אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת בהר / הגלגול

הגלגול

סה) מי שגורם תערובת טיפות הזרע במקום שאינו שלו, מי שמערב טיפה שלו בשִפחה, במחלת בת ישמעאל, קליפה רעה, או בבת אל נכר, בתו של עכו"ם, שהם רע וחושך, והטיפה שלו הוא טוב ואור, הוא מערֵב טוב עם רע, עובר על מאמר אדונו, שאמר, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו .

סו) הקב"ה במה שעירב אותו האדם, מרכיב אותו ומביאו בגלגול לקבל עונשו. שמביאו בגוף הכלול מטוב ורע. אם חזר בתשובה, ועסק בתורה, והפריד טוב מרע, כי עסק באיסור והיתר, טומאה וטהרה, כשר ופסול, בזה נפרד הרע מטוב, שנאמר בו, וייצר ה' אלקים את האדם. כתוב, וייצר, ב' יודין, להורות שיש באדם ב' יצירות, יצירה לטוב ויצירה לרע, ובתורה הוא מפריד אותם, והקב"ה מנחיל לו נשמה ממנו, שיהיה שולט על שניהם, האחד שהוא טוב ואור, עולם הבא, והאחד שהוא רע וחושך, עולם הזה. כמ"ש, ויפח באפיו נשמת חיים .

סז) ונידון כפי הזכיות והחובות. העושה מצווה אחת, מטיבים לו.

בינוני, מי שזכיותיו ועוונותיו שקולים שווה בשווה, מחצה זכיות למטה, ומחצה עוונות למטה. כמ"ש, מה שאלתך וינתן לך, ומה בקשתך עד חצי המלכות, ותעש. אם יש חצי המלכות, שהוא מחצה זכיות, אז, ותעש, שנתקבלה השאלה והבקשה.

צדיק גמור. כל זכיותיו הן למעלה, ועוונותיו למטה. כל זכיותיו שמורים לו למעלה לעולם הבא, ואינו מקבל מהם בעוה"ז כלום. ועוונותיו, העונשים על עוונותיו, הם למטה בעוה"ז.

רשע גמור. עוונותיו למעלה וזכיותיו למטה. עונוותיו למעלה שנפרעים ממנו בגיהנם אחר פטירתו מעולם הזה. וזכיותיו שעשה, למטה, שנותנים לו שכרו בעוה"ז.

בינוני, זה וזה שופטו, שהן שכרו והן עונשו הם למטה בעוה"ז.

חזרה לראש הדף
Site location tree