אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ד"ר מיכאל לייטמן / ספרים / פותחים את הזוהר / נספח 3. "זוהר לעם" מאמרים נבחרים / מטרת החיים
הרב ד"ר מיכאל לייטמן

מטרת החיים

להרהר בלבו

זוהר חדש, בראשית

תשמא) אל גינת אגוז ירדתי לראות בְּאִבֵּי הנחל. ראה כמה יש לאדם להרהר ולדקדק בלבו בכל יום ויום ולפשפש במעשיו, ולדקדק בכל ענייניו. ויהרהר בלבו, שלא

 

בְּרָאוֹ הקב"ה ונתן בו נשמה עליונה, ומעלָה על שאר בריותיו, אלא להרהר בעבודתו ולהידבק בו, ולא ילך אחר ההבל.

 

קשיות הלב

פרשת בהעלותך

קמ) כמה הם בני אדם קשי לב, שאינם משגיחים בדברי עולם ההוא כלום. הרע שבלב, האחוז בכל איברי הגוף, עושה להם את זה. יש רעה אשר תחת השמש, ורבה

 

היא על האדם. הרעה הזו היא תוקף הרע שבלב, שרוצֶה לשלוט בדברי עולם הזה, ואינו משגיח בדברי עולם ההוא כלום.

 

עיניים לראות ולב להשגיח

פרשת אחרי מות

ל) אמר רבי שמעון, תמֵהַ אני על בני העולם, שאין להם עיניים לראות, ולב להשגיח, ואינם יודעים, ואינם שמים לבם להסתכל ברצון אדונם. איך הם ישנים, ואינם קמים משנתם, בטרם שיבוא אותו היום, שחושך ואפלה יכסו עליהם, ובעל הפיקדון יתבע חשבון מהם.

לא) והכרוז קורא עליהם בכל יום, ונשמתם מעידה בהם בכל יום ולילה, והתורה מרימה קולות לכל צד, ואומרת, עד מתי פתאים תאהבו פתי. מי פתי יסור הנה,

 

חסר לב אמרה לו. לכו לַחֲמוּ בלַחֲמי, ושתו ביין מָסָכְתי. ואין מי שיַטֶה אוזנו, ואין מי שיעורר לבו.

לב) עתידים דורות האחרונים שיבואו, שהתורה תשתכח מביניהם, וחכמי לב יתאספו למקומם, ולא יימָצֵא מי שיסגור ויפתח בתורה. אוי לאותו הדור, ומכאן ולהלאה לא יהיה כדור הזה, עד הדור שיבוא המשיח, והדעת תתעורר בעולם, שכתוב, כי כולם יֵדעו אותי למקטנם ועד גדולם.

 

חכמה עליונה

פרשת תולדות

קפט) כל מה שהקב"ה עושה בארץ, הכל הוא בסוד החכמה, והכל הוא כדי להורות חכמה עליונה לבני אדם, כדי שיִלְמדו מאותם המעשים סודות החכמה. והכל הוא כראוי

 

להיות. ומעשיו כולם הם דרכי התורה, משום שדרכי התורה הם דרכיו של הקב"ה. ואין לך דבר קטן, שלא יהיו בו כמה דרכים ושבילים וסודות חכמה העליונה.

 

פקיחת עיניים

פרשת ואתחנן

לה) עתיד הקב"ה לפקוח עיניים, שלא היו חכמות, שיסתכלו בחכמה עליונה, ולהשיג מה שלא השיגו בעולם הזה, כדי שיכירו את

 

ריבונם. אשריהם הצדיקים, שיזכו לחכמה ההיא, שאין חכמה כאותה החכמה, ואין ידיעה כאותה הידיעה, ואין דבקות כאותה הדבקות.

 

החכמה שהאדם צריך לדעת

זוהר חדש, שיר השירים

תפב) החכמה שהאדם צריך לדעת אותה: לדעת ולהסתכל בסוד אדונו, לדעת את עצמו, שידע מי הוא, ואיך נברא, ומאיִן הוא בא, ולאן הוא ילך, ותיקון הגוף איך מתתקן, ואיך הוא עתיד לבוא בדין לפני מלך הכל.

תפג) לדעת ולהסתכל בסוד הנשמה. מה היא נפש שבו, ומאין באה, ועל מה היא באה בגוף הזה, שהוא טיפה סרוחה, שהיום כאן ומחר בקבר. לדעת העולם שהוא נמצא בו, ועל מה יתתקן העולם. ויסתכל בסודות העליונים של העולם העליון, לדעת אדונו. וכל זה יסתכל האדם מתוך סודות התורה.

תפד) כל מי שהולך לעולם ההוא בלא ידיעת סודות התורה, אפילו יש בו הרבה מעשים טובים, מוציאים אותו מכל השערים של העולם ההוא.

תפה) הגידה לי, אומרת הנשמה להקב"ה, אמור לי סודות החכמה העליונה, איך אתה רועה ומנהיג בעולם העליון. למד אותי סודות החכמה, שלא ידעתי ולא למדתי עד

 

הנה, כדי שלא אהיה בבושה בין אלו המדרגות העליונות שאני באה ביניהן.

