אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת וַיֵּרָא / אותות המשיח

אותות המשיח

תעו) וזכרתי את בריתי יעקוב. למה יעקב עם ו'? ו', מדרגת החכמה במקום שיעקב שורה בו, ת"ת דאצילות, קו אמצעי. והמילוי ו' שביעקב יורה על החכמה שבפרצוף. ות"ת ויסוד כאחד הם וו. ע"כ כתוב יעקוב עם ו', לרמז על חיבורו עם היסוד, שהוא שלמותו.

מקרא זה בשעה שיהיו נפקדים מהגלות, בו', באלף השישי, לרמז שיעקב, בני ישראל, יִגאלו בו'.

תעז) הפקודה בסוד הו' הוא שישה רגעים וחצי עת. ובזמן שישים שנה, לבריח הדלת באלף השישי, הו', ת"ת, שהוא בריח התיכון המבריח בתוך הקרשים מקצה אל הקצה, וע"כ מכונה בריח הדלת. יקום אלקי השמיים פקידה לבת יעקב. ומזמן ההוא עד שיהיה לה זכירה, ימשך שש שנים ומחצה, שהוא זמן המשכת הפקידה. ומזמן ההוא ימשך שישה שנים אחרים, שהוא זמן המשכת הזכירה. והם שבעים ושנים שנים ומחצה.

כי כל הארה מתגלה בקטנות וגדלות. תחילה בקטנות, ו"ק המאיר רק ממטה למעלה, אור נקבה. גילוי זה נקרא פקידה. ואחר כך נגלה הגדלות, אור הג"ר, המאיר ממעלה למטה, וגילוי זה נקרא זכירה, אור זכר. וסימנך שהנקבה פניה למעלה, והזכר פניו למטה, ולפיכך בלידת יצחק כתוב תחילה, וה' פקד את שרה. שזה אור נקבה, הנקרא פקידה, שעוד אינה ראויה להוליד. עד שנמשך לה הזכירה. וע"כ כתוב פעם ב', ויעש ה' לשרה כאשר דבר, שהוא זכירה. כי כתוב כאן עשייה, ועשייה בחינת זכר הוא. כי אור נקבה אין בה עשייה, כי אישה קרקע עולם הוא.

וכן בגאולה העתידה. שהו' יקים לה' באור הגדול השלם, כמ"ש, והיה אור הלבנה כאור החמה. מתחילה תתגלה הפקידה של אור הגדול הזה, ואח"כ הזכירה. הפקידה הנמשכת בעניין הו', תאיר רק שש רגעים, חג"ת נה"י, המאירים בה מהתכללות הזכר, ומבחינתה עצמה אין לה רק חצי עת, חצי המלכות הנקראת עת, רק מחזה ולמעלה שבה ולא מחזה ולמטה שהוא מטעם היותה עוד בבחינת הפקידה שהיא אור נקבה שאינו מאיר ממעלה למטה, וע"כ חסר בה חצי עת מחזה ולמטה. ומשום זה תמשכנה שני הפקידה, שש שנים ומחצה משישים שנה עד ס"ו ומחצה, ואז תתגלה מעניין הו' אור הזכירה, אור זכר, ואז יתגלה מלך המשיח שהוא זכר, וסוד מעניין הו', והארתו תמשך שש שנים אחרים.

תעח) בשישים ושש שנים יתגלה מלך המשיח בארץ הגליל, והוא משיח בן יוסף, וע"כ מקום גילוי שלו ארץ הגליל, נחלת יוסף. וכאשר כוכב שבצד מזרח יבלע שבע כוכבים שמצד צפון, ושלהבת אש שחור תהיה תלויה ברקיע שישים ימים, ומלחמות יתעוררו בעולם על צד צפון, וב' מלכים יפלו באלו המלחמות, ויתחברו כל העמים על בת יעקב, לדחותה מן העולם, שעל אותו הזמן כתוב, ועת צרה היא ליעקב וממנה יוושע, הנה אז יכלו כל הנפשות מגוף, וצריכים לחזור ולהתחדש. וסימנך, כל הנפש הבאה ליעקב מצרימה, כל נפש שישים ושש.

כי מטרם גאולה השלימה העתידה, היו גאולות ממצרים ומבבל, מכוח אורות וכלים דאמא. אבל המלכות עצמה מצד עצמה לא היה לה עוד שום גאולה. הקשת שמאירים בה רק ג' גוונים, לבן אדום ירוק, חג"ת, וגוון שלה שחור אינו מאיר, שהמלכות אין לה מעצמה ולא כלום. אלא שצריכה לקבל מז"א בעלה, שהוא משפיע לה מאורות וכלים דאמא. אבל גאולה השלימה, שהמלכות עצמה תבנה בכלים ואורות של עצמה, ולא תהיה צריכה עוד לקבל מז"א אורות וכלים דאמא, כמ"ש, והיה אור הלבנה כאור החמה.

