אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת וַיֵּרָא / עומד על ימינו לשטנו

עומד על ימינו לשטנו

שסז) ויראני את יהושע הכהן הגדול עומד לפני מלאך ה', זהו יהושע בן יהוצדק. מלאך ה', זהו מקום שנקרא צרור, שנשמת הצדיק קשורה בו. וכל נשמות הצדיקים נמצאים שמה וזהו מלאך ה'.

שסח) והשטן עומד על ימינו לשׂטנו. זהו יצר הרע, שהולך ומשוטט בעולם ליטול נשמות ולהוציא רוחות מבני העולם, ולהשׂטין על הבריות למעלה ולמטה. וזה היה בעת שהטיל אותו נבוכדנצר, ליהושע הכהן הגדול, לאש, ביחד עם נביאי השקר, ואז היה השטן משׂטין עליו למעלה כדי שיישרף עימהם.

שסט) כך דרכו של השטן, שאינו מקטרג אלא בשעת הסכנה. ובשעה שהצער שורה בעולם יש לו רשות להשׂטין ולעשות דין. אפילו בלי דין, כמ"ש, ויש נספה בלא משפט. לשׂטנו, מה שהיה משׂטין, או כולם יהיו ניצולים או כולם יהיו נשרפים. כי בשעה שניתן רשות למשחית להשחית אין הצדיק ניצל ממנו יותר מן הרשע.

שע) משום זה, בשעה שהדין שורה בעיר צריך אדם לברוח מטרם שנלכד שם בידי המשחית, כי כיוון שהמחבל שורה במקום עושה לצדיק כמו לרשע. וכל שכן שהיו שלושתם ביחד, יהושע כהן גדול עם שני נביאי השקר אחאב בן קוליה וצדקיהו בן מעשיה, והיה השטן תובע, או שישרפו כולם או שיצילו כולם, כי כשנעשה נס, אינו נעשה חציו נס וחציו דין, אלא כולו בשווה, או נס או דין.

שעא) והרי בזמן שביקע הקב"ה את הים לישראל, היה קורע את הים לישראל והלכו ביבשה, והמים היו חוזרים מצד אחר, וטבעו את המצרים ומתו. ונמצא נס מכאן ודין מכאן אע"פ שהיו הכל ביחד?

שעב) וזה הוא שקריעת ים סוף היה קשה לפניו. כי כאשר הקב"ה עושה נס ודין ביחד, אינו במקום אחד ולא בבית אחד, ואם נעשה במקום אחד כמו בקריעת ים סוף, הוא קשה לפניו. כי הכל למעלה נעשה בשלמות, כולו כאחד ובמקום אחד נעשה, או נס או דין, ולא לחצאים, שיהיה חציו נס וחציו דין.

שעג) לפיכך, אין הקב"ה עושה דין ברשעים עד שנשלמו בעוונם. כדי שלא יצרך להציל חלק מהם מן הדין. וכמ"ש, כי לא שלם עוון האמורי עד הנה. וכתוב, בסאסְאָה בשלחה תריבנה. ועל כן היה השטן משטין על יהושע שיישרף ביניהם, כדי שלא יהיה חציו דין וחציו נס, עד שאמר לו, יגער ה' בך השטן. מי אמר לו יגער ה'? זה מלאך ה', שאמר לשטן יגער ה' בך השטן.

שעד) כתוב, ויאמר ה' אל השטן, יגער ה' בך השטן. הרי שהקב"ה הוא האומר ולא מלאך? זה גם במשה בסנה, שכתוב, וירא מלאך ה' אליו בלבת אש. וכתוב, וירא ה' כי סר לראות, שפעם כתוב מלאך ה', ופעם מלאך, ופעם ה'. אף כאן, אע"פ שכתוב מקודם, ויאמר ה' אל השטן, יתכן שיהיה מלאך כמו במשה. ומשום זה אמר לו, יגער ה' בך השטן, ולא אמר, הנני גוער בך, כי אם ה' היה האומר, היה צריך לומר לו הנני גוער בך השטן, אלא שהאומר היה מלאך.

שעה) כעין זה, ביום שנמצא דין בעולם, והקב"ה יושב על כיסא דין, אז נמצא שם שטן הזה המשׂטין למעלה ולמטה, והוא נמצא כדי להשחית העולם וליטול נשמות בני אדם, כי הוא השטן, הוא מלאך המוות.

חזרה לראש הדף
Site location tree