אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת שמות / ויקם מלך חדש

ויקם מלך חדש

עה) ויקם מלך חדש על מצרים. כל העמים שבעולם וכל המלכים שבעולם, לא נתחזקו בממשלתם אלא בשביל ישראל. מצרים לא היו שולטים על כל העולם, עד שבאו ישראל ונכנסו שם בגלות. אז נתגברו על כל העמים שבעולם. בבל לא נתחזק על כל העמים שבעולם, אלא בשביל ישראל, שיהיו בגלות אצלם. אֱדום לא נתחזקו על כל העמים שבעולם, אלא בשביל ישראל, שיהיו בגלות אצלם. כי העמים האלו היו בשפלות בין שאר העמים, והיו ירודים מכולם, ובשביל ישראל נתחזקו .

עו) מצרים היו שפלים מכל העמים. עבדים ממש נקראים, כי המצרים היו שפלים מכל העמים. בבל היו שפלים, כמ"ש, הן ארץ כשדים זה העם לא היה. אֱדוֹם היו שפלים, שכתוב, הנה קטן נתתיך בגויים בזוי אתה מאד .

עז) וכולם אינם מקבלים תוקף אלא בשביל ישראל. כי כשישראל בגלות אצלם, הם מתחזקים מיד על כל העמים שבעולם. משום שישראל בלבדם הם כנגד כל העמים שבעולם. כשנכנסו ישראל בגלות מצרים, מיד הייתה קימה למצרים, ונתחזקה ממשלתם למעלה מכל העמים, שכתוב, ויקם מלך חדש על מצרים. ויקם, פירושו קימה הייתה להם, שנתחזק וקם אותו מלאך הממונה לממשלת מצרים, וניתן לו תוקף וממשלה על כל הממונים של שאר העמים.

כי מתחילה ניתן ממשלה לאותו הממונה של מעלה, ואחר כך לעם שלו של מטה. ומשום זה אומר הכתוב, ויקם מלך חדש על מצרים. זהו הממונה שלהם, חדש היה, כי עד היום הזה לא היה לו ממשלה על שאר העמים, ועתה הוקם למשול על כל העמים שבעולם. ואז נתקיים, תחת שלוש רגזה ארץ, תחת עבד כי ימלוך. כי המצרים היו עבדים .

עח) שלושים יום טרם שבא תוקף לעם בארץ, או מטרם שבא משבר לעם בארץ, מכריזים דבר זה בעולם. ולפעמים נמסר הדבר בפי הילד. ולפעמים לאנשים האלו שאין בהם דעת. ולפעמים נמסר הדבר בפי העופות והם מכריזים בעולם, ואין מי שיקשיב אֲליהם. וכשהעם צדיקים, נמסר דבר ההוא אל הראשים צדיקי העולם, כדי שיודיעו לעם וישובו לאדונם. ואם העם אינם צדיקים, הוא כמו שאמרנו .

עט) בבוקר, לאור היום, ראיתי עוף אחד, מלאך, שהיה מעופף, הֵרים את עצמו למעלה שלוש פעמים, והשפיל עצמו למטה פעם אחת. והיה אומר עליונים עליונים, ביום הזה פורחים רקיעים, שהמדרגות משיגים הג"ר שלהן ע"י פריחת הרקיע, כמ"ש, מגדל הפורח באוויר. שלושה ממונים זקופים מושלים על הארץ. אחד יושב ואינו יושב, שגם הוא רוצה לעמוד ולא לשבת, העבירו אותו באש דולק, מעבירים את קיומו ומעבירים ממשלתו. ושלושה עמודים מושלים עליונים עומדים על העולם.

עוף, מלאך המשמש לזיווג זו"ן. כמ"ש, ועוף השמים יוליך את הקול. וקומת הזיווג שנמשך מזו"ן בג' קווים, שנקראים חג"ת דז"א, ימין. וגם הנוקבא מקבלת חג"ת הללו מז"א בזיווג. אבל בחינתה עצמה, שמאל, שדרכו להאיר ממעלה למטה, הוא חושך ואינו מאיר כלום, שזהו, שהנוקבא אין לה מעצמה כלום, רק מה שנותן לה בעלה ז"א.

קבלת האור מז"א נקראת בוקר ואור היום. המלאך המשמש לזיווג ז"א ונוקבא, רומז, שרק ג' קווים דז"א, חג"ת, המה המאירים בהארת חכמה, מפני שז"א הוא ימין. אבל קו שמאל שבנוקבא, שדרכו להאיר ממעלה למטה, הוא שפל שאינו מאיר. ושאמר עליונים עליונים, ביום הזה, הוא באור ז"א, שנקרא יום, פורחים רקיעים, הוא שהרקיעים מגלים הארת החכמה, בסוד הפריחה באוויר. ולא בנוקבא, שמאל, וע"כ רק ג' ממונים הנמשכים מחג"ת, הם שולטים על הארץ.

וממונה אחד, הנמשך מעצם הנוקבא, השמאל, הוא צריך לֵישֵב, למַעט קומתו, בְדרך משל אל אדם היושב המְמַעט שליש קומתו, הג"ר, שלא ימשיך אותם ממעלה למטה. וכיוון שהוא אינו רוצה לשבת, אלא להקים קומת הג"ר שלו, הנמשכת ממעלה למטה, ע"כ העבירו אותו באש דולק ונעבר קיומו ונעבר ממשלתו, ונמצא שרק שלושה עמודים מושלים עליונים עומדים על העולם, אלו הנמשכים מחג"ת בלבד.