כמו שבגאולות הקודמות של המלכות, נבנתה המלכות בג' קווים, ואח"כ נבנית בחינתה כלי הקבלה של ג' קווים, כן בגאולה הכוללת העתידה, צריך אור הגאולה לתקן את המלכות בזה אחר זה בג' קווים, ואח"כ בחינתה עצמה, המקבלת מג' קווים, ואח"ז תהיה לה כל השלימות הראויה לזיווג השלם, שהם ה' בחינות תיקון.

מכאן סדר זמנים:

תיקון א' - מס' עד ס"ו וחצי, יתוקן קו ימין שבה באור הפקידה.

תיקון ב' - מס"ו עד ע"ג שנים באור הזכירה יתוקן קו שמאל שבה, וע"כ יתגלה אז משיח בן יוסף בארץ הגליל. וכל האותות באותו הזמן באים מכוח הדינים, הנוהגים בהארת השמאל.

תיקון ג' - מע"ג שנים עד מאה שנים, יתוקן קו אמצעי שבה, וע"כ יתגלה משיח בן דוד.

תיקון ד' - בחינתה עצמה, לקבל כל מה שיש בג' הקווים, ממאה שנים עד סוף אלף שישי, בזיווג של הו' בה'. וכל נשמות הישנות, שיצאו מימות בריאת העולם עד סוף אלף השישי, יקבלו אז התחדשות בשלימות.

תיקון ה' - אלף השביעי, שנשלמה המלכות בתכלית שלימותה, ויהיה יום אחד להקב"ה לזיווג אחד להולדת נשמות חדשות, שעוד לא היו כלל מיום בריאת העולם עד אלף הז'.

וזה אמרו בשישים ושש יתגלה מלך המשיח בארץ הגליל, שהוא משיח בן יוסף, המתגלה בנחלתו וזמנו ז' שנים עד ע"ג שנים. כי הוא בא לתקן באור הזכירה את מחצית המלכות שעוד חסרה באור הפקידה, שזמנה שש שנים וחצי, מטעם היותו אור ו"ק. ועתה שהגיע אור הזכירה, ג"ר, נגלה משיח בן יוסף תחילה, כדי לתקן את כל קו השמאל, ז' שנים, שיורה שהמלכות תתקנה כולה, אפילו מחזה ולמטה. כי בגאולות הקודמות ניתתקן קו השמאל שלה רק מכוח עלייתה לאמא, שקיבלה הקו שמאל דאמא. אבל עתה תתוקן קו השמאל שבה עצמה במקומה למטה, ואינה צריכה עוד לקו שמאל דאמא.

וכוכב אחד מצד המזרח יבלע שבע כוכבים מצד הצפון. מד' רוחות חו"ב תו"מ, נמצאה בינה מצד צפון ותפארת מצד מזרח. הזכירה, אור הו', ת"ת, כוכב מצד המזרח, שיתקן את המלכות בקו שמאל מבחינתה עצמה. נמצא שמבטל בזה את צד שמאל דאמא, צד צפון, שהיה בבניין המלכות עד הנה. והוא מובן כמו שבולע לתוכו את ז' כוכבים דבינה, שז' כוכבים הם ז"ס חג"ת נהי"ם הכלולים בקו שמאל.

וזה אמרו, ושלהבת אש שחור תהיה תלויה ברקיע שישים ימים. דינים, הבאים לעולם בהארת השמאל, מכונים שלהבת אש. עד עתה הייתה השלהבת אש בגוון אדום, מבינה ולא ממלכות. כי ד' הגוונים, לבן אדום ירוק שחור, הם חו"ב תו"מ, שאדום הוא בינה. אבל עתה, שהמלכות השיגה אורות וכלים מבחינתה עצמה, וקו השמאל נמשך לה בכלים שלה, שהוא גוון שחור. נמצא שהשלהבת אש הבאה בהארת השמאל היא בגוון שחור. ולפיכך אומר, ושלהבת אש שחור תהיה תלויה ברקיע. ומספר שישים ימים, זה שישים גיבורים, שכן מכונה הארת השמאל. שאע"פ שהוא אור ג"ר, מכל מקום אינו אלא ג"ר שבו"ק, שכל קצה כלול מעשר, והם במספר שישים, וימים הם ספירות.