תפו) הקב"ה משיב לנשמה, אם לא תדעי לך היפה בנשים, אם את באת, ולא הסתכלת בחכמה מטרם שבאת לכאן, ואינך יודעת את סודות העולם העליון, צאי לך, אין את ראויה לִכְנוס לכאן בלי ידיעה. צאי לך בעִקְבי הצאן, תִתגלגלי פעם שנייה לעולם, ותהיי יודעת בעִקְבי הצאן האלו, שהם בני אדם, שהאנשים דָשים אותם בעקב, שמחזיקים אותם לשפלים, והם יודעים הסודות העליונים של אדונם, ובהם תדעי להסתכל ולדעת, מהם תִלמדי.

תפז) ילדים של בית רבם, שבבית המדרש, ולומדים תורה על משכנות הרועים, על אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות, ששם הם לומדים חכמה עליונה. ואף על פי שהם לא יודעים, כי ילדים הם, את תדעי ותביני מתוך דברי החכמה שהם אומרים.

 

יונה שירד לספינה

פרשת ויקהל

פא) יונה שירד לאוניה, זה הוא הנשמה של האדם, שיורדת לעולם הזה, להיות בגופו של אדם. נקראת יונה, משום שאחר שנשתתפה בגוף, אז היא יונה בעולם הזה, שהיא מרומה מהגוף שמְאַנֶּה אותה, כמו שכתוב, ולא תונו איש את עמיתו. ואז הולך האדם בעולם הזה כאוניה בים הגדול החושבת להישבר. כמו שכתוב, והאוניה חישבה להישבר.

פב) כשהאדם בעולם הזה חוטא וחושב שהוא ברח מאדונו, כי אדונו אינו משגיח בעולם הזה, אז מטיל הקב"ה רוח סערה חזקה, שזה גזֵרת הדין, העומד תמיד לפני הקב"ה, ומבקשת מלפניו דין על האדם. ורוח סערה מגיע אל האוניה, והזכיר עוונותיו של האדם לתפוש אותו.

פג) כיוון שנתפש האדם על ידי סערה

 

בבית חוֹליו, כתוב, ויונה ירד אל ירכתי הספינה וישכב וירדם. אף על פי שהאדם בבית חוֹליו, אין הנשמה מתעוררת לשוב לפני אדונה לפדות עוונותיו. כתוב, ויקרַב אליו רב החובל. רב החובל זהו יצר הטוב, שמנהיג הכל. ויאמר לו, מה לך נרדם, קום קרא אל אלקיך. אין השעה לנום, כי מעלים אותך לדין על כל מה שעשית בעולם הזה, שוב מעוונותיך.

פד) הסתכל בדברים אלו, ושוב לאדונך. מה מלאכתך, שעסקת בה בעולם הזה. ותתוודה עליה לפני אדונך. הסתכל מאין באת, מטיפה סרוחה, ולא תתגאה לפניו. מה ארצך, הסתכל שאתה נברא מארץ, ולארץ תשוב. הסתכל, אם יש לך זכות אבות שתגן עליך.

 

אם יסתר איש במסתרים

פרשת נח

קצד) אם יִסָּתֵר איש במסתרים, ואני לא אראנו נאום ה'...

קצה) בדומה למלך שבנה ארמון, ועשה מתחת קרקע הארמון מחבואים מבוצרים. לימים, מרדו בני הארמון בַּמלך, והקיף אותם המלך בחיילותיו. מה עשו, באו והסתירו עצמם

 

תוך המחילות המבוצרות. אמר המלך, אני עשיתי את המחבואים הללו, ומלפניי אתם רוצים להסתתר בהם. וכמו שכתוב, אם יסתר איש במסתרים, ואני לא אראנו נאם ה'. אני הוא שעשיתי המחילות המבוצרות. ועשיתי אור וחושך. ואתם, איך תוכלו להיסתר מפניי?

 

אדם ובהמה

פרשת שלח לך

כא)הטיפשים, שאינם יודעים ואינם מסתכלים בחכמה, אומרים שהעולם הזה הולך במקרה, ואין הקב"ה משגיח עליהם, אלא מקרה האדם ומקרה הבהמה, מקרה אחד.

כב) וכששלמה הסתכל בטיפשים אלו,

 

שאומרים זה, קרא אותם בהמה, שהם עושים את עצמם בהמה ממש, במה שאומרים דברים אלו... תיפח רוחם של אלו הבהמות, אלו הטיפשים, אלו מחוסרי האמונה, אוי להם ואוי לנפשם, טוב להם שלא היו באים לעולם.

 

לפדות פטר חמור - לפדות נפשו

פרשת קורח

מב) כל פֶּטֶר רֶחֶם, לכל בשר אשר יקריבוּ לה' באדם ובבהמה, יהיה לָך, ואת בכור הבהמה תפדה. מצווה זו היא לפדות פטר חמור. לפדות עצמו לעולם הבא. ואם קודם

 

שילך לעולם ההוא, לא יפדה נפשו ורוחו ונשמתו בתורה, עתיד לחזור להתגלגל בעולם הזה כבתחילה, כמו שכתוב, ישוב לימי עלומיו, ולקבל נפש רוח ונשמה.

חזרה לראש הדף
Site location tree