אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת בהר / סוד העבד וסוד הבן [רזא דעבד ורזא דבן]

סוד העבד וסוד הבן [רזא דעבד ורזא דבן]

עט) שתי מדרגות למעלה, שהאדם צריך להתעטר בהן, והם האמונה, והן אחת:

א. עבד.

ב. בן.

מדרגת עבד שלמעלה נקרא אדון כל הארץ, המלכות, שבה מתגלה הארת החכמה שבשמאל, אור נקבה. ומדרגת הבן שלמעלה, בני בכורי ישראל, ז"א בשעה שהוא בן לאו"א עלאין, שאז נקרא ישראל, אור הזכר. והכל האמונה. וצריך האדם להתעטר באלו המדרגות בן ועבד שלמעלה, להיכלל באמונה.

האדם שלמטה צריך לקבל תחילה בחינת עבד, שהוא הארת חכמה ממלכות, שנקראת אדון כל הארץ. ואח"כ כשמקבל חסדים מז"א, שהוא בן או"א, הם אצלם בבחינת אורות הזכר וג"ר. אבל אם אין בו מדרגת עבד, אלא מדרגת החסדים בלבד, אז נחשבים לו לו"ק בלי ראש. ואינם כלל מדרגת בן. אלא כשכבר נשלם בחכמה ממלכות אז נחשבים החסדים לג"ר, כי ע"כ נבחנת המלכות שהוא פתח להיכנס לז"א. וצריך להתעטר בשניהם. ואם לא, אינם ג"ר כלל. כי חסדים דז"א בלי חכמה דמלכות הם ו"ק. וכן חכמה דמלכות בלי חסדים דז"א היא ו"ק.

פ) שצריך להיות במדרגת עבד, כדי לעבוד בכל מיני עבודות בתפילה שנקרא עבודה, כאותו עבד שהוא המלכות, שאינה שוקטת תמיד לעולם, ומשבחת ומנגנת תמיד לז"א. כל העבודות והדברים הנעשים בכל העולמות כולם המלכות עושית ועובדת, ומשום זה היא נקראת אדון, כי משום שהיא בבחינת עבד לעבוד ולהמשיך חיות ושפע לכל העולמות כולם, ע"כ נקראת, אדון כל הארץ. והאדם המתעטר בבחינת עבד שבמלכות, להיות עבד לעבוד עבודת אדונו, הוא עולה ומתעטר להיות במדרגה של עבד, ונקרא גם כן אדון. כי הוא מברך בכל העבודות של עולם הזה, שהיא המלכות, ומקיים אותה. וע"כ נקרא אדון גם הוא .

פא) מדרגת בן. אשרי חלקו של אותו בן, שזכה להשתדל לדעת בנסתרות אביו ובכל סודות ביתו, כבן יחיד שהשליטו אביו בכל נסתריו. וזה הוא כבוד של הבן השולט על הכל. מי שמשתדל בתורה לדעת את הקב"ה ונסתרות שלו, נקרא בן להקב"ה. ומכל צבאות השמים אין מי שימחה בידו להיכנס אל אביו, בכל שעה שהוא צריך להיכנס. אשרי חלקו בכל העולמות. ומשום זה, מי שמשתדל לדעת את אביו בדרך פרט בחכמה שבימין דז"א, אז נקרא בן .

פב) בעבודה שאדם עובד להקב"ה, יש עבודה שאדם צריך בה להיכלל בשניהם, שיהיה עבד ובן להתעטר בהקב"ה. היא העבודה של תפילה, שאדם צריך להיות בה עבד ובן, להיכלל בב' מדרגות עליונות אלו, בז"א ובמלכות, לעבוד ולתקן תפילה בסוד עבד, לעבוד עבודה של תיקון העולמות, שהיא מדרגת עבד ומלכות. ולדבוק רצונו בחכמה שבימין, להתדבק באדונו בנסתרות עליונות, שהיא מדרגת בן וז"א .

פג) בן מתדבק תמיד באביו בלי פירוד כלל, אין מי שימחה בידיו. עבד עושה עבודתו של אדונו ומתקן תיקוני העולמות. מי שיהיה לו שניהם, בן ועבד, בכלל אחד, בחיבור אחד, זה הוא אדם המתקן כל האמונה, המלכות, בכלל אחד עם ז"א, בלא פירוד כלל, ומחבר הכל יחד. זה אדם שהקב"ה מכריז עליו בכל אלו הצבאות והמחנות של כל העולמות והרקיעים, הזהרו בפלוני שהוא הנאמן של המלך, שכל נסתרות אדוניו בידו. אשרי הוא בעולם הזה, ואשרי הוא בעולם הבא .

פד) מיום ההוא והלאה נודע אותו אדם והוא רשום בעולמות כולם. שצריך כל הצבאות וכל המחנות מצווים להיות אצלו. והקב"ה אינו צריך יותר ממנו לבדו, כי עליו עומדים כל העולמות. וקול מתעורר ומכריז על אותו אדם, יפה הוא ליחיד, להיות אצל יחיד, הקב"ה, ולעסק יחיד ביחיד .

פה) וסוד ב' מדרגות אלו, בן ועבד, נמצא בכתוב, ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר. ויאמר לי עבדי אתה, מדרגת עבד, קו שמאל, מלכות. ישראל, מדרגת בן, קו ימין, ז"א. וכאשר הם בכלל אחד, אז כתוב, אשר בך אתפאר.

חזרה לראש הדף
Site location tree