמרו, ושלהבת אש שחור תהיה תלויה ברקיע שישים ימים. דינים, הבאים לעולם בהארת השמאל, מכונים שלהבת אש. עד עתה הייתה השלהבת אש בגוון אדום, מבינה ולא ממלכות. כי ד' הגוונים, לבן אדום ירוק שחור, הם חו"ב תו"מ, שאדום הוא בינה. אבל עתה, שהמלכות השיגה אורות וכלים מבחינתה עצמה, וקו השמאל נמשך לה בכלים שלה, שהוא גוון שחור, נמצא שהשלהבת אש הבאה בהארת השמאל היא בגוון שחור. ולפיכך אומר, ושלהבת אש שחור תהיה תלויה ברקיע. ומספר שישים ימים, זה שישים גיבורים, שכן מכונה הארת השמאל. שאף על פי שהוא אור ג"ר, מכל מקום אינו אלא ג"ר שבו"ק, שכל קצה כלול מעשר, והם במספר שישים. וימים הם ספירות.

מכוח הדינים שבהארת השמאל יימשכו מלחמות בעולם. ומשום שהמזרח יבלע אז את הצפון, יימשכו גם הדינים כן, ממזרח לצפון. וב' מלכים ייפלו באלו המלחמות, אחד מאומות העולם ואחד מישראל, שהוא משיח בן יוסף. ואחר נפילת משיח בן יוסף, יתגברו האומות מאוד וירצו לדחות את ישראל מעולם. ועל הזמן הזה כתוב, ועת צרה היא ליעקב וממנה יוָשע.

כלומר, שאלו הדינים והצרות לא יבואו בתורת עונשים, אלא כדי שיהיו אחר כך כלים לישועה השלמה. כמו שכתוב, וממנה יוָשע. שמחמת הדינים והצרות שיהיו אז, יתרוקנו כוחות הנפשות שהיו פעם בגוף, כלומר לא לבד הנפשות מאותו הדור, אלא הנפשות מכל הדורות שמיום בריאת העולם עד אז, שהיו פעם בגוף, כולן ייחלשו ויִכלה כוחם, שצריכות ומוכרחות להתחדש.

תפ) בשבעים ושלוש שנים, אחר ז' שנים לגילוי משיח בן יוסף, כל מלכי העולם יתאספו לעיר הגדולה רומי, והקב"ה יעיר עליהם אש וברד ואבני אלגביש, ויאבדו מעולם. ורק אותם המלכים שלא באו לרומי, ישארו בעולם, שיחזרו אחר כך לעשות מלחמות אחרות. ובזמן ההוא יעיר מלך המשיח בכל העולם, ויתאספו אליו כמה עמים וכמה צבאות מכל קצווי העולם. וכל בני ישראל יתאספו במקומותיהם.

כי כאן נתתקן קו אמצעי, שעניינו הוא להכניע את השמאל. באופן, שיכלל בקו ימין, וכן ימין בשמאל, ואז נשלם המדרגה מכל הצדדים. וכל אלו שכוחם הוא משמאל, שהוא הראש לכל כוחות השמאל, על ידי הארת קו אמצעי נתבטלו כל הדינים וכוחות השמאל נאבדים מן העולם, אותם הנמשכים מקליפות הימין, שלא באו לרומי, שהיא שמאל. כי בעת תיקון הד' יגיע זמן של כוחות הימין להילחם בישראל, משיח בן דוד, הנמשך מן קו אמצעי. ועל כן מגיע זמנו להתגלות עם תיקונו. ואז מתחיל קיבוץ גלויות, והם מתקבצים במקומותיהם ללכת לירושלים. אבל עוד אינם הולכים מטרם ביאת תיקון הד', שהוא תיקון המלכות, שתקבל הארת ג' הקווים בתוכה, ואז מתקבצים כל ישראל ובאים לירושלים.

תפא) עד שנשלמו השנים והגיעו למאה שנים לאלף השישי. אז יתחבר הו' בה', שישפיעו תיקוני ג' הקווים אל הה', המלכות, תיקון הד'. ואז, והביאו את כל אחיכם מכל הגויים מנחה לה'. ואז יהיה קיבוץ גלויות. ועתידים בני ישמעאל, שהם הראש לכל כוחות הקליפות מימין, כמו רומי לכוחות השמאל, בזמן ההוא להתעורר יחד עם כל עמי העולם שלא באו לרומי, לבוא על ירושלים למלחמה, שכתוב, ואספתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה. וכתוב, יתיצבו מלכי ארץ. וכתוב, יושב בשמים ישׂחק.

תפב) אחר שכל כוחות הסטרא אחרא הימין והשמאל יאבדו מהעולם, יתעורר ו' הקטנה, יסוד דזעיר אנפין, להתחבר עם הה' ולחדש נשמות הישנות, כל אותם שהיו בגוף מעת בריאת העולם עד אז, כדי לחדש העולם, המלכות, כמו שכתוב, ישמח ה' במעשיו. וכתוב, יהי כבוד ה' לעולם, כדי שתתחבר הה' עם הו' כראוי. ישמח ה' במעשיו, להוריד מעשיו, שהם הנשמות שנתחדשו לעולם, שתהיינה כולם בריות חדשות. ויתחברו כל העולמות כולם כאחד.

תפג) אשרי הם כל אלו, שיישארו בעולם בסוף אלף השישי, לכנוס בשבת, שהוא אלף השביעי. כי אז הוא יום אחד לה' לבדו, להזדווג עם הה' כראוי, וללקוט נשמות חדשות להשפיע לעולם. נשמות שלא היו עוד בעולם, שיהיו בעולם, ביחד עם נשמות הישנות, שנשארו מתחילה, שנתחדשו, שכתוב, והיה הנשאר בציון והנותר בירושלים קדוש יאמר לו, כל הכתוב לחיים בירושלים.

 

סודות התורה מתגלים בימות המשיח

פרשת ויקרא

שפז) אחר שמת משה, כתוב, וקם העם הזה וזנה. כך אוי לעולם כשיסתלק ממנו רבי שמעון, שמעיינות החכמה ייסתמו בעולם, ויבקש אדם דבר חכמה, ולא יימצא מי שיאמר, וישגה כל העולם בתורה, ולא יימצא מי שיעוררו בחכמה. על זמן ההוא כתוב, ואם כל עדת ישראל ישגו. שאם ישגו בתורה, שלא ידעו דרכיה, במה הם, משום, ונעלם דבר מעיני הקהל, שלא יהיה נמצא מי

 

שידע לגלות עמקות התורה ודרכיה. אוי לאלו הדורות, שיימצאו אז בעולם.

שפח) עתיד הקב"ה לגלות סודות עמוקים בתורה בזמן מלך המשיח, משום, שמלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים. וכתוב, ולא ילמדו עוד איש את אחיו ואיש את רעהו, לאמר דעו את ה', כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם.

 

התגלות החכמה לכל העמים

פרשת וירא

תס) כשיהיה קרוב לימות המשיח אפילו תינוקות שבעולם עתידים למצוא סודות החכמה, ולדעת בהם קִצים וחשבונות של הגאולה, ובאותו הזמן תיגלה לכל. וזה שכתוב כי אז אהפוך אל עמים. מהו אז?

 

היינו בזמן שכנסת ישראל תקום מעפר, ויקים אותה הקב"ה, אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה' ולעובדו שֶכֶם אחד.

חזרה לראש הדף
Site location tree