פ) השלכתי גוש עפר לאותו העוף, ואמרתי לו, עוף עוף, אמור לי, שלושה הנמצאים ממונים והאחד שהעבירו ממשלתו, מי הם? השליך לי שלושה חיצים אלו מכנף הימני, מז"א, ואחד הזה משמאל, מנוקבא, ואיני יודע לְמה הוא רומז. כלומר, איני יודע החידוש שרצה ללמדני .

פא) כתוב, לקח אותם החיצים והורידם אל נחיריו. ויצא דם מנחיריו, הרומז לדינים בגוון אדום. אמר, ודאי שלושה שליטים בעמים, עומדים בעיר רומי בארץ, משום שנמשכים מחג"ת דז"א, ועתידים לגזור גזירות רעות על ישראל מצד הרומיים. כלומר, מצד הפגם שישראל פגמו בחג"ת, ונתנו כוח אל הרומיים, להחריב את ביהמ"ק ולגזור גזירות רעות.

לקח אותו החץ, שהעוף השליך מכנף השמאלי, הריח בו, ויצא אש שחור ממנו, צבע השמאל, המיוחד לנוקבא, שאינו נכלל בג' גווני הקשת, לבן אדום ירוק, הבאים מג' הקווים חג"ת, ואין בהם שחור. אמר, שהסירו את ממשלת המצרים, הממשיכים אור השמאל ממעלה למטה. ועתיד מלך אחד רומי לעבור בכל ארץ מצרים, ולמנות במצרים שרים ובעלי מלחמה, והורס בניינים, שנבנו ונמשכו מצד השמאל, ובונה הריסות, שנהרסו, מטעם שהם מימין, שאין למצרים חפץ בהם.

זרק אותם החיצים לארץ, היינו, שהמשיך את הארתם ממעלה למטה. נפלו ג' החיצים על האחד שמצד השמאל, ואותו שמצד שמאל נשרף, וג' החיצים שמצד ימין נתקיימו. כי הארת הימין אפשר להמשיכו ממעלה למטה, ועשה זה כדי שיבָחנו באמיתיות רמזי העוף .

פב) בעוד שהיו יושבים, עבר ילד אחד והיה קורא מַשׂא מצרים, הנה ה' רוכב על עב קל ובא מצרים. עבר השני חברו, ואמר, וארץ מצרים תהיה שממה. עבר השלישי חברו, ואמר, ואבדה חכמת מצרים. ראו את החץ שמכנף השמאל, כי הוא נשרף, ושלושה חיצים האחרים, שהיו עליו לא נשרפו .

פג) החץ הזה של העוף, וזה של הילדים, הכל דבר אחד הם. שגם הילדים בפסוקים שלהם אמרו, שמצרים, קו השמאל המאיר ממעלה למטה, עתיד להיות שממה ועתיד להיאבד. והכל נבואה עליונה היא, שניתנה לעופות ולילדים. ורצה הקב"ה להראות אותנו סתרים העליונים שהוא עושה, שְלחם אלינו, כמ"ש, כי לא יעשה ה' אלקים דבר, כי אם גָלה סודו אל עבדיו הנביאים .

פד) חכמים, חשובים יותר מנביאים בכל זמן. כי נביאים, פעמים שׁורה עליהם רוח הקודש ופעמים לא. וחכמים לא הוסר מהם רוח הקודש אף רגע אחד, והם יודעים מה למעלה ולמטה, ואינם צריכים לגלות. הכל הוא חכמה, וחכמת רבי אלעזר עולה על כולם. אם לא חכמים, לא ידעו אנשים תורה מה היא, ומה הן המצוות של ריבון העולם, ולא היה הפרש מרוחו של האדם אל רוח הבהמה .

פה) כשמביא הקב"ה דין על עם, מתחילה עושה דין בממונה, הממונה עליהם למעלה. שכתוב, יפקוד ה' על צבא המרום במרום, ועל מלכי האדמה על האדמה. תחילה בצבא המרום, על מלאך הממונה, ואח"כ על מלכי האדמה .

פו) באיזה דין נידון הממונה שלמעלה? מעבירים אותו בנהר דינור, הנמשך ויוצא מלפני ה', ואז הוסרה ממשלתו. ומיד מכריזים עליו ברקיע, הממשלה של פלוני הממונה, הוסרה ממנו, עד שמגיע קול ההוא בכל הרקיעים, ועד שמגיע לאלו המושלים בעולם הזה, התלויים באותו הממונה. ויוצא הקול ומכריז בכל העולם, עד שמגיע לעופות ולילדים, ולאלו הכסילים שבבני אדם, שאינם יודעים מה שאומרים .

פז) ויקם מלך חדש. מלך חדש, חדש ממש, שהיה מחדש גזירות, שלא חידש מלך אחר מקודם לכן. כמ"ש אשר לא ידע את יוסף, הוא שלא ידע כל טוב ההוא שעשה יוסף בארץ מצרים, שכתוב, וַיָבֵא יוסף את כל הכסף בֵּיתָה פרעה, והֶחֶיה אותם בשנות הרעב. כל זה לא זכר, ועשה עצמו כאילו לא ידע את כל זה .

פח) ויקם מלך חדש על מצרים. היה קם מעצמו, מי שהיה שפל קם למלוך, אע"פ שלא היה ראוי למלוכה, ובכוח העשׁירות קם. הכל כן הוא, כעין אחשורוש, שלא היה ראוי למלוכה, וקם למלוך מעצמו, וקם בכוח העשירות, ורצה להאביד את ישראל מן העולם. אף כאן בפרעה, לא היה ראוי זה למלך, וקם למלוך מעצמו, ורצה להאביד את ישראל מן העולם. כמ"ש, ויאמר אל עמו. ושכתוב, כשקם מלך למעלה, המלאך הממונה, קם מלך למטה.

חזרה לראש הדף
Site location tree