מכוח הדינים שבהארת השמאל ימשכו מלחמות בעולם. ומשום שהמזרח יבלע אז את הצפון, ימשכו גם הדינים כן, ממזרח לצפון. וב' מלכים יפלו באלו המלחמות, אחד מאומות העולם ואחד מישראל שהוא משיח בן יוסף. ואחר נפילת משיח בן יוסף, יתגברו האומות מאד וירצו לדחות את ישראל מעולם. וכמ"ש, ועל הזמן הזה כתוב ועת צרה היא ליעקב וממנה יוָשע.

כלומר, שאלו הדינים והצרות לא יבואו בתורת עונשים, אלא כדי שיהיו אחר כך כלים לישועה השלימה. כמ"ש, וממנה יוָשע. שמחמת הדינים והצרות שיהיו אז, יתרוקנו כוחות הנפשות שהיו פעם בגוף, כלומר לא לבד הנפשות מאותו הדור, אלא הנפשות מכל הדורות שמיום בריאת העולם עד אז, שהיו פעם בגוף כולן, יחלשו ויִכלה כוחם, שצריכות ומוכרחות להתחדש.

תפ) בשבעים ושלוש שנים, אחר ז' שנים לגילוי משיח בן יוסף, כל מלכי העולם יתאספו לעיר הגדולה רומי, והקב"ה יעיר עליהם אש וברד ואבני אלגביש, ויאבדו מעולם. ורק אותם המלכים שלא באו לרומי, ישארו בעולם, שיחזרו אח"כ לעשות מלחמות אחרות. ובזמן ההוא יעיר מלך המשיח בכל העולם, ויתאספו אליו כמה עמים וכמה צבאות מכל קצווי העולם. וכל בני ישראל יתאספו במקומותיהם.

כי כאן ניתתקן קו אמצעי, שענינו הוא להכניע השמאל. באופן, שיכלל בקו ימין, וכן ימין בשמאל, ואז נשלם המדרגה מכל הצדדים. וכל אלו שכוחם הוא משמאל, שהוא הראש לכל כוחות השמאל, ע"י הארת קו אמצעי נתבטאו כל הדינים וכוחות השמאל נאבדים מן העולם, אותם הנמשכים מקליפות הימין, שלא באו לרומי שהיא שמאל. כי בעת תיקון הד' יגיע זמן של כוחות הימין להילחם בישראל.

משיח בן דוד, הנמשך מן קו אמצעי. וע"כ מגיע זמנו להתגלות עם תיקונו. ואז מתחיל קיבוץ גלויות, והם מתקבצים במקומותיהם ללכת לירושלים. אבל עוד אינם הולכים מטרם ביאת תיקון הד', שהוא תיקון המלכות, שתקבל הארת ג' הקווים בתוכה, ואז מתקבצים כל ישראל ובאים לירושלים.

תפא) עד שנשלמו השנים והגיעו למאה שנים לאלף השישי. אז יתחבר הו' בה', שישפיעו תיקוני ג' הקווים אל הה', המלכות, תיקון הד'. ואז והביאו את כל אחיכם מכל הגויים מנחה לה', ואז יהיה קיבוץ גלויות. ועתידים בני ישמעאל, שהם הראש לכל כוחות הקליפות מימין, כמו רומי לכוחות השמאל, בזמן ההוא להתעורר יחד עם כל עמי העולם שלא באו לרומי, לבוא על ירושלים למלחמה, שכתוב, ואספתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה. וכתוב, יתיצבו מלכי ארץ. וכתוב, יושב בשמיים ישחק.

תפב) אחר שכל כוחות הס"א הימין והשמאל יאבדו מהעולם, יתעורר ו' הקטנה, יסוד דז"א, להתחבר עם הה' ולחדש נשמות הישנות, כל אותם שהיו בגוף מעת בריאת העולם עד אז, כדי לחדש העולם, המלכות, כמ"ש, ישמח ה' במעשיו. וכתוב, יהי כבוד ה' לעולם, כדי שתתחבר הה' עם הו' כראוי. ישמח ה' במעשיו, להוריד מעשיו, שהם הנשמות שנתחדשו לעולם, שתהינה כולם בריות חדשות. ויתחברו כל העולמות כולם כאחד.

תפג) אשרי הם כל אלו, שישארו בעולם בסוף אלף השישי, לכנוס בשבת, שהוא אלף השביעי. כי אז הוא יום אחד לה' לבדו, להזדווג עם הה' כראוי, וללקוט נשמות חדשות להשפיע לעולם. נשמות שלא היו עוד בעולם, שיהיו בעולם, ביחד עם נשמות הישנות, שנשארו מתחילה, שנתחדשו, שכתוב, והיה הנשאר בציון והנותר בירושלים קדוש, יאמר לו כל הכתוב, לחיים בירושלים.

חזרה לראש הדף
Site location tree