אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת ויקרא / באתי לגני

באתי לגני

כו) באתי לגני אחותי כלה אָריתי מורי עם בּשָׂמי אכלתי יערי עם דיבשי שתיתי ייני עם חֲלָבי, איכלו רֵעים, שְׁתו ושִכרו דודים. מקרא זה אין ראשו סופו ואין סופו ראשו. כתוב, אכלתי יערי עם דיבשי שתיתי ייני עם חלבי. ואח"כ כתוב, איכלו רֵעים. מי שמזמין אחר לאכול, הוא בעת כשהמזון מונח לפניו, אבל אחַר שכבר אכל, איך יזמין אחר לאכול עימו? וכאן כתוב, אכלתי יערי, וכן שתיתי חלבי, הרי שכבר אכל?

כז) אלא אשרי הם ישראל, שהקב"ה רצה לטהר אותם, ובחר בהם מכל שאר העמים. ומשבחר בהם, רצה להרחיק אותם מכל מקטרגים שבעולם. ביום שהוקם המשכן למטה, באותו יום הוקם עימו משכן אחר למעלה. שכתוב, הוקם המשכן, סתם, משום שכולל גם המשכן שלמעלה, המלכות. ויום ההוא היה שמחתו של הקב"ה.

כח) כיוון שהוקם המשכן, כתוב, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד. כשראה הקב"ה כך, אמר, ומה שע"י משה הוקם המשכן, והוא לחוץ, מיד, ויקרא אל משה. אמר לו: משה, חנוכת הבית בסעודה, אדם כי יקריב מכם קרבן לה'. ע"כ התחיל לדבר עימו מקרבנות, שהיא סעודה לריח ניחוח אישֵׁה לה'. זהו שכתוב, באתי לגני אחותי כלה. והמקרא הזה סובב על הקרבנות.

כט) באתי לגני, גן עדן העליון. אחותי כלה, כנסת ישראל, המלכות. כי ביום שהוקם המשכן, נזדווגו זיווגים בכל הו"ק דז"א, המרומזים בהכתוב, באתי לגני. ונזדווגו זיווגים בגן עדן העליון, דז"א ומלכות, משום שכולם נתברכו משיקוי של הנחל, בינה, ונקשרו כל אחד בחברו. כמ"ש, אריתי מורי עם בּשָׂמי. כולם נישקו ונתרוו ממעיין של הנחל, יסוד הבינה.

ל) איכלו רֵעים, שְׁתו ושִכרו דודים. כל אלו המדרגות שלמטה בבי"ע, וכל הענפים, כולם מתברכים וניזונים, כשאלו, ז"א ומלכות, המרומזים בהכתוב, באתי לגני, מתברכים למעלה. מתברכים ומתבשמים בריחו של הקרבן.

לא) בשעה שירדה כנסת ישראל, המלכות, להשרות משכנה בארץ, במשכן, הקב"ה אמר לה למלכות, באתי לגני, משום שנמצאו ברכות ושמחה בכל העולמות, והמלכות נתבשמת, שתצאנה ממנה ברכות לכל. כי כשאלו ו"ק דז"א, המרומזים בכתוב, באתי לגני, מתברכים, כל העולמות יחד מתברכים למטה ולמעלה, וישראל מתברכים מכולם.

וכתוב, באתי לגני אחותי כלה. שאין הקב"ה מזדווג עם כנסת ישראל, המלכות, אלא בזמן שאלו ו"ק דז"א, המרומזים בכתוב, באתי לגני, מתרווים משיקוי הנחל שאינו פוסק, הבינה.

לב) אחותי כלה, מלכות, אדני. אריתי מורי, חסד, מדרגת אברהם, שנאמר עליו, אלך לי אל הר המור, הר המוריה. עם בְּשָׂמי, נצח, מדרגת אהרון, שכתוב בו, ואתה קח לך בְּשָׂמים ראש, והם זיווג זרוע ימין, חסד, בירך ימין, נצח. כמ"ש, נעימוֹת בימינך נצח. ושתי ברכות הן כנגדם בתפילת שמונה עשרה: א. מגן אברהם, זהו חסד. ב. עבודה, כמ"ש, רְצֵה, זהו נצח.

לג) אכלתי יערי, זהו גבורה, הנקראת פחד יצחק. עם דיבשי, זהו הוד, דוֹד. הזיווג של זרוע שמאל, גבורה, עם ירך שמאל, הוד. שתיתי ייני עם חלבי, זהו גוף, ת"ת. וברית, זהו יסוד, יעקב, ת"ת, עם שלמה, יסוד. לאחר כך, איכלו רֵעים שתו ושכרו דודים, י"ב שבטים בי"ב ברכות, של שמונה עשרה, עם תוספת ברכת המינים, שהיא, ולמלשינים אל תהי תקווה. ע"כ אכלתי יערי, אוכל אותה, מי שנאמר בו, באתי לגני אחותי כלה.

לד) ויש שמחלק ו"ק דז"א אחר. אריתי מורי עם בְּשָׂמִי, גוף וברית, ת"ת ויסוד. יערי עם דיבשי, שוק הימין עם שוק השמאל, נצח והוד. ייני עם חלבי, זרוע שמאל עם הימין, חסד וגבורה, שיֵיני גבורה, וחלבי חסד.

חזרה לראש הדף
Site location tree